Jegyzőkönyvek

8-II-2012.KT. 1./ Körösök Völgye Civil Szervezet támogatási kérelmének elfogadása.
2.( Regionális Hulladékkezelő Kft. megállapodás tervezet elfogadása.
8-2012.KT. 1./ Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről a település vonatkozásában.
2./ Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság települést érintő munkájáról.
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról a 2011. év vonatkozásában
4./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
5./ A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása.
6./ Az Intézményi Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szervek és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala közötti megállapodás felülvizsgálata.
7./ A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
8./ Az Intézményi Társulásban lévő közoktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok jóváhagyása.
9./ TÁMOP-3.1.11-12/2, Óvodafejlesztési pályázat
10./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
11./ Egyebek • Csalási Nap elszámolása • Rovásírásos helyiségnévtábla elkészítésére érkezett ajánlat ismertetése.
7-2012.KT. 1. Egyebek
5-2012.KTT. 1. Tájékoztató a korábban működő önkormányzati tulajdonú kábeltelevíziós hálózat bontási munkáinak alakulásáról
2. Beszámoló a helyi adókról 2011. év vonatkozásában
3. Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkákról
4. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2012. évi karbantartási tervének meghatározása
5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 2011. év vonatkozásában
6. A Körös-szögi Kistérséggel kapcsolatos ügyek megtárgyalása
7.A 2012. június 9. napjára tervezett Családi Nap előkészítéséről szóló tájékoztatás
8. Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége intézmény 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
9. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
10.Egyebek.
4-2012.KT. 1. A GYOMAKÖZSZOLG Kft. üzletrész vásárlásával kapcsolatos szükséges döntés meghozatala
2. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos ügyek megtárgyalása
3. Hunya Község részvétele a 2012. évi közös megyei földgázbeszerzésben.
3-2012.KT. 1.) Hunya Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása.
2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
3.) A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
4.) Árajánlattétel megtárgyalása az Óvoda épület homlokzat felújítási és szolgálati lakás felújítási munkáiról /Hunya, Óvoda út 10./
5.) Egyebek.
2-2012.H-Ö.KT. 1.) Az Örménykút és Hunya Községe Körjegyzősége Intézmény 2012. évi költségvetésének megtárgyalása,
2.) Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége Intézmény köztisztviselőinek 2012. évi átfogó teljesítmény követelményeinek megtárgyalása,
3.) Bejelentések.
1-2012.KT. 1. A 2012. évi munkaterv megtárgyalása
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Alapellátások körébe tartozó szolgáltatások szakmai programjának megtárgyalása.
3. Hunya Község 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
4. Tájékozató az önkormányzat működésében a 2013. évtől bekövetkező változásokról
5. Hunya Község 2012. évi rendezvénytervének meghatározása, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatok meghatározása
6.) Egyebek
19-2011.KT. 1.) Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása c. LEADER pályázattal kapcsolatos döntés megtárgyalása.
2.) A 2012. évi belső ellenőrzési program megtárgyalása.
3.) A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában tervezett KEOP pályázaton való részvétel megtárgyalása.
4.) A hunyai ivóvíz szolgáltató rendszer meghibásodása kapcsán benyújtandó Vis Maior pályázat megtárgyalása.
5.) A helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 5/1995.(II.22.). sz. rendelet felülvizsgálata.
6.) Egyebek.
18-2011.KT. 1.) A Remondis Kft. elleni per megindításával kapcsolatos döntések meghozatala
17-2011.KT. 1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása.
2.) Egyebek
1-2011.KTüb. A 016/13 és a 0167/ hrsz-ú területekre beérkezett pályázatok bontása
16-2011.KT. 1.) Tájékoztatás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda működésével kapcsolatban. A 2011/2012-es tanév beindulásának alakulása.
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
3.) Az önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
4.) Beszámoló a helyi adókról Hunya községben
5.) Beszámoló a szociális igazgatás helyzetéről Hunya községben
6.) A 016/13 és a 016/7 területre beérkezett pályázatok elbírálása.
7.) Közművelődési és sport feladatok áttekintése.
8.) Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkáról.
9.) Egyebek
14-2011.H-Ö.KT. 1.) A Körjegyzőség 2011. költségvetésének módosításának megtárgyalása
2.) A Körjegyzőség 2011. évi I. félévi gazdálkodásáról készített gazdálkodási beszámoló megtárgyalása
14-2011.KT. 1.) Vörösmarty utca burkolatjavításának megtárgyalása
2.) Külterületi belvízcsatorna kiépítésével kapcsolatos ügyek megtárgyalása
3.) Egyebek
13-2011.KT. 1.) Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Kistérségi Irodájának munkájáról.
2.) A Térségi Humánsegítő Szolgálat tájékoztatója a Hunyán végzett tevékenységéről.
3.) Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Hunya tárgyában a 2010. év vonatkozásában.
4.) Tájékoztató a Térségi Regionális Hulladékkezelő Kft. tevékenységéről. A Kft.-vel kapcsolatos szükséges döntések meghozatala.
5.) A Napközi Otthonos Konyha működésének áttekintése.
6.) A Hunyai Hulladékkezelési Tervről szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
7.) Egyéb ügyek, bejelentések. a
12-2011.KT. elnapolt
11-2011.KT. 1.) Egyebek
9-2011.KT.r. 1.) Egyebek
9-2011.KT. 1.) A 2010. évi gazdálkodásról készített zárszámadási rendelet elfogadása.
2.) Egyebek
7-2011.KT. 1.) Egyebek
zárt ülés:
1.) Kérelem elbírálása.
6-2011.H-Ö.KT. 1.) A Körjegyzőség 2010. évi működéről készített beszámoló megtárgyalása.
2.) A Körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról készített gazdálkodási beszámoló megtárgyalása.
3.) A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos ügyek megtárgyalása.
5-2011.KT. 1.) A szociális igazgatásról szóló új rendelet elfogadásának megtárgyalása.
2.) Az új szervezeti és működési szabályzat elfogadásának megtárgyalása
3.) A mérleg és a főkönyv közötti eltérések helyesbítésének megtárgyalása
4.) Egyebek.
4-2011.KT. 1.) Döntés az Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás programjában való részvételről.
2.) Döntés a Hunya Község Önkormányzat weblapjának készítésével kapcsolatos árajánlatról.
3.) Döntés a Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett közös gázbeszerzésben való részvételről.
4.) Döntés a KEOP 7.1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése c. pályázatban való részvételről.
5.) Egyebek
3-2011.KT. 1.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója, javaslata a tervezett vízfejlesztési pályázat kapcsán.
2.) Az önkormányzat 2011-2014 közötti időszakának gazdasági programjának megvitatása.
3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása.
4.) A szociális rendelet módosításának megtárgyalása, az étkezési térítési díjváltozások miatt
5.) A Hunyai Polgárőr Egyesület tájékoztatója a település közbiztonságáról.
6.) Egyebek
2-2011.H-Ö.KT. 1.) Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége Intézmény 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
2.) Egyebek
1-2011.KT. 1.) A képviselő-testület 2011.évi munkatervének megtárgyalása
2.) Hunya Község 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása
3.) Hunya Község 2011. évi rendezvénytervének meghatározása
4.) Egyebek • DAREH társulással kapcsolatos döntések megtárgyalása • Kistérségi Társulással kapcsolatos döntések megtárgyalása