9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 155.613 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 106.917 ezer forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a közhatalmi bevételek 34.354 ezer forint,

b) a saját bevételek teljesítése 17.839 ezer forint,

c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 57.230 ezer forint,

d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 9.983 ezer forint,

e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 36.159 ezer forint,

f) az egyéb finanszírozási bevételek 48 ezer forint

az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 93.116 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 40.010 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.761 ezer forint,

c) dologi kiadás 34.576 ezer forint,

d) működési célú támogatások 8.190 ezer forint,

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 826 ezer forint,

f) elvonások és befizetések 1 .753 ezer forint,

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkció szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 13.801 ezer forint, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet mutatja be.

13. § Az Önkormányzat maradványát a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat 2014. évi feladatfinanszírozását - önként vállalt és kötelező feladatok - a 14. melléklet tartalmazza.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Cím neve Alcím neve Előir. neve 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Teljesítés %-a
Hunya Község Önkormányzata
Költségvetési támogatások
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 639 6 299 6 299 6 299 100,00
Önk. Hiv.műk.ált tám. 8 277 0 0 0
-Zöldter. Gazd.tám. 2 235 2 239 2 239 2 239 100,00
-Közvil. Tám. 3 204 3 710 3 710 3 710 100,00
-Köztemető fennt. Tám. 100 100 100 100 100,00
-Közutak fennt. Tám. 100 2 011 20 11 2 011 100,00
-Beszámítás összege (elvárt bevétel) -6831 -6 642 -6 642 -6 642
-Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 1 921 1 856 1 856 1 856 100,00
-Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00
Lakossági folyékony hull.árt.tám. 25 25 25 100,00
Kulturális fel. Tám. 773 765 765 765 100,00
Egyes jöv. Pótló támogatások 0 0 1 751 1 751 100,00
Központosított támogatás 85 3 003 3 003 100,00
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése. 0 0 1 213 1 213 100,00
Lakossági víz- és csatorna támogatás 1 668 1 668 100,00
Lakott külterülettel kapcsolatos tám. 85 82 82 82 100,00
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 40 40 100,00
Egyéb különféle működési támogatások 0 0
Címzett- és céltámogatások 0 0
TEKI támogatás 0 0
Céljellegű decentralizált támogatás 0 0
Vis maior támogatás 0 0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 1 645 1 645 100,00
2014. évi bérkompenzáció 440 440 100,00
Átmeneti ivóvízellátás bizt. 1 010 1 010 100,00
Szeretlek Magyarország 195 195 100,00
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 12 864 7 146 13 463 13 463 100,00
Közhatalmi bevételek
Helyi adók 18 000 20 500 29 807 29 807 100,00
Iparűzési adó 14 000 16 000 24 292 24 292 100,00
Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 500 5 515 5 515 100,00
Egyéb közhatalmi bevételek 20 20 489 476 97,34
Átengedett központi adók 4 000 3 900 4 071 4 071 100,00
- Gépjármű adó 4 000 3 900 4 071 4 071 100,00
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Mezőőri járulék bevétele 0 0
Közhatalmi bevételek összesen: 22 020 24 420 34 367 34 354 99,96
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 0 0 0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0 0 0
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 0 0 0 0 0
Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 0 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 34 884 31 566 47 830 47 817 99,97
Hunya Község Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 14 205 13 398 18 753 17 839 95,12
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről. 9 600 9 800 2 096 2 096 100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 41 464 41 664 100,00
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése. 208 207 99,52
Hunya Község bevételei összesen: 23 805 23 198 62 521 61 606 98,54
Felhalmozási célú bevétel 0 0 9 983 9 983 100,00
Előző évi pénzmaradvány 0 36159 36 159 36 159 100,00
2015. évi előleg 0 0 48 48 100,00
Hunya Község Önkormányzat bevételei összesen 58 689 90 923 156 541 155 613 99,41

2. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat finanszírozási bevételei
A B C D
Sorszám Megnevezés 2014. évi terv 2014. évi módosított előirányzat Teljesítés
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek
2. - Működési célú előző évi pénzmaradvány 36 159 36 159 36 159
3. Működési célú előző évi pénzmaradvány
összesen
36 159 36 159 36 159
4. - Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0
5. Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen: 0 0 0
6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek mindösszesen: 36 159 36 159 36 159

3. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D E F
Sor-szám Megnevezés 2013. évi előirányzat 2014. évi terv 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Teljesítés %-a
1. Önkormányzat saját bevétel
2. Bérleti díjak 1 092 1 092 4 143 3 903 94,21
3. - Földhaszonbér 852 852 928 928 100,00
4. - Gyógyszertár bérleti díja 60 60 60 60 100,00
5. - Művelődési ház bérleti díj 16 16 100,00
6. - Vagyonkezelési jutalék 2 259 2 019 89,38
7. - Invitel bérleti díj 180 180 180 180 100,00
8. - Gyomaendrődi Hulladéklerakó 2013.-2014. évi bérleti díj 700 700 100,00
9. Sírhely értékesítés (Készletértékesítés) 40 40 68 67 98,53
10. Szolgáltatások ellenértéke 7 379 7 600 7 859 7 859 100,00
11. - Jogosítványújítás 100 100 100 263 263,00
12. - Közterület foglalás (helypénz) 120 240 240 189 78,75
13. - Mázsálási díj 100 200 200 120 60,00
14. - Intézményi ellátási díjak 6741 6 741 7 237 7 205 99,56
15. - Alkalmazottak térítése 318 319 82 82 100,00
16. Egyéb működési bevétel 240 1 224 728 59,48
17. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 3 508 2 295 2 196 2 019 59,61
18. Kamatbevétel 0 0 674 674 100,00
19. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások. ÁFA-ja 1 946 2 371 2 589 2 589 100,00
20.
Saját bevétel összesen:
14 205 13 398 18 753 17 839 95,13
21. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 600 41 464 41 464 100,00
22. - Központi költségvetési szervtől támogatási bevétel 0 92 92 100,00
23. - TB. pénzügyi alapjaitól működési célú pénzeszközátvétel 9 600 0 18 224 18 224 100,00
24. - Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú pénzeszközátvétel. 0 23 148 23 148 100,00
25. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
26. 1./ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 639 6 299 6 299 6 299 100,00
27. a.) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása 8 277 0 0 0 0
28. b.) Önkormányzatok működésének általános támogatása
29. - Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 235 2 239 2 239 2 239 100,00
30. - Közvilágítás támogatása 3 204 3 710 3 710 3 710 100,00
31. - Köztemető fenntartásának támogatása 100 100 100 100 100,00
32. - Közutak fenntartásának támogatása 100 2 011 2 011 2 011 100,00
33. - Beszámítás összege (elvárt bevétel) - 6 831 - 6642 - 6 642 - 6 642 100,00
34. - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00
35. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1856 3 607 3 607 100,00
36. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 765 765 765 100,00
37. Működési célú központosított előirányzatok 82 3 003 3 003 100,00
38. - E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése. 0 1 213 1 213 100,00
39. - Lakossági víz- és csatornatámogatás 0 1 668 1 668 100,00
40. - Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás 82 82 82 100,00
41. - 2013 évről áthúzódó bérkompenzáció 0 40 40 100,00
42. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 1 645 1 645 100,00
43. - 2014 évi bérkompenzáció 0 195 195 100,00
44. - Átmeneti ivóvízellátás biztosítása 0 1 010 1 010 100,00
45. - Szeretlek Magyarország programsorozat támogatása 0 195 195 100,00
46. Önkormányzatok működési támogatása 12 864 7 146 13 463 13 463 100,00
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 464 7 146 54 927 54 927 100,00
48. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 9 800 2 304 2 303 99,96
49. - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 208 207 99,52
50. - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 9 600 9 800 2 096 2 096 100,00
51. Közhatalmi bevételek 22 020 24 420 34 367 34 354 99,96
52. 1./ Helyi adók 18 000 20 500 29 807 29 807 100,00
53. - Iparűzési adó 14 000 16 000 24 292 24 292 100,00
54. - Magánszemélyek Kommunális adója 4 000 4 500 5 515 5 515 100,00
55. 2./ Egyéb közhatalmi bevételek 20 20 489 476 97,34
56. - Igazgatási szolgáltatási díjak 20 20 7 35,00
57. - önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság 0 12 12 100,00
58. - helyi adópótlék, adóbírság 0 457 457 100,00
59. 3./ Átengedett központi adók 4 000 3 900 4 071 4 071 100,00
60. - gépjárműadó 4 000 3 900 4 071 4 071 100,00
61. Felhalmozási célú központosított támogatás 9 983 9 983 100,00
62. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0 0 0 0 0
63.
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
0 0 9 983 9 983 100,00
64. Felhalmozási bevétel összesen: 0 0 9 983 9 983 100,00
65. Előző évi pénzmaradvány 36 159 36 159 36 159 100,00
66. ebből
- Működési pénzmaradvány
36 159 36 159 36 159 100,00
67. - Felhalmozási pénzmaradvány 0 0 0 0
68. Pénzmaradvány változás 0 0 0 0
69. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 48 48 100,00
70. Finanszírozási bevételek összesen: 0 36 159 36 207 36 207 100,00
71. Bevétel összesen: 58 689 90 923 156 541 155 613 99,41

4. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban
A B C D E F
Sor-szám Előirányzat neve 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés Teljesítés %-a
1. Személyi juttatás 13 459 23 052 47 626 40 010 84,01
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 3 079 4 895 8 774 7 761 88,45
3. Dologi kiadás 31 484 42 266 48 423 34 576 71,40
4. Működési célú támogatások 14 894 5 980 9 843 8 190 84,79
5. - Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 584 5 340 7 250 5 855 80,76
6. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 310 640 2 593 2 335 90,05
7. Elvonások és befizetések 0 0 1 753 1 753 100,00
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 050 1 500 1 500 826 56,07
9. Működési célú céltartalék 18 391 8 630 17 314 0
10. Működési kiadás 82 357 86 323 135 233 93 116 68,86
11. Felújítás 1 500 0 9 983 9 983 100,00
12. Beruházás 0 900 4 530 3 818 84,28
13. Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 6 747 0 0,00
14. Felhalmozási kiadás 3 410 4 600 21 260 13 801 64,92
15. Finanszírozási kiadás 0 0 48 0 0,00
16. Kiadás összesen 85 767 90 923 156 541 106 917 68,30

5. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D E F G
Sor-szám Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 2013. terv 2014. terv 2014. évi módosí-tott előirányzat 2014. évi teljesítés Teljesítés %-a
1. 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
3. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
4. Dologi kiadás 3 145 3 230 3 230 2587 80,09
5. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 110 0 0 0
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 110 0 0
7. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0
8.. Elvonások és befizetések 0 0 5 5 100,00
9. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0
10. Működési kiadás összesen 3 145 3 340 3 340 2 592 77,60
11. 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás
12. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
13. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
14. Dologi kiadás 31 2 764 3 774 1 233 32,67
15. egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 136 136 22 16,18
16. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 1 667 1 668 100,06
17. Egyéb elvonások és befizetések kiadásai 0 0 1 749 1 748 99,94
18. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
19. Működési kiadás összesen 31 2 900 7 326 4 671 63,76
20. 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
22. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
23. Dologi kiadás 165 4 888 5328 1 378 25,86
24. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
25. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
26. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
27. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
28. Működési kiadás összesen 165 4 888 5 328 1 378 25,86
29. 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
30. Személyi juttatás 714 736 826 729 88,26
31. Munkaadókat terhelő járulék 185 202 219 200 91,32
32. Dologi kiadás 220 482 866 734 84,76
33. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
34. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
35. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
36. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
37. Működési kiadás összesen 1 119 1 420 1911 1 663 87,02
38. 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
39. Személyi juttatás 3 253 4 000 4 000 2 910 72,75
40. Munkaadókat terhelő járulék 554 908 908 654 72,03
41. Dologi kiadás 77 0 0 0 0,00
42. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
43. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
44 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
45. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
46. Működési kiadás összesen 3 884 4 908 4 908 3 564 72,72
47. 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
48. Személyi juttatás 0 8 662 12 634 7 456 59,02
49. Munkaadókat terhelő járulék 0 1 169 1 756 1 068 60,82
50. Dologi kiadás 0 0 89 71 79,78
51. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
52. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
53. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
54. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
55. Működési kiadás összesen 0 9 831 14 479 8 595 59,36
56. 041233 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
58. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
59. Dologi kiadás 0 0 0 0 0,00
60. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
61. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
62. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
63. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
64. Működési kiadás összesen 0 0 0 0 0,00
65. 064010 Közvilágítás
66. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
67. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
68. Dologi kiadás 3 556 3 810 3 810 3 498 91,81
69. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
70. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
71. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
72. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
73. Működési kiadás összesen 3 556 3 810 3 810 3 498 91,81
74. 066020 Város- és Községgazdálkodás
75. Személyi juttatás 100 961 1 259 1 081 85,86
76. Munkaadókat terhelő járulék 27 260 426 425 99,77
77. Dologi kiadás 5 482 5 707 7 365 6 432 87,33
78. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 184 4 284 3 489 3 300 94,58
79. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 270 556 506 91,01
80. Működési célú tartalék 18 391 8 630 17 314 0 0,00
81. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
82. Működési kiadás összesen 38 284 20 112 30 409 11 744 38,62
83. 011130 Finanszírozási műveletek
84. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
85. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
86. Dologi kiadás 0 0 0 0 0,00
87. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
88. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
89. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
90. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
91. Működési kiadás összesen 0 0 0 0 0,00
92. 107051 Szociális étkeztetés
93. Személyi juttatás 3 217 3 255 3 546 3 537 99,75
94. Munkaadókat terhelő járulék 767 885 958 953 99,48
95. Dologi kiadás 5 695 5 970 5 863 5 734 97,80
96. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
97. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
98. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
99. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
100. Működési kiadás összesen 9 679 10 110 10 367 10 224 98,62
101. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
102. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
103. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
104. Dologi kiadás 318 533 533 403 75,61
105. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
106. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
107. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
108. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
109. Működési kiadás összesen 318 533 533 403 75,61
110. 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
111. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
112. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
113. Dologi kiadás 102 102 113 262 231,86
114. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
115. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
116. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
117. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
118. Működési kiadás összesen 102 102 113 262 231,86
119. 092120 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
120. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
121. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
122. Dologi kiadás 2 540 2 540 2 540 1 466 57,72
123. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
124. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
125. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
126. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
127. Működési kiadás összesen 2 540 2 540 2 540 1 466 57,72
128. 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
129. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
130. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
131. Dologi kiadás 0 0 0 0 0,00
132. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
133. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
134. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
135. Ellátottak pénzbeli juttatása 950 1 100 1 100 781 71,00
136. Működési kiadás összesen 950 1 100 1 100 781 71,00
137. 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
138. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
139. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
140. Dologi kiadás 0 0 0 0 0,00
141. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
142. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
143. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
144. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 300 300 45 15,00
145. Működési kiadás összesen 100 300 300 45 15,00
146. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
147. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
148. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
149. Dologi kiadás 0 0 0 0 0,00
150. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0,00
151. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
152. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
153. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 100 100 0 0,00
154. Működési kiadás összesen 0 100 100 0 0,00
155. 047410 Ár- és belvízvédelem
156. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
157. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
158. Dologi kiadás 432 305 399 397 99,50
159. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
160. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
161. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
162. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
163. Működési kiadás összesen 432 305 399 397 99,50
164. 072111 Háziorvosi alapellátás
165. Személyi juttatás 5 438 5 438 11 925 11 510 96,52
166. Munkaadókat terhelő járulék 1 468 1 471 2 675 2 649 99,03
167. Dologi kiadás 2 479 2 451 2 241 1 478 65,95
168. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
169. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
170. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
171. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
172. Működési kiadás összesen 9 385 9 360 16 841 15 637 92,85
173. 072311 Fogorvosi alapellátás
174. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
175. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
176. Dologi kiadás 1 565 1 795 2 876 2 651 92,18
177. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
178. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
179. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
180. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
181. Működési kiadás összesen 1 565 1 795 2 876 2 651 92,18
182. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
183. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
184. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
185. Dologi kiadás 867 1 053 642 326 50,78
186. Működési célú támogatásértékű kiadás 400 400 400 0 0,00
187. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
188. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
189. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
190. Működési kiadás összesen 1 267 1 453 1 042 326 31,29
191. 102030 Idősek nappali ellátása
192. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
193. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
194. Dologi kiadás 838 738 1 630 667 40,92
195. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 520 520 0 0,00
196. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
197. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
198. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
199. Működési kiadás összesen 838 1 258 2 150 667 31,02
200. 084031 Civil szervezetek működési támogatása
201. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
202. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
203. Dologi kiadás 0 0 0 0 0,00
204. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
205. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 210 260 260 161 61,92
206. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
207. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
208. Működési kiadás összesen 210 260 260 161 61,92
209. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
210. Személyi juttatás 737 0 13 436 12 787 95,17
211. Munkaadókat terhelő járulék 78 0 1 831 1 812 98,96
212. Dologi kiadás 0 0 1 856 1 848 99,57
213. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 122 121 99,18
214. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
215. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
216. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
217. Működési kiadás összesen 815 0 17 245 16 558 96,02
218. 082044 Könyvtári szolgáltatások
219. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
220. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
221. Dologi kiadás 2 177 2 080 2 080 905 43,51
222. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
223. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
224. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
225. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
226. Működési kiadás összesen 2 177 2 080 2 080 905 43,51
227. 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
228. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
229. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
230. Dologi kiadás 880 1 900 2 095 2 019 96,37
231. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
232. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
233. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
234. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
235. Működési kiadás összesen 880 1 900 2 095 2 019 96,37
236. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
237. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
238. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
239. Dologi kiadás 191 1 067 332 103 31,02
240. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
241. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
242. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
243. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
244. Működési kiadás összesen 191 1 067 332 103 31,02
245. 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
246. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
247. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
248. Dologi kiadás 724 851 851 384 45,12
249. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0,00
250. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
251. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
252. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
253. Működési kiadás összesen 724 851 851 384 45,12
254. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
255. Személyi juttatás 0 0 0 0 0,00
256. Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 0 0,00
257. Dologi kiadás 0 0 0 0 0,00
258. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 2 583 2 412 93,38
259. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0,00
260. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0,00
261. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0,00
262. Működési kiadás összesen 0 0 2 583 2 412 93,38
263. Összesen:
264. Személyi juttatás 13 459 23 052 47 626 40 010 84,01
265. Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 8 774 7 761 88,45
266. Dologi kiadás 31 484 42 266 48 423 34 576 71,40
267. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 584 5 450 7 250 5 855 80,76
268. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 530 2 593 2 335 90,05
269. Elvonások , különféle befizetések 0 0 1 753 1 753 100,00
270. Működési célú tartalék 18 391 8 630 17 314 0 0,00
271. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500 826 55,01
272. Működési kiadás összesen 82 357 86 323 135 229 93 116 68,86

6. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D E F
Sor-szám Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. évi módosí-tott előirány-zat Teljesí-tés Teljesí-tés %-a
1 Felújítások
2 Útfelújítás 1 500 9 983 9 983 100,00
3. - Dózsa utca felújítása 6 490
4. - József Attila utca felújítása 3 493
5. Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 1 500 9 983 9 983 100,00
6. Beruházások
7. Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 500 500 492 98,40
8. 3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely) 300 300 161 53,67
9. Konyha részére kis értékű eszközök 11 16 145,45
10. 1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos 100 100 60 60,00
11. Windows 7 beszerzése 62 58 93,55
12. Fóliasátor építése 130 130 100,.00
13. Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése 100 100 100,00
14. Kerti kiülő Idősek Klubjánál. 760 266 35,00
15. Óvodához mérleghinta beszerzése 70 70 100,00
16. Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése 1 000 1000 100,00
17. HUSQARNA Fűkasza 170 170 100,00
18. Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz 77 74 96,10
19. Temetőhöz tető építése. 851 850 99,88
20. Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 112 83 74,11
21. Idősek klubjába mosógép 80 80 100,00
22. Mode Com 15,6 notebook beszerzése 159 159 100,00
23. Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás 33 34 100,00
24. Szarvasi Presszó kávéfőző 15 15 100,00
25. Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 0 900 4 530 3 818 84,28
26. Egyéb felhalmozási kiadások
27. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
25 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 1910 3700 6 747 0 0,00
28. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
29. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 0 0,00
30. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
31. Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0 0,00
32. Felhalmozási célú céltartalék 0 0 0,00
33. Felhalmozási kiadások összesen 0 4 600 21 260 13 801 64,92
34. Finanszírozási kiadások 0 48 0 0,00
35. Finanszírozási kiadások összesen 0 0 48 0 0,00

7. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
A B C D E F G
Sor-szám Megnevezés 2012.évi tény 2013. évi eredeti előirány-zat 2014. évi eredeti előirány-zat 2014. évi módosí-tott előirányzat 2014. évi teljesítés Teljesítés %-a
1. Bevétel
2. Költségvetési bevétel összesen 116 464 56 689 54 764 120 334 119 406 99,23
3. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 30 322 27 078 36 159 36 159 36 159 100,00
4. Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 0
5. Egyéb finanszírozási bevételek 20 0 0 48 48
6. Bevétel mindösszesen 146 806 85 767 85 767 156 541 155 613 99,41
7.
8. Kiadás
9. Működési kiadás összesen 96 214 82 357 86 323 135 233 93 116 68,86
10. Felhalmozási kiadások 23 441 3 410 4 600 21 260 13 801 64,92
11. - Felújítás 13 385 1 500 0 9 983 9 983 100,00
12. - Beruházás 9 803 0 900 4 530 3 818 84,28
13. - Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 6 747 0 0,00
14. - Befektetéssel kapcsolatos kiadások 250
15. - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3
16. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 38
17. Tartalék 0 18 391 18 391 14 217 0 0,00
18. Egyéb finanszírozás kiadásai -374 0 0 48 0
19. Kiadás mindösszesen 119 319 8 5 767 90 923 156 541 106 917 68,30

8. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

Adatok ezer forintban
A B C D E
Sor-szám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Változás %-a
1. A Nemzeti vagyonba tartozó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 460.934 452 258 98,12
2. I. Immateriális javak 326 264 80,98
3. II. Tárgyi eszközök 375 634 368 312 98,05
4. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 5.326 5 326 100,00
5. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 79 648 78 356 98,38
6. B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 630 570 90,48
7. I. Készletek 630 570 90,48
8. II. Értékpapírok 6.531 104,40
9. C. Pénzeszközök 36 218 49 106 135,58
10. I Hosszú lejáratú betétek 0 0 0,00
11. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 59 73 123,73
12. III. Forintszámlák 36 159 49 033 135,60
13. IV. Devizaszámlák 0 0 0,00
14. V. Idegen pénzeszközök 0 0 0,00
15. D Követelések 10 516 4 168 39,63
16. D/I Költségvetési évben esedékes követelések 6 451 0 0
17. D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 2 150
18. D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 4 065 2 018 49,64
19. E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 428 1 773 414,25
20. F Aktív időbeli elhatárolások 0 926
21. 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0
22. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 926
23. 3. Halasztott ráfordítások 0 0
24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 508 726 508 801 100,01
25. G SAJÁT TŐKE 506 069 502 327 99,26
26. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 675 347 675 347 100,00
27. II. Nemzeti vagyon változásai 0 0 0,00
28. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 36 218 36 218 100,00
29. IV. Felhalmozott eredmény -205 496 - 205 496 100,00
30. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0,00
31. VI. Mérleg szerinti eredmény 0 - 3 742
32. H Kötelezettségek 2 657 2 705 101,81
33. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 0 0,00
34. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 48
35. I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 0,00
36. J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 0,00
37. K. Passzív időbeli elhatárolások 0 3 769
38. 1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0,00
39. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 3 769
40. 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 0,00
41. FORRÁSOK ÖSSZESEN 508 726 508.801 100,01

9. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott létszámkerete
Intézmény megnevezése 2014. évi nyitó létszám (fő) 2014. évi záró létszám (fő)
Hunya Község Önkormányzata
Konyha 2 2
Orvosi rendelő 2 2
Zöldterület gazdálkodás 1 1
- Város- és Községgazdálkodás 1 1
Tiszteletdíjas polgármester 1 1
Hunya Község Önkormányzata összesen: 7
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók 30 22
Létszám összesen: 37 29

10. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságvállalás felső határa

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban
A B C
1 Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje
kötelezettség
összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban
A B C
1 Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Rendszeressége,
esedékessége
Bevétel összege
2 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel folyamatos 29 807
3 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel folyamatos 3 970
4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0
5 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0
6 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 457
7 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0
8 Összesen 34 234
9 Összes saját bevétel 50 %-a az adósságot keletkeztető ügylet felső határa 17 117

11. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok ezer forintban
Sor-szám ESZKÖZÖK Bruttó érték Értékcsök-kenés Nettó érték
Száma Megnevezése
1. A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
2. A/1 Immateriális javak 14 053 13 789 264
3. A/1/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 0
4. A/1/2 Szellemi termékek 546 282 264
5. - ebből üzleti 254 133 121
6. - korlátozottan forgalomképes 292 149 143
7. A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0
8. A/II Tárgyi eszközök 582 589 214 277 368 312
9. A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 560 645 198 145 362 500
10. ebből
11. - forgalomképtelen 463 478 167 716 295 762
12. - korlátozottan forgalomképes 9 826 6 045 3 781
13. - üzleti 87 341 24 384 62 957
14. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 20 487 16 132 4 355
15. ebből
16. - üzleti 13 370 11 029 2 341
17. - korlátozottan forgalomképes 7 117 5 103 2 014
18. A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0
19. A/II/4 Beruházások, felújítások 1 457 0 1 457
20. A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0
21. A/III Befektetett pénzügyi eszközök 5 326 0 5 326
22. A/III/1 Tartós részesedések 5 326 0 5 326
23. A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0
24. A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 8 0 8
25. A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0
26. A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0
27. A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0
28. A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0
29. A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 83 578 5 222 78 356
30. B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 570 0 570
31. B/I Készletek 570 0 570
32. B/I/1 Vásárolt készletek 243 0 243
33. B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett eszközök 0
34. B/I/3 Egyéb készletek 0
35. B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 327 0 327
36. B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0
37. B/II Értékpapírok 0 0 0
38. B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0
39. B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0
40. B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0
41. B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0
42. B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0
43. B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0
44. B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0
45. C Pénzeszközök 49 106 0 49 106
46. C/I Hosszú lejáratú betétek 0 0 0
47. C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 73 0 73
48. C/III Forintszámlák 49033 0 49 033
49. C/IV Devizaszámlák 0 0 0
50. C/V Idegen pénzeszközök 0 0 0
51. D) Követelések 4 168 0 4 168
52. D/I Költségvetési évben esedékes követelések 0 0 0
53. D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 2 150 0 2 150
54. D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 2 018 0 2 018
55. E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 773 0 1 773
56. F) Aktív időbeli elhatárolások 926 0 926
57. Eszközök összesen 742 089 233 288 508 801
Sor-szám FORRÁSOK Nettó érték
Száma Megnevezése
58. G) Saját tőke 502 327
59. G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 675 347
60. G/II Nemzeti vagyon változásai 0
61. G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 36 218
62. G/IV Felhalmozott eredmény -205 496
63. G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0
64. G/VI Mérleg szerinti eredmény - 3742
65. H) Kötelezettségek 2 705
66. H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0
67. H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 48
68. H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások 2 657
69. I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0
70. J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0
71. K) Passzív időbeli elhatárolások 3 769
72. K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0
73. K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 769
74. K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0
75. Források összesen 508 801

Vagyonkimutatás a „0”-ra leírt eszközökről
Sor-szám ESZKÖZÖK Bruttó érték Értékcsök-kenés Nettó érték
Száma Megnevezése
76. A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
77. A/1 Immateriális javak
78. „0”-ra leírt, de használatban lévő 13 577 13 577 0
79. „0”-ra leírt, használaton kívüli 0 0 0
80. A/II Tárgyi eszközök 7 777 7 777 7 777
81. A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 0
82. „0”-ra leírt, de használatban lévő 0 0 0
83. „0”-ra leírt, használaton kívüli 0 0 0
84. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
85. „0”-ra leírt, de használatban lévő 7 777 7 777 7 777
86. „0”-ra leírt, használaton kívüli 0 0 0

12. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

Adatok ezer forintban
B C
Sorszám Megnevezés Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején (bankszámlák nyitó egyenlege) 36 159
2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege) 59
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Összesen (1+2) 36 218
4. Bevételek (+) 119 406
5. Kiadások (-) 106 518
6. Pénzkészlet tárgyidőszak végén (költségvetési bankszámlák egyenlege) 49 033
7. Pénzkészlet tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege) 73
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén: Összesen (6+7=3+4-5) 49 106

13. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Adatok ezer forintban
B C
Sorszám Megnevezés Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 119 406
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 106 917
3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege 12 489
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 36 207
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 36 207
7. A) Alaptevékenység maradványa 48 696
8. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0
9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa 0
15. C) Összes maradvány 48 696
16. D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 1 740
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa 46 956
18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0

14. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
Sor-szám Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2014. évi műk. Kiad. műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 2 239 2 239 1 663 576
7 Közvilágítás 3 710 3 710 3 498 212
8 Köztemető 100 67 167 103 64
9 Közutak. Fenntartása 2 011 2 011 1 378 633
10 Beszámítás összege - 4 214 - 4 214 -4 214 0
11 Településüzemeltetés összesen 3 846 67 3 913 0 3 913
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3 000 3 000 3 000
Beszámítás összege -1 500 -1 500 -1 500
13 polgármester tiszteletdíja 0 2 910 - 2 910
14 mezőőri feladatok 0 0 0 0 0
15 települési hulladékkezelés 25 2 592 - 2 567
16 Város és község gazdálkodás 1 295 3 820 855 5 970 11 744 - 5 774
17 Önkormányzati vagyon működtetése 2 208 2 208 403 1 805
18 Óvoda 0 0 262 -262
19 Iskola 0 1 466 -1 466
20 Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 5 005 5 005 8 595 -3 590
21 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 17 845 17 845 16 588 1 257
22 Víztermelés-,kezelés, ellátás 2 678 1 515 1 746 5 939 4 671 1 268
23 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 0 397 -397
24 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 9 344 7 610 25 451 42 405 49 628 -7 223
25 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
26 önkorm. Hatáskörű segélyezés 0 826 -826
27 hozzájárulás szoc ellátás Összesen 3 607 81 3 688 2 412 1 276
Beszámítás összege -928 - 928 -928
28 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 2 679 81 2 760 3 238 -478
29 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
30 Könyvtári szolgáltatás 765 765 905 - 140
31 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása 195 295 490 2 019 -1 529
32 Kötelező feladat közművelődés összesen 960 295 1 255 2 924 -1 669
33 Közhatalmi bevételek 34 354 34 354 34 354
34 Kötelező feladatok összesen 12 983 42 259 25 532 80 774 55 790 24 984
35 Önként vállalt feladatok 0 0
36 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0
37 Civil szervezetek támogatása 0 0 161 -161
38 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 384 -384
39 Étkeztetés 240 8 995 9 235 10 224 -989
40 Fogorvosi alapellátás 0 2 381 2381 2 651 -270
41 Háziorvosi alapellátás 240 489 15 843 16 572 15 637 935
42 Idősek nappali ellátása 0 461 461 667 -206
43 Család- és nővédelem 0 0 0 0 326 -326
44 Önként vállalt feladatok összesen 480 9 945 18 224 28 649 30 050 -1 401
Mindösszesen: 13 463 52 204 43 756 109 423 85 840 23 583