A szöveg időállapota: 2018.II.1. -
Időállapot váltás: 2015.III.1. - 2017.II.14.
2017.II.15. - 2018.I.31.
2018.II.1. -


3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hunya Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

1. § (1) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális rászorultságtól függő támogatások a:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) rendszeres települési támogatás,

c) köztemetés.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

2. § (1)1 Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségén, postai vagy elektronikus úton nyújtható be.

(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban. Szt.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5)2 A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(7) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmány készíthető. Különösen indokolt a környezettanulmány elkészítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

(8) Az Önkormányzat a Szt. 17. §-ában meghatározottak alapján a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett települési támogatás összegének 50 %-át elengedheti, amennyiben a megfizetésre kötelezett személy családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és nem rendelkeznek a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.

(9) Az Önkormányzat a Szt. 17. §-ában meghatározottak alapján a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett rendszeres települési támogatás megtérítésére - a fizetésre kötelezett személy kérelmére - részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a megfizetésre kötelezett személy családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és nem rendelkeznek a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.

2. Rendkívüli települési támogatás

3. §3 Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet olyan nem várt események, mint halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult olyan élethelyzet, melyben a személyek, családok mindennapi megélhetése kerül veszélybe.

4. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk illetve családjuk átmeneti létfenntartásáról Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott, alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tudnak gondoskodni és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.

(2) Az Önkormányzat betegséghez kapcsolódóan a legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi kezelés esetén felmerülő költségek enyhítésére nyújt rendkívüli települési támogatást.

(3) Az Önkormányzat iskoláztatáshoz kapcsolódóan a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása enyhítésére nyújt rendkívüli települési támogatást.

(4) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítéséhez az igényt a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A határnap elmulasztása jogvesztő.

(5) A gyermek fogadásának előkészítéséhez valamint a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához nyújtható támogatáshoz az igényt a területi védőnő, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatáshoz az igényt a családgondozó jelzése alapján lehet érvényesíteni.

5. § (1) Temetési költségek enyhítése címén rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) A támogatás összege 15.000 Ft. A 6. § (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került személy számára ennél magasabb összegű segély is megállapítható.

6. § (1) Alkalmanként rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni jövedelmi viszonyoktól függetlenül azt a személyt, aki a létfenntartását veszélyeztető, a (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Rendkívüli élethelyzetbe kerül az a személy vagy család, ha az alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen: elemi kár, lakáskár, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadások miatt megélhetése veszélybe kerül, anyagi segítségre szorul.

7. § (1) A rendkívüli települési támogatás egyszeri alkalomra vagy meghatározott időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra szólóan és havi rendszerességgel állapítható meg.

A havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás egy hóra eső összegét minden hónap 5-ig kell folyósítani. A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként élelmiszer, tüzelő, gyógyszer vásárlás céljára kell biztosítani. Kérelmező alapos indokra történő hivatkozása esetén a segély egy összegben is folyósítható. Alapos indok az, ha az önkormányzati segély egy összegben szükséges az élelmiszer, tüzelő, gyógyszer megvásárláshoz, a gyógykezeléshez, a mindennapi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez.

(2) A rendkívüli települési támogatás összegét az alkalmanként jelentkező többletkiadás és a rászoruló személy vagy család egy főre eső jövedelmének mértékére figyelemmel kell megállapítani.

8. § (1) A készpénzben megállapított rendkívüli települési támogatást a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a Hunyai Községi Önkormányzat házipénztárában veheti fel a jogosult vagy kérelmére a segély összegét pénzintézeti folyószámlájára utalják.

(2) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a rendkívüli települési támogatás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról.

(3) A családgondozó jelzése alapján az rendkívüli települési támogatást megállapító határozatokban az igénylő

a) a számla vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető vagy

b) arra kötelezhető, hogy a rendkívüli települési támogatás összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.

9. § A rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.

3. Rendszeres települési támogatás

10. § (1) Az Önkormányzat rendszeres települési támogatásként települési lakásfenntartási támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez:

a) a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához,

b) a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz.

(2) A települési lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani.

(3) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A települési lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(5) Ha a háztartás

a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) 6.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a alatt van,

b) 5.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a és annak 200 % -a között van,

c) 4.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a és annak 230 % -a között van.

d) 3.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-a és annak 250 % -a között van.

(8) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

(9) A kérelmezőt a települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(10) A települési lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

11. § (1) Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

12. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A települési lakásfenntartási támogatás megállapításához

a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat, illetve a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adat

c) lakbérhez vagy az albérleti díjhoz igényelt támogatás esetén a bérleti szerződés fénymásolata

szükséges.

13. § (1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított települési lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges azonosító adatokat.

(2) Az Önkormányzat a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére - a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig - elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról.

(3) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell

a) a határozatot hozó szerv megnevezését,

b) a határozat számát,

c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személy nevét és születési idejét,

d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az épületnek, lépcsőháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,

e) a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat,

f) a támogatásra való jogosultság kezdő és végső időpontját,

g) a támogatás havi összegét,

h) a támogatás f) pontban jelölt időtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végső időpontját.

(4) A települési lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában, részszámlában havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

(5) A szolgáltató a támogatást első ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.

(6) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlákban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

14. § (1)4 Ha a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásban részesülő személy

a) lakcíme megváltozik,

b) szolgáltatási szerződése megszűnik, ide nem értve a szolgáltató váltást,

c) elhalálozik,

a változás, megszűnés illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott települési lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató-váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.

(3) Ha a települési lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában kerül biztosításra és a támogatás folyósításának időtartama alatt támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik vagy szolgáltató-váltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti elszámolást követően fennmaradó összeget a szolgáltató a fogyasztónak 15 napon belül kifizeti.

15. § (1) Az Önkormányzat rendszeres települési támogatásként települési gyógyszertámogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyek részére rendszeres gyógyszerköltségük viseléséhez.

(2) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy,

a) aki nem jogosult közgyógyellátásra, és

b) akinek rendszeres -legalább hat hónap időtartamban fennálló - havi gyógyszerkiadása meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190%-át, egyedül élő személy esetén a 220 %-át és nem rendelkeznek vagyonnal.

(3) A települési gyógyszertámogatás egy hónapra jutó összege a leigazolt rendszeres gyógyszerköltség, de maximum

a) 10.000.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a alatt van,

b) 7.500.-Ft, ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a és annak 190 % -a között van, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a és annak 220 % -a között van.

(4) A települési gyógyszertámogatást a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség időtartamára, de maximum egy évre lehet megállapítani.

(5) A kérelmezőt a települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(6) A települési gyógyszertámogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(7) A települési gyógyszertámogatást kérelmező felveheti Hunya Község Önkormányzata házipénztárában, vagy kérelmére pénzintézeti folyószámlájára utalható.

(8) A települési gyógyszertámogatás természetben nyújtott támogatásként gyógyszerutalvány formájában is biztosítható.

(9)5 Ha a települési gyógyszertámogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának időtartama alatt elhalálozik, a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

16. § (1) A települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A települési gyógyszertámogatás megállapításához

a) a kérelmező illetve családja jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) orvosi igazolás a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség összegéről és időtartamáról

szükséges.

4. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.


1
Módosította: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. február 1-étől.
2
Módosította: 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. február 15-étől.
3
Módosította: 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. február 15-étől.
4
Módosította: 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. február 15-étől.
5
Beiktatta: 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. február 15-étől.