A szöveg időállapota: 2018.XI.5. - 2018.XII.31.
Időállapot váltás: 2018.XI.5. - 2018.XII.31.
2019.I.1. - 2019.XI.28.
2019.XI.29. -


13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a belügyminiszter települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására szóló pályázat keretén belül megállapított támogatási keretből kérelemre szociális célú tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt.

(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülő személytől ellenszolgáltatást nem kér.

(3) A háztartásonként megállapítható támogatás mértéke legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 6 q barnakőszén.

(4) Az Önkormányzat a tüzelőanyag formáját az adott évben benyújtott pályázatában határozza meg.

2. § (1) Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 60.000,-Ft-ot, egyedül élők esetén a 71.250,-Ft-ot.

(2) A támogatást igénylők közül előnyben kell részesíteni

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban. Szt.) szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) a települési támogatásra jogosult kérelmezőket,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

(3) Támogatás ugyanazon háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

3. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával, postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be 2017. november 22. napjától 2017. december 5. napjáig.

(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, Munkaügyi Kirendeltség igazolását, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

4. § Az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján, a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás keretéből vásárolt tűzifát a 2017. évben szociális tűzifa támogatásban részesített személyek részére a megállapított támogatás kiegészítéseként egyenlő arányban kell kiosztani.

5. § (1) Ez a rendelet 2018. november 5-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet.