A szöveg időállapota: 2017.II.15. - 2017.II.15.
Időállapot váltás: 2017.II.15. - 2017.II.15.
2017.II.16. -


1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.”

2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet olyan nem várt események, mint halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult olyan élethelyzet, melyben a személyek, családok mindennapi megélhetése kerül veszélybe.”

3. § Az ÖR. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Ha a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásban részesülő személy

a) lakcíme megváltozik,

b) szolgáltatási szerződése megszűnik, ide nem értve a szolgáltató váltást,

c) elhalálozik,

a változás, megszűnés illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.”

4. § Az ÖR. 15. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a települési gyógyszertámogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának időtartama alatt elhalálozik, a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

5. § Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.