A szöveg időállapota: 2013.XII.1. -
Időállapot váltás: 2013.II.17. - 2013.VIII.9.
2013.VIII.10. - 2013.XI.30.
2013.XII.1. -


4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. §1 Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 110.703 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 31.137 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését a 2 és 2/a melléklet tartalmazza.

2/A. §2 A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza.

3. §3 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 89.549 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 28.104 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 5.251 ezer forint, dologi kiadás 35.502 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 18.940 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza.

4. §4 Az önkormányzat felújítási előirányzata 2.451 ezer forint, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

5. §5 Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

6. §6 Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.

7. §7 Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és 6/a. melléklete tartalmazza.

8. §8 A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.

10. § (1) Hunya Község Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

11. §9

12. §10 Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

13/A. §11 A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

1. Záró rendelkezések

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Hunya Község Önkormányzata
Költségvetési támogatások 12 864 16 248
Önk. Hiv.műk.ált tám. 8 276 8 276
Zöldter. Gazd.tám. 2 235 2 235
Közvil. Tám. 3 204 3 204
Köztemető fennt. Tám. 100 100
Közutak fennt. Tám. 100 100
Beszámítás összege (elvárt bevétel) -6 831 -6 882
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 1 921 1 921
Kulturális fel. Tám. 773 773
Egyes jöv. Pótló támogatások 0 0 2 891
Normatív kötött felhasználású tám. 9 058
Központosított támogatás 0 242
Egyéb különféle működési támogatások 0 0
Egyéb központi támogatás 0 0 302
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 9 058 12 864 16 248
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók 20 000 18 000 18 000
Iparűzési adó 16 000 14 000 14 000
Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 000 4 000
Adópótlék, adóbírság, egyéb 20 20
Átengedett központi adók 19 197 4 000 4 000
SZJA helyben maradó része 3 522
SZJA jöv.kül.mérséklése 3 675
Gépjármű adó 12 000 4 000 4 000
Igazgatási szolgáltatási díj 20 20
Egyéb közhatalmi bevétel
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 39 197 22 020 22 020
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 0
Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 48 255 34 884 38 268
Hunya Község Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 10 571 14 205 14 205
Átvett pénzeszköz működési célra. 13 656 9 600 31 137
Felhalmozási célú bevétel 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 27 093
Összesen 24 227 23 825 110 703
Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele 72 482 58 689 110 703

2/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Megnev.
Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Önkormányzat saját bevétel
Földhaszonbér 852 852 852
Bérleti díj 60 60 60
Közterületfoglalás, mázsálási díj 160 120 120
Intézményi ellátási díjak 6 411 6 742 6 742
Alkalmazottak térítése 246 318 318
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 452 240 240
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 500 3 927 3 927
Kamatbevétel 0 0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 1 890 1 946 1 946
Saját bevétel összesen: 10 571 14 205 14 205
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 0 19 850
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 0
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 0
Képviselő választásra átvett pe.
Központi költségvetési szervtől 0 0 215
Mozgó könyvtár támogatása 500 0
Előző évi pm. átvét 0
TB alapoktól 9 710 9 600 11 072
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 10 210 9 600 31 137
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 10 210 9 600 31 137
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 0 0 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0 0 0
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 0 0 0
Kölcsönök visszatérülése
Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú 0 0 0
Felhalmozási célú 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 30 500 27 078 27 093
ebből Működési pm. 30 500 27 078 27 093
Felhalmozási pm. 0 0 15
pm.változás:

3. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Személyi juttatás 13 909 13 459 28 104
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 270 3 079 5 251
Dologi kiadás 36 771 31 484 35 502
Pénzeszköz átadás 15 652 14 894 18 940
Szoc.pol.juttatás 3 935 1 050 1 752
Hunya Község Önkormányzat 73 537 63 966 89 549

3/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Önkormányzat
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
360000-1 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 64 31 31
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 64 31 31
381103-1 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 716 3 145 3 145
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 500 0 0
Összesen: 4 216 3 145 3 145
522110-1 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 165 165 165
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 1 500
Összesen 165 165 1 665
562917-1 Munkahelyi Vendéglátás
1. Személyi juttatás 3 113 3 217 3 345
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 641 767 793
3. Dologi kiadás 5 366 5 695 5 695
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 9 120 9 679 9 833
611020-1 Vezetékes műsorelosztás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 100 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 100 0 0
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 204 318 318
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 204 318 318
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 204 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 204 0 0
813000-1 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 1 356 714 714
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 350 185 185
3. Dologi kiadás 467 220 220
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2 173 1 119 1 119
841112-1 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 0 3 253 3 103
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 554 554
3. Dologi kiadás 0 77 77
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 0 3 884 3 734
841126-1 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 3 086 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 444 0 0
3. Dologi kiadás 7 382 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám 14 584 0 0
Összesen: 25 496 0 0
841402-1 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 556 3 556 3 556
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 3 556 3 556 3 556
841403-1 Községgazdálkodás
1. Személyi juttatás 114 100 198
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 31 27 27
3. Dologi kiadás 851 5 482 5 482
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 14 284 16 830
Összesen: 996 19 893 22 537
842541-1 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 385 432 432
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 385 432 432
851011-1 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 89 102 102
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 89 102 102
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
1. Személyi juttatás 250 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 68 0 0
3. Dologi kiadás 4 223 2 540 2 540
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 458 0 0
Összesen: 4 999 2 540 2 540
862101-1 Háziorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 5 282 5 438 6 728
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 426 1 468 1 798
3. Dologi kiadás 2 079 2 479 2 479
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 8 787 9 385 11 005
862301-1 Fogorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 665 1 565 1 565
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 665 1 565 1 565
869041-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 467 867 867
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 400 400
Összesen: 467 1 267 1 267
869042-1 Ifjúság,-egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 8 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 10 0 0
881011-1 Idősek nappali ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 784 838 838
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 784 838 838
882111-1 Aktív korúak ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 156
Összesen: 0 0 156
882112-1 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 24
Összesen: 0 0 24
882113-1 Normatív lakásfenntartási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 115
Összesen: 0 0 115
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 159
Összesen: 0 0 159
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 0 6
Összesen: 0 0 6
882122-1 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 950
Összesen: 0 0 950
882123-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 100
Összesen: 0 0 100
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 242
Összesen: 0 0 242
882202-1 Közgyógyellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0
Összesen: 0 0 0
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 110 210 210
Összesen: 110 210 210
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 485 510 510
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 65 69 69
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 550 579 579
890442-1 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 215 227 13 506
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 9 9 1 825
3. Dologi kiadás 0 0 3 588
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 224 236 18 919
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 404 2 177 2 177
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 404 2 177 2 177
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 126 880 1 310
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 1 126 880 1 310
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 487 724 724
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 487 724 724
960302-1 Köztemető fenntartása és működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 191 191 191
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 191 191 191
Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 13 909 13 459 28 104
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 270 3 079 5 251
3. Dologi kiadás 36 771 31 484 35 502
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15 652 14 894 18 940
5. Társ.szoc.pol.jutt. 1 752
Önkormányzat összesen 69 602 62 916 89 549

4. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16

Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

Adatok E. Ft-ban
Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Hunya Község Önkormányzata
Alkotmány utca felújítása 10 160
Óvoda épületének felújítása 2 540
Útfelújítás 1 500 2 451
Hunya Község Önkormányzata 12 700 1 500 2 451
Felújítási kiadás 12 700 1 500 2 451

5. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17

Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő 1,910 1,910
Start munkaprogram kert
kerítés készítése 1,230
Beruházás célú pénzeszközátadás 3,527
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3,527 1,910 3,140
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 3,527 1,910 3,140

6. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez18

Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011.évi tény 2012. évi eredeti előirányzat 2013. évi terv 2013. évi módösított
Költségvetési bevétel összesen 99 724 72 482 58 689 83 610
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 34 186 30 500 27 078 27 093
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0
Bevétel mindösszesen 133 910 102 982 85 767 110 703
Működési kiadás összesen 87 456 73 537 63 966 89 549
Felújítás összesen 11 843 12 700 1 500 2 451
Fejlesztés összesen 4 291 3 527 1 910 3 140
Tartalék 0 13 218 18 391 15 563
Egyéb finanszírozás kiadásai 1 178 0 0 0
Kiadás mindösszesen 104 768 102 982 85 767 110 703

6/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez19

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Önkorm.ktgvetési támogatás 16 248 Személyi juttatás 28 104
Települési önkorm.műk.tám. 8 276
Egyes jöv.pótló tám.kieg. 2 891 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó 5 251
Könyvtári felad.tám. 773
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. 1 921
Egyéb műk.célú közp.tám. 302
Központosított támogatás 242
Zöldterület gazd.tám. 2 235 Dologi kiadás 35 502
Közvilágítás támogatása 3 204
Köztemető, közutak fennt. 200
Önkorm.sajátos műk.bev. 22 020
Ellátottak juttatásai 1 752
Helyi adók 18 000 Peszk.átadás,egyéb tám. 18 940
Átengedett közp.adók 4 000
Egyéb sajátos folyó bev. Működéssel kapcs.tartalék 15 563
Saját bevételek 14 205
Átvett peszk.működési célra 31 137
Pénzmaradvány műk.célra 27 093
Működési bevétel összesen 110 703 Működési kiadás összesen 105 112
Önkorm.ktgvetési tám.
Normatív állami hj.
Felh.és tőke jellegű bevétel 0 Felújítási kiadás 2 451
Átvett peszk.felhalmozási célra 0 Fejlesztési kiadás 3 140
Felhalmozási bevétel összesen 0 Felhalmozási kiadás összesen 5 591
Bevétel összesen 110 703 Kiadás összesen 110 703

Adatok E Ft-ban

7. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez20

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013.évi terv 2013.évi módosított
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 12 864 16 248
2. Központosított támogatás 0 0
3. Igazgatási szolgáltatási díj 20 20
4. Gépjárműadó 4 000 4 000
5. Termőföld bérbeadása 0 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 0 0
7. Mezőőri járulék 0 0
8. Helyi adók, pótlékok, bírságok 18 000 18 000
9. Önkormányzat saját működési bevétel 14 205 14 205
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 9 600 31 137
11. Működési célú pénzmaradvány 27 078 27 093
Működési célú bevételek összesen: 85 767 110 703
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0
2. Önkormányzat működési kiadása 63 966 89 549
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 18 391 15 563
4. Kötelező céltartalék 0 0
Működési célú kiadások összesen: 82 357 105 112
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 3 410 5 591
IV. Felhalmozási célú bevételek
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0 1 230
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 1 500 2 451
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 0 0
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 1 910 1 910
Felhalmozási célú kiadások összesen: 3 410 5 591
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -3 410 -5 591
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: 0 0

7/a. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez21

9. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22

Felhasználási ütemterv
Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1 Intézményi működési bevételek 14 205 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 145 1 190 1 205 1 185 1 185 14 205
2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 22 000 3 120 10 200 150 37 113 447 1 230 8 756 175 150 619 22 000
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
4 Önkormányzat költségvetési támogatása 16 248 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 16 248
5 Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek 31 137 800 800 800 2 285 2 285 2 285 3 647 3 647 3 647 3 647 3 647 3 647 31 137
6 Pénzmaradvány igénybevétele 27 093 27 093 27 093
7 Igazgatási szolgáltatási díj 20 2 2 2 5 2 3 1 3 20
8 Összesen 110 703 30 437 3 461 13 539 4 974 4 863 4 942 6 635 7 379 14 947 6 381 6 337 6 808 110 703
9 Finianszírozási műveletek
9 Összes bevétel (1-8) 110 703 30 437 3 461 13 539 4 974 4 863 4 942 6 635 7 379 14 947 6 381 6 337 6 808 110 703
Kiadások
10 Személyi juttatás 28 104 1 117 1 122 1 122 2 052 2 055 2 055 3 097 3 097 3 097 3 097 3 097 3 096 28 104
11 Munkaadókat terhelő járulékok 5 250 252 257 257 373 376 373 560 560 562 560 560 560 5 250
12 Dologi és egyéb folyó kiadások 35 503 3 179 2 585 2 409 2 022 1 772 2 587 2 430 3 874 3 547 3 053 3 049 4 996 35 503
13 Működési célú pénzeszközátadás 18 940 1 390 1 390 1 390 1 390 1 390 2 940 1 390 1 390 2 097 1 391 1 391 1 391 18 940
14 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 752 66 66 66 66 66 66 66 401 67 67 67 688 1 752
15 Egyéb működési célú kiadás
16 Összesen 89 549 6 004 5 420 5 244 5 903 5 659 8 021 7 543 9 322 9 370 8 168 8 164 10 731 89 549
17 Felújítás 2 451 0 0 0 0 0 0 0 2 451 0 0 0 0 2 451
18 Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Egyéb felhalmozási kiadások 3 140 0 0 0 0 0 1 910 0 1 230 0 0 0 0 3 140
20 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 5 591 0 0 0 0 0 1 910 0 3 681 0 0 0 0 5 591
21 Tartalékok felhasználása 15 563 0 0 0 0 0 317 0 2 028 3 305 3 305 3 305 3 303 15 563
22 Kiadások (16+20+21) 110 703 6 004 5 420 5 244 5 903 5 659 10 248 7 543 15 031 12 675 11 473 11 469 14 034 110 703
23 Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
24 Összes kiadás (22+23) 110 703 6 004 5 420 5 244 5 903 5 659 10 248 7 543 15 031 12 675 11 473 11 469 14 034 110 703

10. melléklet a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2013.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 8 362 8 362 0 8 362
-építéshatóság 0 0
-közterületfelügyelők 0 0
-igazgatás -Hunya 0 0
-igazgatás -Csárdaszállás 0 0
Önk.hivatal műk.összesen 8 362 0 0 0 8 362 0 8 362
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 2 235 2 235 1 119 1 116
Közvilágítás fenntartásának támog. 3 204 3 204 3 204 0
Köztemető fenntartás 100 40 140 140 0
Közutak fenntartásának támogatása 100 100 1 665 1 565
Beszámítás összege -6 882 -6 882 -6 882
Településüzemeltetés összesen -1 243 0 40 0 -1 203 6 128 -4 201
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 000 3 000 3 000
-polgármester tiszteletdíja 0 3 103 -3 103
-mezőőri feladatok 0 0
-víz-szennyvíz 0 31 -31
-települési hulladékkezelés 0 2 661 -2 661
-állati hulla ártalm. 0 396 -396
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat 27 093 3426 30 519 21 651 8 868
-buszközl.tám 0 0
-nem lakóing.bérbeadása 912 912 912
-lakóingatlan bérbeadása 0 318 -318
-Bérkiegészítés 302 302 302 0
-nyári gyermekétkeztetés 242 242 242 0
-egyéb különgéle működési támogatások 0 0 0
-ár-és belvízvédelem 0 432 -432
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 0
-sportlétesítmények működtetése 0 724 -724
-orvosi ügyelet 0 0


1
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
2
Beiktatta: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
3
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
4
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
5
Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
6
Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
7
Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
8
Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
9
Hatályon kívül helyezte: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. augusztus 10-től.
10
Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
11
Beiktatta: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
12
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
13
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
14
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
15
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
16
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 1-től.
17
Módosította: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 10-től.
18
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2013. december 1-től.
19
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2013. december 1-től.
20
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2013. december 1-től.
21
Hatályon kívül helyezte: 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. augusztus 10-től.
22
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2013. december 1-től.
23
Módosította: 24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2013. december 1-től.