6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 201.127 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 169.964 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 16.486 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 51.263 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 819 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 32.041 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 3.859 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 0 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 1.823 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 0 ezer forint,

i) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 94.836 ezer forint,

j) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 0 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 98.044 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 41.268 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 7.936 ezer forint,

c) dologi kiadás 41.031 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.309 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 359 ezer forint,

f) elvonások és befizetések 699 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 1.442 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 0 ezer forint, beruházási kiadása 10.360 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 2015. december 31-i állapot szerint a 11. melléklet tartalmazza.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2015-2018. években a 15. melléklet mutatja be.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi mérlege

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2015.terv 2015. módosított 2015. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 15 440 16 486 16 486
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 500 51 263 51 263
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 820 819
4 Közhatalmi bevételek 23 920 32 042 32 041
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 3 859 3 859
6 Működési bevétel összesen 51 085 104 470 104 468
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1 823 1 823
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 1 823
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 79 414 94 836
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
13 Finanszírozási bevétel összesen 29 598 79 414 94 836
14 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 185 707 201 127
15 Személyi juttatás 13 319 41 270 41 268
16 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 936 7 936
17 Dologi kiadás 40 483 63 851 41 031
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 6 326 5 309
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 667 359
20 Elvonások és befizetések 0 707 699
21 Működési célú tartalék 0 3 938 0
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 110 1 442
23 Működési kiadás összesen 66 424 127 805 98 044
24 Felújítás 0 24 0
25 Beruházás 14 259 26 885 10 360
26 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 26 909 10 360
27 Finanszírozási kiadások 0 30 993 61 560
28 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 185 707 169 964

2. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015.terv 2015. módosított 2015. teljesítés
1 Saját bevétel 15 440 16 486 16486
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 500 51 263 51263
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 820 819
4 Közhatalmi bevételek 23 920 32 042 32041
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 225 3 859 3859
6 Működési bevétel összesen 51 085 104 470 104 468
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1 823 1823
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 1 823
11 Költségvetési bevételek 51 085 106 293 106 291
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 79 414 94836
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 185 707 201 127

3. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015.terv 2015. módosított 2015. teljesítés
1 Készletértékesítés ellenértéke 40 130 130
2 Szolgáltatások ellenértéke 7 991 7437 7437
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 785 2770 2770
4 Tulajdonosi bevételek 3 105 2300 2300
5 Ellátási díjak 0 0 0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 519 2726 2726
7 Kamatbevételek 0 422 422
8 Egyéb működési bevétel 0 701 701
9 Saját bevétel összesen: 15 440 16 486 16 486
10 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 25 65 65
11 Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0 1 039 1039
12 Kulturális feladatok támogatása 1 200 1 200 1200
13 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 555 1555
14 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 3 859 3 859
15 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 500 51 263 51263
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 725 55 122 55 122
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 707 706
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 20 20
19 Egyéb működési célú kölcsön,támogatás visszafizetése 0 93 93
20 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 820 819
21 Iparűzési adó 16 000 23188 23188
22 Építményadó 0 0 0
23 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 5111 5111
24 Pótlékok, bírságok bevétele 20 168 167
25 Gépjármű adó 3 900 3575 3575
26 Különféle bírságok 0 0 0
27 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
28 Mezőőri járulék bevétele 0 0 0
29 Közhatalmi bevételek összesen 23 920 32 042 32 041
30 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
31 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
32 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
33 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
34 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 0
35 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1823 1823
36 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
37 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 1 823 1 823
38 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0 0
39 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
40 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
42 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
43 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
44 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 0
45 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823 1 823
46 Költségvetési bevételek összesen 51 085 106 293 106 291

4. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2015.terv 2015. módosított 2015. teljesítés
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 29 598 48 696 48 696
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 48 48
3 Lekötött betétek megszüntetése 0 30 670 46 092
4 Finanszírozási bevételek összesen 29 598 79 414 94 836

5. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2015.terv 2015. módosított 2015. teljesítés
1 Személyi juttatás 13 319 41 270 41 268
2 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 936 7 936
3 Dologi kiadás 40 483 63 851 41 031
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 6 326 5 309
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 667 359
6 Elvonások és befizetések 0 707 699
7 Működési célú tartalék 0 3 938 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 110 1 442
9 Működési kiadás összesen 66 424 127 805 98 044
10 Felújítás 0 24 0
11 Beruházás 14 259 26 885 10360
12 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 26 909 10 360
13 Finanszírozási kiadások 0 30 993 61560
14 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 185 707 169 964

6. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D E
Korm.funkc. Megnevezés 2015.terv 2015. módosított 2015. teljesítés
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 3 713 2101 2101
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 110 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 3 823 2 101 2 101
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 2 764 1152 1152
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 136 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 35 35
16 Elvonások és befizetések 0 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
19 Működési kiadás összesen 2 900 1 187 1 187
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
23 Dologi kiadás 3 030 3284 3284
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
28 Működési kiadás összesen 3 030 3 284 3 284
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 760 771 771
31 Munkaadókat terhelő járulék 208 197 197
32 Dologi kiadás 462 225 225
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 430 1 193 1 193
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39 Személyi juttatás 3 718 2707 2707
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 055 577 577
41 Dologi kiadás 0 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
46 Működési kiadás összesen 4 773 3 284 3 284
47 041232 Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
48 Személyi juttatás 0 303 303
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 45 45
50 Dologi kiadás 0 13 13
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
55 Működési kiadás összesen 0 361 361
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 0 16791 16791
58 Munkaadókat terhelő járulék 0 2390 2390
59 Dologi kiadás 0 4319 4319
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
64 Működési kiadás összesen 0 23 500 23 500
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
68 Dologi kiadás 3 810 3496 3496
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 810 3 496 3 496
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 100 532 530
76 Munkaadókat terhelő járulék 203 259 259
77 Dologi kiadás 5 265 30411 7591
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 156 3499 3499
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 245 413 105
80 Működési célú tartalék 0 3938 0
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
82 Működési kiadás összesen 9 969 39 052 11 984
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 3303 3646 3646
85 Munkaadókat terhelő járulék 898 865 865
86 Dologi kiadás 5660 6533 6533
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
91 Működési kiadás összesen 9 861 11 044 11 044
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
95 Dologi kiadás 510 293 293
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
100 Működési kiadás összesen 510 293 293
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
104 Dologi kiadás 64 66 66
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
109 Működési kiadás összesen 64 66 66
110 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111 Személyi juttatás 0 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
113 Dologi kiadás 1 910 1514 1514
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
118 Működési kiadás összesen 1 910 1 514 1 514
119 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
122 Dologi kiadás 0 0 0
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 200 3095 1427
127 Működési kiadás összesen 1 200 3 095 1 427
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129 Személyi juttatás 0 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
131 Dologi kiadás 0 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 600 15 15
136 Működési kiadás összesen 600 15 15
137 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
138 Személyi juttatás 0 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
140 Dologi kiadás 0 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 40 40
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 240 0 0
145 Működési kiadás összesen 240 40 40
146 047410 Ár- és belvízvédelem
147 Személyi juttatás 0 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
149 Dologi kiadás 540 117 117
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 163 163
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
154 Működési kiadás összesen 540 280 280
155 072111 Háziorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 5 438 10767 10767
157 Munkaadókat terhelő járulék 1 471 2777 2777
158 Dologi kiadás 2 305 1488 1488
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
163 Működési kiadás összesen 9 214 15 032 15 032
164 072311 Fogorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 0 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
167 Dologi kiadás 2 495 2286 2286
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
172 Működési kiadás összesen 2 495 2 286 2 286
173 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174 Személyi juttatás 0 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
176 Dologi kiadás 653 372 372
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 310 310
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
181 Működési kiadás összesen 1 053 682 682
182 102030 Idősek nappali ellátása
183 Személyi juttatás 0 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
185 Dologi kiadás 800 888 888
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 570 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
190 Működési kiadás összesen 1 370 888 888
191 084031 Civil szervezetek működési támogatása
192 Személyi juttatás 0 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
194 Dologi kiadás 0 0 0
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 219 219
197 Működési célú tartalék 0 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
199 Működési kiadás összesen 290 219 219
200 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201 Személyi juttatás 0 5753 5753
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 826 826
203 Dologi kiadás 0 163 163
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
208 Működési kiadás összesen 0 6 742 6 742
209 082044 Könyvtári szolgáltatások
210 Személyi juttatás 0 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
212 Dologi kiadás 1 940 165 165
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
217 Működési kiadás összesen 1 940 165 165
218 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219 Személyi juttatás 0 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
221 Dologi kiadás 3 633 4187 4187
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
226 Működési kiadás összesen 3 633 4 187 4 187
227 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
228 Személyi juttatás 0 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
230 Dologi kiadás 78 198 198
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
235 Működési kiadás összesen 78 198 198
236 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237 Személyi juttatás 0 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
239 Dologi kiadás 851 580 580
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
244 Működési kiadás összesen 851 580 580
245 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246 Személyi juttatás 0 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
248 Dologi kiadás 0 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 2314 1297
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 840 0 0
253 Működési kiadás összesen 840 2 314 1 297
254 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
255 Személyi juttatás 0 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
257 Dologi kiadás 0 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
262 Elvonások és befizetések 0 707 699
263 Működési kiadás összesen 0 707 699
264
265 Összesen
266 Személyi juttatás 13 319 41 270 41 268
267 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 936 7 936
268 Dologi kiadás 40 483 63 851 41 031
269 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 372 6 326 5 309
270 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 667 359
271 Elvonások és befizetések 0 707 699
272 Működési célú tartalék 0 3 938 0
273 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 110 1 442
274 Működési kiadás összesen 66 424 127 805 98 044
275 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0

7. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés 2015. terv 2015. módosított 2015. teljesítés
1 Felújítások
2 Informatikai eszköz felújítása 0 24 0
3 Felújítások összesen 0 24 0
4 Beruházások
5 Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése ( tervdokumentáció) 0 8 890 3 500
6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 10 077 10 077 0
7 Kisértékű informatikai gépek, berendezések beszerzése 480 852 852
8 Ligetbe világítás kialakítása 3 191 3 191 2 149
9 Köztemető urnafal építése 447 447 446
10 Betonkeverő 1 db. 0 296 296
11 Husqvana Fűkasza 0 228 228
12 Benzines kerti aprító 1 db. 0 215 215
13 Kisértékű gép, berendezés, felszerelés vásárlása (közmunkaprogramhoz, könyvtár berendezés ) 64 2 689 2 674
14 Beruházás összesen 14 259 26 885 10 360
15 Fejlesztési kiadások összesen 14 259 26 909 10 360

8. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eFt.
1 Helyi adóból származó bevétel 32 041
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 2 722
3 Összes saját bevétel 34 763
4 Összes saját bevétel 50 %-a 17 382
5 Adósságot keletkeztető ügylet

9. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2015. évben

adatok főben
A B C
Feladat megnevezése 2015. évi engedélyezett Átlagos statisztikai
létszámkeret állomány létszám
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester 0,25 0,7
2 Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló 2 2
3 Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács 2 2
4 Zöldterület kezelés: takarító 0,5 0,5
5 Közmunkaprogram 25 25,8
6 Létszám összesen 29,75 31

10. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P
Megnevezés/hónapok 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Összesen Módosított ei. Teljesítés
1 Nyitó ( Maradvány felh.) 29 598 26 527 23 456 28 723 28 452 28 180 25 008 11 759 8 588 7 615 4 442 1 269 29 598 48696 48696
2 Bevételek
3 1. Intézményi működési bevétel 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 287 1 286 1 286 1 286 1 286 15 440 16 486 16 486
4 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 10 500 52 083 52 082
5 3.Közhatalmi bevételek 200 200 12 720 3 000 3000 100 100 100 2 300 100 100 2 000 23 920 32 042 32 041
6 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 1 225 3 859 3 859
7 5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 823 1 823
8 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 7. Bevételek (1.+…+6.) 2 464 2 464 14 984 5 264 5 264 2 364 2 364 2 364 4 563 2 363 2 363 4 264 51 085 106 293 106 291
10 8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 718 46 140
11 9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) 32 062 28 991 38 440 33 987 33 716 30 544 27 372 14 123 13 151 9 978 6 805 5 533 80 683 185 707 201 127
12 Kiadások:
13 10. Személyi juttatás 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 109 13 319 41270 41268
14 11. Munkaadót terhelő járulékok 319 319 319 319 320 320 320 320 320 320 320 319 3 835 7936 7936
15 12. Dologi kiadás 3 374 3 374 3 374 3 374 3 374 3 374 3 374 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 40 483 63851 41031
16 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 492 492 492 492 492 492 492 492 493 493 493 492 5 907 7700 6367
17 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2 880 3110 1442
18 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 5 535 5 535 5 535 5 535 5 536 5 536 5 536 5 535 5 536 5 536 5 536 5 533 66 424 123 867 98 044
19 16. Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3938 0
20 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 5 535 5 535 5 535 5 535 5 536 5 536 5 536 5 535 5 536 5 536 5 536 5 533 66 424 127 805 98 044
21 18. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
22 19. Beruházás 0 0 4182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 182 16808 10360
23 20. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 10 077 0 0 0 0 0 10 077 10077 0
24 19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 4 182 0 0 0 10 077 0 0 0 0 0 14 259 26909 10360
25 20.Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30993 61560
26 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 5 535 5 535 9 717 5 535 5 536 5 536 15 613 5 535 5 536 5 536 5 536 5 533 80 683 185 707 169 964
27 22.Bevétel,kiadás egyenlege 26 527 23 456 28 723 28 452 28 180 25 008 11 759 8 588 7 615 4 442 1 269 0 0 0 31163

11. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2015. december 31-i állapot szerint

adatok forintban
A B C D E F
Főkönyvi szám Megnevezés db. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó érték
1 11112 Vagyon értékű jog korl.forgalomképes 2 944 000 944 000 0
2 111912 0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes 2 12 888 543 12 888 543 0
3 112912 0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes 3 88 845 88 845 0
4 112914 0-ra íródott kisértékű szellemi termék 1 36 614 36 614 0
Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek 8 13 958 002 13 958 002 0
Főkönyvi szám Megnevezés db. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó érték
1 1211111 Földterület forgalomképtelen 76 14 586 870 0 14 586 870
2 121112 Földterület korl.forgalomképes 3 311 500 0 311 500
3 121113 Földterület üzleti 16 4 361 400 0 4 361 400
4 1211213 Lakótelek üzleti 1 11 000 0 11 000
5 1211222 Egyéb telkek korl.forgalomképes 7 1 113 350 0 1 113 350
6 1211223 Egyéb telek üzleti 42 3 045 050 0 3 045 050
7 12113311 Egyéb épület forgalomképtelen 6 2 546 053 488 272 2 057 781
8 1211332 Egyéb épület korl.forgalomképes 19 51 916 888 17 994 056 33 922 832
9 1211333 Egyéb épület üzleti 3 405 000 389 711 15 290
10 1211422 Erdő korl.forgalomképes 1 21 000 0 21 000
11 1211423 Erdő üzleti 2 97 000 0 97 000
12 12114911 Egyéb építmény forgalomképtelen 186 475 646 097 195 333 205 280 312 892
13 1211492 Egyéb építmény korl.forgalomképes 24 19 524 843 5 265 984 14 258 859
14 1211493 Egyéb építmény üzleti 5 1 904 080 217 900 1 686 180
15 1211492 Egyéb építmény korl.forgalomképes 1 3 500 000 6 616 3 493 384
Ingatlanok összesen 392 578 990 131 219 695 744 359 294 388
Főkönyvi szám Megnevezés db. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó érték
1. 1218111 Üzemeltetésre átadott földterület forg.képtelen 1 66 000 0 66 000
2. 12182211 Üzemeltetésre átadott egyéb telek forg.képtelen 1 155 000 0 155 000
3. 12183311 Üzemeltetésre átadott egyéb épület forg.képtelen 1 9 068 500 1 627 736 7 440 764
4. 12184911 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény forg.képtelen 6 74 223 347 10 832 074 63 391 273
5. 1319823 Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés 5 1 158 063 1 158 063 0
6. 1319863 Üzemeltetésre átadott járművek 3 477 740 477 740 0
Üzemeltetésre átadott ingatlan, eszköz összesen 17 85 148 650 14 095 613 71 053 037
Főkönyvi szám Megnevezés db. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó érték
1. 131112 Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes 5 723 032 641 151 81 881
2. 1319113 0-ra íródott informatikai gép üzleti 10 1 695 259 1 695 259 0
3. 131114 0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés 8 540 880 540 880 0
4. 131123 Egyéb gép, berendezés üzleti 17 5 015 769 3 384 298 1 631 471
5. 1319123 0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti 39 6 038 624 6 038 624 0
6. 131124 Egyéb gép, berendezés kisértékű 77 3 053 500 3 053 500 0
7. 131163 Járművek üzleti 3 5 673 000 4 880 187 792 813
8. 0
9. 0
10. 0
11. 0
Gép, berendezés, járművek összesen 159 22 740 064 20 233 899 2 506 165
Főkönyvi szám Megnevezés db. Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó érték
1. 163 Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban 3 5 318 000 0 5 318 000
2. 164 Tartós részesedés társulásban 1 7 658 0 7 658
Részesedések 4 5 325 658 0 5 325 658
Tárgyi eszközök összesen: 706 162 505 267 983 258 438 179 248

12. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi működési feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz. 2015.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása 65 65 48 17
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
2 Zöldterület-gazdálkodás 0 0 0 0 1 193 -1 193
3 Közvilágítás 0 0 0 0 3 496 -3 496
4 Köztemető 0 0 0 0 198 -198
5 Közutak 0 0 0 0 3 284 -3 284
6 Településüzemeltetés összesen 0 0 0 0 0 8 171 -8 171
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7 Egyéb önkormányzati feladatok 0 0 0 0 0 0
8 Polgármester bér 0 0 0 0 3 284 -3 284
9 Települési hulladékkezelés 0 0 0 425 425 2 101 -1 676
10 Községgazdálkodás 0 0 3 804 819 4 623 12 009 -7 386
11 Önkormányzati vagyon működtetése 0 0 2 300 2 300 293 2 007
12 Óvoda 0 0 0 0 66 -66
13 Iskola 0 0 0 0 1 514 -1 514
14 Téli közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 361 -361
15 Közmunkapályázat 2015. 0 130 27 263 27 393 23 500 3 893
16 Huzamosabb idejű közfogl. 0 0 4 303 4 303 6 742 -2 439
17 Víztermelés-, kezelés 960 0 0 960 1 861 -901
18 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 0 280 -280
19 Lakott területtel kapcs.felad. 0 0 0 0 0 0
20 Fogorvosi alapellátás 0 2057 2057 2 286 -229
21 Háziorvosi alapellátás 180 259 17090 17529 15 032 2497
22 Idősek nappali ellátása 0 837 837 888 -51
23 Sportlétesítmények működtetése 0 0 580 -580
24 Család-, és nővédelem 0 0 682 -682
25 Család és gyermekjóléti kp. 0 0 0 0
26 Család és gyermekjólési szolg. 0 0 0 0
27 Étkeztetés 260 9 156 9 416 10 889 -1473
28 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 1 400 0 16 486 51 957 69 843 82 368 -12 525
29 Beszámítás
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
30 Önkormányzati hatáskörű segélyezés 1039 0 0 125 1164 1 482 -318
31 Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell. 0 0 0 0 0 1 297 -1297
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
32 Könyvtári és közművelődési feladatok 200 0 200 165 35
33 Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása 1000 0 1000 4 187 -3187
Gyermekétkeztetés támogatása
34 Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 155 155 155 0
35 Kötelező feladatok összesen 3 859 0 16 486 52 082 72 427 97 873 -25 446
Önként vállalt feladatok
Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 0 219 -219
36 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 219 -219
37 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 48 696 48 696 48 696
38 Közhatalmi bevételek 0 0 32 041 0 32 041 32 041
39 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 48 696 32 041 0 80 737 80 737
40 Működési bevétel és kiadás összesen 3 859 48 696 48 527 52 082 153 164 98 092 55 072

13. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban
A B C D E
Adónem Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás ) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó
1 Magánszemélyek kommunális adója 5 878 708 5 170 5 111
2 Iparűzési adó 26 891 53 26 838 23 188
3 Összesen 32769 761 32008 28299

Magánszemélyek kommunális adójánál adókedvezményben részesülnek adótárgyanként:

a.) 6.500 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai,

b.) 3.000 Ft/év mértékben azok, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték, a lakcím nyílvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül vannak bejelentkezve,

c.) 4.000 Ft/év mértékben azok a tulajdonosok, akiknek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.

Az ezen címeken nyújtott, közvetett támogatásnak minősülő kedvezmények összesen 707.896 Ft-tal csökkentették az önkormányzat éves adóbevételét az alábbi részletezés szerint:

- építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai: 381.896 Ft.

- 65. életévüket betöltött, egyedül élő személyek: 174.000 Ft.

- külterületen lévő ingatlanok után: 152.000 Ft.

Iparűzési adóban mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500.000 Ft-ot nem haladja meg. Az ilyen címen nyújtott mentesség összege 2015-ben 52.547 Ft.volt.

14. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2015.

adatok ezer forintban
A B C D E F
Megnevezés Összes maradvány Jóváhagyott maradványból
Összes kiadás Összes bevétel kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány
1 Hunya Község Önkormányzata 169 964 201 128 31 164 12 511 18 653

15. melléklet az 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015 - 2018. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2015. tény 2016. terv 2017. terv 2018. terv
1 Intézményi működési bevétel 16 486 16 220 16 707 17 208
2 Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről 51 263 30 704 31 625 32 574
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 819 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 32 041 29 000 29 870 30 766
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 3 859 1 019 1 050 1 081
6 Működési bevétel összesen 104 468 76 943 79 251 81 629
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 1 823 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 823 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 836 17 269 18 285 18 834
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 201 127 104 212 107 536 110 463
15 Személyi juttatás 41 268 30 136 31 538 32 485
16 Munkaadókat terhelő járulék 7 936 8 083 8 325 8 575
17 Dologi kiadás 41 031 47 257 48 675 50 135
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 008 5 956 6 135 6 319
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 359 540 556 573
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 442 2 240 2 307 2 376
22 Működési kiadás összesen 98 044 94 212 97 536 100 463
23 Felújítás 0
24 Beruházás 10 360 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 10 360 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 61 560 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 169 964 104 212 107 536 110 463