Helyi adókkal kapcsolatos változások

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok 2019. február 25. és március 1. között fognak csatlakozni az Önkormányzati ASP Adó szakrendszerhez. A csatlakozás nemcsak az adóhatósággal való kapcsolattartásban hoz egy sor újdonságot, hanem azon túl 2019. január 1-től több fontos, adózást érintő szabály, eljárási rend is változást hozott. Ezekről a következő tájékoztatást adjuk.
Elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás:

cegkapuA gazdálkodó szervezetnek minősülő adózók (ide tartoznak az egyéni vállalkozók is) elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.

A gazdasági társaságok, 2019. január 1-től kizárólag elektronikusan, cégkapun keresztül intézhetik önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi adó és más adóügyeiket (pl.: gépjárműadó) az önkormányzati adóhatóságnál. Ez magába foglalja többek közt a bevallások, bejelentések, kérelmek benyújtását, a levelezések lebonyolítását, a hivatalos dokumentumok letöltését. Az önkormányzati adóhatóság küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi meg az érintetteknek. A cégkapus kommunikáció teljes egészében kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.

Az egyéni vállalkozók, az adóköteles tevékenységet végző természetes személyek is elektronikus kapcsolattartásra, elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság felé. Esetükben a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó tárhely, az ügyfélkapu szolgál az elektronikus kommunikációra.

Nem kötelezett elektronikus ügyintézésre a természetes személy, a lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány, a 600 ezer Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos).

Az elektronikus kapcsolattartás az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványok benyújtásával, szabadon szövegezett beadvány esetében pedig az Általános Célú Kérelem Űrlap, vagyis az e-Papír szolgáltatás igénybevételével valósulhat meg. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóktól csak az ezen az úton benyújtott bevallásokat, adatbejelentéseket, egyéb dokumentumokat fogadja el adóhatóságunk.

Adóhatóság előtti képviselet:

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján
- a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott – fióktelep esetében ideértve az anyavállalat foglalkoztatottját is,
- kamarai jogtanácsos,
- ügyvéd,
- ügyvédi iroda,
- nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő,
- számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja képviselheti.

Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely – képviseletre alkalmas – nagykorú személy is képviselheti.

Felhívjuk a képviselők – meghatalmazottak (könyvelői-, ügyvédi irodák stb.) – figyelmét képviseleti joguk bejelentésére, mivel az adóbevallások, adatbejelentések elektronikus úton történő benyújtásához is szükséges a képviseleti joguk igazolása, ellenkező esetben a beküldött bevallások, adatbejelentések nem elfogadhatók, nem dolgozhatók fel.

Helyi adó és gépjárműadó alóli mentességi nyilatkozatok:

A helyi adókról szóló törvény értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól többek közt az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme után sem bel- sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Az építmények után megállapított építményadóban a mentesség azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ.

Gépjárműadó esetében, a gépjárműadóról szóló törvény alapján mentes az adó alól az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Továbbá adómentes az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.

A fenti feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (ebben az évben 2019. május 31.) - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozatok adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősülnek. Nyilatkozat hiányában az adóelőírások az általános szabályok alapján esedékesek és végrehajthatók.

Őstermelők helyi iparűzési adóbevallása:

2019. adóévtől, ha az egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői tevékenysége révén is vállalkozónak minősül, akkor az egyéni vállalkozói tevékenység és a mezőgazdasági őstermelői tevékenység utáni helyi iparűzési adót együttesen köteles megállapítani és bevallani. Amennyiben egyéni vállalkozóként KATA-s, és a vállalkozását az adóévben egy vagy több alkalommal szüneteltette, vagy adómentességre, kedvezményre jogosult, akkor a bevallását az adóévet követő január 15-ig kell benyújtania. Amennyiben KATA-sként az egyéni vállalkozása után adóbevallást nem kell benyújtania, akkor kizárólag az őstermelői tevékenysége utáni adóról szóló bevallást az adóévet követő év május 31. napjáig nyújtja be.
Fenti szabályokat a 2018. évi adóév helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése során is alkalmazni lehet.

Mezőőri járulék:

2019. január 1-től változott a mezőőri járulék számításának szabálya. A fizetésre kötelezett valamennyi járulékköteles területe összeadásra kerül, ez lesz a járulékfizetés alapja. Ez kerül megszorzásra a mezőőri járulék mértékével, mely 600 Ft/ha/év-re változott. Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 600 Ft-ot, vagyis, ha a járulékköteles összterület nincs egy hektár.
A mezőőri járulékot a föld használója, ennek hiányában a tulajdonosa köteles megfizetni. Felhívjuk a figyelmet a földhasználatban bekövetkezett változás bejelentésének fontosságára, mivel a határidőben be nem jelentett változásokat csak a bejelentést követő év kivetésénél lehet először figyelembe venni, az adott év kivetését a bejelentés elmulasztása, késedelme miatt nem áll módunkban módosítani. A változást bármely fél (eladó, vevő vagy bérbeadó, bérbe vevő) bejelentheti.

Szállásadók, idegenforgalmi adó nyilvántartás:

2019. január 1-jén lépett hatályba a Kormány 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelete, mely meghatározza Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NeTak) való csatlakozást, valamint annak működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának szabályait. Ezek szerint a szálláshelyeknek telepítenie kell egy “szálláshelykezelő szoftvert”. A vendég érkezésekor, ahogy eddig, úgy ezután is rögzíteni kell a vendég családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, anyja születési családi és utónevét, a személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve úti okmányának azonosító adatait, valamint a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontját, a NeTAK-hoz is használt szoftver pedig automatikusan feltölti mindezt egy tárhelyre.
A NeTAK-ba először a szállodáknak kell regisztrálniuk 2019. június 1-30. között. Őket követi a panziók regisztrációja 2019. szeptember 1-30. között, végül az egyéb szálláshelyek, kempingek, közösségi szálláshelyek regisztrációja december 1-31. között.
A központi nyilvántartás kiváltja majd a szállásadóknak a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletünkben előírt nyilvántartási kötelezettségét is, valamint előállítja a havi idegenforgalmi adó bevallásokat is. Az önkormányzati felhasználóként belépő ügyintézők jogosultak lesznek az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére.

Bejelentkezés az önkormányzati adóhatósághoz:

Az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó hatálya alá alapesetben a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelentkezni, kivéve 2018. január 1. napjától (jogelőd nélkül vagy jogutódlással) a cégbíróság útján létrejött cégeknek, ugyanis az állami adóhatóság elektronikus úton megküldi a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak a cég adatokat. Azonban külön bejelentés szükséges, ha KATA-alanyként iparűzési adóban a tételes adóalap szerint kíván adózni, valamint telephely-, székhelyváltozás esetében, továbbá, ha adóelőleg fizetési kötelezettség terheli az adózót.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Adózók figyelmét a 2018. évben bekövetkezett, adókötelezettséget érintő változások (ingatlan eladása, megvásárlása), valamint az elérhetőségek (lakcím, levelezési cím) módosulásának minél hamarabb történő bejelentésére.

A változásokkal kapcsolatosan részletesebb tájékoztatók is elérhetőek lesznek majd honlapunkon, ahonnan a fent ismertetett ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványok, bevallások, adatbejelentések is elérhetőek, letölthetők lesznek.
 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Adó Osztály