A szöveg időállapota: 2019.IX.27. - 2019.IX.27.
Időállapot váltás: 2019.IX.27. - 2019.IX.27.
2019.IX.28. -


9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 202.958 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 202.958 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata100.355 ezer forint,

b) működési célú finanszírozási bevételek 16.505 ezer forint

c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 75.207 ezer forint

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.891 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.017 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 29.851 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.740 ezer forint,

c) dologi kiadás 61.847 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 8.021 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 320 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint,

g) működési célú tartalék 991 ezer forint,

h) az Önkormányzat finanszírozási kiadása 127 ezer forint

i) elvonások és befizetések 20 ezer forint

a 4. melléklet szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 93.941 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 5.877 ezer forint,

b) felújítási kiadás 84.377 ezer forint

c) felhalmozási célú támogatás 3.687 ezer forint”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi mérleg

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 19 970 20 003
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 45 085
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 31 050
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 4 217
6 Működési bevétel összesen 93 071 100 355
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 75 207
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 16 505
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 891
13 Finanszírozási bevétel összesen 15 520 27 396
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 202 958
15 Személyi juttatás 27 233 29 851
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740
17 Dologi kiadás 55 297 61 847
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 8 021
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
20 Elvonások és befizetések 0 20
21 Működési célú tartalék 0 991
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
23 Működési kiadás összesen 97 700 108 890
24 Felújítás 10 891 84 377
25 Beruházás 420 5 877
26 Felhalmozási célú támogatások kiadása 0 3 687
27 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 93 941
28 Finanszírozási kiadások 164 127
29 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 202 958

2. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.
1 Saját bevétel 19 970 20 003
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 45 085
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 31 050
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 3 669 4 217
6 Működési bevétel összesen 93 071 100 355
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 72 557
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 2 650
10 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207
11 Költségvetési bevételek 94 239 175 562
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 16 505
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 891
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 202 958

3. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 150 150
2 Szolgáltatások ellenértéke 1000 1000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1500 1500
4 Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék 2500 2533
5 Étkeztetés 7500 7500
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2500
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés 4820 4820
8 Saját bevétel összesen: 19 970 20 003
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 500
13 Közutak fenntartásának támogatása 1823 1823
14 Beszámítás összege -10 464 -10 464
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 78 78
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 800 1 800
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 548
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 1 1
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 4 217
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 382 45 085
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 051 49 302
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 0
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 23000 23000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4500 4500
36 Pótlékok, bírságok bevétele 50 50
37 Gépjármű adó 3500 3500
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 31 050 31 050
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 584 72557
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 584 72 557
50 Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 2650
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 2650
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207
58 Költségvetési bevételek összesen 93 655 175 562

4. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.
1 Személyi juttatás 27 233 29 851
2 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740
3 Dologi kiadás 55 297 61 847
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 8 021
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
6 Elvonások és befizetések 0 20
7 Működési célú tartalék 0 991
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
9 Működési kiadás összesen 97 700 108 890
10 Felújítás VP pályázat 10 891 84 377
11 Beruházás 420 5 877
12 Felhalmozási célú támogatás kiadásai 0 3 687
13 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 93 941
14 Finanszírozási kiadások 164 127
15 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 202 958

5. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 1200 1200
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 1 200 1 200
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 100 100
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 100 100
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 0 0
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 0 0
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1283 1283
31 Munkaadókat terhelő járulék 261 261
32 Dologi kiadás 100 100
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 644 1 644
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39 Személyi juttatás 6 425 6 425
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 115 1 115
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 7 540 7 540
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 100 100
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 100 100
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 9 768 9 768
58 Munkaadókat terhelő járulék 2 000 2 000
59 Dologi kiadás 2 000 1 846
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 255
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 13 768 13 869
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 2 300 2 297
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 2 300 2 297
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 120 344
76 Munkaadókat terhelő járulék 25 117
77 Dologi kiadás 7500 7475
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6913 6913
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
80 Működési célú tartalék 0 991
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 14 558 15 840
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 5 651 5 706
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 095 1 105
86 Dologi kiadás 10 696 8 011
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 17 442 14 822
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 300 85
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 300 85
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 100
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 100
110 092120 Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 3 905 3 905
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 3 905 3 905
119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 483
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 362
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 800 1 800
127 Működési kiadás összesen 1 800 2 645
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100
136 Működési kiadás összesen 100 100
137 047410 Ár- és belvízvédelem
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 50 40
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 50 40
146 072111 Háziorvosi alapellátás
147 Személyi juttatás 3 252 3 252
148 Munkaadókat terhelő járulék 680 680
149 Dologi kiadás 7 282 13 503
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 11 214 17 435
155 072311 Fogorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
158 Dologi kiadás 1 868 2 018
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 1 868 2 018
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 300 300
168 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 300 300
173 102031 Idősek nappali ellátása
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 400 400
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 400 400
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 0 0
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 340 320
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192 Személyi juttatás 734 734
193 Munkaadókat terhelő járulék 150 150
194 Dologi kiadás 100 100
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 984 984
200 082044 Könyvtári szolgáltatások
201 Személyi juttatás 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
203 Dologi kiadás 100 100
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 100 100
209 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 3 500 3 533
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 3 500 3 533
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 200 200
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 200
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 400 400
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 400 400
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 0 0
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 47 47
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 47 47
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 274 274
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 274 274
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 70 70
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200
262 Működési kiadás összesen 270 270
263 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
271 Működési kiadás összesen 0 0
272 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 30 30
276 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Elvonások és befizetések 0 20
280 Működési kiadás összesen 30 50
281 107080 Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok
282 Személyi juttatás 0 2 339
283 Munkaadókat terhelő járulék 0 312
284 Dologi kiadás 12 866 15 621
285 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
286 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
287 Működési célú tartalék 0 0
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
289 Működési kiadás összesen 12 866 18 272
290 Személyi juttatás 27 233 29 851
291 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740
292 Dologi kiadás 55 297 61 847
293 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7 404 8 021
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
295 Elvonások és befizetések 0 20
296 Működési célú tartalék 0 991
297 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
298 Működési kiadás összesen 97 700 108 890

6. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.
1 Temető emlékmű pályázat 0 3 500
2 VP pályázat útfelújítás 10 891 84 377
3 Környezetvédelmi program 420 420
4 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ( fogászati kezelő, közmunka programhoz gépek) 0 1 957
5 Fejlesztési kiadás összesen 11 311 90 254