5/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 176.017 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 123.210 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 21.013 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 39.404 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 375 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 25.122 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 2.344 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 80 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 9.957 ezer forint,

h) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 77.722 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 87.153 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 34.121 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 6.463 ezer forint,

c) dologi kiadás 39.623 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 3.666 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 472 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.808 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati beruházási kiadása 4.839 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 100 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását 2016. december 31.-én a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2016-2019. években a 15. melléklet mutatja be.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi mérleg

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2016. terv 2016. módosított 2016. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 16 220 21 013 21 013
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 30 370 39 404 39 404
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 375 375
4 Közhatalmi bevételek 29 000 29 000 25 122
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 353 2 344 2 344
6 Működési bevétel összesen 76 943 92 136 88 258
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 80 80
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 9 957 9 957
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 10 037 10 037
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 269 31 233 77 722
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
13 Finanszírozási bevétel összesen 27 269 31 233 77 722
14 Tárgyévi bevételek összesen 104 212 133 406 176 017
15 Személyi juttatás 30 136 36 271 34 121
16 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 9 558 6 463
17 Dologi kiadás 47 257 54 737 39 623
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 956 5 913 3 666
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 681 472
21 Működési célú tartalék 0 1 857 0
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 3 506 2 808
23 Működési kiadás összesen 94 212 112 523 87 153
24 Felújítás 0 9 957 0
25 Beruházás 10 000 10 778 4 839
26 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 100 100
27 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 20 835 4 939
28 Finanszírozási kiadások 0 48 31 118
29 Tárgyévi kiadás összesen 104 212 133 406 123 210

2. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2016.terv 2016. módosított 2016. teljesítés
1 Saját bevétel 16 220 21 013 21013
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 30 370 39 404 39404
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 375 375
4 Közhatalmi bevételek 29 000 29 000 25122
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 353 2 344 2344
6 Működési bevétel összesen 76 943 92 136 88 258
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 80 80
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 9 957 9957
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 10 037 10 037
11 Költségvetési bevételek 76 943 102 173 98 295
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 269 31 233 77722
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 104 212 133 406 176 017

3. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2016. terv 2016. módosított 2016. teljesítés
1 Készletértékesítés ellenértéke 100 282 282
2 Szolgáltatások ellenértéke 7 190 1451 1451
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 000 1890 1890
4 Tulajdonosi bevételek 3 230 5686 5726
5 Ellátási díjak 0 8287 8287
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 500 2861 2861
7 Kamatbevételek 200 200 160
8 Egyéb működési bevétel 0 356 356
9 Saját bevétel összesen: 16 220 21 013 21 013
10 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 40 40 40
11 Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 113 99 99
12 Kulturális feladatok támogatása 1 200 1 200 1200
13 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 005 1005
14 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 353 2 344 2 344
15 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 370 39 404 39404
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 723 41 748 41 748
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
19 Egyéb működési célú kölcsön,támogatás visszafizetése 0 375 375
20 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 375 375
21 Iparűzési adó 21 000 19046 16061
22 Építményadó 0 0 0
23 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 5646 5646
24 Pótlékok, bírságok bevétele 0 308 314
25 Gépjármű adó 4 000 4000 3101
26 Különféle bírságok 0 0 0
27 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
28 Mezőőri járulék bevétele 0 0 0
29 Közhatalmi bevételek összesen 29 000 29 000 25 122
30 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 80 80
31 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
32 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
33 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
34 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 80 80
35 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 9957 9957
36 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
37 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 9 957 9 957
38 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0 0
39 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
40 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
42 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
43 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
44 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 0
45 Felhalmozási bevételek összesen 27 269 31 233 77 722
46 Költségvetési bevételek összesen 104 212 133 406 176 017

4. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2016.terv 2016. módosított 2016. teljesítés
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 27 269 31 164 31 164
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 69 69
3 Lekötött betétek megszüntetése 0 0 46 489
4 Finanszírozási bevételek összesen 27 269 31 233 77 722

5. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi kiadások

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2016. terv 2016. módosított 2016. teljesítés
1 Személyi juttatás 30 136 36 271 34 121
2 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 9 558 6 463
3 Dologi kiadás 47 257 54 737 39 623
4 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 956 5 913 3 666
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 681 472
6 Működési célú tartalék 0 1 857 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 3 506 2 808
8 Működési kiadás összesen 94 212 112 523 87 153
9 Felújítás 0 9 957 0
10 Beruházás 10 000 10 778 4 839
11 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 100 100
12 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 20 835 4 939
13 Finanszírozási kiadások 0 48 31118
14 Tárgyévi kiadás összesen 104 212 133 406 123 210

6. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok ezer forintban
A B C D E
Korm.funkc. Megnevezés 2016.terv 2016. módosított 2016. teljesítés
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 0 0 0
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2 000 1970 1639
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 1 970 1 639
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás 0 0 0
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 1 500 1531 129
14 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 136 136 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 35
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 1 636 1 667 164
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 0
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 3 500 2367 1029
23 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 3 500 2 367 1 029
28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás) 0 0 0
29 Személyi juttatás 780 805 835
30 Munkaadókat terhelő járulék 220 220 227
31 Dologi kiadás 400 384 130
32 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 1 400 1 409 1 192
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység 0 0 0
38 Személyi juttatás 4 000 4801 4801
39 Munkaadókat terhelő járulék 1 100 1100 1058
40 Dologi kiadás 0 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 5 100 5 901 5 859
46 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 0 0
47 Személyi juttatás 0 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
49 Dologi kiadás 0 0 57
50 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 0 57
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0 0 0
56 Személyi juttatás 18 237 17568 17492
57 Munkaadókat terhelő járulék 4 924 4975 2433
58 Dologi kiadás 2 067 2075 2382
59 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 25 228 24 618 22 307
64 064010 Közvilágítás 0 0 0
65 Személyi juttatás 0 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
67 Dologi kiadás 3 800 3514 3164
68 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 3 800 3 514 3 164
73 066020 Községgazdálkodás 0 0 0
74 Személyi juttatás 0 425 315
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 97 271
76 Dologi kiadás 7 000 8511 8716
77 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 200 4146 3202
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 250 439 317
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 11 450 13 618 12 821
82 107051 Szociális étkeztetés 0 0 0
83 Személyi juttatás 3600 3999 3781
84 Munkaadókat terhelő járulék 900 944 1032
85 Dologi kiadás 6600 13686 7560
86 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 11 100 18 629 12 373
91 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0 0 0
92 Személyi juttatás 0 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
94 Dologi kiadás 500 500 402
95 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 500 500 402
100 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 0
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 50 50 51
104 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 50 50 51
109 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai 0 0 0
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 1 500 1815 1781
113 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 1 500 1 815 1 781
118 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások 0 0 0
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 000 2244 2599
126 Működési kiadás összesen 1 000 2 244 2 599
127 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 0 0 0
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 46
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 209 209
135 Működési kiadás összesen 0 209 255
136 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 0 0 0
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 111 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
144 Működési kiadás összesen 111 111 0
145 104043 Család és Gyermekjóléti Központ 0 0 0
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 109 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 109 109 0
154 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0 0
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 540 540 60
158 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 540 540 60
163 072111 Háziorvosi alapellátás 0 0 0
164 Személyi juttatás 2 670 2951 2793
165 Munkaadókat terhelő járulék 710 722 877
166 Dologi kiadás 7 500 7476 6450
167 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 10 880 11 149 10 120
172 072311 Fogorvosi alapellátás 0 0 0
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 2 500 2155 1469
176 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 2 500 2 155 1 469
181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 0
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 500 500 357
185 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 900 900 357
190 102031 Idősek nappali ellátása 0 0 0
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 1 100 1100 796
194 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Elvonások és befizetések 0 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
199 Működési kiadás összesen 1 100 1 100 796
200 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0
201 Személyi juttatás 0 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
203 Dologi kiadás 0 0 0
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 242 120
206 Működési célú tartalék 0 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
208 Működési kiadás összesen 290 242 120
209 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 0
210 Személyi juttatás 849 5722 4104
211 Munkaadókat terhelő járulék 229 1500 565
212 Dologi kiadás 0 50 183
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
217 Működési kiadás összesen 1 078 7 272 4 852
218 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0
219 Személyi juttatás 0 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
221 Dologi kiadás 200 200 28
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 200 28
227 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 0 0 0
228 Személyi juttatás 0 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
230 Dologi kiadás 5 000 5313 2708
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
235 Működési kiadás összesen 5 000 5 313 2 708
236 013320 Köztemető fenntartása és működtetése 0 0 0
237 Személyi juttatás 0 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
239 Dologi kiadás 200 200 157
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
244 Működési kiadás összesen 200 200 157
245 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 0
246 Személyi juttatás 0 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
248 Dologi kiadás 800 800 375
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
253 Működési kiadás összesen 800 800 375
254 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 0 0 0
255 Személyi juttatás 0 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
257 Dologi kiadás 0 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
262 Elvonások és befizetések 0 48 48
263 Működési kiadás összesen 0 48 48
264 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0
265 Személyi juttatás 0 0 0
266 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
267 Dologi kiadás 0 0 0
268 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 11 418
269 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
270 Működési célú tartalék 0 1857 0
271 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
272 Működési kiadás összesen 0 1 868 418
273 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 0 0 0
274 Személyi juttatás 0 0 0
275 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
276 Dologi kiadás 0 0 0
277 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
278 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
279 Működési célú tartalék 0 0 0
280 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 194 0
281 Működési kiadás összesen 400 194 0
282 106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás 0 0 0
283 Személyi juttatás 0 0 0
284 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
285 Dologi kiadás 0 0 0
286 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 1 000 1000 0
287 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
288 Működési célú tartalék 0 0 0
289 Ellátottak pénzbeli juttatása 840 859 0
290 Működési kiadás összesen 1 840 1 859 0
291 Kormányzati funkciók összesen 0 0 0
292 Személyi juttatás összesen 30 136 36 271 34 121
293 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 9 558 6 463
294 Dologi kiadás 47 257 54 737 39 623
295 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 956 5 913 3 666
296 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 681 472
297 Működési célú tartalék 0 1 857 0
298 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 3 506 2 808
299 Működési kiadás összesen 94 212 112 523 87 153

7. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2016
terv
2016
módosított
2016
teljesítés
Felújítások 0 0 0
Ingatlanok felújítása 0 9 957 0
Felújítások összesen 0 9 957 0
Immateriális javak beszerzése, létesítése: EPER program vásárlása konyhára 0 124 124
Ingatlanok beszerzése, létesítése: szennyvízelvezetés tervezési díja 0 3 500 3 500
Informatikai eszköz beszerzése,létesítése: tűzfal létrehozása 0 451 327
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: közmunkaprogramhoz kapcsolódó beszerzések 7 874 4 438 638
Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA 2 126 2 265 250
Beruházások összesen 10 000 10 778 4 839
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 100 100

8. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2016. év
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eFt.
1 Helyi adóból származó bevétel 25 122
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 5 886
3 Összes saját bevétel 31 008
4 Összes saját bevétel 50 %-a 15 504
5 Adósságot keletkeztető ügylet 0

9. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi létszám

adatok főben
A B C
Feladat megnevezése 2016. évi engedélyezett Átlagos statisztikai
létszámkeret állományi létszám
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester 1 1
2 Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló 0,75 1
3 Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács 2 2
4 Zöldterület kezelés: takarító 0,5 0,5
5 Közmunkaprogram 24 23,5
6 Létszám összesen 28,25 28

10. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P
Megnevezés/hónapok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen Módosított ei. Teljesítés
1 Nyitó ( Maradvány felh.) 27 269 23 614 19 959 33 904 33 049 32 194 28 439 24 684 20 930 19 374 15 617 11 859 27 269 31164 31164
2 Bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1. Intézményi működési bevétel 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 351 1 351 1 351 1 351 16 220 21 014 21 013
4 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 2 531 2 531 2 531 2 531 2 531 2 531 2 531 2 531 2 531 2 531 2 530 2 530 30 370 39 779 39 779
5 3.Közhatalmi bevételek 200 200 17 800 3 000 3000 100 100 100 2 300 100 100 2 000 29 000 29 000 25 122
6 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 113 113 113 113 113 113 113 113 113 112 112 112 1 353 2 343 2 343
7 5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
8 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 957 9 957
9 7. Bevételek (1.+…+6.) 4 196 4 196 21 796 6 996 6 996 4 096 4 096 4 096 6 295 4 094 4 093 5 993 76 943 102 173 98 294
10 8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 46 559
11 9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) 31 465 27 810 41 755 40 900 40 045 36 290 32 535 28 780 27 225 23 468 19 710 17 852 104 212 133 406 176 017
12 Kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10. Személyi juttatás 2 511 2 511 2 511 2 511 2 511 2 511 2 511 2 511 2 512 2 512 2 512 2 512 30 136 36271 34121
14 11. Munkaadót terhelő járulékok 674 674 674 674 674 674 674 673 673 673 673 673 8 083 9558 6463
15 12. Dologi kiadás 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 939 47 257 54737 39623
16 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 541 541 541 541 541 541 541 541 542 542 542 542 6 496 6593 4138
17 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 187 187 187 187 187 187 187 187 186 186 186 186 2 240 3506 2808
18 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 850 7 851 7 851 7 851 7 852 94 212 110 665 87 153
19 16. Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1857 0
20 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 850 7 851 7 851 7 851 7 852 94 212 112 522 87 153
21 18. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9957 0
22 19. Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10778 4839
23 20. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
24 19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 20835 4939
25 20.Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 31118
26 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 851 7 850 7 851 7 851 7 851 17 852 104 212 133 405 123 210
27 22.Bevétel,kiadás egyenlege 23 614 19 959 33 904 33 049 32 194 28 439 24 684 20 930 19 374 15 617 11 859 0 0 1 52 807

11. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2016. december 31-i állapot szerint

adatok forintban
A B C D E F
Főkönyvi szám Megnevezés db. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó érték
1 11112 Vagyon értékű jog korl.forgalomképes 1 75 879 1 163 74 716
2 111912 0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes 4 13 832 543 13 832 543 0
3 11283 Szellemi termékek 1 123 900 10 833 113 067
4 112912 0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes 3 88 845 88 845 0
5 112914 0-ra íródott kisértékű szellemi termék 1 36 614 36 614 0
Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek 10 14 157 781 13 969 998 187 783
6 1211111 Földterület forgalomképtelen 76 14 586 870 0 14 586 870
7 121112 Földterület korl.forgalomképes 3 311 500 0 311 500
8 121113 Földterület üzleti 16 4 361 400 0 4 361 400
9 1211213 Lakótelek üzleti 1 11 000 0 11 000
10 1211222 Egyéb telkek korl.forgalomképes 7 1 113 350 0 1 113 350
11 1211223 Egyéb telek üzleti 42 2 942 150 0 2 942 150
12 12113311 Egyéb épület forgalomképtelen 6 2 546 053 539 196 2 006 857
13 1211332 Egyéb épület korl.forgalomképes 18 51 753 888 18 866 132 32 887 756
14 1211333 Egyéb épület üzleti 5 400 250 318 206 82 044
15 1211422 Erdő korl.forgalomképes 1 21 000 0 21 000
16 1211423 Erdő üzleti 2 97 000 0 97 000
17 12114911 Egyéb építmény forgalomképtelen 187 483 085 377 209 596 153 273 489 224
18 1211492 Egyéb építmény korl.forgalomképes 25 26 524 843 5 981 482 20 543 361
19 1211493 Egyéb építmény üzleti 6 1 915 805 275 236 1 640 569
20 12192332 0-ra íródott egyéb épület 2 243 000 243 000 0
Ingatlanok összesen 397 589 913 486 235 819 405 354 094 081
21 1218111 Üzemeltetésre átadott földterület forg.képtelen 1 66 000 0 66 000
22 12182211 Üzemeltetésre átadott egyéb telek forg.képtelen 1 155 000 0 155 000
23 12183311 Üzemeltetésre átadott egyéb épület forg.képtelen 1 9 068 500 1 809 106 7 259 394
24 12184911 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény forg.képtelen 6 72 449 006 12 739 393 59 709 613
25 1319823 Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés 5 1 158 063 1 158 063 0
26 1319863 Üzemeltetésre átadott járművek 3 477 740 477 740 0
36 1319823 Üzemeltetésre átadott 0-ra íródott egyéb gép 5 1 158 063 1 158 063 0
37 1319863 Üzemeltetésre átadott 0-ra íródott jármű 3 477 740 477 740 0
Üzemeltetésre átadott ingatlan, eszköz összesen 25 85 010 112 17 820 105 67 190 007
38 131112 Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes 2 570 407 266 871 303 536
39 1319112 0-ra íródott informatikai gép 4 480 000 480 000 0
40 1319113 0-ra íródott informatikai gép üzleti 10 1 695 259 1 695 259 0
41 131114 0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés 9 544 148 544 148 0
42 131123 Egyéb gép, berendezés üzleti 13 2 786 109 1 689 475 1 096 634
43 1319123 0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti 43 8 268 284 8 268 284 0
44 131124 Egyéb gép, berendezés kisértékű 105 3 688 101 3 688 101 0
45 131163 Járművek üzleti 2 3 048 000 2 864 787 183 213
46 1319163 0-ra írodott jármű 1 2 625 000 2 625 000 0
Gép, berendezés, járművek összesen 189 23 705 308 22 121 925 1 583 383
47 163 Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban 3 5 318 000 0 5 318 000
48 164 Tartós részesedés társulásban 1 7 658 0 7 658
Részesedések 4 5 325 658 0 5 325 658
Tárgyi eszközök összesen: 718 112 345 289 731 433 428 380 912

12. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező és önként vállalt feladatok

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz. 2016.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása 40 0 0 0 0 0 0
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
2 Zöldterület-gazdálkodás 2 239 0 0 2 239 1 192 1 047
3 Közvilágítás 4 192 0 0 4 192 3 164 1 028
4 Köztemető 100 0 102 202 157 45
5 Közutak 2 011 0 0 2 011 1 029 982
6 Településüzemeltetés összesen 8 542 0 102 0 8 644 5 542 3 102
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7 Egyéb önkormányzati feladatok 4 799 0 0 375 5 174 0 5 174
8 Polgármester bér 0 0 0 0 5 859 -5 859
9 Települési hulladékkezelés 0 0 0 0 1 639 -1 639
10 Községgazdálkodás 0 0 3 481 244 3 725 12 821 -9 096
11 Önkormányzati vagyon működtetése 0 0 5 302 5 302 402 4 900
12 Óvoda 0 0 0 0 51 -51
13 Iskola 0 0 0 0 1 781 -1 781
14 Közmunkapályázat 2016. 0 0 305 24 294 24 599 22 307 2 292
15 Közmunkapályázat 2015. 0 0 0 0 0 0
16 Huzamosabb idejű közfogl. 0 0 0 1 898 1 898 4 852 -2 954
17 Víztermelés-, kezelés 0 0 0 0 164 -164
18 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 0 60 -60
19 Lakott területtel kapcs.felad. 79 0 0 79 0 79
20 Fogorvosi alapellátás 0 0 0 1228 1 228 1469 -241
21 Háziorvosi alapellátás 0 0 223 11408 11 631 10538 1093
22 Idősek nappali ellátása 0 0 331 331 796 -465
23 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0 0 0 375 -375
24 Család-, és nővédelem 0 0 357 -357
25 Család és gyermekjóléti kp. 0 0 0 0 0
26 Család és gyermekjólési szolg. 0 0 0 0 0
27 Étkeztetés 0 11 269 11 269 12 421 -1152
28 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 4 878 0 20 911 39 447 65 236 75 892 -10 656
29 Beszámítás -12 415 -12 415 -12 415
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
30 Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 0 0 0 0 2599 -2599
31 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 0 0 332 332 255 77
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
32 Könyvtári és közművelődési feladatok 200 0 0 0 200 28 172
33 Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása 1000 0 0 0 1000 2708 -1708
Gyermekétkeztetés támogatása
34 Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 99 0 0 69 168 57 111
35 Kötelező feladatok összesen 2 344 0 21 013 39 848 63 165 87 081 -23 916
Önként vállalt feladatok
36 Civil szervezetek támogatása 0 0 120 -120
37 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 120 -120
38 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 0 0 0
39 Közhatalmi bevételek 0 0 25 122 0 25 122 25 122
40 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 31 164 25 122 0 56 286 56 286
41 Működési bevétel és kiadás összesen 2 344 31 164 46 135 39 848 119 491 87 201 32 290

13. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2016. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban
A B C D E
Adónem Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó
1 Magánszemélyek kommunális adója 5 711 632 5 079 5 681
2 Iparűzési adó 25 347 50 25 297 18 533
3 Összesen 31058 682 30376 24214

14. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2016.

adatok ezer forintban
A B C D E F
Megnevezés Összes maradvány Jóváhagyott maradványból
Összes kiadás Összes bevétel kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány
1 Hunya Község Önkormányzata 123 210 176 017 52 807 52 507 300

15. melléklet az 5/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2016 tény 2017 terv 2018
terv
2019
terv
1 Intézményi működési bevétel 21 013 19 400 19 982 20 581
2 Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről 39 404 37 141 38 255 39 403
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 375 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 25 122 25 500 26 265 27 053
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2 344 1 963 2 022 2 083
6 Működési bevétel összesen 88 258 84 004 86 524 89 120
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 80 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 9 957 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 10 037 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 77 722 13 024 13 415 13 817
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 176 017 124 028 109 939 112 937
15 Személyi juttatás 34 121 38 993 40 163 41 368
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 463 6 110 6 293 6 482
17 Dologi kiadás 39 623 43 427 44 730 46 072
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 3 666 6 098 6 281 6 469
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 472 290 299 308
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 808 2 110 2 173 2 238
22 Működési kiadás összesen 87 153 97 028 99 939 102 937
23 Felújítás 0 0 0 0
24 Beruházás 4 839 27 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 100 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 4 939 27 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 31 118 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 123 210 124 028 109 939 112 937