Tájékoztató jogszabály változásról

Megváltoztak a termőföldek elidegenítésével, haszonbérletével kapcsolatban érvényes jogszabályok. A változásokról szóló tájékoztató megtekinthető a cikk folytatásában.

 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt, valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet fokozatosan felváltja a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), illetve a 474/2013. (XII. 12.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos átmeneti szabályokról a szintén lépcsőzetesen hatályba lépő 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) rendelkezik.

A vételi ajánlat/adásvételi szerződés, valamint a haszonbérleti ajánlat/haszonbérleti szerződés elővásárlási/előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.
2013. december 15-étől - a haszonbérleti ajánlatok/haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozóan hatályba léptek
 1. A haszonbérleti ajánlat/szerződés közzététele:
  Az új szabályozás szerint a közzététel iránti kérelmet a kormányrendelet 2-es mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kizárólag a haszonbérbe adó nyújthatja be a jegyzőhöz a haszonbérleti szerződés aláírásátkövető 8 napon belül.
  A jegyző a kérelem beérkezését követő 15 napon belül függeszti ki a szerződés egy példányát. A tulajdonos a kérelmet a szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza.
  A visszavonást írásban kell bejelnteni. Visszavonásra a kifüggesztést követőn nincs mód.
  A kormányrendelet formanyomtatványai letölthető innen
  vagy személyesen lehet átvenni az ügyfélszolgálaton.
 2. A kérelemhez csatolni kell a haszonbérleti szerződés 3 darab eredeti példányát!
 3. A haszonbérbe vevőnek a haszonbérleti szerződésben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell az alábbiakról:
  • - megfelel a földforgalmi törvény 5. §. 7., 6-7., 22., 19., vagy 26. pontjában foglalt feltételeknek, (2013. évi CXXII. törvény)
  • - megfelel a földforgalmi törvény 40.- 41. § - aiban foglalt feltételeknek,
  • - a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének, (földforgalmitörvény 42. § (1) bek. 2013. évi CXXII. törvény)
  • - nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása, (földforgalmitörvény 42. § (3) bek. 2013. évi CXXII. törvény)
  • - a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld nagysága nem haladja meg a földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot, (földforgalmitörvény 16. § 2013. évi CXXII. törvény)
  • - elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer a birtokmaximumra vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, úgy az büntetőjogi felelősségre vonását és a szerződés tárgyát képező föld használata után részére folyósított költségvetési, vagy európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.
  • - A földhasználati jogosultságot szerző fél rendelkezik-e előhaszonbérleti joggal. Amennyiben igen, úgy annak jogalapját és a sorrendben elfoglalt ranghelyét is meg kell jelölni. (földforgalmitörvény 45-46. § 2013. évi CXXII. törvény.(Mellékletként csatolni kell az ezt igazoló okiratokat)
  • - A pályakezdő gazdálkodónak az nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a föld használati jogosultságának megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdálkodási tevékenysége, illetve kiegészítő tevékenységet folytat. (földforgalmitörvény 42. § (4) bek. 2013. évi CXXII. törvény)
  • - Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek arról kell nyilatkoznia, hogy a használati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. (földforgalmitörvény 42. § (5) bek. 2013. évi CXXII. törvény)
 4. Osztatlan közös tulajdonban álló földek esetében:
  • - a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak által kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.
  • - ha a haszonbérleti szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, azokat összefűzve kell a jegyzőnek megküldeni. Ehhez a szerződéshez csatolni kell:
  • - a haszonbérlő nyilatkozatát arról, hogy a szerződések tartalmilag megegyeznek, eltérés kizárólag a tulajdonostársak személyében és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő terület tekintetében áll fenn.
  • - A kormányrendelet 3-as melléklete szerinti adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt.
 5. A haszonbérleti szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.
 6. Az elfogadó nyilatkozatnak is tartalmaznia kell a szerződésben foglalt tartalmi elemeket, a nyilatkozathoz csatolni kell továbbá az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. A haszonbérbe adót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz meg és amelyben a haszonbérleti szerződésben foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.
 7. Külön felhívom figyelmüket 2013. évi CXXII. törvény. 70. § (2) bekezdésére:
  E törvény hatálybalépése előtt megkötött haszonbérleti, feles bérleti, részesművelési, szívességi földhasználati szerződések módosítására e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a szerződés módosítása a fölhasználati jogosultság időtartamának meghosszabbítására, illetve ha a módosítás a haszonbér mértékének a csökkentésére irányul. E törvény hatálybalépése előtt megkötött haszonkölcsön szerződés időtartamának meghosszabbítása semmis. E törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre vagy határozott időtartamra kötött haszonkölcsön-szerződés 2014. december 31-ével megszűnik.
 8. A közzététel időtartama: 15 nap.
 9. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kifüggesztés lejárta után a tulajdonos 8 napon belül köteles a Földhivatalnak bejelenteni a szerződést.
 10. A haszonbérleti szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, vagy semmis szerződésnek minősül.
 11. A hirdetményi kifüggesztésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a 2014. február 28. napjáig közétett vételi ajánlatokra, ennek mértéke kifüggesztésre kerülő ajánlatonként 1750 forint, amelyet
  • - postai készpénz-átutalási megbízással vagy
  • - banki átutalási megbízással kell teljesíteni Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 53200125-11091051 számú számlájára,
  • - illetve a díj leróható a jegyző előtt is az ajánlat benyújtásával egyidejűleg. A díjat annak kell megfizetnie, aki az ajánlat kifüggesztését kezdeményezi (tehát a tulajdonosnak).