9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 139.984 E Ft."

2. § Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A költségvetési bevételeken belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 30.322 E Ft, a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel 34.383 E Ft, közhatalmi bevétel 43.165 E Ft, az intézményi működési bevétel 12.112 E Ft, az önkormányzatok költségvetési támogatása 20.002 E Ft. Részletezve az 1. melléklet szerint."

3. § (1) Az ÖR 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat kiadási főösszege 139.984 E Ft, ezen belül a működési kiadások összege 110.571 E Ft, a felhalmozási kiadások összege 28.035 E Ft részletezve a 2. melléklet szerint."

(2) A 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az önkormányzat beruházási kiadásainak főösszege 10.569 E Ft, a felújítások főösszege 15.668 E Ft, az egyéb felhalmozási kiadások főösszege 1.798 E Ft, a 3. melléklet szerint."

(3) Az ÖR 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási főösszege 12.697 E Ft, a 4. melléklet szerint."

1. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.