Települési Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt hunyai Hallgatók!

Hunya Község Önkormányzata közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül a következő pályázatot, felsőoktatási intézményben, illetve államilag elismert felsőfokú oktatási intézményben folyó nappali tagozatos, költségtérítéses vagy államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók részére:

Települési Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat

A települési középiskolai ösztöndíj a hunyai állandó lakóhellyel rendelkező tanulók, 11 hónapra (2019. február 1-2019. június 30., 2019. szeptember 1-2020. január 31. és 2020. február hónap) biztosított, havonta, utólag folyósított juttatása.

 

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei:

a) állandó hunyai lakhely,
b) magyar állampolgárság,
c) utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
d) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a pályázatában megjelölt intézménynek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

a) tanulmányi átlaga 4,0 feletti
b) az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft),

Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja a pályázók száma, úgy a rangsorolás tanulmányi eredmény alapján történik. Támogatható keret maximum 4 fő.

A települési ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatónak a támogatási szerződés értelmében az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig Hunya településen kell elhelyezkednie a végzettségének megfelelő munkakörben, amennyiben ez rendelkezésre áll.

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely adatában, illetve hallgatói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázó aláírásával nyilatkozik az önkéntes programokban való részvételről.

A pályázatok leadási határideje: 2019. február 15. (péntek) 14 óra

A következő linkekről tölthető le a pályázati adatlap (DOCX) és az önkéntes programokban való részvételről szóló nyilatkozat (DOCX).

Pályázat benyújtásának módja: írásban, a pályázó által aláírva, két példányban, az erre rendszeresített adatlap nyomtatványon és nyilatkozaton. A nyomtatvány leadható személyesen a Hunya Község Önkormányzatánál (5555 Hunya, Rákóczi út 19.), továbbá postai úton. A postára adás utolsó napja: 2019. 02. 15. A pályázók az elbírálás után a Polgármester döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást Hornok Imre ifjúsági referens nyújt a 386-122/154-es, illetve a 06 66/200-249-es telefonszámon, vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált ügyfélszolgálatán (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).

Gyomaendrőd, 2019. január 14.

Hunya Község Önkormányzata