10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetés zárszámadását 146.806 E Ft bevétellel és 119.319 E Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A bevételek 146.806 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 119.693 E Ft. A bevételeket jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzati felhalmozási kiadásainak összege 23. 438 E Ft, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület által jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 4. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület Hunya Község 2012. évi költségvetési végrehajtásáról szóló egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését és pénzmaradványát az 5. melléklet szerint elfogadja. A pénzmaradvány összege: 27.092.629 Ft.

Záró rendelkezések

7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.