15/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Hunya Község települési önkormányzati képviselőire és a nem képviselő bizottsági tagjaira (a továbbiakban együtt: képviselő) terjed ki.

2. § (1) A képviselők az elektronikus kapcsolattartás támogatására internet előfizetésre jogosultak (a továbbiakban: természetbeni juttatás).

(2) A természetbeni juttatás 3-5 GB belföldi adatforgalmú mobil-internet havidíjas előfizetés.

(3) A képviselő a természetbeni juttatást kizárólag a képviselő-testületi és bizottsági ülés előkészítésével, a képviselői munka végzésével kapcsolatos elektronikus kapcsolattartásra vehető igénybe.

(4) A természetbeni juttatás másra át nem ruházható.

(5) A természetbeni juttatás a képviselői mandátum keletkezésétől megszűnéséig jár.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról a működési feltételek biztosításáról szóló 11/1995. (V. 25.) és az azt módosító 18/2006. (X. 12.) önkormányzati rendelete.