A szöveg időállapota: 2013.VIII.10. - 2013.VIII.10.
Időállapot váltás: 2013.VIII.10. - 2013.VIII.10.
2013.VIII.11. -


17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 101.958 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 22.977 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését az 2. és 2/a. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

2. § (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.

"2/A. § A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 11. mellékletével."

3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 79.254 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 21.927 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 4.143 ezer forint, dologi kiadás 34.567 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.865 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

4. § (1) Az ÖR 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"4. § Az önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 ezer Ft, feladatonként, célonként az 4. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép

5. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 5. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

6. § Az ÖR 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.

"6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt."

7. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"7. § Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és 6/a. melléklete tartalmazza."

(2) Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 7. és 8. melléklete lép.

8. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7. melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. § (1) Az ÖR 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet."
(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

10. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A §-al.

"13/A. § A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. "

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 10. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklet.

1. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
1. Hunya Község Önkormányzata
1. 1. Költségvetési támogatások 12,864 15,663
Önk. Hiv.műk.ált tám. 8,276 8,276
Zöldter. Gazd.tám. 2,235 2,235
Közvil. Tám. 3,204 3,204
Köztemető fennt. Tám. 100 100
Közutak fennt. Tám. 100 100
Beszámítás összege (elvárt bevétel) -6,831 -6,882
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 1,921 1,921
Kulturális fel. Tám. 773 773
Egyes jöv. Pótló támogatások 0 0 2,212
2. Normatív kötött felhasználású tám. 9,058
3. Központosított támogatás 0 242
4. Címzett- és céltámogatások 0 0
5. TEKI támogatás 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0
8. Egyéb központi támogatás 0 0 222
1. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 9,058 12,864 15,663
1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók 20,000 18,000 18,000
1. Iparűzési adó 16,000 14,000 14,000
4. Magánszemélyek kommunális adója 4,000 4,000 4,000
Átengedett központi adók 19,197 4,000 4,000
SZJA helyben maradó része 3,522
SZJA jöv.kül.mérséklése 3,675
8. Gépjármű adó 12,000 4,000 4,000
11. Önkormányzati lakások lakbérbevétele
12. Mezőőri járulék bevétele 0 0
1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 39,197 22,000 22,000
1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 0
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0
1. 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 48,255 34,864 37,663
1. 4. Hunya Község Önkormányzata bevételei
1. Saját bevétel 10,571 14,225 14,225
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 13,656 9,600 22,977
3. Felhalmozási célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 27,093
Összesen 24,227 23,825 101,958
1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
1. 1.-6. Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele 72,482 58,689 101,958

2. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Szakf Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
1. 4. 1. Önkormányzat saját bevétel
Földhaszonbér 852 852 852
Bérleti díj 60 60 60
Közterületfoglalás 160 120 120
Intézményi ellátási díjak 6,411 6,742 6,742
Alkalmazottak térítése 246 318 318
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 452 260 260
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 500 3,927 3,927
Kamatbevétel 0 0
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 1,890 1,946 1,946
ÁFA bevétel-befizetendő 0 0 0
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 0 0
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 0 0 0
Oktatási intézmények saját bev. 0 0 0
Saját bevétel összesen: 10,571 14,225 14,225
1. 4. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz 0 0 0
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0 0
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 0 13,333
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 0
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 0
Képviselő választásra átvett pe.
Központi költségvetési szervtől 0 0 44
Mozgó könyvtár támogatása 500 0
Előző évi pm. átvét 0
TB alapoktól 9,710 9,600 9,600
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 10,210 9,600 22,977
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 0
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 10,210 9,600 22,977
1. 4. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám. 0 0 0
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. 0 0 0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 0 0 0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 0 0
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100% 0 0 0
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% 0 0 0
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 0 0 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj. 0
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 0
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 0 0 0
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0 0 0
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 0 0 0
1. 5. Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
Elemi kár kölcsöntörlesztés 0 0 0
Belvíz kölcsön visszafizetés 0 0 0
Egyéb kölcsön visszafizetés 0 0 0
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) 0 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) 0 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) 0
Közköltséges temetés visszatér. 0 0 0
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 0 0 0
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0 0
1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
Előző évi pénzmaradvány 30,500 27,078 27,093
ebből Működési pm. 30,500 27,078 27,093
Felhalmozási pm. 0 0 0
pm.változás:

3. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
1. Hunya Község Önkormányzata
1. Személyi juttatás 13,909 13,459 21,927
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3,270 3,079 4,143
3. Dologi kiadás 36,771 31,484 34,567
4. Pénzeszköz átadás 15,652 14,894 16,865
5. Szoc.pol.juttatás 3,935 1,050 1,752
Hunya Község Önkormányzat 73,537 63,966 79,254

4. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
9. Önkormányzat
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
360000-1 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 64 31 31
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 64 31 31
381103-1 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3,716 3,145 3,145
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 500 0 0
Összesen: 4,216 3,145 3,145
522001-1 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 165 165 165
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 165 165 165
562917-1 Munkahelyi Vendéglátás
1. Személyi juttatás 3,113 3,217 3,310
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 641 767 787
3. Dologi kiadás 5,366 5,695 5,695
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 9,120 9,679 9,792
611020-1 Vezetékes műsorelosztás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,100 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1,100 0 0
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 204 318 318
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 204 318 318
813000-1 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 1,356 714 714
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 350 185 185
3. Dologi kiadás 467 220 220
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2,173 1,119 1,119
841112-1 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 0 3,253 3,103
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 554 554
3. Dologi kiadás 0 77 77
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 0 3,884 3,734
841126-1 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 3,086 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 444 0 0
3. Dologi kiadás 7,382 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám 14,584 0 0
Összesen: 25,496 0 0
841402-1 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3,556 3,556 3,556
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 3,556 3,556 3,556
841403-1 Községgazdálkodás
1. Személyi juttatás 114 100 100
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 31 27 27
3. Dologi kiadás 851 5,482 5,482
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 14,284 16,223
Összesen: 996 19,893 21,832
842541-1 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,385 432 432
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1,385 432 432
851011-1 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 89 102 102
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 89 102 102
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
1. Személyi juttatás 250 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 68 0 0
3. Dologi kiadás 4,223 2,540 2,540
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 458 0 0
Összesen: 4,999 2,540 2,540
862101-1 Háziorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 5,282 5,438 5,534
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1,426 1,468 1,481
3. Dologi kiadás 2,079 2,479 2,479
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 8,787 9,385 9,494
862301-1 Fogorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,665 1,565 1,565
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1,665 1,565 1,565
869041-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 467 867 867
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 400 400
Összesen: 467 1,267 1,267
869042-1 Ifjúság,-egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 8 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 10 0 0
881011-1 Idősek nappali ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 784 838 838
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 784 838 838
882111-1 Aktív korúak ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 156
Összesen: 0 0 156
882112-1 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 24
Összesen: 0 0 24
882113-1 Normatív lakásfenntartási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 115
Összesen: 0 0 115
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 159
Összesen: 0 0 159
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 32
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 0 6
Összesen: 0 0 38
882122-1 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 950
Összesen: 0 0 950
882123-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 100
Összesen: 0 0 100
882124-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 242
Összesen: 0 0 242
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 110 210 210
Összesen: 110 210 210
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 485 510 510
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 65 69 69
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 550 579 579
890442-1 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 215 227 8,656
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 9 9 1,040
3. Dologi kiadás 0 0 2,803
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 224 236 12,499
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,404 2,177 2,177
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1,404 2,177 2,177
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1,126 880 1,160
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 1,126 880 1,160
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 487 724 724
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 487 724 724
960302-1 Köztemető fenntartása és működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 191 191 191
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 191 191 191
7. Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 13,909 13,459 21,927
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3,270 3,079 4,143
3. Dologi kiadás 36,771 31,484 34,567
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15,652 14,894 16,865
5. Társ.szoc.pol.jutt. 1,752
7. Önkormányzat összesen 69,602 62,916 79,254

5. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
1. 6. Hunya Község Önkormányzata
Alkotmány utca felújítása 10,160
Óvoda épületének felújítása 2,540
Útfelújítás 1,500 1,500
Hunya Község Önkormányzata 12,700 1,500 1,500
Felújítási kiadás mindösszesen: 12,700 1,500 1,500

6. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő 1,910 1,910
Start munkaprogram kert
kerítés készítése 1,230
Beruházás célú pénzeszközátadás 3,527
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3,527 1,910 3,140
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 3,527 1,910 3,140

7. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011.évi tény 2012. évi eredeti előirányzat 2013. évi terv 2013. évi módösított
Költségvetési bevétel összesen 99,724 72,482 58,689 74,865
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 34,186 30,500 27,078 27,093
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0
Bevétel mindösszesen 133,910 102,982 85,767 101,958
Működési kiadás összesen 87,456 73,537 63,966 79,254
Felújítás összesen 11,843 12,700 1,500 1,500
Fejlesztés összesen 4,291 3,527 1,910 3,140
Tartalék 0 13,218 18,391 18,064
Egyéb finanszírozás kiadásai 1,178 0 0 0
Kiadás mindösszesen 104,768 102,982 85,767 101,958

8. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Önkorm.ktgvetési támogatás 15,663 Személyi juttatás 21,927
Települési önkorm.műk.tám. 10,119
Egyes jöv.pótló tám.kieg. 2,387 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó 4,143
Könyvtári felad.tám. 773
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. 1,921
Egyéb műk.célú közp.tám. 221
Központosított múk.. 242
Dologi kiadás 34,567
Önkorm.sajátos műk.bev. 22,000
Ellátottak juttatásai 1,752
Helyi adók 18,000 Peszk.átadás,egyéb tám. 16,865
Átengedett közp.adók 4,000
Egyéb sajátos folyó bev. 0 Működéssel kapcs.tartalék 18,064
Saját bevételek 14,225
Átvett peszk.működési célra 22,977
Pénzmaradvány műk.célra 27,093
Működési bevétel összesen 101,958 Működési kiadás összesen 97,318
Önkorm.ktgvetési tám.
Normatív állami hj.
Lakáshoz jut.és fennt.f. 0
Önkorm.sajátos felh.bev. 0
Helyi adók
Ép.és teleka.20%-a 0
Magánsz.komm.adója 0
Felh.és tőke jellegű bevétel 0 Felújítási kiadás 1,500
Átvett peszk.felhalmozási célra 0 Fejlesztési kiadás 0
Pénzmaradvány felh.célra 0 Felh.c.peszk.átadás 3,140
Egyéb fin.bevétel 0 Kölcsönök nyújtása 0
Kölcsönök visszatérülése 0 Hosszú lej.hitelek törl. 0
Felhalmozással kapcs.tartalék 0
Felhalmozási bevétel összesen 0 Felhalmozási kiadás összesen 4,640
Bevétel összesen 101,958 Kiadás összesen 101,958

9. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013.évi terv 2013.évi módosított
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 12,864 15,663
2. Központosított támogatás 0 0
3. SZJA 0 0
4. Gépjárműadó 4,000 4,000
5. Termőföld bérbeadása 0 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 0 0
7. Mezőőri járulék 0 0
8. Helyi adók 18,000 18,000
9. Önkormányzat saját működési bevétel 14,225 14,225
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 9,600 22,977
11. Működési célú pénzmaradvány 27,078 27,093
Működési célú bevételek összesen: 85,767 101,958
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0
2. Önkormányzat működési kiadása 63,966 79,254
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 18,391 18,064
4. Kötelező céltartalék 0 0
Működési célú kiadások összesen: 82,357 97,318
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 0 0
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 0 0
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 0 0
4. Építményadó és telekadó 20%-a 0 0
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 0 0
7. Kölcsönök visszatérülése 0 0
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 0 0
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0 0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 1,500 1,500
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 0 0
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 1,910 3,140
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 0 0
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 0 0
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése 0 0
Felhalmozási célú kiadások összesen: 3,410 4,640

10. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Felhasználási ütemterv
Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1 Intézményi működési bevételek 14,205 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,145 1,190 1,205 1,185 1,185 14,205
2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 22,000 3 120 10,200 150 37 113 447 1,230 8,756 175 150 619 22,000
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
4 Önkormányzat költségvetési támogatása 15,663 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,308 1,305 15,663
5 Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek 22,977 800 800 800 2,285 2,285 2,285 2,292 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 22,977
6 Pénzmaradvány igénybevétele 27,093 27,093 27,093
7 Igazgatási szolgáltatási díj 20 2 2 2 5 2 3 1 3 20
8 Összesen 101,958 30,388 3,412 13,490 4,925 4,814 4,893 5,231 5,969 13,537 4,971 4,930 5,398 101,958
9 Finianszírozási műveletek
9 Összes bevétel (1-8) 101,958 30,388 3,412 13,490 4,925 4,814 4,893 5,231 5,969 13,537 4,971 4,930 5,398 101,958
Kiadások
10 Személyi juttatás 21,927 1,117 1,122 1,122 2,052 2,055 2,092 2,092 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 21,927
11 Munkaadókat terhelő járulékok 4,143 252 257 257 373 376 381 382 373 373 373 373 373 4,143
12 Dologi és egyéb folyó kiadások 34,567 3,179 2,585 2,409 2,022 1,787 1,636 2,430 3,874 3,547 3,053 3,049 4,996 34,567
13 Működési célú pénzeszközátadás 16,865 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,410 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 16,865
14 Önkormányzat által folyósított ellátások 1,752 66 66 66 66 66 66 66 159 309 67 67 688 1,752
15 Egyéb működési célú kiadás
16 Összesen 79,254 6,019 5,435 5,259 5,918 5,689 5,580 6,380 7,866 7,689 6,953 6,949 9,517 79,254
17 Felújítás 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500
18 Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Egyéb felhalmozási kiadások 3,140 0 0 0 0 0 3,140 0 0 0 0 0 0 3,140
20 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 4,640 0 0 0 0 0 3,140 0 1,500 0 0 0 0 4,640
21 Tartalékok felhasználása 18,064 0 0 0 0 0 41 0 4,805 3,305 3,305 3,305 3,303 18,064
22 Kiadások (16+20+21) 101,958 6,019 5,435 5,259 5,918 5,689 8,761 6,380 14,171 10,994 10,258 10,254 12,820 101,958
23 Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
24 Összes kiadás (22+23) 101,958 6,019 5,435 5,259 5,918 5,689 8,761 6,380 14,171 10,994 10,258 10,254 12,820 101,958

11. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2013.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 8,362 8,362 0 8,362
-építéshatóság 0 0
-közterületfelügyelők 0 0
-igazgatás -Hunya 0 0
-igazgatás -Csárdaszállás 0 0
Önk.hivatal műk.összesen 8,362 0 0 0 8,362 0 8,362
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 2,235 2,235 1119 1,116
Közvilágítás fenntartásának támog. 3,204 3,204 3556 -352
Köztemető fenntartás 100 40 140 191 -51
Közutak fenntartásának támogatása 100 100 165 -65
Beszámítás összege -6,882 -6,882 -6,882
Településüzemeltetés összesen -1,243 0 40 0 -1,203 5,031 -6,234
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3,000 3,000
-polgármester tiszteletdíja 0 3734 -3,734
-mezőőri feladatok 0 0
-víz-szennyvíz 0 31 -31
-települési hulladékkezelés 0 2749 -2,749
-állati hulla ártalm. 0 396 -396
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat 27,093 3426 30,519 21832 8,687
-buszközl.tám 0 0
-nem lakóing.bérbeadása 912 912 0 912
-lakóingatlan bérbeadása 0 318 -318
-Bérkiegészítés 221 221 221 0
-ár-és belvízvédelem 0 432 -432
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 0
-sportlétesítmények működtetése 0 724 -724
-orvosi ügyelet 0 0
-háziorvosi ellátás 172 8500 8,672 9494 -822
-fogorvosi alapellátás 1100 1,100 1565 -465
-védőnői ellátás 0 1267 -1,267
-óvodai nevelés 0 102 -102
-szociális étkztetés 242 8875 9,117 9679 -562
-gyermekotthoni ell. 0 0
-közcélú pályázat 2013. 13333 13,333 12498 835
-Idősek nappali ellátása 800 800 838 -38
-belső ellenőr 0 0
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 3,463 27093 14185 22933 67,674 65880 1,794
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. 0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2,387 2387
rendszeres szoc segély 335 335 46 289
lakásfenntartási támog. 741 741 115 626
adósságcsökkentési támogatás 0 0
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a 0 0
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának 1127 1,127 110 1,017
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 25 25 25 0
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a 159 159 159 0
óvodáztatási támogatás 100%-a 0 0
Egyes jöv.pótló tám. Összesen 2,387 0 2,387 455 1,932
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1,921 1,921 1921 0
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. 0 0
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 1,050 1,050 1050 0
közfoglalkoztatás önrészéhez 871 871 209 662
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 0 0 0
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 1,921 0 0 1,921 1259 662
Egyes jöv.pótló tám.összesen: 4,308 0 0 0 4,308 1,714 2,594
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 44 44 38 6
Szociális ellátás összesen: 4,308 44 4,352 1,752 2,600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 773 773 773
- Könyvtár 0 2177 -2,177
- KKSZT - Műv.ház, népház 0 914 -914
Kötelező feladat - közművelődés összesen 773 0 0 0 773 3091 -2,318
Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja 0
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények 0 750 -750
-Civil szervetek támogatása 0 210 -210
-Iskolai tanulók szállítása 0 2540 -2,540
önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 3500 -3,500
Önkormányzati egyéb saját bevételek 4000 4000
Helyi adó bevételek 18000 18000
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 22,000 0 22,000 22,000
összesen: 15,663 27,093 36,225 22,977 101,958 79,254 22,704