A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók csökkenthetik a helyi iparűzési adófizetési kötelezettségüket.

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

A Korm. rendelet szabályai értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak (továbbiakban: KKV) minősülő vállalkozások esetében a 2021-ben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 % lesz, ha az önkormányzati rendelet szerinti adómérték több mint 1 % (jelenleg ez Gyomaendrődön 1,9 %, Csárdaszálláson 1,8 %, Hunyán 1,2 %). A KKV-nak minősülő vállalkozónak 2021-ben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetnie. A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó KKV-k a kedvezményt a 2021. évben kezdődő adóévében vehetik igénybe.

A rendelet szempontjából KKV-nak minősül az a Htv. szerinti vállalkozó (egyéni vállalkozó, őstermelő, jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet), akinek esetében:

-          az összes foglalkoztatotti létszám 250 főnél kevesebb, és

-          éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint.

A KKV minőségnek való megfelelés megállapítása:

-          A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján,

-          a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg.

Fenti szabályok, kizárólag csak azon vállalkozás esetén alkalmazhatók, amely nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, hogy:

-          mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

-          a támogatást – a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel – átmeneti támogatás jogcímen jogosult igénybe venni (mivel az iparűzési adó csökkentése az uniós szabályok szerint állami támogatásnak minősül), és

-          2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, továbbá

-          bejelenti a telephelyének címét, ha ezt még nem tette meg.

A nyilatkozat 2021. február 25-ig, kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Fenti tájékoztatás részletes szabályait a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazzák.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adó Osztály