A szöveg időállapota: 2015.V.15. -
Időállapot váltás: 2015.I.1. - 2015.V.14.
2015.V.15. -


16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Hunya Község Önkormányzata tulajdonában álló, általa üzemeltett a 050/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott köztemetőre, az ott folyó temetkezési, temető-fenntartási és temető üzemeltetési, továbbá sírhelyhasználati tevékenységre, a temető használatának rendjére, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg az e tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki.

2. § Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi feltételeket és infrastruktúrát a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja.

3. § A temetőben, - a jelen rendelet függelékeként nyilvántartott, és a temetőbejáratnál is közszemlére tett térkép szerint - kialakított temetési helyek folytatólagos igénybevételével lehet temetkezni. A temetkezési helyet amennyiben annak előzetes megváltása nem történt meg a temetési szándék bejelentésekor a tulajdonos képviselője jelöli ki.

4. § (1) Hunya Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. Elfogadása esetén megváltási díjat nem kell fizetni, a rendelkezési jog időtartamának lejártát követő újraváltáskor sem.

(2) A díszsírhelybe - sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyerekek) is eltemethetők

(3) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában Csárdaszállási Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik.

(4) A díszsírhely adományozásáról a Ttv 20. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket írásban kell értesíteni.

5. § (1) A temetőben kialakítható sírhelyek méretét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni tilos.

6. § Sírbolt helyét a temető tulajdonosa jelöli ki.

7. § (1) A temető közkútjai, továbbá a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktárolói térítésmentesen vehetők igénybe a kegyeleti tevékenységhez kapcsolható mértékig.

(2) Az elhunyt felravatalozását, biztosító épületet, tartozékait, berendezési tárgyait, az eltemettetéséről gondoskodók, a kegyeleti jog jogosultjai nyitvatartási időn belül térítésmentesen vehetik igénybe. A temető nyitvatartási idejét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az elhunyt olyan temetési helyre temethető mely felett az eltemettető a rendelkezési jogosultságot a megváltási díj megfizetésével megszerezte. A megváltási időt, és a megváltási díjat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Kegyeleti közszolgáltatás a temetőben csak nyitvatartási időn belül végezhető, melyet a közszolgáltató legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni az üzemeltetőnek.

9. §1 (1) A temetőben egyéb vállalkozói tevékenység csak az üzemeltető részére történő írásos bejelentést követően végezhető. A bejelentésben közölni kell a tevékenység kezdő és befejező időpontját. A bejelentést, a tevékenység megkezdését megelőző legalább két munkanappal kell megtenni.

(2) A temetői infrastruktúra használatáért az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra egyszeri nettó 1.000 Ft összegű díjat kell fizetni.

10. § A temetőben tilos:

a) síremlékre olyan növényt telepíteni, amely természetes fejlődésének eredményeként másik sírhelyre, parcellák közötti közlekedési útra átnyúlik.

b) olyan magatartást tanúsítani mely mások kegyeleti jogát sértik.

11. § A temetőbe gépjárművel csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők és az engedélyezett munkát végzők hajthatnak be.

12. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti temetőről és temetkezésről szóló 13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez:

A sírhelyek mérete

a) az egyszemélyes sírhely mérete: 270 x 140 cm

b) a kétszemélyes sírhely mérete: 280 x 270 cm

c) urnafülke (kolumbárium): 30 x 30 cm

d) családi urnahely (2-es) 25,5 x 25,5 cm/urnahely

e) a sírgödör mélysége: 200 cm

f) gyermeksírhely mérete: 230 x 65 cm, mélysége 160 cm.

2. melléklet a 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

A temető nyitvatartási ideje

a) március 1-jétől szeptember 30-ig 7-20 óráig

b) október 1-jétől február 28-ig: 7-18 óráig

c) október 28-tól november 5-ig: 0-24 óráig

3. melléklet a 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

A temetési helyek megváltási díjai

a) egyszemélyes temetkezési hely: 3700 Ft, újraváltás: 3300 Ft

b) kétszemélyes temetkezési hely: 7400 Ft, újraváltás: 6500 Ft

c) gyermeksírhely: 2100 Ft, újraváltás: 2000 Ft

d) urnafülke az urnafalban: 8.000 Ft, újraváltás: 6.000 Ft

e) családi 2 személyes urnahely: 15.000 Ft, újraváltás: 13.000 Ft

f) sírra urna ráhelyezése: 3000 Ft

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (megváltási idő) a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott évek.


1
Módosította: 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. május 15-től.