A szöveg időállapota: 2013.X.15. -
Időállapot váltás: 2013.V.15. - 2013.X.14.
2013.X.15. -


13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § E rendelet hatálya kiterjed Hunya község közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra illetve azokra a személyekre és szervezetekre, akik Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásait igénybe veszik.

2. § Hunya Község Önkormányzata Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhája által a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést biztosítja.

3. § (1) Az étkeztetésre való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával készített kérelem és a jogszabályi előírásnak megfelelően becsatolt iratok alapján lehet megállapítani.

(2) A kérelmező köteles, saját jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, tartásra köteles hozzátartozóiról részletesen nyilatkozni, (kivétel: a gyermekek étkeztetése) valamint a szociális rászorultság megállapításához szükséges iratokat becsatolni.

4. § (1) Étkeztetést az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan rászorult személyek részére kell biztosítani.

(2) A mindenkori irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkezésben az a személy részesíthető:

a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesül,

b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik

c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja.

(3) Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek háziorvosa igazolja, hogy krónikus vagy akut egészségromlása miatt, a napi főtt étel előállítására nem képes.

(4) Azon étkezést igénylők, akiknél a fennálló körülmények alapján nem állapítható meg a szociális rászorultság, vendég étkeztetést vehetnek igénybe Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos konyháján. A szociálisan nem rászorult étkezők részére az étkezés saját elvitellel biztosítható.

5. §1 A rendelet 1. melléklete tartalmazza a Hunya Község Önkormányzat Napköziotthonos Konyhája által szolgáltatott étkeztetések szolgáltatási díjait.

1. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2013. május 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez2

Hunya Község Napköziotthonos Konyhája által szolgáltatott étkezések szolgáltatási díjai
A B
1 A szolgáltatott gyermek napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) térítés díja Nettó térítési díj: 440.-Ft/fő/nap
27 % ÁFA: 119.-Ft/fő/nap
Összesen: 559.-Ft/fő/nap
2 A szolgáltatott gyermek menza (csak ebéd) térítési díja Nettó térítési díj: 352.-Ft/fő/nap
27 % ÁFA: 95.-Ft/fő/nap
Összesen: 447.-Ft/fő/nap


1
Módosította: 20/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. október 15-étől.
2
Módosította: 20/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. október 15-étől.