A szöveg időállapota: 2008.I.1. - 2012.XII.31.
Időállapot váltás: 2008.I.1. - 2012.XII.31.
2013.I.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


17/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

a helyi iparűzési adóról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hunya község közigazgatási területének egészére.

Az adó alanya

2. § Az adó alanya:

a.) az adóköteles iparűzési tevékenységet végző magánszemély, vállalkozó

b.) a társasági törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet.

Az adókötelezettség megszűnése és keletkezése

3. § (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Az adó mértéke

4. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén évente az adóalap 1,8 %-a.

(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány összege napi 600 Ft.

Adómentesség

5. § Mentesül az adófizetési kötelezettség alól az az adóalany, akinek vállalkozási szintű adóalapja az 500 000 Ft-ot nem haladja meg.

Záró rendelkezések

6. § (1) Az önkormányzat a beszedett adó összegéről és felhasználásáról évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a vállalkozókat és a település lakosságát tájékoztatni.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a.) A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

b.) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(3) A rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének az 1/2002. (XII.13.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról és az azt módosító 6/2003 (IV.25.), 13/2003. (XII.17.) 10/2004. (XI.12.), 14/2005. (XII.21.) és 21/2006. (XII.14.) számú rendeletek, azzal, hogy az ezen rendeletek által érintett időszakokra az azokban rögzített adómértékeket kell alkalmazni.