A szöveg időállapota: 2016.II.17. -
Időállapot váltás: 2015.II.17. - 2015.VI.30.
2015.VII.1. - 2015.VIII.24.
2015.VIII.25. - 2015.X.29.
2015.X.30. - 2016.II.16.
2016.II.17. -


2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 185.707 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 185.707. ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 104.470 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.823 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek 79.414 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.805 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 41.270 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.936 ezer forint,

c) dologi kiadás 63.851 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.480 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 220 ezer forint,

f) működési céltartalék 3.938 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 3.110 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 26.909 ezer forint.

(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint,

b) beruházási kiadás 26.885 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.

(3) Fejlesztési kiadások a 6. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
A B C
Megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei.
Intézményi működési bevétel 15 440 16 486
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 55 122
Működési célú átvett pénzeszköz . 0 820
Közhatalmi bevételek 23 920 32 042
Működési bevétel összesen 51 085 104 470
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1 823
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823
Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 79 414
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
Finanszírozási bevétel összesen 29 598 79 414
Tárgyévi bevételek összesen 80 683 185 707
Személyi juttatás 13 319 41 270
Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 936
Dologi kiadás 40 483 63 851
Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 7 480
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 220
Elvonások és befizetések 0 0
Működési célú tartalék 0 3 938
Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 110
Működési kiadás összesen 66 424 127 805
Felújítás 0 24
Beruházás 14 259 26 885
Felhalmozási kiadás összesen 14 259 26 909
Finanszírozási kiadások 0 30 993
Tárgyévi kiadás összesen 80 683 185 707

2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban
A B C
megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei.
1 Saját bevétel 15 440 16 486
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 55 122
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 820
4 Közhatalmi bevételek 23 920 32 042
5 Működési bevétel összesen 51 085 104 470
6 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
7 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1 823
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
9 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823
10 Költségvetési bevételek 51 085 106 293
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 79 414
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
13 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 185 707

3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C
megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 40 130
2 Szolgáltatások ellenértéke 7 991 7437
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 785 2770
4 Tulajdonosi bevételek 3 105 2300
5 Ellátási díjak 0 0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 519 2726
7 Kamatbevételek 0 422
8 Egyéb különféle működési bevételek 0 701
8 Saját bevétel összesen: 15 440 16 486
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011
14 Beszámítás összege -11 616 -11 616
9 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 25
15 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000
16 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74
17 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 825
18 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
19 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
20 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200
21 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 809
10 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
22 Egyéb központi támogatás 0 0
23 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 3 859
24 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 500 51 263
25 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 725 55 122
26 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 706
27 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 21
28 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 93
11 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 820
29 Igazgatási szolgáltatási díj 20 0
30 Iparűzési adó 16 000 23188
31 Építményadó 0 0
32 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 5111
33 Pótlékok, bírságok bevétele 0 168
34 Gépjármű adó 3 900 3575
35 Különféle bírságok 0 0
12 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
36 Mezőőri járulék bevétele 0 0
37 Közhatalmi bevételek összesen 23 920 32 042
38 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
39 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
40 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
41 Koncesszióból származó bevételek 0 0
42 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
13 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 1823
43 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
44 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 1 823
45 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
46 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
47 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
48 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
49 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
14 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
50 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
51 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823
52 Költségvetési bevételek összesen 51 085 106 293

4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban
A B C
Megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei.
1 Személyi juttatás 13 319 41 270
2 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 936
3 Dologi kiadás 40 483 63 851
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 7 480
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 220
6 Elvonások és befizetések 0 0
7 Működési célú tartalék 0 3 938
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 110
9 Működési kiadás összesen 66 424 127 805
10 Felújítás 0 24
11 Beruházás 14 259 26 885
12 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 26 909
13 Finanszírozási kiadások 0 30 993
14 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 185 707

5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
Kormányzati funk. Megnevezés 2015. terv 2015.IV. mód.ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 3 713 2402
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 110 42
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 3 823 2 444
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 2 764 3757
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 136 893
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 2 900 4 650
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3 030 3284
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0
28 Működési kiadás összesen 3 030 3 284
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 760 771
31 Munkaadókat terhelő járulék 208 197
32 Dologi kiadás 462 537
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 430 1 505
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39 Személyi juttatás 3 718 2707
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 055 577
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 4 773 3 284
47 041232 Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
48 Személyi juttatás 0 303
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 45
50 Dologi kiadás 0 12
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 0 360
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 0 16792
58 Munkaadókat terhelő járulék 0 2390
59 Dologi kiadás 0 4320
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 0 23 502
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 3 810 3810
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 810 3 810
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 100 530
76 Munkaadókat terhelő járulék 203 260
77 Dologi kiadás 5 265 23302
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 156 4278
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 245 0
80 Működési célú tartalék 0 3938
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 314
82 Működési kiadás összesen 9 969 32 622
83 011130 Finanszírozási műveletek
84 Személyi juttatás 0 0
85 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
86 Dologi kiadás 0 0
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 0 0
92 107051 Szociális étkeztetés
93 Személyi juttatás 3303 3646
94 Munkaadókat terhelő járulék 898 865
95 Dologi kiadás 5660 6533
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 9 861 11 044
101 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 510 510
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 510 510
110 091110 Óvodai nevelés, ellátás működtetés kiadásai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 64 0
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 64 0
119 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 1 910 1514
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
127 Működési kiadás összesen 1 910 1 514
128 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 200 1147
136 Működési kiadás összesen 1 200 1 147
137 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 600 100
145 Működési kiadás összesen 600 100
146 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
147 Személyi juttatás 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
149 Dologi kiadás 0 0
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 240 118
154 Működési kiadás összesen 240 118
155 047410 Ár- és belvízvédelem
156 Személyi juttatás 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
158 Dologi kiadás 540 459
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 540 459
164 072111 Háziorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 5 438 10767
166 Munkaadókat terhelő járulék 1 471 2776
167 Dologi kiadás 2 305 2627
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 9 214 16 170
173 072311 Fogorvosi alapellátás
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 2 495 2495
177 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 2 495 2 495
182 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 653 613
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 1 053 1 013
191 102030 Idősek nappali ellátása
192 Személyi juttatás 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
194 Dologi kiadás 800 888
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 570 570
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 1 370 1 458
200 084031 Civil szervezetek működési támogatása
201 Személyi juttatás 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
203 Dologi kiadás 0 0
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 220
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 290 220
209 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
210 Személyi juttatás 0 5754
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 826
212 Dologi kiadás 0 162
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 0 6 742
218 082044 Könyvtári szolgáltatások
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 1 940 1324
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 1 940 1 324
227 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 3 633 4454
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 3 633 4 454
236 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 78 198
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 78 198
245 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 851 650
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 851 650
254 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 1297
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 840 1431
262 Működési kiadás összesen 840 2 728
263 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0
264 Összesen
265 Személyi juttatás 13 319 41 270
266 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 936
267 Dologi kiadás 40 483 63 851
268 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 372 7 480
269 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 220
270 Elvonások és befizetések 0 0
271 Működési célú tartalék 0 3 938
272 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 110
273 Működési kiadás összesen 66 424 127 805
274 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 30 993

6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C
Megnevezés 2015. évi terv 2015.IV. mód.ei.
1 Felújítások 0 0
2 Útfelújítás 0 0
3 Informatikai eszköz felújítása 0 24
4 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 0 24
5 Beruházások 0 0
6 Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése (tervdokumentáció) 0 8890
7 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 10077 10077
8 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 0 0
9 3 db. gáztűzhely beszerzése 0 0
10 1 db. hűtőgép beszerzése 0 0
11 Ligetbe világítás kialakítása 3191 3191
12 Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 64 64
13 Köztemető urnafal építése 447 447
14 Önkormányzat 3 db. asztali számítógép beszerzés 480 480
15 Betonkeverő 1 db. 0 296
16 Láncfűrész 1 db. 0 127
17 Villa nyéllel 5 db. 0 10
18 Ágvágó 2db. 0 8
19 Husqvarna fűkasza 0 228
20 Saraboló kapa 10 db. 0 15
21 Kézi palántázó 5 db. 0 12
22 Gazdasági kosár 5db. 0 12
23 Nagy rekesz 10 db. 0 15
24 Kis rekesz 10 db. 0 9
25 Locsoló 10 db. 0 9
26 Műanyag láda 10 db. 0 15
27 Műanyag vödör 10 db 0 4
28 Raschel zsák 500 db. 0 30
29 Szövetzsák 150 db. 0 15
30 Benzines kerti aprító 1 db. 0 215
31 Varta akkumulátor 1 db. 0 6
32 Pedálos felmosó 6 db 0 54
33 Laptop 2 db. 0 222
34 Farkasfecskendő üveg 1 db. 0 16
35 Pendrive 1 db. 0 4
36 Öntözőszivattyú 0 189
37 Településrendezési eszközök módosítása (vagyoni értékű jogok vás.) 0 200
38 Könyvtár pályázat eszközfejlesztés 0 2025
44 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 14259 26885
45 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
46 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
48 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
49 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
50 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0
51 Felhalmozási célú tartalék 0 0
52 Hunya Község Önkormányzat fejlesztési kiadások összesen 14 259 26 909

7. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2015. évi műk. Kiad. műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 25 25 0 25
Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 0 0 1 430 -1 430
Közvilágítás 0 0 3 810 -3 810
Köztemető 0 40 40 78 -38
Közutak. Fenntartása 0 0 3 030 -3 030
0
Településüzemeltetés összesen 0 40 40 8 348 - 8 308
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 0 0 0
polgármester tiszteletdíja 0 4 773 -4 773
mezőőri feladatok 0 0 0 0 0
települési hulladék kezelés 3 823 - 3 823
Város és község gazdálkodás 0 2 321 2 321 9 969 - 7 648
Önkormányzati vagyon működtetése 3 105 3 105 510 2 595
Óvoda 0 0 64 -64
Iskola 0 1 910 - 1 910
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 0 0 0
Start mintaprogram 0 0 24 506 24 506 24 506 0
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 489 489 489 0
Víztermelés-,kezelés, ellátás 0 0 2 900 - 2 900
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 0 540 - 540
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 0 5 426 24 995 30 421 49 484 --19 063
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0
Önkormányzati Hatáskörű segélyezés 0 2 880 -2 880
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 716 0 0 716 716 0
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz összesen 0 3 596 -2 880
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 716 0 716 3 596 -2 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 200 0 1 200 1 940 - 740
Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása 0 0 3 633 - 3 633
Kötelező feladat közművelődés összesen 1 200 0 1 200 5 573 - 4 373
Fogorvosi alapellátás 0 2 000 2 000 2 495 -495
Háziorvosi alapellátás 71 222 8 500 8 793 9 285 - 492
Idősek nappali ellátása 0 444 444 1 370 -926
képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0
Civil szervezetek támogatása 0 0 290 -290
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 851 -851
Család- és nővédelem 0 0 0 0 1 053 - 1 053
Egyéb feladatok összesen: 71 666 10 500 11 237 15 344 -4 107
Kötelező feladatok összesen 2 012 6 132 35 495 43 639 82 345 - 38 706
Önként vállalt feladatok
Étkeztetés 70 9 308 9 378 9 931 -553
Önként vállalt feladatok összesen 70 9 308 9 378 9 931 -553
Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0 0
Közhatalmi bevételek 0 23 920 23 920 23 920
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 23 920 23 920
Összesen 2 082 39 360 35 495 76 937 92 276 -15 339
Működési célú tartalék 0 0
Finanszírozási bevétel 29 900 29 900
Működési bevétel és kiadás összesen 2 082 69 260 35 495 106 837 92 276 -15 339

8. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban
Ssz. Megnevezés Módosított előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1 Önkormányzatok működési támogatása 2 082 669 164 366 192 189 72 72 72 72 72 72 70 2 082
2 Működési célú támogatások államháztartáson 36 515 2 623 2 723 10 833 3 248 3 243 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 977 36 515
3 Közhatalmi bevételek 23 920 13 314 11 978 1 792 2 213 10 10 40 7 115 15 10 410 23 920
4 Működési bevételek 15 440 511 1 042 1 259 1 122 1 121 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 481 15 440
5 Költségvetési bevételek 77 957 3 816 4 243 24 436 6 354 6 766 3 544 3 544 3 574 10 649 3 549 3 544 3 938 77 957
6 Belföldi finanszírozási bevételek 29 900 29 598 302 29 900
7 Összes bevétel (1-8) 107 857 3 816 4 243 24 436 35 952 6 766 3 544 3 544 3 574 10 649 3 851 3 544 3 938 107 857
15 Kiadások
16 Személyi juttatás 32 039 2 769 3 328 3 146 3 655 3 608 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 32 039
17 Munkaadókat terhelő járulékok 6 372 74 352 689 688 681 555 555 555 555 555 555 558 6 372
18 Dologi kiadások 44 362 2 052 2 628 5 769 4 565 4 125 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 605 44 362
19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 40 15 294 86 36 344 344 344 344 344 344 345 2 880
20 Egyéb működési célú kiadások 6 623 334 347 131 101 677 719 719 719 719 719 719 719 6 623
23 Működési kiadás 92 276 5 269 6 670 10 029 9 095 9 127 7 440 7 440 7 440 7 440 7 440 7 440 7 446 92 276
24 Felújítás 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
25 Beruházás 5 504 60 0 802 966 473 3 115 0 64 0 0 0 0 5 504
26 Egyéb felhalmozási kiadások 10 077 0 0 0 0 0 0 0 10 077 0 0 0 0 10 077
27 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 15 581 60 0 802 966 497 3 115 0 10 141 0 0 0 0 15 581
28 Finianszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Összes kiadás (22+23) 107 857 5329 6 670 10 831 10 061 9 624 10 555 7 440 17 581 7 440 7 440 7 440 7 446 107 857

9. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. 2017. 2018 2019. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2015. terv 2016. terv 2017. terv 2018. terv
1 Működési bevétel 15 440 13 780 14193 14619
2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 10 500 10 094 10397 10709
3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 23 920 25 153 25908 26685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 225 7 146 7146 7146
6 Működési bevétel összesen 51 085 56 173 57 644 59 159
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 6 769 11 472 7 312
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 62 942 69 116 66 471
15 Személyi juttatás 13 319 13 743 14 455 15 189
16 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 4 986 5136 5290
17 Dologi kiadás 40 483 33 070 37 404 34 858
18 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 372 5 613 5 781 5 954
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 530 530 530
20 Működési célú tartalék 0 1 500 1210 850
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 000 3 100 3 200
22 Működési kiadás összesen 66 424 62 442 67 616 65 871
23 Felújítás 0
24 Beruházás 4 182 500 1500 600
25 Egyéb felhalmozási kiadás 10 077
26 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 500 1500 600
27 Finanszírozási kiadások 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 62 942 69 116 66 471

10. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
Feladat megnevezése 2014. évi nyitó
létszám (fő)
Önkormányzati jogalkotás és ált. iog tev.
Tiszteletdíjas polgármester 0,25
Háziorvosi alapellátás
Háziorvos 1
Ápoló 1
Konyha
Élelmezésvezető 1
Szakács 1
Zöldterület kezelés
Takarító 0,5
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás 25
Összesen 29,75

11. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban
A C
1 Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege
2 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 23 900
3 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3 105
4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0
5 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0
6 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 0
7 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0
8 Összesen 27 005
9 Összes saját bevétel 50 %-a 13 502
10 Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adatok ezer forintban
A B C D E
Sorszám Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás
1 Magánszemélyek Kommunális adója 4 789 4 000 789
2 Iparűzési adó 16 116 16 000 116
3 Összesen: 20 905 20 000 905

A 2015. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 20 000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3 000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4 000 Ft/év. Az így megállapított közvetett támogatások összege 789 ezer forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 116 ezer forint.

13. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14

Hunya Község Önkormányzat 2015. évi működési céltartalékai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2015. évi terv 2015.IV. mód.ei.
1. Általános működési tartalék 0 3938
2.
3.
4.
5.
6. Működési céltartalék összesen 0 3938


1
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bek. Hatályos 2016. február 17-étől.
2
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek. Hatályos 2016. február 17-étől.
3
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek. Hatályos 2016. február 17-étől.
4
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek. Hatályos 2016. február 17-étől.
5
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bek. Hatályos 2016. február 17-étől.
6
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. február 17-étől.
7
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. február 17-étől.
8
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. február 17-étől.
9
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. február 17-étől.
10
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. február 17-étől.
11
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. február 17-étől.
12
Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. július 1-től.
13
Módosította: 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. július 1-től.
14
Módosította: 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. február 17-étől.