A szöveg időállapota: 2015.XI.28. - 2015.XI.28.
Időállapot váltás: 2015.XI.28. - 2015.XI.28.
2015.XI.29. -


16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § és 10. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztó-védelmi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, és a Békés Megyei Önkormányzati Közgyűlésének Elnöke véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A belterület szabályozási tervét a 3. melléklet, a külterület szabályozási tervét - a kül- és belterület északi területe és környezete 5. mellékletben, valamint az Északi területek és homokbánya 6. mellékletben foglalt kivételével - a 4. melléklet tartalmazza."

2. § Az Ör. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet a 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez]

A belterület szabályozási terve