10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésben, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet tárgyi hatálya Hunya Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő

a) ingatlan és ingó vagyonra,

b) immateriális javakra,

c) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra,

d) értékpapírokra,

e) követelésekre,

f) gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető társasági részesedésekre,ezek hasznosítására, elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására, gazdasági társaságba, non-profit gazdasági társaságba történő apportálására terjed ki.

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és helyiségek bérletét és elidegenítését szabályozó önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére.

2. Az Önkormányzati vagyon elemei

3. § (1) Az Önkormányzat vagyona:

a) az 1. mellékletben meghatározott, forgalomképtelennek minősített vagyon,

b) a 2. mellékletben meghatározott közfeladat ellátását szolgáló korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon,

c) a 3. mellékletben meghatározott üzleti vagyon.

(2) Hunya Község Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont a vagyonelemi körében nem határoz meg.

3. Vagyongazdálkodási terv

4. § (1) Az Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve tartalmazza a vagyon kezelésére, hasznosítására, fejlesztésre, gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket és feladatokat, ezek végrehajtásának eszközeit, módjait, időbeli ütemezését.

(2) A vagyongazdálkodási tervet 2 évenként felül kell vizsgálni.

4. Tulajdonosi jogok gyakorlása

5. § A Polgármester átruházott hatáskörben dönt

a) az önkormányzati vagyontárgy 1 évet meg nem haladó időtartamú hasznosításáról nettó 500.000 Ft/év bérleti díj értékhatárig.

b) Az önkormányzati követelések behajtása során részlefizetés engedélyezéséről legfeljebb 1 év időtartamig, 1 millió Ft értékhatárig.

c) Mezőgazdasági termények, termékek és szaporulatok értékesítéséről, szerződésenként nettó 2 millió forint értékhatárig.

d) Előállított termékek használatba adásáról kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, 500 ezer Ft egyedi értékhatárig.

e) Az önkormányzati vagyont érintő közműszolgáltatók fejlesztéseinél a tulajdonosi nyilatkozat megtételéről.

f) Jogosult az önkormányzati ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára szolgalmi jogot, vezeték jogot és használati jogot alapítani 1 millió forint értékhatárig.

g) Tulajdonosi hozzájárulást adni az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek.

h) Ingatlanra bejegyzett jelzálog, vagy elidegenítési és terhelési tilalom Önkormányzatot megillető jogainak a gyakorlása.

i) Az önkormányzati követeléseket engedményezéssel, vagy tartozásátvállalással kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele 500.000,- Ft értékhatárig.

j) Az Önkormányzat tényleges vagy várományos vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése, 1 millió Ft értékhatárig.

k) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján hitelezői jognyilatkozatok megtétele 1 millió Ft értékhatárig.

l) Az önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárásban - amennyiben a rendelet szerint az ingatlan hasznosításáról a Képviselő-testület hoz döntést, ezen testület határozatában foglalt felhatalmazás alapján - tulajdonost megillető jogok gyakorolásáról.

m) Ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételéről.

5. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

6. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítésére, hasznosítására, vagyonkezelésére, haszonbérletbe adására, megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét meg kell határozni.

(2) A vagyontárgy értéke megállapításának módjai

a) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy jellemző tulajdonságaiban a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára,

b) ingatlanok értékesítése, vagy ingatlanok megterhelése esetében ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték, hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján.

(3) Ingatlanok értékesítése, megterhelése esetében forgalmi értékbecslésben meghatározott értéknél alacsonyabb nem lehet a vételár.

7. § A vagyontárgy feletti rendelkezési jog gyakorlóját az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve - ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani.

8. § Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

6. A vagyontárgy forgalomképességének változása átminősítéssel

9. § Ha a vagyontárgy rendeltetési célja megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy esetében a továbbiakban nem indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését megváltoztathatja.

7. Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása

10. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.

(2) Mellőzhető a versenyeztetés amennyiben

a) az ingatlanvagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 2 millió Ft-ot,

b) ingó vagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 1 millió Ft-ot,

c) mezőgazdasági termények, termékek szaporulat együttes forgalmi értéke nem éri el a nettó 2 millió Ft-ot,

d) a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a telekrészlet kizárólag egy önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 1 millió Ft-ot, és annak nagysága nem haladja meg az egész ingatlan területének 20%-át.

11. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.

(2) Mellőzhető a versenyeztetés, amennyiben

a) a vagyonelemek hasznosítása szerződésenként nettó 1 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig, és a hasznosítás időtartama nem haladja meg az 1 évet,

b) termőföldek haszonbérletbe adása esetén, a haszonbérleti jogviszony azonos feltételek melletti meghosszabbításánál, ha a módosítás időtartama nem haladja meg az 5 évet.

c) kizárólagos vagy többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság részre ingatlan vagy ingó vagyon hasznosítása.

8. Az önkormányzati vagyonkezelők jogállása

12. § (1) Az önkormányzati vagyonkezelő a használatában lévő önkormányzati vagyonnal közfeladatai ellátásának sérelme nélkül a törvények és e rendelet korlátai között önállóan gazdálkodik.

(2) Az önkormányzati vagyonkezelőt illető használat joga a (3) bekezdésben foglaltak kivételével ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti, de az önkormányzati vagyonkezelő köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint a tulajdonost a vagyontárgy után terhelő pénzügyi kötelezettségeket.

(3) Gazdasági Társaság, közhasznú társaság vagyonkezelésében lévő közmű utáni használati jogért díjat kell fizetni.

(4) Önkormányzati vagyonkezelő a Képviselő-testület engedélyével alapíthat gazdasági társaságot, szerezhet gazdasági társaságban érdekeltséget, teljesíthet alapítványi hozzájárulást.

13. § Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak:

a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre.

b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására.

c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályozott módon történő elidegenítésére.

d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell.

e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normatív bevételeikből, hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni.

f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.

g) A polgármester és az Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: ügyrendi bizottság) a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatják.

14. § Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot visszterhes vagyonkezelői szerződéssel adja át a vagyon kezelőjének.

15. § A vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület egyedi döntésével határozza meg.

16. § A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó, valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás alapján előírt, önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.

9. Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei

17. § A vagyonkezelési jog akkor adható át, ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja, hogy:

a) a vagyonelemet közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez használja,

b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,

d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,

e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,

f) viseli a vagyonelemhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket

10. Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok

18. § A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését az ügyrendi bizottság ellenőrzi.

19. § (1) Az ügyrendi bizottság jogosult:

a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,

(2) A vagyonkezelő jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(3) A vagyonkezelő köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

(4) Az ügyrendi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő Képviselő - testületi ülésre beterjeszteni.

11. Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése

20. § Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba.

21. § (1) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni.

(2) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie.

(3) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi főköltségek terhelik:

a) az általa használt helyiségek rendeltetésszerű használata, állagának megóvása, belső felújítása és karbantartása;

b) a közös használatú helyiségek közüzemi díjainak megfizetése a használó és a használatba adó között létrejött - megállapodás alapján;

c) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére.

12. A versenyeztetési eljárás

22. § A versenyeztetési eljárást az Önkormányzat versenyeztetési szabályzatban leírtak szerint kell lefolytatni.

13. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyoni elemei
A B C
1 Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2)
2 1 Ady utca 5487
3 36 Kinizsi utca 6308
4 67 Deák utca 2334
5 78 Bartók utca 2314
6 97 Bartók utca 1362
7 92 Kossuth utca 10536
8 144 Széchenyi utca 5024
9 166 Óvoda utca 4742
10 188 Sallai utca 4709
11 219 Sallai utca 862
12 211 Dózsa utca 9298
13 212 Liget utca 11026
14 285 Vörösmarty utca 9318
15 344 József Attila utca 9135
16 437/13 Jókai utca 756
17 398 Jókai utca 9238
18 437/7 Jókai utca 864
19 286 Jókai utca 7523
20 437/1 Jókai utca 1464
21 258 Táncsics utca 2227
22 314 Táncsics utca 2235
23 399 Alkotmány utca 8249
24 125 Napközi otthon 1644
25 263 Polgármesteri Hivatal, Rákóczi utca 19. 1737
26 120/4 Általános Iskola, Kossuth utca 7. 1078
27 268 Közpark (piactér) 2741
28 050/10 Temető 7249
29 059/2 Út 22393
30 122/2 Közpark 414

2. melléklet a 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni elemei
A B C D
1 Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2) Cím
2 256/1 Anya és Gyermekvédelem 1760 Rákóczi utca 31.
3 132 Orvosi rendelő+ szolgálati lakás 1743 Rákóczi utca 22.
4 172 Óvoda+ szolgálati lakás 1881 Óvoda utca 10.
5 232/4 Sportpálya+ sportszertár 27260 Liget utca

3. melléklet a 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata forgalomképes vagyoni elemei
A B C D
1 Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2) Cím
2 417/4 Mázsaház 1240 Alkotmány u.
3 228 Beépítetlen terület 7296 Sportpálya mögött
4 229 Beépítetlen terület 4823 Sportpálya mögött
5 230 Beépítetlen terület 4945 Sportpálya mögött
6 418/23 Közterület 2294 Jókai u.
7 418/34 Beépítetlen terület 1533 Jókai u.
8 418/36 Beépítetlen terület 1525 Jókai u.
9 418/37 Beépítetlen terület 1532 Jókai u.
10 418/38 Beépítetlen terület 1529 Jókai u.
11 418/39 Beépítetlen terület 1524 Jókai u.
12 418/42 Beépítetlen terület 1524 Jókai u.
13 418/43 Beépítetlen terület 1521 Jókai u.
14 418/44 Beépítetlen terület 1519 Jókai u.
15 418/45 Beépítetlen terület 1522 Jókai u.
16 418/46 Beépítetlen terület 1520 Jókai u.
17 418/47 Beépítetlen terület 1518 Jókai u.
18 418/48 Beépítetlen terület 1516 Jókai u.
19 418/49 Beépítetlen terület 1517 Jókai u.
20 213 Közpark 373 Liget u. végén
21 238 Beépítetlen terület 1545 Vörösmarty u. 41.
22 239 Beépítetlen terület 1548 Vörösmarty u. 39.
23 242 Beépítetlen terület 1540 Vörösmarty u. 37.
24 288 Beépítetlen terület 1496 József Attila u. 39.
25 437/2 Beépítetlen terület 1318 Jókai utca
26 437/3 Beépítetlen terület 1334 Jókai utca
27 437/4 Beépítetlen terület 1334 Jókai utca
28 437/5 Beépítetlen terület 1334 Jókai utca
29 437/6 Beépítetlen terület 1334 Jókai utca
30 437/8 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca
31 437/9 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca
32 437/10 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca
33 437/11 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca
34 437/12 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca
35 437/14 Beépítetlen terület 1262 Jókai utca
36 437/15 Beépítetlen terület 1261 Jókai utca
37 437/16 Beépítetlen terület 1262 Jókai utca
38 437/17 Beépítetlen terület 1262 Jókai utca
39 016/7 Külterületi szántó 63304 Külterület
40 016/13 Külterületi szántó 27273 Külterület
41 021/97 Külterületi szántó 7011 Külterület