A szöveg időállapota: 2019.XII.21. -
Időállapot váltás: 2019.II.15. - 2019.V.30.
2019.V.31. - 2019.IX.26.
2019.IX.27. - 2019.XII.20.
2019.XII.21. -


2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 269.230 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 269.230 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata109.635 ezer forint,

b) működési célú finanszírozási bevételek 16.505 ezer forint

c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 132.199 ezer forint

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.891 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 118.814 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 31.992 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.787 ezer forint,

c) dologi kiadás 60.493 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 8.021 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 320 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint,

g) működési célú tartalék 9.954 ezer forint,

h) az Önkormányzat finanszírozási kiadása 127 ezer forint

i) elvonások és befizetések 20 ezer forint

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 150.416 ezer forint.

(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 8.782 ezer forint,

b) felújítási kiadás 137.947 ezer forint

c) felhalmozási célú támogatás 3.687 ezer forint

(3) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Hunya Község Önkormányzatának 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat hozzájárulását a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programját a 13. melléklet tartalmazza.

14. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6

2019. évi mérleg

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. III. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 19 970 21 966
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 45 402
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 38 050
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 4 217
6 Működési bevétel összesen 93 071 109 635
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 132 199
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 584 132 199
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 16 505
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 891
13 Finanszírozási bevétel összesen 15 520 27 396
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 269 230
15 Személyi juttatás 27 233 31 992
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 787
17 Dologi kiadás 55 297 60 493
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 8 021
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
20 Elvonások és befizetések 0 20
21 Működési célú tartalék 0 9 954
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
23 Működési kiadás összesen 97 700 118 687
24 Felújítás 10 891 137 947
25 Beruházás 420 8 782
26 Felhalmozási célú támogatások kiadása 0 3 687
27 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 150 416
28 Finanszírozási kiadások 164 127
29 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 269 230

2. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. III. mód. ei.
1 Saját bevétel 19 970 21 966
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 45 402
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 38 050
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 3 669 4 217
6 Működési bevétel összesen 93 071 109 635
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 129 549
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 2 650
10 Felhalmozási bevételek összesen 584 132 199
11 Költségvetési bevételek 94 239 241 834
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 16 505
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 891
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 269 230

3. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8

2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. III. mód.ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 150 150
2 Szolgáltatások ellenértéke 1000 1000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1500 1500
4 Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék 2500 4033
5 Étkeztetés 7500 7500
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2500
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés 4820 5283
8 Saját bevétel összesen: 19 970 21 966
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 500
13 Közutak fenntartásának támogatása 1823 1823
14 Beszámítás összege -10 464 -10 464
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 78 78
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 800 1 800
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 548
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 1 1
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 4 217
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 382 45 402
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 051 49 619
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 0
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 23000 29000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4500 4500
36 Pótlékok, bírságok bevétele 50 50
37 Gépjármű adó 3500 4500
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 31 050 38 050
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 584 129549
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 584 129 549
50 Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 2650
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 2650
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 584 132 199
58 Költségvetési bevételek összesen 93 655 241 834

4. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. III. mód.ei.
1 Személyi juttatás 27 233 31 992
2 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 787
3 Dologi kiadás 55 297 60 493
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 8 021
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
6 Elvonások és befizetések 0 20
7 Működési célú tartalék 0 9 954
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
9 Működési kiadás összesen 97 700 118 687
10 Felújítás VP pályázat 10 891 137 947
11 Beruházás 420 8 782
12 Felhalmozási célú támogatás kiadásai 0 3 687
13 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 150 416
14 Finanszírozási kiadások 164 127
15 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 269 230

5. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2019. terv 2019. III. mód.ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 1200 1200
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 1 200 1 200
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 100 100
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 100 100
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 0 0
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 0 0
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1283 1283
31 Munkaadókat terhelő járulék 261 261
32 Dologi kiadás 100 100
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 644 1 644
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39 Személyi juttatás 6 425 6 425
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 115 1 115
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 7 540 7 540
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 100 100
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 100 100
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 9 768 10 285
58 Munkaadókat terhelő járulék 2 000 2 000
59 Dologi kiadás 2 000 1 846
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 255
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 13 768 14 386
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 2 300 2 297
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 2 300 2 297
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 120 614
76 Munkaadókat terhelő járulék 25 164
77 Dologi kiadás 7500 7475
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6913 6913
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
80 Működési célú tartalék 0 9954
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 14 558 25 120
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 5 651 5 706
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 095 1 105
86 Dologi kiadás 10 696 8 011
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 17 442 14 822
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 300 85
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 300 85
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 100
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 50
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 150
110 092120 Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 3 905 3 905
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 3 905 3 905
119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 483
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 362
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 800 1 800
127 Működési kiadás összesen 1 800 2 645
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100
136 Működési kiadás összesen 100 100
137 047410 Ár- és belvízvédelem
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 50 40
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 50 40
146 072111 Háziorvosi alapellátás
147 Személyi juttatás 3 252 3 252
148 Munkaadókat terhelő járulék 680 680
149 Dologi kiadás 7 282 13 503
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 11 214 17 435
155 072311 Fogorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
158 Dologi kiadás 1 868 2 018
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 1 868 2 018
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 300 300
168 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 300 300
173 102031 Idősek nappali ellátása
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 400 400
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 400 400
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 0 0
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 270
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 340 270
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192 Személyi juttatás 734 2 088
193 Munkaadókat terhelő járulék 150 150
194 Dologi kiadás 100 100
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 984 2 338
200 082044 Könyvtári szolgáltatások
201 Személyi juttatás 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
203 Dologi kiadás 100 100
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 100 100
209 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 3 500 3 533
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 3 500 3 533
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 200 200
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 200
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 400 400
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 400 400
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 0 0
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 47 47
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 47 47
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 274 274
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 274 274
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 70 70
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200
262 Működési kiadás összesen 270 270
263 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
271 Működési kiadás összesen 0 0
272 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 30 30
276 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Elvonások és befizetések 0 20
280 Működési kiadás összesen 30 50
281 107080 Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok
282 Személyi juttatás 0 2 339
283 Munkaadókat terhelő járulék 0 312
284 Dologi kiadás 12 866 14 267
285 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
286 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
287 Működési célú tartalék 0 0
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
289 Működési kiadás összesen 12 866 16 918
290 Személyi juttatás 27 233 31 992
291 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 787
292 Dologi kiadás 55 297 60 493
293 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7 404 8 021
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
295 Elvonások és befizetések 0 20
296 Működési célú tartalék 0 9 954
297 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
298 Működési kiadás összesen 97 700 118 687

6. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. III. mód.ei.
1 Temető emlékmű pályázat 0 3 500
2 VP pályázat: útfelújítás, Magyar Falu Program: Műv.ház, óvoda felújítás 10 891 137 947
3 Környezetvédelmi program 420 420
4 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ( fogászati kezelő, Magyar Falu Program) 0 4 862
5 Fejlesztési kiadás összesen 11 311 146 729

7. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó ( Maradvány felhasználás) 15 520 11 421 21 789 34 504 32 419 30 044 26 059 22 074 18 089 21 354 17 368 13 383 15 520
3 Bevételek: - - - - - - - - - - - - -
4 Intézményi működési bevétel 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 666 19 970
5 Működési célú támogatás 2 058 14 111 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 075 36 766
6 Közhatalmi bevételek 200 200 16 800 2 000 2000 100 100 100 7 350 100 100 2 000 31 050
7 Önkormmányzatok támogatása 306 306 306 306 306 306 306 306 306 305 305 305 3 669
8 Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támogatások 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200
10 Bevételek 4 228 18 481 20 828 6 028 6 028 4 128 4 128 4 128 11 378 4 127 4 127 6 046 93 655
11 Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bevétel mindösszesen 19 748 29 902 42 617 40 532 38 447 34 172 30 187 26 202 29 467 25 481 21 495 19 429 109 175
13 Kiadások: - - - - - - - - - - - - -
14 Személyi juttatás 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 274 27 233
15 Munkaadót terhelő járulékok 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 443 443 5 326
16 Dologi kiadás 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 609 55 297
17 Működési célú támogatás 667 617 617 617 907 617 617 617 617 617 617 617 7 744
18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2 100
19 Működési kiadás összesen 8 163 8 113 8 113 8 113 8 403 8 113 8 113 8 113 8 113 8 113 8 112 8 118 97 700
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Működési kiadás összesen 8 163 8 113 8 113 8 113 8 403 8 113 8 113 8 113 8 113 8 113 8 112 8 118 97 700
22 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Beruházás 0 420 0 0 10891 0 0 0 0 0 0 0 11 311
24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 311
26 Finanszírozási kiadások 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
27 Kiadás mindösszesen 8 327 8 113 8 113 8 113 8 403 8 113 8 113 8 113 8 113 8 113 8 112 8 118 109 175
28 Bevétel, kiadás egyenlege 11 421 21 789 34 504 32 419 30 044 26 059 22 074 18 089 21 354 17 368 13 383 11 311 0

8. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
Megnevezés 2019. terv 2020. terv 2021. terv 2022. terv
1 Intézményi működési bevétel 19 970 20 529 21 145 21 779
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 39 457 40 640 41 860
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 31 919 32 877 33 863
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 3 669 3 772 3 885 4 001
6 Működési bevétel összesen 93 071 95 677 98 547 101 504
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 0 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 584 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 13 398 13 790 14 204
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 119 075 122 337 125 708
15 Személyi juttatás 27 233 27 996 28 835 29 700
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 475 5 639 5 809
17 Dologi kiadás 55 297 56 845 58 551 60 307
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 7 611 7 840 8 075
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 350 360 371
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 159 2 224 2 290
22 Működési kiadás összesen 97 700 100 436 103 449 106 552
23 Felújítás 10 891 0 0 0
24 Beruházás 420 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 164 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 110 436 113 449 116 552

9. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évben várható létszám
A B
Feladat megnevezése 2019. engedélyezett létszám (fő)
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1
2 Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 1
3 Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2
4 Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5
5 Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 13
6 Létszám összesen 18

10. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2019. év

adatok ezer forintban
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege
1 Helyi adóból származó bevétel 31 050
2 Önkormányzati vagyonból származó bevétel 2 500
3 Összes saját bevétel 33 550
4 Összes saját bevétel 50 %-a 16 775

11. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi közvetett támogatások kimutatása
A B
Adó Ft.
1 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után 284 000
2 3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él 234 000
3 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található 156 000
4 Kommunális adó összesen 674 000
5 Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg 70 000
6 Iparűzési adó összesen 70 000
7 Összes közvetett támogatás 2019. tervezett 744 000

12. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2019. évi terv
1 Személyi juttatás összesen 8 462
2 Munkaadót terhelő járulékok 1 717
3 Dologi kiadás 2 800
4 Működési kiadás összesen 12 979
5 Állami támogatás bevétele 7 282
6 Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól 5 697
7 Működési bevétel összesen 12 979

13. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Unios forrásból megvalósult programok

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Bevétel Kiadás Önerő
1 EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése 12073 12073 0
2 Összesen 12073 12073 0

14. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Feladatfinanszírozás alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
Megnevezés Állami támogatás Maradvány Saját bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen 2019.működési kiadás Működési hiány"-", többlet"+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 500 0 0 0 0 0 0
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
2 Zöldterület-gazdálkodás 2 239 0 0 2 239 1 644 595
3 Közvilágítás 4 192 0 0 4 192 2 300 1 892
4 Köztemető 500 0 150 650 200 450
5 Közutak 1 823 0 0 1 823 0 1 823
6 Településüzemeltetés összesen 8 754 0 150 0 8 904 4 144 4 760
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7 Egyéb önkormányzati feladatok 0 0 0 0 0 14050 -14 050
8 Polgármester bér+járulék 0 0 0 0 7 540 -7 540
9 Települési hulladékkezelés 0 0 0 0 0 1 200 -1 200
10 Községgazdálkodás 0 0 2 220 12 073 14 293 14 558 -265
11 Önkormányzati vagyon működtetése 0 0 2 500 2 500 300 2 200
12 Óvoda 0 0 0 0 100 -100
13 Iskola 0 0 0 0 3 905 -3 905
14 Közmunkapályázat 2019. 0 0 150 11 611 11 761 13 768 -2 007
15 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0
16 Víztermelés-, kezelés 0 0 0 0 100 -100
17 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 0 50 -50
18 Lakott területtel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 0
19 Fogorvosi alapellátás 0 0 0 1868 1 868 1868 0
20 Háziorvosi alapellátás 0 0 0 11214 11 214 11214 0
21 Idősek nappali ellátása 0 0 0 0 400 -400
22 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0 0 0 400 -400
23 Család-, és nővédelem 0 0 300 -300
24 Család és Gyermekjóléti Központ 0 0 0 47 -47
25 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 274 -274
26 Étkeztetés 0 14 950 1 616 16 566 17 442 -876
27 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen: 78 0 19 820 38 382 58 280 87 516 -29 314
28 Beszámítás -10 464 -10 464 -10 464
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
29 Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 0 0 0 0 1800 -1800
30 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 0 0 0 0 270 -270
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
31 Könyvtári és közművelődési feladatok 200 0 0 0 200 100 100
32 Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása 1600 0 0 0 1600 3500 -1900
Gyermekétkeztetés támogatása
33 Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 1 0 0 0 1 30 -29
34 Kötelező feladatok összesen 3 669 0 19 970 38 382 58 521 97 360 -38 917
Önként vállalt feladatok
35 Civil szervezetek támogatása 0 0 340 -340
36 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 340 -340
37 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 0 0 0
38 Közhatalmi bevételek 0 0 31 050 0 31 050 31 050
39 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 4 629 31 050 0 35 679 35 679
40 Működési bevétel és kiadás összesen 3 669 4 629 51 020 38 382 97 700 97 700 0


1
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
2
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
3
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
4
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
5
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
6
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
7
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
8
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
9
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
10
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
11
Módosította: 12/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2019. december 21-étől.