A szöveg időállapota: 2018.III.1. - 2018.III.1.
Időállapot váltás: 2018.III.1. - 2018.III.1.
2018.III.2. -


5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 215.350 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 215.350 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 93.949 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 68.430 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek 25.807 ezer forint

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint

e) államháztartáson belüli megelőlegezések 164 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.549 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.530 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.620 ezer forint,

c) dologi kiadás 51.148 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.820 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 338 ezer forint,

f) működési célú tartalék 3.132 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.834 ezer forint,

h) elvonások és befizetések 53 ezer forint,

i) működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 74 ezer forint,

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 68 ezer forint

a 4. melléklet szerint.”

4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. terv 2017.V.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 19 400 19 163
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 43 740
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 741
4 Közhatalmi bevételek 25 500 27 005
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 3 300
6 Működési bevétel összesen 84 004 93 949
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítése 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68 430
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 25 807
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 164
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 27 000
14 Finanszírozási bevétel összesen 40 024 52 971
15 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 215 350
16 Személyi juttatás 38 993 38 530
17 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
18 Dologi kiadás 43 427 51 148
19 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 820
20 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
21 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 74
22 Elvonások és befizetések 0 53
23 Működési célú tartalék 0 3 132
24 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
25 Működési kiadás összesen 97 028 109 549
26 Felújítás 0 72 274
27 Beruházás 27 000 33 459
28 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 105 733
29 Finanszírozási kiadások 0 68
30 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 215 350

2. melléklet az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. terv 2017.V. mód. ei.
1 Saját bevétel 19 400 19 163
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 43 740
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 741
4 Közhatalmi bevételek 25 500 27 005
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 963 3 300
6 Működési bevétel összesen 84 004 93 949
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68 430
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430
11 Költségvetési bevételek 84 004 162 379
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 25 807
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 164
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 27 000
15 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 215 350

3. melléklet az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. terv 2017. V. mód. ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250
2 Szolgáltatások ellenértéke 500 1294
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2500 1618
4 Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék 5500 4096
5 Étkeztetés 8000 8638
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2911
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek 150 356
8 Saját bevétel összesen: 19 400 19 163
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 0
11 Közvilágítás támogatása 4 192 0
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 0
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 0
14 Beszámítás összege -11 914 0
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 0
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 0
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 420
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 151 48
25 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 632
26 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 3 300
27 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 141 43 740
28 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 104 47 040
29 Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 0 220
30 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
31 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 521
32 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 741
33 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
34 Iparűzési adó 18000 18890
35 Építményadó 0 0
36 Magánszemélyek kommunális adója 4000 4331
37 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
38 Gépjármű adó 3500 3730
39 Különféle bírságok 0 54
40 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
41 Mezőőri járulék bevétele 0 0
42 Közhatalmi bevételek összesen 25 500 27 005
43 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
44 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
45 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
46 Koncesszióból származó bevételek 0 0
47 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
48 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68430
49 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
50 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 68 430
51 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
52 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
53 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
54 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
55 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
56 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
57 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
58 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430
59 Költségvetési bevételek összesen 84 004 162 379

4. melléklet az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. terv 2017. V. mód. ei.
1 Személyi juttatás 38 993 38 530
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
3 Dologi kiadás 43 427 51 148
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 820
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
6 Elvonások és befizetések 0 53
7 Működési célú tartalék 0 3 132
8 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 74
9 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
10 Működési kiadás összesen 97 028 109 549
11 Felújítás 0 72 274
12 Beruházás 27 000 33 459
13 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 105 733
14 Finanszírozási kiadások 0 68
15 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 215 350

5. melléklet az 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funk. Megnevezés 2017. terv 2017. V. mód. ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2000 854
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 854
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 170 189
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 50 13
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 220 202
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3 057 3 302
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 3 057 3 302
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1036 1026
31 Munkaadókat terhelő járulék 240 245
32 Dologi kiadás 300 296
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 576 1 567
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39 Személyi juttatás 6 134 6 150
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 276 1 249
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 7 410 7 399
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 450 205
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 450 205
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 18 237 19 474
58 Munkaadókat terhelő járulék 2 006 2 673
59 Dologi kiadás 2 300 2 105
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 22 543 24 252
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 3 000 2 185
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 000 2 185
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 150 535
76 Munkaadókat terhelő járulék 270 220
77 Dologi kiadás 7800 13041
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4903 5916
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 48
80 Működési célú tartalék 0 3132
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 13 123 22 892
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 4 325 4 552
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 000 1 080
86 Dologi kiadás 7 200 7 572
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 12 525 13 204
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 500 302
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 302
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 348
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 9
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 357
110 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 2 500 2 379
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 2 500 2 379
119 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 820
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 742
127 Működési kiadás összesen 1 500 3 562
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 0
136 Működési kiadás összesen 400 0
137 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 0 0
146 047410 Ár- és belvízvédelem
147 Személyi juttatás 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
149 Dologi kiadás 450 33
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 450 33
155 072111 Háziorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 2 611 2 690
157 Munkaadókat terhelő járulék 603 567
158 Dologi kiadás 6 500 7 448
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 9 714 10 705
164 072311 Fogorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 1 500 1 688
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 1 500 1 688
173 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 500 326
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 900 726
182 102031 Idősek nappali ellátása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 800 1319
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 800 1 319
191 084031 Civil szervezetek működési támogatása
192 Személyi juttatás 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
194 Dologi kiadás 0 0
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 290 290
200 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201 Személyi juttatás 6 500 4 103
202 Munkaadókat terhelő járulék 715 586
203 Dologi kiadás 250 359
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 7 465 5 048
209 082044 Könyvtári szolgáltatások
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 200 141
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 200 141
218 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 3 500 4 805
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 3 500 4 805
227 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 200 307
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 200 307
236 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 600 1329
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 74
243 Működési célú tartalék 0 0
244 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
245 Működési kiadás összesen 600 1 403
246 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
247 Személyi juttatás 0 0
248 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
249 Dologi kiadás 0 0
250 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
251 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
252 Működési célú tartalék 0 0
253 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
254 Működési kiadás összesen 0 0
255 104043 Család és gyermekjóléti központ
256 Személyi juttatás 0 0
257 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
258 Dologi kiadás 0 0
259 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 63
260 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
261 Működési célú tartalék 0 0
262 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
263 Működési kiadás összesen 109 63
264 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat
265 Személyi juttatás 0 0
266 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
267 Dologi kiadás 0 0
268 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 214
269 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
270 Működési célú tartalék 0 0
271 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
272 Működési kiadás összesen 111 214
273 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
274 Személyi juttatás 0 0
275 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
276 Dologi kiadás 0 0
277 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 75 0
278 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
279 Működési célú tartalék 0 0
280 Ellátottak pénzbeli juttatása 210 92
281 Működési kiadás összesen 285 92
282 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
283 Személyi juttatás 0 0
284 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
285 Dologi kiadás 0 0
286 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
287 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
288 Működési célú tartalék 0 0
289 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
290 Elvonások és befizetések 0 53
291 Működési kiadás összesen 0 53
292 Személyi juttatás 38 993 38 530
293 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
294 Dologi kiadás 43 427 51 148
295 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 098 6 820
296 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
297 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 74
298 Elvonások és befizetések 0 53
299 Működési célú tartalék 0 3 132
300 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
301 Működési kiadás összesen 97 028 109 549
302 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
303 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0