5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 140.450 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 101.341 ezer forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 51.463 ezer forint,

b) a saját bevételek teljesítése 17.889 ezer forint,

c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 43.944 ezer forint,

d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint,

e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 27.093 ezer forint,

f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint,

g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint

az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 94.934 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 33.528 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.937 ezer forint,

c) dologi kiadás 34.839 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 18.365 ezer forint,

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 2.367 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a
Hunya Község Önkormányzata
Költségvetési támogatások 12 864 19 392 19 392 100,00
Önk. Hiv.műk.ált tám. 8 276 8 225 8 225 100,00
Zöldter. Gazd.tám. 2 235 2 235 2 235 100,00
Közvil. Tám. 3 204 3 204 3 204 100,00
Köztemető fennt. Tám. 100 100 100 100,00
Közutak fennt. Tám. 100 100 100 100,00
Beszámítás összege (elvárt bevétel) -6 831 -6 831 -6 831
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 1 921 1 921 1 921 100,00
Kulturális fel. Tám. 773 773 773 100,00
Egyes jöv. Pótló támogatások 0 0 3 676 3 676 100,00
Normatív kötött felhasználású tám. 9 058
Központosított támogatás 0 2 024 2 023 100,00
Lakossági víz- és csatorna támogatás 1 700 1 700 100,00
Lakossági folyékony hull.árt.tám. 5 5 100,00
Lakott külterülettel kapcsolatos tám. 85 85 85 100,00
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása 193 193 100,00
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció 40 40 100,00
Egyéb különféle működési támogatások 0 0
Címzett- és céltámogatások 0 0
TEKI támogatás 0 0
Céljellegű decentralizált támogatás 0 0
Vis maior támogatás 0 0
Egyéb központi támogatás 0 0 964 964 100,00
Erzsébet utalvány 261 261 100,00
2013. évi bérkompenzáció 440 440 100,00
Átmeneti ivóvízellátás bizt. 113 113 100,00
Szeretlek Magyarország 150 150 100,00
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 9 058 12 864 19 392 19 392 100,00
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók 20 000 18 000 18 000 27 799 154,44
Iparűzési adó 16 000 14 000 14 000 23 200 165,71
Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 000 4 000 4 599 114,97
Adópótlék, adóbírság, egyéb 20 20 34 170,00
Átengedett központi adók 19 197 4 000 4 000 3 958 89,95
SZJA helyben maradó része 3 522
SZJA jöv.kül.mérséklése 3 675
Gépjármű adó 12 000 4 000 4 000 3 958 89,95
Igazgatási szolgáltatási díj 20 20 35 175,00
Egyéb közhatalmi bevétel
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Mezőőri járulék bevétele 0 0
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 39 197 22 020 22 020 32 071 145,64
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 0
Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 48 255 34 884 41 412 51 463 124,27
Hunya Község Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 10 571 14 205 15 255 17 889 117,27
Átvett pénzeszköz működési célra. 13 656 9 600 43 051 43 944 102,07
Felhalmozási célú bevétel 0 0 0 60
Előző évi pénzmaradvány 27 093 27 093 100,00
Összesen 24 227 23 825 126 811 140 449 110,75
Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0 21
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0 0
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele 72 482 58 689 126 811 140 470 110,77

2. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím Alcím száma Előir.szám Cím neve Alcím neve előir. neve 2013. évi terv Módosított el. Teljesítés
4.
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Hunya Község Önkormányzata 27 078 27 093 27 093
4.
Működési célú előző évi pénzmaradvány
összesen 27 078 27 093 27 093
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Hunya Község Önkormányzata 0 0 0
Felhalmozási célú pénzmaradvány
összesen 0 0 0
13. 4.
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek mindösszesen: 27 078 27 093 27 093

3. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a
Önkormányzat saját bevétel
Földhaszonbér 852 852 852 928 108,92
Bérleti díj 60 60 60 826 1376,67
Közterületfoglalás, mázsálási díj, 160 120 220 280 127,27
Intézményi ellátási díjak 6 411 6 742 6 742 5 873 87,11
Alkalmazottak térítése 246 318 318 251 78,93
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 452 240 1 190 4 183 351,51
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 500 3 927 3 927 2 341 59,61
Kamatbevétel 0 0 1 009
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 1 890 1 946 1 946 2 198 112,95
Saját bevétel összesen: 10 571 14 205 15 255 17 889 117,27
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 0 30 050 30 050 100,00
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 0
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 0
Képviselő választásra átvett pe.
Központi költségvetési szervtől 0 0 92 142 154,35
Mozgó könyvtár támogatása 500 0
Előző évi pm. átvét 0
TB alapoktól 9 710 9 600 12 599 13 232 105,02
Helyi önkormányzatoktól 210
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 310 310
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 10 210 9 600 43 051 43 944 102,07
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 10 210 9 600 43 051 43 944 102,07
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 0 0 0 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0 0 0 0
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 0 0 0 0
Kölcsönök visszatérülése
Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú 0 0 0 0
Felhalmozási célú 0 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 30 500 27 078 27 093 27 093 100,00
ebből Működési pm. 30 500 27 078 27 093 27 093 100,00
Felhalmozási pm. 0 0 0 15
pm.változás: 15 15

4. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a
Személyi juttatás 13 909 13 459 37 538 33 528 89,32
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 270 3 079 6 718 5 937 88,37
Dologi kiadás 36 771 31 484 37 474 34 839 92,97
Pénzeszköz átadás 15 652 14 894 21 658 18 365 84,79
Szoc.pol.juttatás 3 935 1 050 2 476 2 265 91,48
Hunya Község Önkormányzat 73 537 63 966 105 864 94 934 89,67

5. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a
Önkormányzat
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
360000-1 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 64 31 145 514 354,48
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 1 700 1 700 100,00
Összesen: 64 31 1 845 2 214 120,00
381103-1 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 716 3 145 3 150 2 431 77,17
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 500 0 0 0
Összesen: 4 216 3 145 3 150 2 431 77,17
522110-1 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 165 165 475 0
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 1 500 1 488 99,20
Összesen 165 165 1 975 1 488 75,34
562917-1 Munkahelyi Vendéglátás
1. Személyi juttatás 3 113 3 217 3 414 3 394 99,41
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 641 767 812 833 102,59
3. Dologi kiadás 5 366 5 695 6 234 5 445 87,34
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 9 120 9 679 10 460 9 672 92,47
611020-1 Vezetékes műsorelosztás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 100 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 1 100 0 0 0
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 204 318 318 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 204 318 318 0
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 204 0 0 485
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 204 0 0 485
813000-1 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 1 356 714 714 735 102,94
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 350 185 185 180 97,30
3. Dologi kiadás 467 220 220 723 328,64
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 2 173 1 119 1 119 1 638 146,38
841112-1 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 0 3 253 3 103 2 589 83,44
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 554 554 510 92,06
3. Dologi kiadás 0 77 77 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen 0 3 884 3 734 3 099 82,99
841126-1 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 3 086 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 444 0 0 0
3. Dologi kiadás 7 382 0 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám 14 584 0 0 0
Összesen: 25 496 0 0 0
841402-1 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 556 3 556 3 556 3 434 96,57
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 3 556 3 556 3 556 3 434 96,57
841403-1 Községgazdálkodás
1. Személyi juttatás 114 100 296 268 90,54
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 31 27 27 93 344,44
3. Dologi kiadás 851 5 482 5 482 5 847 106,66
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 14 284 17 642 14 755 84,50
Összesen: 996 19 893 23 447 20 963 89,41
842541-1 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 385 432 432 37 8,56
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 207 207 100,00
Összesen: 1 385 432 639 244 38,18
851011-1 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 89 102 102 16 15,69
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 89 102 102 16 15,69
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
1. Személyi juttatás 250 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 68 0 0 0
3. Dologi kiadás 4 223 2 540 2 540 1 866 74,25
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 458 0 0 0
Összesen: 4 999 2 540 2 540 1 866 74,25
862101-1 Háziorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 5 282 5 438 8 001 7 689 96,10
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 426 1 468 2 142 1 746 54,84
3. Dologi kiadás 2 079 2 479 2 479 1 813 73,13
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0 0,00
Összesen: 8 787 9 385 12 622 11 248 89,11
862301-1 Fogorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 665 1 565 1 565 1 639 104,73
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 1 665 1 565 1 565 1 639 104,73
869041-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 467 867 867 815 94,00
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 400 400 162 40,50
Összesen: 467 1 267 1 267 977 77,11
869042-1 Ifjúság,-egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 8 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 10 0 0 0
881011-1 Idősek nappali ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 784 838 838 908 108,35
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 784 838 838 908 108,35
882111-1 Aktív korúak ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 156 209 133,97
Összesen: 0 0 156 209 133,97
882112-1 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 24 27 112,50
Összesen: 0 0 24 27 112,50
882113-1 Normatív lakásfenntartási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 115 120 104,35
Összesen: 0 0 115 120 104,35
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 159 0
Összesen: 0 0 159 0
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 0 267 267 100,00
Összesen: 0 0 267 267 100,00
882122-1 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 1 462 1 299 88,85
Összesen: 0 0 1 462 1 299 88,85
882123-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 100 115 115,00
Összesen: 0 0 100 115 115,00
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 193 0
Összesen: 0 0 193 0
882202-1 Közgyógyellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 76
Összesen: 0 0 0 76
882203-1 Köztemetés
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 152
Összesen: 0 0 0 152
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 110 210 210 53 25,24
Összesen: 110 210 210 53 25,24
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 485 510 510 528 103,53
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 65 69 69 71 102,90
3. Dologi kiadás 0 0 0 243
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 550 579 579 842 145,42
890442-1 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 215 227 2 285 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 9 9 309 0
3. Dologi kiadás 0 0 212 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 224 236 2 806 0
890444-1 Téli közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0 0 19 214 18 325 95,37
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 2 620 2 504 95,57
3. Dologi kiadás 0 0 4 380 4 088 93,33
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0 0,00
Összesen: 0 0 26 214 24 917 95,05
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 404 2 177 2 177 590 27,87
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 1 404 2 177 2 177 590 27,87
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 126 880 1 310 3 315 253,05
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 126 880 1 310 3 315 253,05
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 487 724 724 599 82,73
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 487 724 724 599 82,73
960302-1 Köztemető fenntartása és működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0 0
3. Dologi kiadás 191 191 191 31 16,23
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0 0
Összesen: 191 191 191 31 16,23
Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 13 909 13 459 37 537 33 528 89,32
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 270 3 079 6 718 5 937 88,37
3. Dologi kiadás 36 771 31 484 37 474 34 839 92,97
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15 652 14 894 21 659 18 365 84,79
5. Társ.szoc.pol.jutt. 2 476 2 265 91,48
Önkormányzat összesen 69 602 62 916 105 864 94 934 89,68

6. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő 1 910 1 910 0
Start munkaprogram kert
kerítés készítése 1 230 1 229 99,92
Beruházás célú pénzeszközátadás 3 527
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése 74 74 100
Piaci elárúsító pavilon készítése 1 065 1 064 99,91
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3 527 1 910 4 279 2 367 55,32
Felhalmozási célú kiadás összesen: 3 527 1 910 4 279 2 367 55,32

7. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011.évi tény 2012. évi eredeti előirányzat 2013. évi terv 2013. évi módösított 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a
Költségvetési bevétel összesen 99 724 72 482 58 689 99 718 113 377 113,70
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 34 186 30 500 27 078 27 093 27 093 100,00
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0
Bevétel mindösszesen 133 910 102 982 85 767 126 811 140 470 110,77
Működési kiadás összesen 87 456 73 537 63 966 105 864 94 934 89,68
Felújítás összesen 11 843 12 700 1 500 2 451 2 450 100,00
Fejlesztés összesen 4 291 3 527 1 910 4 279 2 367 55,32
Tartalék 0 13 218 18 391 14 217 0
Egyéb finanszírozás kiadásai 1 178 0 0 0 0
Kiadás mindösszesen 104 768 102 982 85 767 126 811 99 751 78,66

8. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

adatok ezer forintban
Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Változás %-a
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 497.329 460.34 92,68
i. Immateriális javak 483 326 67,49
II. Tárgyi eszközök 408.073 367.641 90,09
III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 5.318 5.326 100,15
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 83.455 87.641 105,02
B FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33.843 47.872 141,45
i. Készletek 474 630 132,91
II. Követelések 6.256 6.531 104,40
III. Értékpapírok 0 0 0
IV Pénzeszközök 24.202 36.218 149,65
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2.911 4.493 154,35
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 531.172 508.806 95,79
Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Változás %-a
D SAJÁT TŐKE 501.921 465.438 92,73
I. Tartós tőke 404.962 404.962 100,00
II. Tőkeváltozások 96.959 60.476 62,37
III. Értékelési tartalék 0 0 0
E TARTALÉKOK 27.093 40.711 150,26
I. Költségvetési tartalék 27.093 40.711 150,26
II. Vállalkozási tartalék 0 0 0
F KÖTELEZETTSÉGEK 2.158 2.657 123,12
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2.158 2.657 123,12
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 20 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 531.172 508.806 95,79

9. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2013. évi nyitó létszám (fő) 2013. évi záró létszám (fő)
Hunya Község Önkormányzata
Konyha 2 2
Orvosi rendelő 2 2
Zöldterület gazdálkodás 0,5 0,5
Tiszteletdíjas polgármester 1 1
Hunya Község Önkormányzata összesen: 5,5 5,5
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 26 30
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók 2
Létszám összesen: 33,5 35,5

10. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságátvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer forintban
Megnevezés
Összeg
Helyi adóból származó bevétel 27 799
Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 1 851
Osztalék, konc.díj és hozambevétel 1 009
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel 60
Bírság, pótlék és díjbevétel 279
Összes saját bevétel 30 998
Lehetséges adósságvállalás felső határa 15 499
Adósságot keletkeztető ügylet 0

11. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Mérleg
Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 0 326
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 483 0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 483 326
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 400 247 361 757
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3 629 2 822
3. Járművek (1321.,1322-ből) 4 197 3 062
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 0 0
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 0 0
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 408 073 367 641
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 5 318 5 326
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 8
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 5 318 5 326
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 8 275 7 993
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 75 180 79 648
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) 83 455 87 641
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 497 329 460 934
1. Anyagok (21., 241.) 285 304
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0
4. Késztermékek (251., 261.) 189 326
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0
I. Készletek összesen (34+…+39) 474 630
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 0 0
2. Adósok (281., 2881.) 6 219 6 320
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 0 131
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 37 80
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 0 0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0
II. Követelések összesen (41+42+43+45) 6 256 6 531
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0
III. Értékpapírok összesen (53+56) 0 0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 37 59
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 24 165 36 159
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 24 165 36 159
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0
3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 0 0
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 24 202 36 218
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2 685 4 065
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 226 428
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 0 0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 0 0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 2 911 4 493
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 33 843 47 872
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 531 172 508 806
FORRÁSOK
1
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 404 962 404 962
I. Tartós tőke (76+77) 404 962 404 962
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 96 959 60 476
II. Tőkeváltozások (79+80) 96 959 60 476
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0
III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 501 921 465 438
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 27 093 40 711
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 27 093 40 711
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 0 0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0 0
5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 27 093 40 711
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 0 0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 27 093 40 711
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 0 0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 0 0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 0 0
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 0 0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 0 0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 0 0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 0 0
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 0 0
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 0
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 2 138 2 657
Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 1 759 2 657
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 379 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 2 138 2 657
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 20 0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 0 0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 0 0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 20 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 2 158 2 657
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 531 172 508 806

12. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
Megnevezés Előző év Tárgyév
2 3 4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 24 165 36 159
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 37 59
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 24 202 36 218
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 0 0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 0 0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 2 685 4 065
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 226 428
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 2 911 4 493
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 20 0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 20 0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 2 891 4 493
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 0 0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 27 093 40 711
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0 0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 27 093 40 711
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 27 093 40 711
A J. sorból:
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 114
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 114
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0
18. Szabad pénzmaradvány 27 093 40 597
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 27 093 40 597
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0