1/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 126.249 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 126.249 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 86.643 ezer forintot,

b) a finanszírozási bevételek előirányzataként 39.606 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 91.491 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 29.120 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 4.987 ezer forint,

c) dologi kiadás 48.219 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.265 ezer forint,

e) ellátottak pénzbeli juttatása 1.900 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 33.493 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 32.193 ezer forint,

b) beruházási kiadása 1.300 ezer forint

a 6. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Hunya Község Önkormányzatának 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat hozzájárulását a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programját a 13. melléklet tartalmazza.

14. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 13/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020 évi mérleg

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 19 970 16 991
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 36 602
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 33 050
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 0
6 Működési bevétel összesen 93 071 86 643
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 584 0
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 4 848
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 34 758
13 Finanszírozási bevétel összesen 15 520 39 606
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 126 249
15 Személyi juttatás 27 233 29 120
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 4 987
17 Dologi kiadás 55 297 48 219
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 6 925
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 340
21 Működési célú tartalék 0 0
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 1 900
23 Működési kiadás összesen 97 700 91 491
24 Felújítás 10 891 32 193
25 Beruházás 420 1 300
26 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 33 493
20 Elvonások és befizetések 0 1 192
27 Finanszírozási kiadások 164 73
28 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 126 249

2. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források 2020. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti 2020. terv
1 Saját bevétel 19 970 16 991
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 36 602
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 33 050
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 3 669 0
6 Működési bevétel összesen 93 071 86 643
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 584 0
11 Költségvetési bevételek 93 655 86 643
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 4 848
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 34 758
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 126 249

3. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti 2020. terv
1 Készletértékesítés ellenértéke 150 40
2 Szolgáltatások ellenértéke 1000 480
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1500 2725
4 Tulajdonosi bevételek 2500 3450
5 Étkeztetés 7500 7500
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2771
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés 4820 25
8 Saját bevétel összesen: 19 970 16 991
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 530
11 Közvilágítás támogatása 4 192 2 341
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 500
13 Közutak fenntartásának támogatása 1823 1823
14 Lakott külterülettel kapcsolatok támogatás 78 82
15 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
16 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 800 1 800
17 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 1 51
18 Beszámítás összege -10 464 -12 627
19 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 0
20 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 382 36 602
21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 051 36 602
22 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
23 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
24 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
25 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 0
26 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
27 Iparűzési adó 23000 25000
28 Építményadó 0 0
29 Magánszemélyek kommunális adója 4500 4500
30 Pótlékok, bírságok bevétele 50 50
31 Gépjármű adó 3500 3500
32 Különféle bírságok 0 0
33 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
34 Mezőőri járulék bevétele 0 0
35 Közhatalmi bevételek összesen 31 050 33 050
36 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
37 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
38 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
39 Koncesszióból származó bevételek 0 0
40 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
41 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 584 0
42 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
43 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 584 0
44 Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
45 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
46 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
47 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
48 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
49 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
50 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
51 Felhalmozási bevételek összesen 584 0
52 Költségvetési bevételek összesen 93 655 86 643

4. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti 2020. terv
1 Személyi juttatás 27 233 29 120
2 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 4 987
3 Dologi kiadás 55 297 48 219
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 6 925
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 340
6 Működési célú tartalék 0 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 1 900
8 Működési kiadás összesen 97 700 91 491
9 Felújítás 10 891 32 193
10 Beruházás 420 1 300
11 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 33 493
12 Elvonások és befizetések 0 1 192
13 Finanszírozási kiadások 164 73
14 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 126 249

5. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2019. eredeti 2020. terv
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 1200 1200
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 40
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 1 200 1 240
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 100 100
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 0 20
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 100 120
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 0 0
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 0 0
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1283 665
31 Munkaadókat terhelő járulék 261 123
32 Dologi kiadás 100 200
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 644 988
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39 Személyi juttatás 6 425 6 312
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 115 1 015
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 7 540 7 327
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 100 50
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 100 50
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 9 768 8 650
58 Munkaadókat terhelő járulék 2 000 1 644
59 Dologi kiadás 2 000 719
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 13 768 11 013
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 2 300 2 900
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 2 300 2 900
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 120 30
76 Munkaadókat terhelő járulék 25 5
77 Dologi kiadás 7500 9348
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6913 6447
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
80 Működési célú tartalék 0 0
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 14 558 15 830
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 5 651 6 634
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 095 1 196
86 Dologi kiadás 10 696 8 500
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 17 442 16 330
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 300 300
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 300 300
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 100
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 100
110 092120 Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 3 905 2 000
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 3 905 2 000
119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 0
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 800 1 800
127 Működési kiadás összesen 1 800 1 800
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100
136 Működési kiadás összesen 100 100
137 047410 Ár- és belvízvédelem
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 50 50
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 50 50
146 072111 Háziorvosi alapellátás
147 Személyi juttatás 3 252 4 610
148 Munkaadókat terhelő járulék 680 771
149 Dologi kiadás 7 282 13 781
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 11 214 19 162
155 072311 Fogorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
158 Dologi kiadás 1 868 1 838
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 1 868 1 838
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 300 300
168 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 300 300
173 102031 Idősek nappali ellátása
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 400 400
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 400 400
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 0 0
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 300
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 340 300
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192 Személyi juttatás 734 734
193 Munkaadókat terhelő járulék 150 129
194 Dologi kiadás 100 0
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 984 863
200 082044 Könyvtári szolgáltatások
201 Személyi juttatás 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
203 Dologi kiadás 100 100
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 100 100
209 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 3 500 5 000
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 3 500 5 000
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 200 300
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 300
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 400 400
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 400 400
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 0 0
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 47 47
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 47 47
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 274 361
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 274 361
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 70 0
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 0
262 Működési kiadás összesen 270 0
263 072112 Ügyeleti alapellátás
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 353
267 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
271 Működési kiadás összesen 0 353
272 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 30 30
276 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
280 Működési kiadás összesen 30 30
281 107080 Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok
282 Személyi juttatás 0 1 485
283 Munkaadókat terhelő járulék 0 104
284 Dologi kiadás 12 866 300
285 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
286 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
287 Működési célú tartalék 0 0
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
289 Működési kiadás összesen 12 866 1 889
290 Személyi juttatás 27 233 29 120
291 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 4 987
292 Dologi kiadás 55 297 48 219
293 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7 404 6 925
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 340
295 Elvonások és befizetések 0 0
296 Működési célú tartalék 0 0
297 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 1 900
298 Működési kiadás összesen 97 700 91 491

6. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti 2020. terv
1 VP pályázat útfelújítás 10 891 0
2 Magyar Falu Program Óvoda felújítás 0 23 500
3 Magyar Falu Program Művelődési ház felújítás 0 8 693
4 Környezetvédelmi program 420 0
5 Általános fejlesztési kiadások 0 1 300
6 Fejlesztési kiadás összesen 11 311 33 493

7. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó ( Maradvány felhasználás) 39 606 37 263 40 340 56 336 52 639 51 392 47 905 44 758 39 161 10 871 7 721 4 574 39 606
3 Bevételek: - - - - - - - - - - - - -
4 Intézményi működési bevétel 1 416 1 416 1 416 1 416 1 416 1 416 1 416 1 416 1 416 1 416 1 416 1 415 16 991
5 Működési célú támogatás 3 050 8 496 2 815 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 472 2 465 36 602
6 Közhatalmi bevételek 200 200 18 900 2 000 2000 100 100 100 7 250 100 100 2 000 33 050
7 Önkormmányzatok támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bevételek 4 666 10 112 23 131 5 888 5 888 3 988 3 988 3 988 11 138 3 988 3 988 5 880 86 643
11 Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bevétel mindösszesen 44 272 47 375 63 471 62 224 58 527 55 380 51 893 48 746 50 299 14 859 11 709 10 454 126 249
13 Kiadások: - - - - - - - - - - - - -
14 Személyi juttatás 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 427 2 423 29 120
15 Munkaadót terhelő járulékok 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 411 4 987
16 Dologi kiadás 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 021 48 219
17 Működési célú támogatás 0 0 0 2 450 0 340 0 2 450 0 0 0 2 025 7 265
18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 75 75 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1 900
19 Működési kiadás összesen 6 936 6 936 7 036 9 486 7 036 7 376 7 036 9 486 7 036 7 036 7 036 9 055 91 491
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Működési kiadás összesen 6 936 6 936 7 036 9 486 7 036 7 376 7 036 9 486 7 036 7 036 7 036 9 055 91 491
22 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 32 193 0 0 0 32 193
23 Beruházás 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300
24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 32 193 0 0 0 33 493
26 Finanszírozási kiadások 73 99 99 99 99 99 99 99 199 102 99 99 1 265
27 Kiadás mindösszesen 7 009 7 035 7 135 9 585 7 135 7 475 7 135 9 585 39 428 7 138 7 135 9 154 126 249
28 Bevétel,kiadás egyenlege 37 263 40 340 56 336 52 639 51 392 47 905 44 758 39 161 10 871 7 721 4 574 1 300 0

8. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2023. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
Megnevezés 2020.terv 2021. terv 2022. terv 2023. terv
1 Intézményi működési bevétel 16 991 17 467 17 991 18 530
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 36 602 37 627 38 756 39 918
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 33 050 33 975 34 995 36 045
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0 0
6 Működési bevétel összesen 86 643 89 069 91 741 94 493
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 848 5 000 5 000 5 000
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 34 758 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 126 249 104 069 106 741 109 493
15 Személyi juttatás 29 120 29 935 30 833 31 758
16 Munkaadókat terhelő járulék 4 987 5 127 5 280 5 439
17 Dologi kiadás 48 219 49 569 51 056 52 588
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 925 7 119 7 332 7 552
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 350 360 371
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 900 1 953 2 012 2 072
22 Működési kiadás összesen 91 491 94 053 96 874 99 781
23 Felújítás 32 193 0 0 0
24 Beruházás 1 300 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 33 493 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 1 265 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 126 249 104 053 106 874 109 781

9. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évben várható létszám
A B
Feladat megnevezése 2020. engedélyezett létszám (fő)
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1
2 Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 1
3 Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2
4 Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5
5 Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 13
6 Létszám összesen 18

10. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása

adatok ezer forintban
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege
1 Helyi adóból származó bevétel 33 050
2 Önkormányzati vagyonból származó bevétel 3 450
3 Összes saját bevétel 36 500
4 Összes saját bevétel 50 %-a 18 250

11. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi közvetett támogatások kimutatása
A B
Adó Ft.
1 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után 284 000
2 3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él 234 000
3 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található 156 000
4 Kommunális adó összesen 674 000
5 Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg 70 000
6 Iparűzési adó összesen 70 000
7 Összes közvetett támogatás 2020. tervezett 744 000

12. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2020. évi terv
1 Személyi juttatás összesen 10 091
2 Munkaadót terhelő járulékok 1 701
3 Dologi kiadás 2 984
4 Működési kiadás összesen 14 776
5 Állami támogatás bevétele 8 329
6 Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól 6 447
7 Működési bevétel összesen 14 776

13. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai Unios forrásból megvalósult programok

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Bevétel Kiadás Önerő
1 EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése 1889 1889 0
2 Összesen 1889 1889 0

14. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Feladatfinanszírozás alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
Megnevezés Állami támogatás Maradvány Saját bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen 2019.működési kiadás Működési hiány"-", többlet"+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 500 0 0 0 0 0 0
2 Zöldterület-gazdálkodás 2 530 0 0 2 530 988 1 542
3 Közvilágítás 2 341 0 0 2 341 2 900 -559
4 Köztemető 500 0 50 550 300 250
5 Közutak 1 823 0 0 1 823 0 1 823
6 Településüzemeltetés összesen 7 194 0 50 0 7 244 4 188 3 056
7 Egyéb önkormányzati feladatok 0 0 0 0 0 50 -50
8 Polgármester bér+járulék 0 0 0 0 7 327 -7 327
9 Települési hulladékkezelés 0 0 0 0 0 1 200 -1 200
10 Községgazdálkodás 0 0 1 695 0 1 695 15 830 -14 135
11 Önkormányzati vagyon működtetése 0 0 3 180 0 3 180 300 2 880
12 Óvoda 0 0 0 0 0 100 -100
13 Iskola 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0
14 Közmunkapályázat 0 0 51 13 500 13 551 11 013 2 538
15 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 0 863 863 863 0
16 Víztermelés-, kezelés 0 0 0 0 120 -120
17 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 0 50 -50
18 Lakott területtel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 0
19 Fogorvosi alapellátás 0 0 0 1488 1 488 1838 -350
20 Háziorvosi alapellátás 0 0 300 18862 19 162 19162 0
21 Ügyeleti ellátás 0 0 0 0 0 353 -353
22 Idősek nappali ellátása 0 0 190 0 190 400 -210
23 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0 0 0 400 -400
24 Család-, és nővédelem 0 0 300 -300
25 Család és Gyermekjóléti Központ 0 0 0 47 -47
26 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 361 -361
27 Étkeztetés 0 9 525 9 525 16 330 -6805
28 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen: 82 0 16 941 34 713 51 736 78 044 -26 390
29 Beszámítás -12 627 -12 627 -12 627
30 Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 0 0 0 0 1900 -1900
31 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 0 0 0 0 0
32 Könyvtári és közművelődési feladatok 200 0 0 0 200 100 100
33 Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása 1600 0 0 1889 3489 6889 -3400
34 Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 51 0 0 0 51 30 21
35 Kötelező feladatok összesen 0 0 16 991 36 602 50 093 91 151 -41 140
36 Civil szervezetek támogatása 0 0 340 -340
37 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 340 -340
38 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 0 0 0
39 Közhatalmi bevételek 0 0 33 050 0 33 050 33 050
40 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 4 848 33 050 0 37 898 37 898
41 Működési bevétel és kiadás összesen 0 4 848 50 041 36 602 91 491 91 491 0