A szöveg időállapota: 2014.XI.25. - 2014.XI.25.
Időállapot váltás: 2014.XI.25. - 2014.XI.25.
2014.XI.26. -


13/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (6) A Képviselő-testületet a 2014. október 12-diki önkormányzati választásokat követően 4 fő egyéni listán megválasztott képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 5.”

2. § Az Ör. 28. § (1) bekezdése kiegészül a következő g) pont rendelkezéseivel:

„g) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által szervezett képzésen;”

3. § Az Ör. 24. Gazdálkodás, ellenőrzés alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek

24. Gazdálkodás, ellenőrzés

39. § (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, átszervezése során dönt a költségvetési szerv saját gazdasági szervezetének létrehozásáról, vagy ennek hiányában a gazdasági feladatoknak más, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kijelöléséről.

(3) A költségvetési szervek szakágazati és alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit a 7. melléklet tartalmazza.

40. § (1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat:

a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését és annak a költségvetési előirányzattal való egyezőségét,

b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módjára figyelemmel a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangját,

c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését,

d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási elvárással való összhangját.

(2) A polgármester minden év január 31-éig benyújtja a Képviselő-testületnek döntésre az éves költségvetési beszámolónak a költségvetési szervek beszámolásához kapcsolódó szöveges indokolásának részletes tartalmi és formai követelményeit.

(3) A költségvetési szervek a Képviselő-testület felé az éves beszámolóikat március 31-éig nyújtják be.

(4) A jegyző a költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a április 10-éig szakmailag felülvizsgálja és értékelő megállapításait csatolja a beszámolókhoz.

(5) A Képviselő-testület áprilisi ülésén dönt a költségvetési szervei éves beszámolójáról. A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.

41. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait önkormányzati társulás útján látja el.

(3) Az önkormányzat egészére vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület októberi rendes ülésére kell előterjeszteni jóváhagyásra.

(4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti.

42. § A 2007. évi CLII. tv. 3. § alapján Hunya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, illetve egyetértésével kinevezett vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.

43. § (1) A 42. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 33. § (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.

(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de elkülönítetten tárolja és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 43. §-ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait is.

(3) Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát a Hivatal kirendeltségének testületi üléseket munkaköri feladatként ellátó hivatali dolgozó tárolja.”

4. § Az Ör. 7. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör. 10. § (2) bekezdés b) pontja.

1. melléklet a 13/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

1.) Kiküldetés, munkába járás.

2.) Konyha élelmiszer számlák.

3.) Anyagbeszerzés, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés.

4.) Bélyegvásárlás, folyóirat előfizetés.

5.) Munkavédelmi, tűzvédelmi, villámhárítással kapcsolatos kiadások.

6.) Különböző rendezvények megtartásával kapcsolatos költségek. (Falunap, Elszármazottak találkozója disznóvágás stb.)

7.) Segélyek.

1. függelék a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
Petényi Szilárd Szilveszterné Polgármester Független
Hegedüs Roland egyéni listás képviselő Független
Kiszely Imre egyéni listás képviselő FIDESZ-KDNP
Pintér László egyéni listás képviselő FIDESZ-KDNP
Várkonyi Zsigmondné egyéni listás képviselő Független

2. függelék a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Ügyrendi Bizottság névsora

Elnök:

Pintér László (képviselő)

Tagok:

Hegedüs Roland (képviselő)

Várkonyi Zsigmondné (képviselő)

Kovács Sándor

Fagyas Gézáné