A szöveg időállapota: 2014.VIII.25. - 2014.VIII.25.
Időállapot váltás: 2014.VIII.25. - 2014.VIII.25.
2014.VIII.26. -


12/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.”

2. § Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben kötelező tartalmi elemként meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatót, és azonosító adatait;

b) a megrendelő ingatlan tulajdonos nevét,

ba) születési idejét,

bb) anyja nevét,

bc) lakcímét;

c) az elvégzésre kerülő közszolgáltatás meghatározását;

d) a közszolgáltatás igénybevételének napját,

e) a teljesítés helyét;

f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;

g) felek jogait és kötelezettségeit;

h) a hatályos jogszabályokban meghatározottakon túl az egyedi szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

i) a közszolgáltatási díj megállapítását;

j) a számla kiegyenlítésének módját;

k) a szerződés felmondásának feltételeit;

l) a szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtásának, kivizsgálásának eljárási rendjét;

m) az esetleges jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezését;

n) szerződéskötés időpontját, a szerződés kötő felek aláírását.”

3. § Ez a rendelet 2014. augusztus 25-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.