A szöveg időállapota: 2018.II.1. - 2019.II.28.
Időállapot váltás: 2013.II.15. - 2013.V.2.
2013.V.3. - 2013.VI.14.
2013.VI.15. - 2014.VII.31.
2014.VIII.1. - 2018.I.31.
2018.II.1. - 2019.II.28.
2019.III.1. -


2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet

a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés ab) és a c) pontjában, 62 § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja Hunya építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - a helyi adottságok figyelembevételével - az építészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.

2. § (1)1

(2)2

(3)3 A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység végzésével, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentáció készítésére,

b) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység végzésére, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készítésére,

c) reklám-berendezés elhelyezésére, fenntartására, valamint ilyen célú felületet kialakítására, illetve

d) meglévő építmény rendeltetésének megváltoztatására.

(4)4

3. §5

II. fejezet

A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályai

2. A beépítési előírás6

4. §7

5. §8

6. §9

7. §10

3. A szakmai konzultáció

8. § (1)11 A helyi településrendezési előírások értelmezésével, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A konzultációs lehetőség biztosításáról a főépítész gondoskodik.

(2) A szakmai konzultáció keretében lehetőség van

a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,

b)12 a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,

c)13

9. § (1) A szakmai konzultációt - az építési munkával érintett ingatlan megjelölésével, valamint a 8. § (2) bekezdésében szereplő cél megnevezésével - az építtető, illetve az általa megbízott tervező kezdeményezi.

(2) A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.

(3) Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi egyeztetésére a tervezőnek - a munka készültségi fokának megfelelő, a szakmai konzultáció napjára dátumozott - munkaközi dokumentációt, terv-vázlatot kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek

a)14 a terv digitális feldolgozása esetén - elektronikus úton, PDF formátumban - a szakmai konzultációt legalább 5 nappal megelőzően meg kell küldenie, illetve b) a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia a főépítésznek.

(4)15 A szakmai konzultációról a főépítész emlékeztetőt készít, melyet PDF formátumban megküld az építtetőnek és a tervezőnek.

(5) Amennyiben a munkaközi terv feldolgozása papír alapon történt, a szakmai konzultáció során az egyeztetés résztvevői a munkaközi dokumentáció aktuális példányára szöveges, illetve rajzi kiegészítéseket, megjegyzéseket tehetnek, és a konzultáció végén a tervet dátummal kiegészítve szignálhatják. Az ilyen esetekben a munkaközi dokumentáció érintett tervlapjairól az építtető, illetve az általa megbízott tervező másolatot készít, és azokat a (4) bekezdés szerinti emlékeztetővel együtt kell kezelni.

(6)16

(7) A szakmai konzultációk alapján készített emlékeztetők - a hozzájuk tartozó munkaközi tervdokumentáció tartalmának megfelelően - a feleket kölcsönösen kötik a főépítészi állásfoglalásra alapozott településképi vélemény tartalmát illetően.

(8) Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultáció(k)ra vonatkozó utalást, hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között a (4) bekezdés szerinti emlékeztető(ke)t és az azokhoz tartozó munkaközi dokumentáció releváns tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.

(9) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz tartozó munkaközi dokumentációk nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.

III. fejezet

A településképi bejelentési eljárás szabályai

4. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

10. § (1)17 A 13. § (1) bekezdésében meghatározott területeket érintően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének

a) 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 17., 23., 24. pontjában felsorolt építési munkák, továbbá,

b) 17., 23., 24. pontjában felsorolt építési munkák esetén, ha az közterületről látható területen helyezkedik el.

(2)18

11. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének - részleges vagy teljes - megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat

a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,

b) a korábbi rendeltetéshez képest

ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve

bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely

kialakítását teszi szükségessé,

c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, valamint ha

d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok biztonságát veszélyeztetheti.

(2) Lakás rendeltetésének megváltoztatása, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás rendeltetéssé változtatása, amennyiben az esetlegesen elvégzendő építési munka nem építési engedély köteles építési tevékenység.

12. § (1)19 A 13. § (1) bekezdésében meghatározott területeket érintően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklámelhelyezések közül

a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített

aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,

ab) egyedi tájékoztató tábla,

ac) kirakat,

ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett

ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin

bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,

bc) reklámtábla (hirdetőtábla),

bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,

be) totemoszlop és reklámzászló

bf) reklám-célú építési védőháló, molinó

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett

ca) hirdetőoszlop,

cb) citylight berendezés,

cc) megállító tábla,

cd) reklámkorlát,

ce) transzparens elhelyezése esetén.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati szerződés megkötésére csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.

13. § (1)20 Településképi bejelentési eljárási kötelezettség alá tartoznak a Rákóczi utca mindkét oldalán az Arany János utcától a Kossuth utcáig terjedő szakaszon a K-1 jelű sportpálya és a K-3 jelű piac területén lévő ingatlanok.

(2)21

5. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása

14. § (1)22 A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.

(2) A dokumentációnak - a bejelentés tárgyának megfelelően - legalább az alábbi munkarészeket kell tartalmazni:

a) a 10. § szerinti építési munkák esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról

ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

ac) alaprajzot,

ad) valamennyi homlokzatot, valamint

ae) utcaképi vázlatot, amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik;

b) a 11. § szerinti rendeltetés-módosítások esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében - a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő - változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,

bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

bc) alaprajzot, valamint

bd)23 homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet,

c) az 12. § szerinti reklám-elhelyezések esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített

ca) műszaki leírást,

cb) közterületi elhelyezés esetén (a mobil megállító tábla kivételével) M=1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot,

cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,

cd) az építmény érintett részletét, 2 m2-t meghaladó felületű berendezés esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot, valamint

ce)24 látványtervet.

(3)25

(4)26 A 10-12. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha

ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(5)27

(6) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés

a) nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, továbbá - a csatolandó dokumentációt illetően - a (2) bekezdésben előírt követelményeknek,

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám nem illeszkedik a településképbe,

c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, illetve ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.

(7)28

(8) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.

(9)29 A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás érvényességi ideje egy év.

IV. fejezet

A településképi véleményezési eljárás szabályai

6. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre

15. § (1) A 16. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt területekre, illetve építési munkákra vonatkozóan - településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

a) új építmény építésére,

b)30 meglévő építmény - (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését eredményező - bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irányuló építési-, összevont- vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

(2)31

16. § (1)32 A rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni, a Rákóczi utca mindkét oldalán az Arany János utcától a Kossuth utcáig terjedő szakaszán a K-1 jelű sportpálya és a K-3 jelű piac területén tervezett, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti műszaki tervekkel kapcsolatban.

(2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni továbbá a konkrét helyszíntől és az ingatlan építési övezeti besorolásától függetlenül

a) a 9,00 m-es épületmagasságot meghaladó, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új építmények, valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítések, tetőtérbeépítések,

b) valamennyi 500 m2 bruttó szintterületet meghaladó földszintes, valamint 1500 m2 bruttó szintterületet meghaladó többszintes új építmény,

c) a b) pontban szereplő nagyságrendeket meghaladó meglévő építmény rendeltetését - a működést és a környező beépítéshez való viszonyt - megváltoztató, d) helyi építészeti értékvédelem alatt álló építményt érintő építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

7. A településképi véleményezési eljárás lefolytatása

17. § (1)33

(2) A polgármester településképi véleményét - az (1) és (3) bekezdés szerint - a főépítész készíti elő.

(3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre

a) javasolja,

b) feltétellel javasolja, illetve

c) nem javasolja.

(4)34 A településképi véleményt - a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül - meg kell küldeni a kérelmezőnek, és PDF formátumban az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.

18. § (1)35 Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - az alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell:

a) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát,

b) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben,

c) valamennyi homlokzatot,

d) látványtervet vagy modellfotót, legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel.

(2)36

8. A településképi véleményezés részletes szempontjai

19. § (1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció

a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,

b)37

c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a) a beépítés módja - az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl - megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,

c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve építmények kilátását,

d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén

da) biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,

db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a) a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően - nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.

(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a

településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,

b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,

c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,

d) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy

e) a tetőzet kialakítása - különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei - megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.

(5) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy

a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata

aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,

ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,

ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően

ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló - a közterületet érintő - beavatkozásokra,

b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.

(6) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a főépítészi minősítés során egyaránt figyelembe kell venni.

V. fejezet

9. Záró rendelkezések

20. § (1) E rendelet 2013.február 15-én lép hatályba, és rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a rendelet hatályba lépését követően indult eljárások során kell alkalmazni.

(2) A rendelet 8-9. §-ában foglalt szabályokat a folyamatban lévő tervezési munkák

tekintetében is alkalmazni kell.


1
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 15-től.
2
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
3
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
4
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
5
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
6
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
7
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
8
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
9
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
10
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
11
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
12
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
13
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
14
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
15
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
16
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 15-től.
17
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
18
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 15-től.
19
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
20
Módosította: 11/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. május 3-ától.
21
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
22
Módosította: 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. február 1-étől.
23
Módosította: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. június 15-től.
24
Módosította: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. június 15-től.
25
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 15-től.
26
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés i) pontja. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
27
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 15-től.
28
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 15-től.
29
Beiktatta: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés. Hatályos 2013. június 15-től.
30
Módosította: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. június 15-től.
31
Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 15-től.
32
Módosította: 11/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013. május 3-ától.
33
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés j) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
34
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
35
Módosította: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés k) pontja. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
36
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés l) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.
37
Hatályon kívül helyezte: 8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés m) pontja. Hatálytalan 2014. augusztus 1-től.