7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 246.416 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 143.400 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 19.152 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 43.740 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 741 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 27.005 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 3.311 ezer forint,

f) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 68.430 ezer forint,

g) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 84.037 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 94.042 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 34.756 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 5.775 ezer forint,

c) dologi kiadás 46.813 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4.454 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 207 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.037 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat beruházási kiadása 9.045 ezer forint, felújítási kiadása 9.178 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 15. melléklet mutatja be.

15. § Az Önkormányzat 2017. évet követő kötelezettség vállalásait a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi mérleg

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2017. terv 2017. módosított 2017. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 19 400 19 163 19 152
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 43 740 43 740
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 741 741
4 Közhatalmi bevételek 25 500 27 005 27 005
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 3 300 3 311
6 Működési bevétel összesen 84 004 93 949 93 949
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 68 430 68 430
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430 68 430
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 40 024 52 971 84 037
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
13 Finanszírozási bevétel összesen 40 024 52 971 84 037
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 215 350 246 416
15 Személyi juttatás 38 993 38 530 34 756
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620 5 775
17 Dologi kiadás 43 427 51 148 46 813
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 10 069 4 454
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 347 207
20 Működési célú tartalék 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834 2 037
22 Működési kiadás összesen 97 028 109 548 94 042
23 Felújítás 0 72 274 9 178
24 Beruházás 27 000 33 459 9 045
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 105 733 18 223
27 Finanszírozási kiadások 0 69 31 135
28 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 215 350 143 400

2. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2017. terv 2017. módosított 2017. teljesítés
1 Saját bevétel 19 400 19 163 19 152
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 43 740 43 740
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 741 741
4 Közhatalmi bevételek 25 500 27 005 27 005
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 963 3 300 3 311
6 Működési bevétel összesen 84 004 93 949 93 949
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 68 430 68 430
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430 68 430
11 Költségvetési bevételek 84 004 162 379 162 379
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 40 024 52 971 84 037
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 215 350 246 416

3. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2017. terv 2017. módosított 2017. teljesítés
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250 247
2 Szolgáltatások ellenértéke 500 1 294 1 294
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500 1 617 1 617
4 Tulajdonosi bevételek 5 500 4 096 4 096
5 Ellátási díjak 8 000 8 639 8 639
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 500 2 911 2 911
7 Kamatbevételek 150 150 142
8 Egyéb működési bevétel 0 206 206
9 Saját bevétel összesen: 19 400 19 163 19 152
10 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 612 631 631
11 Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 151 48 59
12 Kulturális feladatok támogatása 1 200 1 200 1 200
13 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 421 1 421
14 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 3 300 3 311
15 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 141 43 740 43 740
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 104 47 040 47 051
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 220 220
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
19 Egyéb működési célú kölcsön, támogatás visszafizetése 0 521 521
20 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 741 741
21 Iparűzési adó 18 000 18 890 18 890
22 Építményadó 0 0 0
23 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 331 4 331
24 Pótlékok, bírságok bevétele 0 54 54
25 Gépjármű adó 3 500 3 730 3 730
26 Különféle bírságok 0 0 0
27 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
28 Mezőőri járulék bevétele 0 0 0
29 Közhatalmi bevételek összesen 25 500 27 005 27 005
30 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
31 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
32 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
33 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
34 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 0
35 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 68 430 68 430
36 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
37 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 68 430 68 430
38 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0 0
39 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
40 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
42 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
43 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
44 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 0
45 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430 68 430
46 Költségvetési bevételek összesen 84 004 162 379 162 379

4. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradvány kimutatása

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2017. terv 2017. módosított 2017. teljesítés
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 40 024 52 807 52 807
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 164 164
3 Lekötött betétek megszüntetése 0 0 31 066
4 Finanszírozási bevételek összesen 40 024 52 971 84 037

5. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi kiadások

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2017. terv 2017. módosított 2017. teljesítés
1 Személyi juttatás 38 993 38 530 34 756
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620 5 775
3 Dologi kiadás 43 427 51 148 46 813
4 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 098 10 069 4 454
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 347 207
6 Működési célú tartalék 0 0 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834 2 037
8 Működési kiadás összesen 97 028 109 548 94 042
9 Felújítás 0 72 274 9 178
10 Beruházás 27 000 33 459 9 045
11 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0
12 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 105 733 18 223
13 Finanszírozási kiadások 0 69 31 135
14 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 215 350 143 400

6. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok ezer forintban
A B C D E
Korm.funkc. Megnevezés 2017. terv 2017. módosított 2017. teljesítés
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 0 0 0
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2 000 854 853
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 854 853
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás 0 0 0
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 170 189 189
14 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 50 13 13
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 220 202 202
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 0
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 3 057 3 302 3 302
23 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 3 057 3 302 3 302
28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás) 0 0 0
29 Személyi juttatás 1 036 1 026 1 026
30 Munkaadókat terhelő járulék 240 245 245
31 Dologi kiadás 300 315 315
32 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 1 576 1 586 1 586
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység 0 0 0
38 Személyi juttatás 6 134 6 150 6 150
39 Munkaadókat terhelő járulék 1 276 1 250 1 250
40 Dologi kiadás 0 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 7 410 7 400 7 400
46 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 0 0
47 Személyi juttatás 0 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
49 Dologi kiadás 0 50 50
50 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 50 50
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0 0 0
56 Személyi juttatás 18 237 19 474 15 700
57 Munkaadókat terhelő járulék 2 006 2 673 1 828
58 Dologi kiadás 2 300 2 105 2 105
59 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 22 543 24 252 19 633
64 064010 Közvilágítás 0 0 0
65 Személyi juttatás 0 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
67 Dologi kiadás 3 000 2 185 2 185
68 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 3 000 2 185 2 185
73 066020 Községgazdálkodás 0 0 0
74 Személyi juttatás 150 535 535
75 Munkaadókat terhelő járulék 270 220 220
76 Dologi kiadás 7 800 10 999 8 111
77 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 903 9 057 3 844
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 48 48
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 13 123 20 859 12 758
82 107051 Szociális étkeztetés 0 0 0
83 Személyi juttatás 4 325 4 552 4 552
84 Munkaadókat terhelő járulék 1 000 1 080 1 080
85 Dologi kiadás 7 200 7 572 7 523
86 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 12 525 13 204 13 155
91 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0 0 0
92 Személyi juttatás 0 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
94 Dologi kiadás 500 2 276 2 276
95 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 500 2 276 2 276
100 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 0
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 100 348 348
104 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 9 9
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 100 357 357
109 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai 0 0 0
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 2 500 2 379 2 379
113 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 2 500 2 379 2 379
118 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások, támogatások 0 0 0
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 820 820
122 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 741 1 944
126 Működési kiadás összesen 1 500 3 561 2 764
127 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 0 0 0
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 75 118 116
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 210 93 93
135 Működési kiadás összesen 285 211 209
136 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 0 0 0
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 213 213
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
144 Működési kiadás összesen 111 213 213
145 104043 Család és Gyermekjóléti Központ 0 0 0
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 63 63
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 109 63 63
154 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0 0
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 450 32 32
158 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 450 32 32
163 072111 Háziorvosi alapellátás 0 0 0
164 Személyi juttatás 2 611 2 689 2 689
165 Munkaadókat terhelő járulék 603 566 566
166 Dologi kiadás 6 500 7 449 7 449
167 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 9 714 10 704 10 704
172 072311 Fogorvosi alapellátás 0 0 0
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 1 500 1 688 1 688
176 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 500 1 688 1 688
181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 0
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 500 326 326
185 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 900 726 326
190 102031 Idősek nappali ellátása 0 0 0
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 800 1 320 773
194 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Elvonások és befizetések 0 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
199 Működési kiadás összesen 800 1 320 773
200 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0
201 Személyi juttatás 0 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
203 Dologi kiadás 0 0 0
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 150
206 Működési célú tartalék 0 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
208 Működési kiadás összesen 290 290 150
209 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 0
210 Személyi juttatás 6 500 4 104 4 104
211 Munkaadókat terhelő járulék 715 586 586
212 Dologi kiadás 250 359 359
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
217 Működési kiadás összesen 7 465 5 049 5 049
218 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0
219 Személyi juttatás 0 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
221 Dologi kiadás 200 141 141
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 141 141
227 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 0 0 0
228 Személyi juttatás 0 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
230 Dologi kiadás 3 500 4 804 4 804
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
235 Működési kiadás összesen 3 500 4 804 4 804
236 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 0 0 0
237 Személyi juttatás 0 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
239 Dologi kiadás 200 306 288
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
244 Működési kiadás összesen 200 306 288
245 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 0
246 Személyi juttatás 0 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
248 Dologi kiadás 600 1 329 497
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
253 Működési kiadás összesen 600 1 329 497
254 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 0 0 0
255 Személyi juttatás 0 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
257 Dologi kiadás 0 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
262 Elvonások és befizetések 0 53 41
263 Működési kiadás összesen 0 53 41
264 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0
265 Személyi juttatás 0 0 0
266 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
267 Dologi kiadás 0 0 0
268 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 450 205 205
269 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
270 Működési célú tartalék 0 0 0
271 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
272 Működési kiadás összesen 450 205 205
273 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 0 0 0
274 Személyi juttatás 0 0 0
275 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
276 Dologi kiadás 0 0 0
277 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
278 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
279 Működési célú tartalék 0 0 0
280 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 0 0
281 Működési kiadás összesen 400 0 0
282 106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás 0 0 0
283 Személyi juttatás 0 0 0
284 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
285 Dologi kiadás 0 0 0
286 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
287 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
288 Működési célú tartalék 0 0 0
289 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
290 Működési kiadás összesen 0 0 0
291 Kormányzati funkciók összesen 0 0 0
292 Személyi juttatás összesen 38 993 38 530 34 756
293 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620 5 775
294 Dologi kiadás 43 427 51 148 46 813
295 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 098 10 069 4 454
296 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 347 207
297 Működési célú tartalék 0 0 0
298 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834 2 037
299 Működési kiadás összesen 97 028 109 548 94 042

7. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2017. terv 2017. módosított 2017. teljesítés
1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 950 0
2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 13 386 13 020 343
3 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése 0 66 66
4 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 7 874 12 256 6 730
5 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 740 7 167 1 906
6 Beruházások összesen 27 000 33 459 9 045
7 Felújítások 0 72 274 9 178

8. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása 2017. év

ezer forintban
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege
1 Helyi adóból származó bevétel 27 005
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 4 238
3 Összes saját bevétel 31 243
4 Összes saját bevétel 50 %-a 15 622
5 Adósságot keletkeztető ügylet 0

9. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi létszám

adatok főben
A B C

Feladat megnevezése
2017. évi engedélyezett létszámkeret Átlagos statisztikai állományi létszám
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester 1 1
2 Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló 1 1
3 Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács 2 2
4 Zöldterület kezelés: takarító 1 1
5 Közmunkaprogram 21 21
6 Létszám összesen 26 26

10. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P
Megnevezés/hónapok 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Összesen Módosított ei. Teljesítés
1 Nyitó (Maradvány felh.) 40 024 37 014 34 004 44 094 26 884 26 674 23 565 20 456 17 346 17 434 14 322 11 210 40 024 52807 52807
2 Bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Intézményi működési bevétel 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 616 1 616 1 616 1 616 19 400 19 163 19 152
4 Műk.célú tám., átvett peszk. 3 095 3 095 3 095 3 095 3 095 3 095 3 095 3 095 3 095 3 095 3 095 3 096 37 141 44 481 44 482
5 Közhatalmi bevételek 200 200 13 300 3 000 3000 100 100 100 3 300 100 100 2 000 25 500 27 005 27 005
6 Önkorm.műk.ktgvetési tám. 163 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 1 963 3 300 3 310
7 Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 430 68 430
9 Bevételek 5 075 5 075 18 175 7 875 7 875 4 976 4 976 4 976 8 175 4 975 4 975 6 876 84 004 162 379 162 379
10 Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 31 230
11 Bevétel mindösszesen 45 099 42 089 52 179 51 969 34 759 31 650 28 541 25 432 25 521 22 409 19 297 18 086 124 028 215 350 246 416
12 Kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Személyi juttatás 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 38 993 38530 34756
14 Munkaadót terhelő járulékok 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 510 510 6 110 6620 5774
15 Dologi kiadás 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 618 43 427 51148 46813
16 Műk.c.tám., pénzeszk. átadás 532 532 532 532 532 532 532 532 533 533 533 533 6 388 10416 4662
17 Ellátottak pénzbeli juttatásai 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 175 175 2 110 2834 2037
18 Működési kiadás 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 086 8 087 8 087 8 087 8 086 97 028 109 548 94 042
19 Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Műk. kiad. mössz. 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 086 8 087 8 087 8 087 8 086 97 028 109 548 94 042
21 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72274 9178
22 Beruházás 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 27 000 33459 9045
23 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Felh. kiadás mindössz. 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 27 000 105733 18223
25 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 31135
26 Kiadás mindösszesen 8 085 8 085 8 085 25 085 8 085 8 085 8 085 8 086 8 087 8 087 8 087 18 086 124 028 215 350 143 400
27 Bevétel, kiadás egyenlege 37 014 34 004 44 094 26 884 26 674 23 565 20 456 17 346 17 434 14 322 11 210 0 0 0 103 016

11. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint

adatok forintban
A B C D E F
Főkönyvi szám Megnevezés db. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó érték
1 11112 Vagyon értékű jog korl.forgalomképes 1 75 879 31 214 44 665
2 111912 0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes 4 13 832 543 13 832 543 0
3 112912 0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes 3 88 845 88 845 0
4 112914 0-ra íródott kisértékű szellemi termék 1 36 614 36 614 0
5 112983 0-ra íródott szellemi termék forgalomképes 1 123 900 123 900 0
6 Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek 10 14 157 781 14 113 116 44 665
7 1211111 Földterület forgalomképtelen 76 14 586 870 0 14 586 870
8 121112 Földterület korl.forgalomképes 3 311 500 0 311 500
9 121113 Földterület üzleti 16 4 361 400 0 4 361 400
10 1211213 Lakótelek üzleti 1 11 000 0 11 000
11 1211222 Egyéb telkek korl.forgalomképes 8 1 179 350 0 1 179 350
12 1211223 Egyéb telek üzleti 42 2 942 150 0 2 942 150
13 12113311 Egyéb épület forgalomképtelen 6 2 546 053 590 120 1 955 933
14 1211332 Egyéb épület korl.forgalomképes 16 50 370 917 18 503 806 31 867 111
15 1211333 Egyéb épület üzleti 4 220 250 143 503 76 747
16 1211422 Erdő korl.forgalomképes 1 21 000 0 21 000
17 1211423 Erdő üzleti 2 97 000 0 97 000
18 12114911 Egyéb építmény forgalomképtelen 190 620 322 380 228 178 643 392 143 737
19 1211492 Egyéb építmény korl.forgalomképes 26 26 868 071 6 765 710 20 102 361
20 1211493 Egyéb építmény üzleti 6 1 915 805 332 593 1 583 212
21 12192332 0-ra íródott egyéb épület 5 1 805 971 1 805 971 0
22 Ingatlanok összesen 402 727 559 717 256 320 346 471 239 371
23 1511133 Befejezetlen beruházás orvosi rendelő felúítása 1 8 050 418 0 8 050 418
24 131112 Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes 1 327 375 133 547 193 828
25 1319112 0-ra íródott informatikai gép 5 723 032 723 032 0
26 1319113 0-ra íródott informatikai gép üzleti 10 1 695 259 1 695 259 0
27 131114 0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés 11 613 297 613 297 0
28 131122 Egyéb gép, berendezés korl.forgalomképes 2 870 000 6 912 863 088
29 131123 Egyéb gép, berendezés üzleti 12 2 554 859 1 858 735 696 124
30 1319123 0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti 49 9 657 597 9 657 597 0
31 131124 Egyéb gép, berendezés kisértékű 134 4 922 412 4 922 412 0
32 131162 Járművek korl.forgalomképes 2 4 641 811 50 869 4 590 942
33 1319163 0-ra írodott jármű 5 6 150 740 6 150 740 0
34 Gép, berendezés, járművek összesen 231 32 156 382 25 812 400 6 343 982
35 163 Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban 3 5 318 000 0 5 318 000
36 164 Tartós részesedés társulásban 1 7 658 0 7 658
46 Részesedések 4 5 325 658 0 5 325 658
47 Tárgyi eszközök összesen: 787 249 956 296 245 862 491 004 094

12. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása
A B C D E F G H
megnevezés Állami támogatás Pénzmarad-vány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz. 2017.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása 631 0 0 0 0 0 0
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
2 Zöldterület-gazdálkodás 1 586 0 0 1 586 1 586 0
3 Közvilágítás 2 184 0 0 2 184 2 184 0
4 Köztemető 165 0 123 288 288 0
5 Közutak 3 302 0 0 3 302 3 302 0
6 Településüzemeltetés összesen 7 237 0 123 0 7 360 7 360 0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7 Egyéb önkormányzati feladatok 0 0 0 0 0 0 0
8 Polgármester bér 5 923 0 0 5 923 7 399 -1 476
9 Települési hulladékkezelés 0 0 370 520 890 853 37
10 Községgazdálkodás 0 0 2 267 754 3 021 12 308 -9 287
11 Önkormányzati vagyon működtetése 0 0 3 630 3 630 2 277 1 353
12 Óvoda 175 0 181 356 356 0
13 Iskola 0 0 0 0 2 836 -2 836
14 Közmunkapályázat 2017. 0 0 296 21 992 22 288 19 633 2 655
15 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 0 9 098 9 098 5 048 4 050
16 Víztermelés-, kezelés 0 0 0 0 202 -202
17 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 0 33 -33
18 Lakott területtel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 0
19 Fogorvosi alapellátás 0 0 0 1371 1 371 1688 -317
20 Háziorvosi alapellátás 0 0 373 10562 10 935 10929 6
21 Idősek nappali ellátása 0 0 407 407 790 -383
22 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0 0 0 497 -497
23 Család-, és nővédelem 0 0 326 -326
24 Család és Gyermekjóléti Központ 0 0 0 63 -63
25 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 213 -213
26 Étkeztetés 0 11 505 11 505 13 154 -1649
27 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 6 098 0 19 029 44 297 69 424 78 605 -9 181
28 Beszámítás -11 914 -11 914 -11 914
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
29 Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 0 0 0 0 2765 -2765
30 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 0 0 184 184 168 16
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
31 Könyvtári és közművelődési feladatok 200 0 0 0 200 141 59
32 Közművelődés-hagyományőrzés közösségi értékek gondozása 1000 0 0 0 1000 4803 -3803
Gyermekétkeztetés támogatása
33 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 59 0 0 0 59 50 9
34 Kötelező feladatok összesen 3 311 0 19 152 44 481 66 313 93 892 -27 579
Önként vállalt feladatok
35 Civil szervezetek támogatása 0 0 150 -150
36 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 150 -150
37 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 0 0 0
38 Közhatalmi bevételek 0 0 27 005 0 27 005 27 005
39 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 52 807 27 005 0 79 812 79 812
40 Működési bevétel és kiadás összesen 3 311 52 807 46 157 44 481 146 756 94 042 52 714

13. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban
A B C D E
Adónem Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó
1 Magánszemélyek kommunális adója 5 520 613 4 907 4 413
2 Iparűzési adó 22 565 98 22 467 19 012
3 Összesen 28 085 711 27 374 23 425

14. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017.

adatok ezer forintban
A B C D E F
Megnevezés Összes kiadás Összes bevétel Összes maradvány Jóváhagyott maradványból
kötelezettséggel terhelt szabad maradvány
1 Hunya Község Önkormányzata 143 399 246 417 103 018 103 018 0

15. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2020. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2017. tény 2018. terv 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 19 152 17 050 17 527 18 053
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 740 63 458 65 235 67 192
3 Működési célú átvett pénzeszköz 741 315 324 334
4 Közhatalmi bevételek 27 005 28 100 28 887 29 753
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 3 311 4 385 4 508 4 643
6 Működési bevétel összesen 93 949 113 308 116 481 119 975
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 68 430 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 68 430 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 84 037 8 362 13 398 13 790
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 246 416 197 340 139 879 143 765
15 Személyi juttatás 34 756 40 852 41 996 43 256
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 775 6 855 7 047 7 258
17 Dologi kiadás 46 813 64 362 66 164 68 149
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 4 454 6 711 6 899 7 106
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 207 290 298 307
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 037 2 600 2 673 2 753
22 Működési kiadás összesen 94 042 121 670 125 077 128 829
23 Felújítás 9 178 65 670 0 0
24 Beruházás 9 045 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 18 223 75 670 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 31 135 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 143 400 197 340 135 077 138 829

16. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2017. évet követő kötelezettség vállalások
A B C
Megnevezés Köt. váll. összesen 2018
1 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ 21266 20434
2 Önkormányzati saját erő 0 0
3 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja 15667 15121
4 Önkormányzati saját erő 0 0
5 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete 16647 16050
6 Önkormányzati saját erő 0 0
7 TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai fejújítása 14850 14750
8 Önkormányzati saját erő 0 0
9 Összesen 68430 66355