A szöveg időállapota: 2018.II.20. - 2018.II.20.
Időállapot váltás: 2018.II.20. - 2018.II.20.
2018.II.21. -


2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 215.453 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 215.453 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 94.051 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 68.431 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek 25.971 ezer forint

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.652 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.530 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.620 ezer forint,

c) dologi kiadás 51.148 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.935 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 338 ezer forint,

f) működési célú tartalék 3.247 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.834 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 105.733 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 33.459 ezer forint,

b) felújítási kiadás 72.274 ezer forint.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. terv 2017.IV.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 19 400 19 163
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 43 740
3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 741
4 Közhatalmi bevételek 25 500 27 004
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 3 403
6 Működési bevétel összesen 84 004 94 051
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68 431
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 431
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 25 971
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 27 000
13 Finanszírozási bevétel összesen 40 024 52 971
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 215 453
15 Személyi juttatás 38 993 38 530
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
17 Dologi kiadás 43 427 51 148
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 935
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
20 Elvonások és befizetések 0 0
21 Működési célú tartalék 0 3 247
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
23 Működési kiadás összesen 97 028 109 652
24 Felújítás 0 72 274
25 Beruházás 27 000 33 459
26 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 105 733
27 Finanszírozási kiadások 0 68
28 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 215 453

2. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. terv 2017.IIV.mód.ei.
1 Saját bevétel 19 400 19 163
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 43 740
3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 741
4 Közhatalmi bevételek 25 500 27 004
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 963 3 403
6 Működési bevétel összesen 84 004 94 051
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68 431
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 431
11 Költségvetési bevételek 84 004 162 482
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 25 971
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 27 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 215 453

3. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. terv 2017.IV.mód.ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250
2 Szolgáltatások ellenértéke 500 1294
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2500 1618
4 Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék 5500 4096
5 Étkeztetés 8000 8638
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2911
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek 150 356
8 Saját bevétel összesen: 19 400 19 163
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 500
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011
14 Beszámítás összege -11 914 -11 914
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 84
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 440
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 151 151
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 3 403
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 141 43 740
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 104 47 143
28 Önkormányzattól átvett pénzeszköz 0 314
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 741
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 18000 18890
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4000 4331
36 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
37 Gépjármű adó 3500 3729
38 Különféle bírságok 0 54
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 25 500 27 004
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68431
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 68 431
50 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 431
58 Költségvetési bevételek összesen 84 004 162 482

4. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. terv 2017.IV.mód.ei.
1 Személyi juttatás 38 993 38 530
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
3 Dologi kiadás 43 427 51 148
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 935
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
6 Elvonások és befizetések 0 0
7 Működési célú tartalék 0 3 247
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
9 Működési kiadás összesen 97 028 109 652
10 Felújítás 0 72 274
11 Beruházás 27 000 33 459
12 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 105 733
13 Finanszírozási kiadások 0 68
14 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 215 453

5. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funk. Megnevezés 2017. terv 2017.IV.mód.ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2000 854
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 854
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 170 189
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 50 13
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 220 202
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3 057 3 302
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 3 057 3 302
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1036 1026
31 Munkaadókat terhelő járulék 240 245
32 Dologi kiadás 300 296
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 576 1 567
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39 Személyi juttatás 6 134 6 150
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 276 1 249
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 7 410 7 399
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 450 205
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 450 205
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 18 237 19 474
58 Munkaadókat terhelő járulék 2 006 2 673
59 Dologi kiadás 2 300 2 105
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 22 543 24 252
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 3 000 2 185
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 000 2 185
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 150 535
76 Munkaadókat terhelő járulék 270 220
77 Dologi kiadás 7800 13041
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4903 6441
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 48
80 Működési célú tartalék 0 3247
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 13 123 23 532
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 4 325 4 552
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 000 1 080
86 Dologi kiadás 7 200 7 572
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 12 525 13 204
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 500 302
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 302
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 348
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 348
110 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 2 500 2 379
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 2 500 2 379
119 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 820
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 742
127 Működési kiadás összesen 1 500 3 562
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 0
136 Működési kiadás összesen 400 0
137 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 0 0
146 047410 Ár- és belvízvédelem
147 Személyi juttatás 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
149 Dologi kiadás 450 33
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 450 33
155 072111 Háziorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 2 611 2 690
157 Munkaadókat terhelő járulék 603 567
158 Dologi kiadás 6 500 7 448
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 9 714 10 705
164 072311 Fogorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 1 500 1 688
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 1 500 1 688
173 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 500 326
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 900 326
182 102031 Idősek nappali ellátása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 800 1319
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 800 1 319
191 084031 Civil szervezetek működési támogatása
192 Személyi juttatás 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
194 Dologi kiadás 0 0
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 290 290
200 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201 Személyi juttatás 6 500 4 103
202 Munkaadókat terhelő járulék 715 586
203 Dologi kiadás 250 359
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 7 465 5 048
209 082044 Könyvtári szolgáltatások
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 200 141
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 200 141
218 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 3 500 4 805
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 3 500 4 805
227 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 200 307
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 200 307
236 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 600 1329
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 600 1 329
245 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 0 0
254 104043 Család és gyermekjóléti központ
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 63
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
262 Működési kiadás összesen 109 63
263 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 213
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
271 Működési kiadás összesen 111 213
272 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 0 0
276 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 75 0
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Ellátottak pénzbeli juttatása 210 92
280 Működési kiadás összesen 285 92
281 Személyi juttatás 38 993 38 530
282 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
283 Dologi kiadás 43 427 51 148
284 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 098 6 935
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
286 Elvonások és befizetések 0 0
287 Működési célú tartalék 0 3 247
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
289 Működési kiadás összesen 97 028 109 652
290 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
291 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0

6. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi fejlesztési kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. évi terv 2017.IV.mód.ei.
1 Beruházási kiadás 10 000 16924
2 V.P. pályázat (előző évi maradványból) 17 000 16535
3 Beruházási kiadás összesen 27 000 33 459
4 Ingatlan felújítás 0 72274
5 Felújítási kiadás összesen 0 72274
6 Fejlesztési kiadások összesen 27 000 105 733