A szöveg időállapota: 2017.II.22. -
Időállapot váltás: 2016.II.17. - 2016.VI.30.
2016.VII.1. - 2016.X.6.
2016.X.7. - 2017.II.21.
2017.II.22. -


1/2016 (II. 16.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 133.406 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 133.406 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 92.136 ezer forint

b) felhalmozási bevételek előirányzata 10.037 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek 31.233 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 112.523 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 36.271 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 9.558 ezer forint,

c) dologi kiadás 54.737 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.211 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 383 ezer forint,

f) működési céltartalék 1.857 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 3.506 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 20.835 ezer forint.

(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 10.778 ezer forint,

b) felújítási kiadás 9.957 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 100 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi mérlege6

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2016. terv 2016. II.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 16 220 21 013
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 30 704 39 404
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 375
4 Közhatalmi bevételek 29 000 29 000
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 019 2 344
6 Működési bevétel összesen 76 943 92 136
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 80
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 9 957
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 10 037
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 17 269 21 233
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 000 10 000
13 Finanszírozási bevétel összesen 27 269 31 233
14 Tárgyévi bevételek összesen 104 212 133 406
15 Személyi juttatás 30 136 36 271
16 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 9 558
17 Dologi kiadás 47 257 54 737
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 956 6 211
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 383
20 Elvonások és befizetések 0 0
21 Működési célú tartalék 0 1 857
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 3 506
23 Működési kiadás összesen 94 212 112 523
24 Felújítás 0 9 957
25 Beruházás 10 000 10 778
26 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 100
27 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 20 835
28 Finanszírozási kiadások 0 48
29 Tárgyévi kiadás összesen 104 212 133 406

2. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben7

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. terv 2016.III. mód.ei.
1 Saját bevétel 16 220 21 013
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 30 704 39 404
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 375
4 Közhatalmi bevételek 29 000 29 000
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 019 2 344
6 Működési bevétel összesen 76 943 92 136
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 80
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 9 957
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 10 037
11 Költségvetési bevételek 76 943 102 173
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 17 269 21 233
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 104 212 133 406

3. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. terv 2016.III. mód.ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 100 283
2 Szolgáltatások ellenértéke 7190 1451
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3000 1890
4 Tulajdonosi bevételek 3230 5727
5 Étkeztetés 0 8287
6 Egyéb bevételek 0 356
7 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2861
8 Kamatbevételek 200 158
9 Saját bevétel összesen 16 220 21 013
10 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatatása 0 40
11 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 0
12 Közvilágítás támogatása 4 192 0
13 Köztemető fenntartás támogatása 100 0
14 Közutak fenntartásának támogatása 2011 0
15 Beszámítás összege -12 415 0
16 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
17 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 0
18 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 79 0
19 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
20 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
21 Előző évi, tárgyévi bérkompenzáció 0 0
22 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200
23 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 005
24 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
25 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 113 99
26 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 019 2 344
27 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 704 39 404
28 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 723 41 748
29 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 175
30 Egyéb nonprift szervezettől átvett pénzeszköz 0 200
31 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
32 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 375
33 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
34 Iparűzési adó 21000 21000
35 Építményadó 0 0
36 Magánszemélyek kommunális adója 4000 4000
37 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
38 Gépjármű adó 4000 4000
39 Különféle bírságok 0 0
40 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
41 Mezőőri járulék bevétele 0 0
42 Közhatalmi bevételek összesen 29 000 29 000
43 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
44 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 80
45 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
46 Koncesszióból származó bevételek 0 0
47 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 80
48 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 9957
49 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
50 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 9 957
51 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
52 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
53 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
54 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
55 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
56 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
57 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
58 Felhalmozási bevételek összesen 0 10 037
59 Költségvetési bevételek összesen 76 943 112 210

4. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2016. terv 2016. II. mód.ei.
1 Személyi juttatás 30 136 36 271
2 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 9 558
3 Dologi kiadás 47 257 54 737
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 956 6 211
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 383
6 Elvonások és befizetések 0 0
7 Működési célú tartalék 0 1 857
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 3 506
9 Működési kiadás összesen 94 212 112 523
10 Felújítás 0 9 957
11 Beruházás 10 000 10 778
12 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 100
13 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 20 835
14 Finanszírozási kiadások 0 48
15 Tárgyévi kiadás összesen 104 212 133 406

5. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funk. Megnevezés 2016. terv 2016. III. mód.ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2000 2000
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 2 000
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 1500 1500
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 136 136
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 1 636 1 636
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3500 3500
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása
28 Működési kiadás összesen 3 500 3 500
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 780 780
31 Munkaadókat terhelő járulék 220 220
32 Dologi kiadás 400 400
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 400 1 400
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39 Személyi juttatás 4000 4279
40 Munkaadókat terhelő járulék 1100 1100
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 5 100 5 379
47 041232 Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 0 0
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 18237 18237
58 Munkaadókat terhelő járulék 4924 4924
59 Dologi kiadás 2067 2067
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 25 228 25 228
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 3800 3800
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 800 3 800
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 0 402
76 Munkaadókat terhelő járulék 0 97
77 Dologi kiadás 7000 7012
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4200 4455
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 250 141
80 (018030) Működési célú tartalék 0 1856
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 11 450 13 963
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 3600 3744
85 Munkaadókat terhelő járulék 900 929
86 Dologi kiadás 6600 13688
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 11 100 18 361
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 500 500
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 500
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 50 50
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 50 50
110 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók
nevelés-oktatás működtetés feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 1500 1500
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 1 500 1 500
119 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 0
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1000 3297
127 Működési kiadás összesen 1 000 3 297
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 0
136 Működési kiadás összesen 400 0
137 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 0 0
146 047410 Ár- és belvízvédelem
147 Személyi juttatás 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
149 Dologi kiadás 540 540
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 540 540
155 072111 Háziorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 2670 3028
157 Munkaadókat terhelő járulék 710 723
158 Dologi kiadás 7500 7500
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 10 880 11 251
164 072311 Fogorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 2500 2500
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 2 500 2 500
173 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 500 500
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 900 900
182 102030 Idősek nappali ellátása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 1100 1100
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 1 100 1 100
191 084031 Civil szervezetek működési támogatása
192 Személyi juttatás 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
194 Dologi kiadás 0 0
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 242
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 290 242
200 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201 Személyi juttatás 849 5801
202 Munkaadókat terhelő járulék 229 1565
203 Dologi kiadás 0 50
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 1 078 7 416
209 082044 Könyvtári szolgáltatások
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 200 200
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 200 200
218 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 5000 5330
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 5 000 5 330
227 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 200 200
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 200 200
236 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 800 800
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 800 800
245 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 1000 1000
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 840 0
253 Működési kiadás összesen 1 840 1 000
254 104043 Család és gyermekjóléti központ
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 109
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
262 Működési kiadás összesen 109 109
263 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 111
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
271 Működési kiadás összesen 111 111
272 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 0 0
276 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 209
280 Működési kiadás összesen 0 209
281 Személyi juttatás 30 136 36 271
282 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 9 558
283 Dologi kiadás 47 257 54 737
284 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 956 6 211
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 383
286 Elvonások és befizetések 0 0
287 Működési célú tartalék 0 1 856
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 3 506
289 Működési kiadás összesen 94 212 112 522
290 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0

6. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. évi terv 2016.III. mód.ei.
1. TOP-os pályázat önerő, Hosszú távú közmunka kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 10000 10778
2. Háziorvosi rendelő felújítása 0 9957
Fejlesztési kiadások összesen 10 000 20735

7. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi működési feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés Állami támogatás Pénzmaradvány Saját bevétel Átvett pe. Bevételek össz. 2016.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
Zöldterület-gazdálkodás 2 239 0 0 2 239 1 400 839
Közvilágítás 4 192 0 0 4 192 3 800 392
Köztemető 100 0 0 100 200 -100
Közutak 2 011 0 0 2 011 3 500 -1 489
Településüzemeltetés összesen 8 542 0 0 0 8 542 8 900 -358
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
Egyéb önkormányzati feladatok 3 500 0 0 3 500 0 3 500
Polgármester bér 0 0 0 5 100 -5 100
Települési hulladékkezelés 0 0 0 2 000 -2 000
Községgazdálkodás 0 3 700 3 700 11 450 -7 750
Önkormányzati vagyon működtetése 0 3 230 3 230 500 2 730
Óvoda 0 0 0 50 -50
Iskola 0 0 0 1 500 -1 500
Közmunkapályázat 2016. 0 100 19 303 19 403 19 303 100
Közmunkapályázat 2015. 5 925 0 5 925 5 925 0
Huzamosabb idejű közfogl. 1 078 0 1 078 1 078 0
Víztermelés-, kezelés 0 0 0 1 636 -1 636
Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 540 -540
Lakott területtel kapcs.felad. 79 0 0 79 79
Fogorvosi alapellátás 961 961 2500 -1539
Háziorvosi alapellátás 10440 10440 10880 -440
Idősek nappali ellátása 450 450 1 100 -650
Sportlétesítmények működtetése 0 800 -800
Család-, és nővédelem 0 900 -900
Család és gyermekjóléti kp. 109 -109
Család és gyermekjólési szolg. 111 -111
Étkeztetés 8 740 8 740 11 100 -2360
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 3 579 7 003 16 220 30 704 57 506 76 582 -19 076
Beszámítás -12 415 -12 415 -12 415
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 1000 -1000
Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell. 0 2240 -2240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári és közművelődési feladatok 200 200 200 0
Közművelődés-hagyományőrzés közösségi értékek gondozása 1000 1000 5000 -4000
Gyermekétkeztetés támogatása
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 113 113 113
Kötelező feladatok összesen 1 019 7 003 16 220 30 704 54 946 93 922 -38976
Önként vállalt feladatok
Civil szervezetek támogatása 0 0 290 -290
Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 290 -290
Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 10 266 10 266 10 266
Közhatalmi bevételek 0 0 29 000 0 29 000 29 000
Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 10 266 29 000 0 39 266 39 266
Működési bevétel és kiadás összesen 1 019 17 269 45 220 30 704 94 212 94 212 0

8. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.) 27 269 21 930 16 741 26 490 25 570 24 650 20 830 17 010 13 190 9 368 5 545 1 823 27 269
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 351 1 351 1 351 1 351 16 220
2.Műk.célú tám., átvett peszk. 1 041 1 041 6 041 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 2 509 30 704
3.Közhatalmi bevételek 200 200 15 000 3 000 3000 100 100 100 5 100 100 100 2 000 29 000
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 50 200 200 63 63 63 63 63 63 63 64 64 1 019
5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételek (1.+…+6.) 2 643 2 793 22 593 6 924 6 924 4 024 4 024 4 024 9 023 4 023 4 024 5 924 76 943
8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) 29 912 24 723 39 334 33 414 32 494 28 674 24 854 21 034 22 213 13 391 9 569 7 747 104 212
Kiadások: 0
10. Személyi juttatás 2 611 2 611 2 511 2 511 2 511 2 511 2 511 2 511 2 512 2 512 2 412 2 412 30 136
11. Munkaadót terhelő járulékok 705 705 667 667 667 667 667 667 667 668 668 668 8 083
12. Dologi kiadás 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 938 3 939 47 257
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 541 541 541 541 541 541 541 541 542 542 542 542 6 496
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 187 187 187 187 187 187 187 187 186 186 186 186 2 240
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 7 982 7 982 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 845 7 846 7 746 7 747 94 212
16. Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 7 982 7 982 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 845 7 846 7 746 7 747 94 212
18. Felújítás 0
19. Beruházás 5000 5 000 10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás 0
19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 10 000
20.Finanszírozási kiadások 0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 7 982 7 982 12 844 7 844 7 844 7 844 7 844 7 844 12 845 7 846 7 746 7 747 104 212
22.Bevétel,kiadás egyenlege 21 930 16 741 26 490 25 570 24 650 20 830 17 010 13 190 9 368 5 545 1 823 0 0

9. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2016. terv 2017. terv 2018. terv 2019. terv
1 Intézményi működési bevétel 16 220 16 674 17 174 17 690
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 30 704 31 564 32 511 33 486
3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 29 000 29 812 30 706 31 628
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 019 1 048 1 079 1 111
6 Működési bevétel összesen 76 943 79 097 81 470 83 914
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 17 269 17 753 18 285 18 834
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 000 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 104 212 106 850 109 755 112 748
15 Személyi juttatás 30 136 30 980 31 909 32 866
16 Munkaadókat terhelő járulék 8 083 8 309 8 559 8 815
17 Dologi kiadás 47 257 48 580 50 038 51 539
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 956 6 123 6 306 6 496
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 555 572 589
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 240 2 303 2 372 2 443
22 Működési kiadás összesen 94 212 96 850 99 755 102 748
23 Felújítás
24 Beruházás 10 000 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás
26 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 104 212 106 850 109 755 112 748

10. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2016. évben
A B
Feladat megnevezése 2016. engedélyezett létszám (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1
2. Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,75
3. Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2
4. Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5
5. Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 19
Létszám összesen 23,25

11. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege eFt.
1 Helyi adóból származó bevétel 29 000
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 3430
3 Összes saját bevétel 32 430
4 Összes saját bevétel 50 %-a 16215
5 Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban:
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás
1. Magánszemélyek kommunális adója 4710 4000 710
2. Iparűzési adó 21055 21000 55
Összesen 25765 25000 765

A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 25.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év. Az így megállapított támogatások összege 710 ezer forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege. 55 ezer forint.

13. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Hunya Község Önkormányzat 2016. évi működési céltartalékai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2016. évi terv 2016.III. mód.ei.
1. Általános működési tartalék 0 1856
2.
3.
4.
5.
6. Működési céltartalék összesen 0 1856


1
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
2
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
3
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
4
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
5
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
6
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
7
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
8
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2017. február 22-étől .
9
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
10
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2017. február 22-étől .
11
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2017. február 22-étől.
12
Módosította: 3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2017. február 22-étől.