Hunya Községi Önkormányzat Közzétételi Listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok
   
I.1 Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
1. Hivatalos név: Hunya Község Önkormányzata
2. Székhely/ postai cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19.
3. Telefonszám: +36-66-294-141
4. Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
5. Honlap: www.hunya.hu
 6. Ügyfélszolgálat elérhetősége Kapcsolat
   
I.2 Közzétételi egység: Szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) SZMSZ
   
I.3 Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
1. Testületi szerv Képviselő-testület
I.4 Közzétételi egység: A szerv alárendeltségében működő szervek
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns.
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nem releváns.
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns.
4. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns.
   
I.5 Közzétételi egység: Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Békés Megyei Kormányhivatal
   
   
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   
II.1-3 Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyaroszág Alaptörvénye
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény. (Mötv.)
SZMSZ
 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem országos illetőségű.
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  Zárszámadási rendelet
II.4 Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről   Ügytípusok (Feladat - Hatáskör) - Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke
Eljárási illetékek - Igazgatási szolgáltatási díjak
Alapvető eljárási szabályok, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
   
II.5 Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Nem releváns.
   
II.6 Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A közfeladatot ellátó szerv nem tart fenn adatbázist.
   
II.7 Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nem releváns
   
II.8 Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Döntés előkészítés, állampolgári közreműködés módja, képviselő-testület üléseinek helye, ideje, nyilvánossága
Képviselő-testület döntései
Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei
   
II.9 Közzétételi egység: Előterjesztések
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A Képviselő-testület előterjesztései
   
II.10 Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények
   
II.11 Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Egyedi kérelem alapján
   
II.12 Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai ÁSZ 2020
MÁK 2020
II.13-17 Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése, statisztika
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Szabályzat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Jegyző
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.
 
tel: 06-66-386-122
fax: 06-66-283-288
e-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
6. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns.
8. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns.
   
II.18 Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nincs.
   
   
III. Gazdálkodási adatok
   
III.1 Közzétételi egység: Költségvetések és zárszámadási rendeletek
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései és számviteli törvény szerint beszámolói Költségvetési és zárszámadási rendeletek
III.2 Közzétételi egység: Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó adatok
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2020
2021
2022
III.3 Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Költségvetési támogatások 2020

Költségvetési támogatások 2021

Költségvetési támogatások 2023

   
III.4 Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
   
III.5 Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns.
   
III.6 Közzétételi egység: Öt millió forintot meghaladó támogatási kifizetések
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nem releváns.
   
III.7 Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Összefoglaló tábla
Szerződések
   
III.8 Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése B) Adat tartalma
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  Közbeszerzések