Adózás

Adózás


Tartalomjegyzék:
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója
Gépjárműadó
Magánfőzött párlat előállításával kapcsolatos szabályok
Egyéb adózással kapcsolatos nyomtatványok


A helyi adók rendszerét, a bevezethető adónemek körét, az adóztatás szabályait országos szinten az 1990. évi C. törvény (Htv.) szabályozza. Az adózás rendjét, az adózók és az adóhatóságok jogait és kötelezettségeit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai tartalmazzák. A helyi adóztatás jelenleg hatályos szabályait, a 2013-ban megalkotott 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza. Községünkben a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó került bevezetésre.

Ezen kívül, törvényi szintű szabályozás alapján a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a gépjárműadó tartozik a helyi önkormányzatok adóztatási körébe. 2015. január 1-től a magánfőző desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban is az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az adóhatóságunkhoz teljesítendő bejelentések, bevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton is teljesíthetők.

Az ügyintézés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége, 5555 Hunya, Rákóczi út 19. Ügyintéző: Bella Andrea. Telefon: 66/294-141, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Magánszemélyek kommunális adója

 • Az adó tárgya: Adóköteles Hunya község illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
 • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
 • Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
 • a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
  b) a külterületen lévő telek.
 • Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 13.000 Ft/év.
 • Adókedvezményben részesül adótárgyanként az adózó:
 • a) 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telek után,
  b) 3.000 Ft/év mértékbe, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig,
  c) 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.
 • Bevallás határideje: az adókötelezettség keletkezését követő 15 nap.
 • Befizetési határidők: Az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az adóhatóság határozata tartalmazza.
 • A befizetés módja: átutalással az 53200022-11054137 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlára, vagy csekken.

Letölthető nyomtatványok:

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:
- Magánszemélyek kommunális adója bevallás (pdf)
- Megállapodás adófizetésről (több tulajdonos esetén) (pdf)

 

Iparűzési adó

 • Az adó tárgya: Hunya község illetékességi területén végzett, nyereség-, jövedelemszerzésre irányuló, állandó vagy ideiglenes vállalkozási tevékenység.
 • Az adó alanya a vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából végző:
 • - egyéni vállalkozó,
 • - őstermelő, ha az éves bevétele a 600.000 Ft-ot meghaladja, (erről bővebb tájékoztatást itt olvashat)
 • - a jogi személy,
 • - egyéni cég, egyéb szervezet.
 • Iparűzési adó típusai:
  - állandó jellegű iparűzési adó,
  - ideiglenes jellegű iparűzési adó.
 •  
 • Állandó jellegű iparűzési adó alanya: az a vállalkozó, akinek településünkön székhelye, vagy telephelye van, függetlenül a tevékenység folytatásának helyétől.
 • - Az adó alapja: nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adóalap egyes esetekben egyszerűsített módon is meghatározható, melynek részletes szabályait az 1990. évi C. törvény 39/A.-39/B. §-ai tartalmazzák.
  - Az adó mértéke: 2014.01.01-től az adóalap 1,2 %-a, 2013-ban 1 %-a, 2010-2012. években 1,8 %-a.
  - Mentességek, kedvezmények: Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg.
 •  
 • Ideiglenes iparűzési adó alanya a vállalkozó, ha településünkön székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, és:
 • - építőipari tevékenységet folytat, vagy természeti erőforrást tár fel, feltéve, hogy éven belül a tevékenység a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
  - bármely egyéb bevételszerző tevékenységet folytat, feltéve, hogy egyetlen önkormányzatnál sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
  - Az adó alapja: a tevékenység végzésének naptári napja.
  - Az adó mértéke: naptári naponként 600,- Ft.
 •  
 • Az adóelőleget 2010. évtől kezdődő adóévekre az adózónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie, a jegyző részéről fizetési meghagyás kiadása nem történik.
 •  
 • Az iparűzési adóhoz a következő fontos határidők kapcsolódnak:
 •  
 • Adókötelezettséget érintő bejelentés:
 • - az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül kell bejelenteni
 • - az ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenységet, annak megkezdésekor kell bejelenteni
 •  
 • Bevallás:
 • - Az adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni,
 • - Az adóelőleg-kiegészítés összegéről tárgyév december 20. napjáig kell bevallást tenni. Ezt a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak kell megtenni, akkor is, ha az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összege nulla.
 • - Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adóról a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni,


A helyi adókról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet előírása szerint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési (változás-bejelentési), bevallási kötelezettségeket, az önkormányzat honlapján közzétett, elektronikus űrlapon is lehet teljesíteni. Az intelligens űrlap a kitöltést segítő ellenőrző funkcióival nemcsak a bevallás benyújtót támogatja, hanem az önkormányzati adóhivatalt is. Az így benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása egyszerűbb és gyorsabb, kevesebb a hibázási lehetőség. Az űrlap községünk honlapjáról (www.hunya.hu, vagy alább, a letölthető nyomtatványoknál) letölthető és a közismert Abevjava (Általános Nyomtatvány Kitöltő) programmal kitölthető és ügyfélkapun keresztül, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének elküldhető. Az így elkészült bevallást ki is lehet nyomtatni, az ellenőrzések megtörténnek, és aláírva, így is postázhatóak. Amennyiben a bevallást az ügyfélkapun keresztül küldi, és az nem saját regisztrációjú ügyfélkapuján keresztül történik (pl. a könyvelője ügyfélkapuján, a vállalkozás ügyintézőjének ügyfélkapuján), kérjük, hogy töltse ki a fenti elérhetőségeken megtalálható 13BEUINT jelű nyomtatványt is. Ezen a nyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az adóügyek elektronikus intézésének szándékát. A nyomtatványt csak első alkalommal, illetve az esetleges adatváltozások során kell kitölteni és kinyomtatva, aláírva, hagyományos iratként eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.

 • Befizetés:
 • - számlaszám: 53200022-11054144
 • - a vállalkozónak az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni,
 • - iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészíteni az arra kötelezetteknek,
 • - az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni,
 • - a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetni.
 • - A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók adómegállapítási, adóbevallási és befizetési kötelezettségeire vonatkozó határidők a 2003. évi XCII. törvény 6. számú mellékletében foglaltak szerint alakulnak.


Letölthető nyomtatványok:

ÁNYK-ba (AbevJava) tölthető elektronikus nyomtatványok:

Hunya_hu12ipa jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2012. adóévben Hunya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

Hunya_hu12ipa_egy jelű nyomtatvány, amely a 2012. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

Hunya_hu13ipa jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2013. adóévben Hunya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

Hunya_hu13ipa_egy jelű nyomtatvány, amely a 2013. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

Hunya_hu14ipa jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2014. adóévben Hunya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

Hunya_hu14ipa_egy jelű nyomtatvány, amely a 2014. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

Hunya_hu13BEUINT jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az adóügyek elektronikus intézésének szándékát. A nyomtatvány csak első alkalommal, illetve az esetleges adatváltozások során kell kitölteni és kinyomtatva hagyományos iratként eljuttatni az adóhatósághoz.

Hunya_hu14BEJVALT jelű nyomtatvány, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a helyi adóhatósághoz történő bejelentkezés vagy változás bejelentés benyújtására szolgál.

HU15IPA_EGY - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2015-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának egyszerűsített módú bevallását teljesíteni.

HU15IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2015-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál módú bevallását teljesíteni.

HU16IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2016-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál és egyszerűsített adóalap megállapítás módú bevallását teljesíteni.

HU17IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2017-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál és egyszerűsített adóalap megállapítás módú bevallását teljesíteni.

Felhívjuk az ügyfeleink figyelmét, hogy a letölthető elektronikus űrlapok kizárólag Hunya község közigazgatási területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység bevallására szolgálnak. Az elektronikusan, vagyis ügyfélkapun keresztül benyújtott űrlapok kizárólag a Hunyai Önkormányzati Hivatali Kapuba érkeznek meg. Felhívjuk azoknak a figyelmét, akik más önkormányzatnál kívánnak benyújtani iparűzési adóbevallást azok ezeket az űrlapokat ne használják, mert azok más önkormányzatnál nem érvényesek! Ilyen esetben az érintett önkormányzat honlapjáról töltsék le a megfelelő nyomtatványt vagy igényeljék meg az ügyfélszolgálatuktól. 

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:

- Bejelentkezés, változás bejelentés (pdf)
- Bevallás a helyi iparűzési adó kiegészítéséről (pdf)
- Bevallás ideiglenes iparűzési adóról (pdf)
- Iparűzési adóbevallás 2015. (pdf)
- Iparűzési adóbevallás 2016. (pdf)
- Iparűzési adóbevallás 2017. (pdf)
- Őstermelő nyilatkozata (pdf)

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

 • Az adó tárgya: Hunya község közigazgatási területén lévő termőföld bérbeadása.
 • Az adó alanya: az a magánszemély, aki a bérbe adott termőföld tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja.
 • Az adó alapja: a termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze.
 • Az adó mértéke:az éves bevétel 15 %-a.
 • Mentesség: mentes az adó alól a bevétel, ha a bérbeadásról szóló szerződés az 5 (öt) évet eléri. Ebben az esetben adót nem kell fizetni, és bevallást sem kell teljesíteni.
 • Bevallás határideje:
 • - magánszemély esetében a jövedelem megszerzését követő év március 20,
  - kifizető esetében az adólevonás évét követő év február 25.
 • Befizetési határidők:
 • - magánszemély esetében a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig,
  - kifizető esetében a kifizetést követő hónap 12. napjáig.
 • A befizetés módja: átutalással az 53200022-11054209 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlára, vagy csekken.
 • Az eljárás jogi alapjai:
 • - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
  - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

 Letölthető nyomtatványok:

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:

- Bevallás magánszemély részére (pdf)
- Bevallás kifizető részére (pdf)
- Adatlap a termőföld bérbeadásáról származó jövedelemről és a levont adóról (pdf)


Gépjárműadó

 • Az adó tárgya: magyar hatósági rendszámtáblával (“E" és “P" rendszám is) ellátott gépjármű, pótkocsi, kivéve a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti méhesházas gépjármű, a munkagép, a “CD", a “CK", a “DT", a “OT" és a “Z" betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű, és a külföldön nyilvántartott tehergépjármű, ha az Európai Unió valamely tagállamában van nyilvántartva.
 • Az adó alanya: aki a naptári év első napján a hatósági nyilvántartás szerint a gépjárműnek üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. Évközben vásárolt új gépjármű esetén, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az a személy, akit a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként feltüntettek. Az “E" és “P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az adó alanya az, akinek a nevére a rendszámtáblát kiadták.
 • Az adóalanyiság kérdése átírást elmulasztó vevő esetén: ha a korábbi tulajdonos és/vagy vevő az eladás illetve vétel tényét a jogszabályban előírt határidőn belül az okmányirodánál bejelentette, akkor az adó alanya az eladást követő év első napjától az adásvételi szerződésben feltüntetett szerző fél. Ha az adás-vételt sem az eladó, sem a vevő nem jelenti be, akkor a bejelentés évének utolsó napjáig az adó alanya az, aki az adásvételi szerződésben eladóként szerepelt.
 • Adókötelezettség kezdetének időpontja:
 • - használt gépjármű vásárlása esetén a vásárlást követő év január 1. napja,
  - új gépjármű vásárlása esetén a vásárlás napját követő hónap 1. napja,
  - gépjármű forgalomba helyezése esetén a forgalomba helyezést követő hónap 1. napja,
  - külföldről behozott jármű esetén a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napja,
  - "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadása.
 • Az adó alapja:
 • - személyszállító gépjármű (kivéve autóbusz) esetén a gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve,
  - autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege,
  - tehergépjármű esetén az önsúly növelve a raksúly felével,
  - nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.
 • Az adó mértéke:
 • Személyszállító gépjármű esetén:
  - a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követő években 140 Ft/kilowatt.
  Tehergépjármű, autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
  - a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén: 850 Ft,
  - egyéb esetben: 1.380 Ft.
  Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után az adó összege 10.000 Ft, tehergépjármű után 46.000 Ft.
  A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén az adó összege 23.000 Ft.
 • Mentesség, kedvezmény:
 • Mentes a gépjárműadó alól:
  a) a költségvetési szerv,
  b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
  c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
  d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
  e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
  f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár, 
  g) a környezetkímélő gépkocsi,
  j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
  k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.
  Kedvezmény:
  a) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
  b) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
  c) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, a következő adókedvezményre jogosult: Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre fizetendő adó 10%-a. Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz. Az adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.
 • Bevallás határideje: a bevallási kötelezettség 2004. január 1-től megszűnt. Az adó kivetése hatósági adatszolgáltatás alapján történik. A tulajdonos/üzembentartó ha az okmányirodai bejelentési kötelezettségének eleget tett, akkor a “bevallását" is teljesítette.
 • Befizetési határidők: az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az adóhatóság által kibocsátott határozat tartalmazza.
 • A befizetés módja: az adót annál az önkormányzatnál kell megfizetni, ahol a magánszemély adóalany állandó bejelentett lakóhelye van, nem magánszemély adóalanynál ahol a székhelye, vagy telephelye van. Teljesíthető átutalással az 53200022-11054223 számú gépjárműadó beszedési számlára, vagy az Adó Osztályon beszerezhető csekken.
 • Az eljárás jogi alapjai:
 • - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
 • - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Letölthető nyomtatványok:

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:
- Gépjárműadó alóli mentesség kérelem (pdf)


Magánfőzött párlat előállításával kapcsolatos szabályok - 2016. január 1-től

 • Jogi szabályozás: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény.
 • Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.
 • Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
 • - A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
 • - A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
 • - A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
 • - Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.
 • - Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
 • - A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.
 • - A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint papír alapon vagy elektronikusan történik.
 • - A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően kell párlat adójegyet beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző -magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.
 • - A vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az átadott adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.
 • - Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. (A bejelentést a következő címre kell megküldeni: NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, 5601 Békéscsaba, Pf.:122.)
 • - A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.
 • - A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
 • - Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.
 • - Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, a meghatározott éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Letölthető nyomtatványok:

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:
- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról és a bejelentett adatok változásáról (pdf)
- Bejelentés 50 litert meghaladóan előállított párlat esetén (pdf)

Egyéb adózással kapcsolatos nyomtatványok:

ÁNYK-ba (AbevJava) tölthető elektronikus nyomtatványok:

Hunya_hu13AIGKER jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a helyi adóhatóságtól általános vagy nemleges adóigazolást igényelni. A nyomtatvány elektronikusan is benyújtható.

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:
- Méltányossági kérelem nyomtatvány (pdf)
- Méltányossági kérelem adatlap - magánszemély (pdf)
- Méltányossági kérelem adatlap - egyéni vállalkozó (pdf)
- Méltányossági kérelem adatlap - gazdasági társaság, egyéb szervezet (pdf)
- Kérelem adóigazoláshoz (pdf)
- Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiadása tárgyában (pdf)