Tájékoztató adózást érintő változásokról

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több, a helyi adókat, illetve a gépjárműadót érintő módosítást is tartalmaz, melyekről a következőkben tájékoztatjuk adózóinkat.

Gépjárműadó:

2021. január 1-jétől a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az önkormányzatoktól átkerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatkörébe. Ettől az időponttól kezdődően a NAV jár el a gépjárműadó kivetésével, mentességek nyújtásával, az adó beszedésével, behajtásával stb. kapcsolatos ügyekben. A 2021. január 1-től kivetett gépjárműadót a NAV megfelelő számlájára kell már megfizetni. Akik eddig csoportos beszedés útján teljesítették a gépjárműadó fizetési kötelezettségüket az önkormányzat felé, azoktól a 2021-től esedékes gépjárműadó már nem kerül levonásra az önkormányzat részéről. A 2021. év első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettségnek 2021. április 15. napjáig kell eleget tenni, a továbbiakban az első félévi részlet fizetési határideje az eddigi, március 15. napja lesz.

Az alábbi esetekben azonban továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el:

- 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatok;

- 2020. december 31-éig terjedő időszakra eső gépjárműadó fizetési kötelezettség mulasztásának behajtása;

- a gépjármű forgalomból történő kivonása abban az esetben, ha az adótartozás az éves adótételt meghaladja, feltéve, hogy az adófizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.

Helyi iparűzési adó:

Az adózóknak 2021. január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási (adóbevallás kijavítási, az önellenőrzéssel való helyesbítési) kötelezettségeiket kizárólag az állami adóhatósághoz, elektronikus úton lehet benyújtaniuk. Ezt az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával kell teljesíteni. Megszűnik tehát az önkormányzathoz OHP-n keresztüli, vagy ÁNYK nyomtatványon beadható iparűzési adóbevallás benyújtásának a lehetősége.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó adhatja be a helyi iparűzési adóról szóló bevallását az önkormányzati adóhatósághoz.

A fentiektől eltérően benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokat az önkormányzati adóhatóságnak nem áll módjában elfogadni.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja.

2021. január 1-től megszűnik az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adófizetési kötelezettség, mely elsősorban az adott önkormányzatnál székhellyel, telephellyel nem rendelkező, de ott építőipari tevékenységet folytató vállalkozásokat érinti.

Még egy korábbi jogszabályi változás során, 2020. július 15. napjával megszűnt a meghatározott vállalkozói kört érintő, az adott év december 20-i helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség, ezt már a 2020-as adóévre sem kell alkalmazniuk a vállalkozásoknak.