6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 232.622 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 205.226 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 12.519 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 46.904 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 34 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 37.982 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 5.462 ezer forint,

f) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 475 ezer forint,

g) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 129.246 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 102.481 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 34.853 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 6.597 ezer forint,

c) dologi kiadás 54.618 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4.487 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 75 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 1.851 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat beruházási kiadása 3.562 ezer forint, felújítási kiadása 72.644 ezer forint, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 273 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2018-2021. években a 15. melléklet mutatja be.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2018. terv 2018. módosított 2018. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 17 050 17 050 12 519
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 63 449 46 904
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 315 315 34
4 Közhatalmi bevételek 28 100 38 000 37 982
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 4 385 5 462 5 462
6 Működési bevétel összesen 113 308 124 276 102 901
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 475 475
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 475 475
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 84 032 103 144 129 246
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
13 Finanszírozási bevétel összesen 84 032 103 144 129 246
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 227 895 232 622
15 Személyi juttatás 40 852 43 232 34 853
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 849 6 597
17 Dologi kiadás 64 362 73 326 54 618
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 6 723 4 487
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 75
20 Működési célú tartalék 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781 1 851
22 Működési kiadás összesen 121 670 134 201 102 481
23 Felújítás 65 670 86 941 72 644
24 Beruházás 10 000 6 317 3 562
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 273 273
26 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 93 531 76 479
27 Finanszírozási kiadások 0 164 26 266
28 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 227 896 205 226

2. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2018. terv 2018. módosított 2018. teljesítés
1 Saját bevétel 17 050 17 050 12 519
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 63 449 46 904
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 315 315 34
4 Közhatalmi bevételek 28 100 38 000 37 982
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 4 385 5 462 5 462
6 Működési bevétel összesen 113 308 124 276 102 901
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 475 475
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 475 475
11 Költségvetési bevételek 113 308 124 751 103 376
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 84 032 103 144 129 246
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 227 895 232 622

3. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2018. terv 2018. módosított 2018. teljesítés
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250 120
2 Szolgáltatások ellenértéke 1 200 1 382 1 029
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 800 1 800 1 594
4 Tulajdonosi bevételek 3 500 2 595 2 028
5 Ellátási díjak 7 500 7 500 5 088
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 700 2 700 1 837
7 Kamatbevételek 100 170 170
8 Egyéb működési bevétel 0 653 653
9 Saját bevétel összesen: 17 050 17 050 12 519
10 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 2 544 2 560 2 560
11 Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 41 40 40
12 Kulturális feladatok támogatása 1 800 1 800 1 800
13 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 062 1 062
14 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 4 385 5 462 5 462
15 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 63 458 63 449 46 904
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67 843 68 911 52 366
17 Átvett pénzeszköz 315 315 34
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
19 Egyéb működési célú kölcsön,támogatás visszafizetése 0 0 0
20 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 315 315 34
21 Iparűzési adó 20 000 29 430 29 430
22 Építményadó 0 0 0
23 Magánszemélyek kommunális adója 4 500 4 865 4 865
24 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100 82
25 Gépjármű adó 3 500 3 605 3 605
26 Különféle bírságok 0 0 0
27 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
28 Mezőőri járulék bevétele 0 0 0
29 Közhatalmi bevételek összesen 28 100 38 000 37 982
30 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
31 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
32 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
33 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
34 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 0
35 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 475 475
36 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
37 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 475 475
38 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0 0
39 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
40 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
42 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
43 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
44 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 0
45 Felhalmozási bevételek összesen 0 475 475
46 Költségvetési bevételek összesen 113 308 124 751 103 376

4. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2018. terv 2018. módosított 2018. teljesítés
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 84 032 103 018 103 018
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 126 126
3 Lekötött betétek megszüntetése 0 0 26 102
4 Finanszírozási bevételek összesen 84 032 103 144 129 246

5. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2018. terv 2018. módosított 2018. teljesítés
1 Személyi juttatás 40 852 43 232 34 853
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 849 6 597
3 Dologi kiadás 64 362 73 326 54 618
4 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 711 6 723 4 487
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 75
6 Működési célú tartalék 0 0 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781 1 851
8 Működési kiadás összesen 121 670 134 201 102 481
9 Felújítás 65 670 86 941 72 644
10 Beruházás 10 000 6 317 3 562
11 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 273 273
12 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 93 531 76 479
13 Finanszírozási kiadások 0 164 26 266
14 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 227 896 205 226

6. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció Megnevezés 2018. terv 2018. módosított 2018. teljesítés
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 1500 1500 1191
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 1 500 1 500 1 191
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás 0
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 200 200 38
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 20 20 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
19 Működési kiadás összesen 220 220 38
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 0
21 Személyi juttatás 0 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
23 Dologi kiadás 3 000 1 593 0
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
28 Működési kiadás összesen 3 000 1 593 0
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás) 0
30 Személyi juttatás 1170 1135 1108
31 Munkaadókat terhelő járulék 249 249 239
32 Dologi kiadás 157 217 216
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 576 1 601 1 563
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység 0
39 Személyi juttatás 7 034 6 185 6185
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 161 1 161 1119
41 Dologi kiadás 0 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
46 Működési kiadás összesen 8 195 7 346 7 304
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0
48 Személyi juttatás 0 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
50 Dologi kiadás 0 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 425 382 93
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
55 Működési kiadás összesen 425 382 93
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0
57 Személyi juttatás 14 615 16 757 13069
58 Munkaadókat terhelő járulék 1 973 2 367 2367
59 Dologi kiadás 2 300 2 327 1862
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
64 Működési kiadás összesen 18 888 21 451 17 298
65 064010 Közvilágítás 0
66 Személyi juttatás 0 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
68 Dologi kiadás 2 300 2 300 2234
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
73 Működési kiadás összesen 2 300 2 300 2 234
74 066020 Községgazdálkodás 0
75 Személyi juttatás 5330 4107 836
76 Munkaadókat terhelő járulék 1251 1251 208
77 Dologi kiadás 27562 19671 8141
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5475 5475 3964
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
80 Működési célú tartalék 0 0 0
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
82 Működési kiadás összesen 39 618 30 504 13 149
83 107051 Szociális étkeztetés 0
84 Személyi juttatás 4 880 4 975 4851
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 031 1 242 1242
86 Dologi kiadás 7 200 8 074 6381
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
91 Működési kiadás összesen 13 111 14 291 12 474
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0
93 Személyi juttatás 0 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
95 Dologi kiadás 500 3184 3184
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 3 184 3 184
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0
102 Személyi juttatás 0 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
104 Dologi kiadás 100 240 218
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 240 218
110 092120 Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai 0
111 Személyi juttatás 0 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
113 Dologi kiadás 3 600 4 544 4544
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
118 Működési kiadás összesen 3 600 4 544 4 544
119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások 0
120 Személyi juttatás 0 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
122 Dologi kiadás 0 805 770
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 181 1767
127 Működési kiadás összesen 2 000 2 986 2 537
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 0
129 Személyi juttatás 0 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
131 Dologi kiadás 0 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 400 0
136 Működési kiadás összesen 400 400 0
137 047410 Ár- és belvízvédelem 0
138 Személyi juttatás 0 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
140 Dologi kiadás 250 217 37
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
145 Működési kiadás összesen 250 217 37
146 072111 Háziorvosi alapellátás 0
147 Személyi juttatás 2 926 2 926 2885
148 Munkaadókat terhelő járulék 554 554 532
149 Dologi kiadás 6 737 7 339 6748
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
154 Működési kiadás összesen 10 217 10 819 10 165
155 072311 Fogorvosi alapellátás 0
156 Személyi juttatás 0 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
158 Dologi kiadás 1 500 1 744 1744
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
163 Működési kiadás összesen 1 500 1 744 1 744
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0
165 Személyi juttatás 0 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
167 Dologi kiadás 400 390 244
168 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
172 Működési kiadás összesen 800 790 244
173 102031 Idősek nappali ellátása 0
174 Személyi juttatás 0 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
176 Dologi kiadás 800 800 305
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
181 Működési kiadás összesen 800 800 305
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0
183 Személyi juttatás 0 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
185 Dologi kiadás 0 0 0
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 75
188 Működési célú tartalék 0 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
190 Működési kiadás összesen 290 290 75
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0
192 Személyi juttatás 4 897 3 533 2307
193 Munkaadókat terhelő járulék 636 636 502
194 Dologi kiadás 356 356 51
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
199 Működési kiadás összesen 5 889 4 525 2 860
200 082044 Könyvtári szolgáltatások 0
201 Személyi juttatás 0 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
203 Dologi kiadás 200 185 80
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
208 Működési kiadás összesen 200 185 80
209 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 0
210 Személyi juttatás 0 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
212 Dologi kiadás 5 000 7 324 6425
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
217 Működési kiadás összesen 5 000 7 324 6 425
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 0
219 Személyi juttatás 0 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
221 Dologi kiadás 200 406 406
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 406 406
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0
228 Személyi juttatás 0 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
230 Dologi kiadás 500 500 389
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
235 Működési kiadás összesen 500 500 389
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ 0
237 Személyi juttatás 0 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
239 Dologi kiadás 0 0 0
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 47 47 47
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
244 Működési kiadás összesen 47 47 47
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 0
246 Személyi juttatás 0 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
248 Dologi kiadás 0 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 274 274 274
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
253 Működési kiadás összesen 274 274 274
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 0
255 Személyi juttatás 0 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
257 Dologi kiadás 0 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 70 109 109
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 84
262 Működési kiadás összesen 270 309 193
263 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 0
264 Személyi juttatás 0 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
266 Dologi kiadás 0 0 0
267 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 16 0
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 0 0
271 Működési kiadás összesen 200 16 0
272 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0
273 Személyi juttatás 0 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
275 Dologi kiadás 0 25 25
276 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0 0
279 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
280 Működési kiadás összesen 0 25 25
281 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok 0
282 Személyi juttatás 0 3 614 3612
283 Munkaadókat terhelő járulék 0 389 388
284 Dologi kiadás 0 9 385 9385
285 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
286 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
287 Működési célú tartalék 0 0 0
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
289 Működési kiadás összesen 0 13 388 13 385
290 Személyi juttatás 40 852 43 232 34 853
291 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 849 6 597
292 Dologi kiadás 64 362 73 326 54 618
293 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 711 6 723 4 487
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 75
295 Elvonások és befizetések 0 0 0
296 Működési célú tartalék 0 0 0
297 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781 1 851
298 Működési kiadás összesen 121 670 134 201 102 481
299 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0
300 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0

7. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2018. terv 2018. módosított 2018. teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 950 950
Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0
Informatikai eszköz beszerzése,létesítése 0 0 0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 7 874 2 823 2 076
Beruházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 126 2 544 536
Beruházások összesen 10 000 6 317 3 562
Felújítások 65 670 86 941 72 644
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 273 273

8. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eFt.
1 Helyi adóból származó bevétel 37 982
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 2 198
3 Összes saját bevétel 40 180
4 Összes saját bevétel 50 %-a 20 090
5 Adósságot keletkeztető ügylet 0

9. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám

adatok: fő
A B C
Feladat megnevezése 2018. évi engedélyezett Átlagos statisztikai
létszámkeret állományi létszám
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester 1 1
2 Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló 1 1
3 Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács 2 2
4 Zöldterület kezelés: takarító 1 1
5 Közmunkaprogram 20 16
6 Létszám összesen 25 21

10. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P
Megnevezés/hónapok 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Összesen Módosított ei. Teljesítés
1 Nyitó ( Maradvány felh.) 84 032 77 719 95 743 103 254 100 405 97 363 92 131 87 188 77 246 12 934 7 990 2 730 84 032 103018 103018
2 Bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Intézményi működési bevétel 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 420 1 420 17 050 17 050 12 519
4 Működési célú támogatás 1 815 26 152 6 039 3 479 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 2 971 3 286 63 458 63 449 46 904
5 Közhatalmi bevételek 200 200 14 800 2 000 2000 100 100 100 6 400 100 100 2 000 28 100 38 000 37 982
6 Önkormányzati működési költségvetési támogatás 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 366 4 385 5 462 5 462
7 Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 315 791 509
9 Bevételek 3 801 28 138 22 625 7 265 7 072 5 172 5 172 5 173 11 473 5 173 4 857 7 387 113 308 124 752 103 376
10 Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 26 228
11 Bevétel mindösszesen 87 833 105 857 118 368 110 519 107 477 102 535 97 303 92 361 88 719 18 107 12 847 10 117 197 340 227 896 232 622
12 Kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Személyi juttatás 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 405 3 405 3 405 3 405 40 852 43231 34852
14 Munkaadót terhelő járulékok 571 571 571 571 571 571 571 571 571 572 572 572 6 855 7849 6597
15 Dologi kiadás 5 363 5 363 5 363 5 363 5 363 5 363 5 364 5 364 5 364 5 364 5 364 5 364 64 362 73326 54618
16 Működési célú támogatás 559 559 559 559 559 849 559 559 559 560 560 560 7 001 7013 4562
17 Ellátottak pénzbeli juttatásai 217 217 217 217 217 217 217 217 216 216 216 216 2 600 2781 1851
18 Működési kiadás 10 114 10 114 10 114 10 114 10 114 10 404 10 115 10 115 10 115 10 117 10 117 10 117 121 670 134 200 102 480
19 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Működési kiadás összesen 10 114 10 114 10 114 10 114 10 114 10 404 10 115 10 115 10 115 10 117 10 117 10 117 121 670 134 200 102 480
21 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 65 670 0 0 0 65 670 86941 72644
22 Beruházás 0 0 5000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 10 000 6317 3562
23 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 274
24 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 65 670 0 0 0 75 670 93532 76480
25 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 26266
26 Kiadás összesen 10 114 10 114 15 114 10 114 10 114 10 404 10 115 15 115 75 785 10 117 10 117 10 117 197 340 227 896 205 226
27 Bevétel,kiadás egyenlege 77 719 95 743 103 254 100 405 97 363 92 131 87 188 77 246 12 934 7 990 2 730 0 0 0 27 396

11. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2018. december 31-i állapot szerint

adatok: forintban
A B C D E F
Főkönyvi szám Megnevezés db. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó érték
1 11112 Vagyon értékű jog korl.forgalomképes 1 75 879 56 253 19 626
2 111912 0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes 4 13 832 543 13 832 543 0
3 112912 0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes 3 88 845 88 845 0
4 11212 Szellemi termék akítvált értéke 1 950 000 232 401 717 599
5 112914 0-ra íródott kisértékű szellemi termék 4 125 459 125 459 0
6 112983 0-ra íródott szellemi termék forgalomképes 1 123 900 123 900 0
7 Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek összesen 14 15 196 626 14 459 401 737 225
8 1211111 Földterület 95 19 259 771 0 19 259 771
9 1211213 Telkek 51 4 132 500 0 4 132 500
10 12113311 Egyéb épület 16 117 060 352 20 152 544 96 907 808
11 1211422 Erdő 3 118 000 0 118 000
12 12114911 Egyéb építmény 233 650 449 336 255 173 330 395 276 006
13 12192332 0-ra íródott egyéb épület 5 1 382 971 1 382 971 0
14 12192492 0-ra íródott egyéb építmény 3 423 000 423 000 0
15 Ingatlanok összesen 406 792 825 930 277 131 845 515 694 085
16 131112 Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes 1 327 375 241 579 85 796
17 1319112 0-ra íródott informatikai gép 5 723 032 723 032 0
18 1319113 0-ra íródott informatikai gép üzleti 10 1 695 259 1 695 259 0
19 131114 0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés 11 613 297 613 297 0
20 131122 Egyéb gép, berendezés korl.forgalomképes 5 1 733 320 191 023 1 542 297
21 131123 Egyéb gép, berendezés üzleti 9 2 117 859 1 776 023 341 836
22 1319123 0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti 52 10 094 597 10 094 597 0
23 131124 Egyéb gép, berendezés kisértékű 158 6 197 883 6 197 883 0
24 131162 Járművek 2 4 641 811 979 232 3 662 579
25 1319163 0-ra írodott jármű 5 6 150 740 6 150 740 0
26 Gép, berendezés, járművek összesen 258 34 295 173 28 662 665 5 632 508
27 163 Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban 3 5 318 000 0 5 318 000
28 164 Tartós részesedés társulásban 1 7 658 0 7 658
38 Részesedések 4 5 325 658 0 5 325 658
39 Tárgyi eszközök összesen: 847 643 387 320 253 911 527 389 476

12. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Feladatfinanszírozás

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz. 2018.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása 2 560 0 0 0 2 560 0 2560
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
Zöldterület-gazdálkodás 0 0 0 0 1 563 -1 563
Közvilágítás 0 0 0 0 2 234 -2 234
Köztemető 0 0 148 148 406 -258
Közutak 0 0 0 0 0
Településüzemeltetés összesen 0 0 148 0 148 4 203 -4 055
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
Egyéb önkormányzati feladatok 1 063 0 0 0 1 063 0 1 063
Polgármester bér 0 0 0 0 7 304 -7 304
Települési hulladékkezelés 0 0 0 0 0 1 284 -1 284
Községgazdálkodás 0 0 2 338 619 2 957 13 149 -10 192
Önkormányzati vagyon működtetése 0 0 2 723 2 723 3 184 -461
Óvoda 0 0 0 0 218 -218
Iskola 0 0 0 0 4 544 -4 544
Közmunkapályázat 2018. 0 0 152 17 282 17 434 17 298 136
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 0 509 509 2 860 -2 351
Víztermelés-, kezelés 0 0 0 0 38 -38
Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 0 37 -37
Lakott területtel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0
Fogorvosi alapellátás 0 0 0 1935 1 935 1744 191
Háziorvosi alapellátás 0 0 207 12357 12 564 10165 2399
Idősek nappali ellátása 0 0 205 205 305 -100
Sportlétesítmények működtetése 0 0 0 0 0 389 -389
Család-, és nővédelem 0 0 244 -244
Család és Gyermekjóléti Központ 0 0 0 47 -47
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 274 -274
Étkeztetés 0 6 746 6 746 12 474 -5728
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 1 063 0 12 371 32 702 46 136 75 558 -29 422
Beszámítás 0 0 0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 0 0 0 0 2537 -2537
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 0 0 177 177 193 -16
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári és közművelődési feladatok 200 0 0 0 200 80 120
Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása 1600 0 0 0 1600 6425 -4825
Gyermekétkeztetés támogatása
Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 39 0 0 0 39 25 14
Kötelező feladatok összesen 5 462 0 12 519 32 879 50 860 89 021 -38 161
Önként vállalt feladatok
EFOP pályázat 0 0 0 14059 13385
Civil szervezetek támogatása 0 0 75 -75
Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 14 059 0 13 460 -75
Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 0 0 0
Közhatalmi bevételek 0 0 37 982 0 37 982 37 982
Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 26 976 37 982 0 64 958 64 958
Működési bevétel és kiadás összesen 5 462 26 976 50 501 46 938 129 877 102 481 27 396

13. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban
A B C D E
Adónem Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás ) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó
1 Magánszemélyek kommunális adója 4 848 677 4 171 4 761
2 Iparűzési adó 27 475 70 27 405 29 699
3 Összesen 32 323 747 31 576 34 460

14. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

adatok ezer forintban
A B C D E F
Megnevezés Összes kiadás Összes bevétel Összes maradvány Jóváhagyott maradványból
kötelezettséggel terhelt szabad maradvány
1 Hunya Község Önkormányzata 205 226 232 622 27 396 27 396 0

15. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018 - 2021. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2018. tény 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 12 519 19 970 20 529 21 145
2 Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről 46 904 38 381 39 456 40 639
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 34 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 37 982 31 050 31 919 32 877
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 462 3 669 3 772 3 885
6 Működési bevétel összesen 102 901 93 070 95 676 98 546
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 475 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 475 585 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 129 246 15 520 13 398 13 790
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 232 622 109 175 119 074 122 336
15 Személyi juttatás 34 853 27 233 27 996 28 835
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 597 5 326 5 475 5 639
17 Dologi kiadás 54 618 55 297 56 845 58 551
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 4 487 7 454 7 663 7 893
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 75 290 298 307
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 851 2 100 2 159 2 224
22 Működési kiadás összesen 102 481 97 700 100 436 103 449
23 Felújítás 72 644 10 891 0 0
24 Beruházás 3 562 420 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 273 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 76 479 11 311 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 26 266 164 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 205 226 109 175 110 436 113 449