A szöveg időállapota: 2018.III.1. -
Időállapot váltás: 2017.II.22. - 2017.VI.29.
2017.VI.30. - 2017.IX.28.
2017.IX.29. - 2017.XII.14.
2017.XII.15. - 2018.II.19.
2018.II.20. - 2018.II.28.
2018.III.1. -


4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 215.350 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 215.350 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 93.949 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 68.430 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek 25.807 ezer forint

d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint

e) államháztartáson belüli megelőlegezések 164 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.549 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.530 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.620 ezer forint,

c) dologi kiadás 51.148 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.820 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 338 ezer forint,

f) működési célú tartalék 3.132 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.834 ezer forint,

h) elvonások és befizetések 53 ezer forint,

i) működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 74 ezer forint,

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 68 ezer forint

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 105.733 ezer forint.

(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 33.459 ezer forint,

b) felújítási kiadás 72.274 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának 2017-2020. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez6

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. terv 2017.V.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 19 400 19 163
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 43 740
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 741
4 Közhatalmi bevételek 25 500 27 005
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 3 300
6 Működési bevétel összesen 84 004 93 949
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítése 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68 430
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 25 807
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 164
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 27 000
14 Finanszírozási bevétel összesen 40 024 52 971
15 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 215 350
16 Személyi juttatás 38 993 38 530
17 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
18 Dologi kiadás 43 427 51 148
19 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 820
20 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
21 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 74
22 Elvonások és befizetések 0 53
23 Működési célú tartalék 0 3 132
24 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
25 Működési kiadás összesen 97 028 109 549
26 Felújítás 0 72 274
27 Beruházás 27 000 33 459
28 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 105 733
29 Finanszírozási kiadások 0 68
30 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 215 350

2. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez7

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. terv 2017.V. mód. ei.
1 Saját bevétel 19 400 19 163
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 43 740
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 741
4 Közhatalmi bevételek 25 500 27 005
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 963 3 300
6 Működési bevétel összesen 84 004 93 949
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68 430
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430
11 Költségvetési bevételek 84 004 162 379
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 25 807
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 164
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 27 000
15 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 215 350

3. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez8

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. terv 2017. V. mód. ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250
2 Szolgáltatások ellenértéke 500 1294
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2500 1618
4 Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék 5500 4096
5 Étkeztetés 8000 8638
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2911
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek 150 356
8 Saját bevétel összesen: 19 400 19 163
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 0
11 Közvilágítás támogatása 4 192 0
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 0
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 0
14 Beszámítás összege -11 914 0
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 0
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 0
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 420
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 151 48
25 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 632
26 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 3 300
27 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 141 43 740
28 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 104 47 040
29 Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről 0 220
30 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
31 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 521
32 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 741
33 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
34 Iparűzési adó 18000 18890
35 Építményadó 0 0
36 Magánszemélyek kommunális adója 4000 4331
37 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
38 Gépjármű adó 3500 3730
39 Különféle bírságok 0 54
40 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
41 Mezőőri járulék bevétele 0 0
42 Közhatalmi bevételek összesen 25 500 27 005
43 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
44 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
45 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
46 Koncesszióból származó bevételek 0 0
47 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
48 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 68430
49 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
50 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 68 430
51 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
52 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
53 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
54 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
55 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
56 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
57 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
58 Felhalmozási bevételek összesen 0 68 430
59 Költségvetési bevételek összesen 84 004 162 379

4. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez9

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. terv 2017. V. mód. ei.
1 Személyi juttatás 38 993 38 530
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
3 Dologi kiadás 43 427 51 148
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 820
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
6 Elvonások és befizetések 0 53
7 Működési célú tartalék 0 3 132
8 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 74
9 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
10 Működési kiadás összesen 97 028 109 549
11 Felújítás 0 72 274
12 Beruházás 27 000 33 459
13 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 105 733
14 Finanszírozási kiadások 0 68
15 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 215 350

5. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez10

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funk. Megnevezés 2017. terv 2017. V. mód. ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2000 854
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 854
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 170 189
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 50 13
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 220 202
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3 057 3 302
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 3 057 3 302
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1036 1026
31 Munkaadókat terhelő járulék 240 245
32 Dologi kiadás 300 296
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 576 1 567
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39 Személyi juttatás 6 134 6 150
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 276 1 249
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 7 410 7 399
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 450 205
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 450 205
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 18 237 19 474
58 Munkaadókat terhelő járulék 2 006 2 673
59 Dologi kiadás 2 300 2 105
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 22 543 24 252
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 3 000 2 185
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 000 2 185
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 150 535
76 Munkaadókat terhelő járulék 270 220
77 Dologi kiadás 7800 13041
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4903 5916
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 48
80 Működési célú tartalék 0 3132
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 13 123 22 892
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 4 325 4 552
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 000 1 080
86 Dologi kiadás 7 200 7 572
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 12 525 13 204
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 500 302
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 302
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 348
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 9
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 357
110 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 2 500 2 379
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 2 500 2 379
119 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 820
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 742
127 Működési kiadás összesen 1 500 3 562
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 0
136 Működési kiadás összesen 400 0
137 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 0 0
146 047410 Ár- és belvízvédelem
147 Személyi juttatás 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
149 Dologi kiadás 450 33
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 450 33
155 072111 Háziorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 2 611 2 690
157 Munkaadókat terhelő járulék 603 567
158 Dologi kiadás 6 500 7 448
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 9 714 10 705
164 072311 Fogorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 1 500 1 688
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 1 500 1 688
173 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 500 326
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 900 726
182 102031 Idősek nappali ellátása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 800 1319
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 800 1 319
191 084031 Civil szervezetek működési támogatása
192 Személyi juttatás 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
194 Dologi kiadás 0 0
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 290 290
200 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201 Személyi juttatás 6 500 4 103
202 Munkaadókat terhelő járulék 715 586
203 Dologi kiadás 250 359
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 7 465 5 048
209 082044 Könyvtári szolgáltatások
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 200 141
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 200 141
218 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 3 500 4 805
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 3 500 4 805
227 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 200 307
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 200 307
236 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 600 1329
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 74
243 Működési célú tartalék 0 0
244 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
245 Működési kiadás összesen 600 1 403
246 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
247 Személyi juttatás 0 0
248 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
249 Dologi kiadás 0 0
250 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
251 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
252 Működési célú tartalék 0 0
253 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
254 Működési kiadás összesen 0 0
255 104043 Család és gyermekjóléti központ
256 Személyi juttatás 0 0
257 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
258 Dologi kiadás 0 0
259 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 63
260 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
261 Működési célú tartalék 0 0
262 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
263 Működési kiadás összesen 109 63
264 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat
265 Személyi juttatás 0 0
266 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
267 Dologi kiadás 0 0
268 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 214
269 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
270 Működési célú tartalék 0 0
271 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
272 Működési kiadás összesen 111 214
273 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
274 Személyi juttatás 0 0
275 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
276 Dologi kiadás 0 0
277 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 75 0
278 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
279 Működési célú tartalék 0 0
280 Ellátottak pénzbeli juttatása 210 92
281 Működési kiadás összesen 285 92
282 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
283 Személyi juttatás 0 0
284 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
285 Dologi kiadás 0 0
286 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
287 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
288 Működési célú tartalék 0 0
289 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
290 Elvonások és befizetések 0 53
291 Működési kiadás összesen 0 53
292 Személyi juttatás 38 993 38 530
293 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 620
294 Dologi kiadás 43 427 51 148
295 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 098 6 820
296 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 338
297 Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 74
298 Elvonások és befizetések 0 53
299 Működési célú tartalék 0 3 132
300 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 834
301 Működési kiadás összesen 97 028 109 549
302 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
303 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0

6. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez11

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi fejlesztési kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. évi terv 2017.IV.mód.ei.
1 Beruházási kiadás 10 000 16924
2 V.P. pályázat (előző évi maradványból) 17 000 16535
3 Beruházási kiadás összesen 27 000 33 459
4 Ingatlan felújítás 0 72274
5 Felújítási kiadás összesen 0 72274
6 Fejlesztési kiadások összesen 27 000 105 733

7. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi működési feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz. 2017.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
2 Zöldterület-gazdálkodás 2 239 0 0 2 239 1 576 663
3 Közvilágítás 4 192 0 0 4 192 3 000 1 192
4 Köztemető 500 0 0 500 200 300
5 Közutak 2 011 0 0 2 011 3 057 -1 046
6 Településüzemeltetés összesen 8 942 0 0 0 8 942 7 833 1 109
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7 Egyéb önkormányzati feladatok 3 500 0 0 3 500 0 3 500
8 Polgármester bér 0 0 0 7 410 -7 410
9 Települési hulladékkezelés 0 0 0 2 000 -2 000
10 Községgazdálkodás 0 2 650 2 650 13 573 -10 923
11 Önkormányzati vagyon működtetése 0 5 500 5 500 500 5 000
12 Óvoda 0 0 0 100 -100
13 Iskola 0 0 0 2 500 -2 500
14 Közmunkapályázat 2017. 3 345 250 18 948 22 543 22 543 0
15 Közmunkapályázat 2016. 0 0 0 0 0
16 Huzamosabb idejű közfogl. 0 0 7 465 7 465 7 465 0
17 Víztermelés-, kezelés 0 0 0 220 -220
18 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 450 -450
19 Lakott területtel kapcs.felad. 84 0 0 84 0 84
20 Fogorvosi alapellátás 1228 1228 1500 -272
21 Háziorvosi alapellátás 250 9500 9750 9714 36
22 Idősek nappali ellátása 0 0 800 -800
23 Sportlétesítmények működtetése 0 600 -600
24 Család-, és nővédelem 0 900 -900
25 Család és gyermekjóléti kp. 109 109 109 0
26 Család és gyermekjólési szolg. 111 111 111 0
27 Étkeztetés 10 750 10750 12 525 -1775
28 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 3 584 3 565 19 400 37 141 63 690 83 020 -19 330
29 Beszámítás -11 914 -11 914 -11 914
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
30 Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 1900 -1900
31 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 285 -285
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
32 Könyvtári és közművelődési feladatok 200 200 200 0
33 Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása 1000 1000 3500 -2500
Gyermekétkeztetés támogatása
34 Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 151 151 151
35 Kötelező feladatok összesen 1 963 3 565 19 400 37 141 62 069 96 738 -34669
Önként vállalt feladatok
36 Civil szervezetek támogatása 0 0 290 -290
37 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 290 -290
38 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 9 459 9 459 9 459
39 Közhatalmi bevételek 0 0 25 500 0 25 500 25 500
40 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 9 459 25 500 0 34 959 34 959
41 Működési bevétel és kiadás összesen 1 963 13 024 44 900 37 141 97 028 97 028 0

8. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.) 40 024 34 953 29 928 38 200 37 112 36 024 33 036 30 048 10 059 7 069 4 079 1 089 40 024
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 617 1 616 1 616 1 616 1 616 19 400
2.Műk.célú tám., átvett peszk. 1 041 1 041 6 039 3 224 3 224 3 224 3 224 3 224 3 225 3 225 3 225 3 225 37 141
3.Közhatalmi bevételek 200 200 13 500 2 000 2000 100 100 100 5 100 100 100 2 000 25 500
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 156 202 201 156 156 156 156 156 156 156 156 156 1 963
5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételek (1.+…+6.) 3 014 3 060 21 357 6 997 6 997 5 097 5 097 5 097 10 097 5 097 5 097 6 997 84 004
8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) 43 038 38 013 51 285 45 197 44 109 41 121 38 133 35 145 20 156 12 166 9 176 8 086 124 028
Kiadások: 0
10. Személyi juttatás 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 249 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 38 993
11. Munkaadót terhelő járulékok 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 510 510 6 110
12. Dologi kiadás 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 619 3 618 43 427
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 532 532 532 532 532 532 532 532 533 533 533 533 6 388
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 175 175 2 110
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 086 8 087 8 087 8 087 8 086 97 028
16. Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 085 8 086 8 087 8 087 8 087 8 086 97 028
18. Felújítás 0
19. Beruházás 5000 17 000 5 000 27 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás 0
19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 5 000 0 0 0 0 17 000 5 000 0 0 0 27 000
20.Finanszírozási kiadások 0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 8 085 8 085 13 085 8 085 8 085 8 085 8 085 25 086 13 087 8 087 8 087 8 086 124 028
22.Bevétel,kiadás egyenlege 34 953 29 928 38 200 37 112 36 024 33 036 30 048 10 059 7 069 4 079 1 089 0 0

9. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017-2020. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2017.terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 19 400 19 943 20 541 21 158
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 38 181 39 326 40 506
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 25 500 26 214 27 000 27 810
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 963 2 018 2 079 2 141
6 Működési bevétel összesen 84 004 86 356 88 947 91 615
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 13 398 13 790 14 204
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 109 754 112 737 115 819
15 Személyi juttatás 38 993 40 085 41 287 42 526
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 281 6 470 6 664
17 Dologi kiadás 43 427 44 643 45 982 47 362
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 269 6 457 6 651
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 298 307 316
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 169 2 234 2 301
22 Működési kiadás összesen 97 028 99 745 102 737 105 819
23 Felújítás
24 Beruházás 27 000 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás
26 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 109 745 112 737 115 819

10. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2017. évben
A B
Feladat megnevezése 2017. engedélyezett létszám (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1
2. Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 1
3. Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2
4. Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5
5. Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 19
Létszám összesen 23,5

11. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2017. évben
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eFt.
1 Helyi adóból származó bevétel 25 500
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 5650
3 Összes saját bevétel 31 150
4 Összes saját bevétel 50 %-a 15575
5 Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatások kimutatása
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás
1. Magánszemélyek kommunális adója 4641 4000 641
2. Iparűzési adó 18050 18000 50
Összesen 22691 22000 691

A 2017. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, mentességek, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 22.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adójában kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül élnek az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év, valamint az építési tilalom alatt nem álló telek tulajdonosa 6500 Ft/év mértékben.

Magánszemélyek kommunális adójában így a nyújtott összes közvetett támogatás 641 ezer Ft.forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 50 ezer forint.


1
Módosította: 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. március 1-étől.
2
Módosította: 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. március 1-étől.
3
Módosította: 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. március 1-étől.
4
Módosította: 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. február 20-ától.
5
Módosította: 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. február 20-ától.
6
Módosította: 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. március 1-étől.
7
Módosította: 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2018. március 1-étől.
8
Módosította: 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2018. március 1-étől.
9
Módosította: 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. március 1-étől.
10
Módosította: 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2018. március 1-étől.
11
Módosította: 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2018. február 20-ától.