A szöveg időállapota: 2013.X.15. - 2013.X.15.
Időállapot váltás: 2013.X.15. - 2013.X.15.
2013.X.16. -


22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 25. § (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A rendelet hatálya a 6. §-ban meghatározott ellátások tekintetében kiterjed Hunya Község Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, hontalanokra illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra.”

2. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmány készíthető.”

3. § Az ÖR. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére alkalmanként vagy havi rendszerességgel átmeneti segély adható, amennyiben az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át.

(2) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segély egy hóra eső összegét minden hónap 5-ig kell folyósítani. A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként élelmiszer, tüzelő, gyógyszer vásárlás céljára kell biztosítani. Kérelmező alapos indokra történő hivatkozása esetén a segély egy összegben is folyósítható.”

4. § Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Képviselő-testület alkalmanként legfeljebb 50 ezer forintig terjedő összegben jövedelmi viszonyoktól függetlenül is állapíthat meg átmeneti segélyt a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező, a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe, krízis helyzetbe került személy részére.

(2) Rendkívüli élethelyzetbe kerül az a személy vagy család, ha az alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen: elemi kár, lakáskár, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadások miatt megélhetése veszélybe kerül, anyagi segítségre szorul.”

5. § Az ÖR. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Környezettanulmányt kell készíteni a kérelmező lakásán, feltéve, hogy két éven belül a kérelmező ugyanazon lakásában nem készült környezettanulmány.

(2) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról.

(3) Átmeneti segély odaítélésénél a család egészére tekintettel kell a kérelmet megítélni és elbírálni.”

6. § Az ÖR. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (3) A temetési segély összege 15.000 Ft. A 8. § (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került személy számára ennél magasabb összegű segély is megállapítható.”

7. § Ez a rendelet 2013. október 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.