A szöveg időállapota: 2019.III.1. -
Időállapot váltás: 2006.XII.15. - 2010.X.31.
2010.XI.1. - 2015.XI.27.
2015.XI.28. - 2017.V.25.
2017.V.26. - 2019.II.28.
2019.III.1. -


23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Településrendezési Tervéről

Hunya Község Önkormányzata az 1997. évi LXXVII. törvény, valamint a 253/1997. (XII.20) (továbbiakban: OTÉK) Kormányrendelet alapkán a településrendezési terv megvalósítása érdekében az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja

I. fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. § (1) E rendelet hatálya Hunya Község teljes igazgatási területére, valamint a területen végzett 1.§. (3) bekezdésében részletezett tevékenysége

(2)1 A belterület szabályozási tervét a 3. melléklet, a külterület szabályozási tervét - a kül- és belterület északi területe és környezete 5. mellékletben, valamint az Északi területek és homokbánya 6. mellékletben foglalt kivételével - a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A területen területet felhasználni, teleket alakítani, beépíteni utat és egyéb közlekedési létesítményt, közműhálózatot és bármely más épületet, létesítményt létesíteni, bővíteni, lebontani valamint ezekre hatósági engedélyt, illetve szakhatósági hozzájárulást adni csak a mindenkor érvényes országos szabályozásoknak (törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek) a területre készített szabályozási tervek és jelen önkormányzati rendeleteknek megfelelően szabad.

1/A. §2 A rendelet megalkotása a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező szervek - Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Orosházi, Szarvasi Kistérségi Intézete, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-Alföldi Iroda, Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Szolnoki Bányakapitányság, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szeged - véleményének kikérésével, azok figyelembevételével, a vélemény-nyilvánítókkal egyetértésben történt.

2. § (1) A szabályozási terven jelölt szabályozási elemek, kötelezőek, azokat csak az 1997. évi LXXVIII. törvényben rögzített egyeztetési eljárásnak lefolytatása mellett lehet megváltoztatni.

(2) A rendeletben „főrendeltetésszerű” épület alatt lakóépületet, vagy vendéglátó, kereskedelmi célú épületet kell érteni. Ha egy telken belül kettő, vagy mindhárom jelen van, akkor bármelyik lehet főrendeltetésű.

(3) A lakóterületeken az alábbi ipari tevékenységek céljára építési engedély nem adható:

- állati- hulladék feldolgozás

- szállítási tevékenység (nehézgépjármű) telephelye,

- vegyipari tevékenység

(4) Hírközlési létesítmények légvezetékesen is elhelyezhetők.

II. fejezet

A TERÜLET FELHASZNÁLÁSA

3. § (1) Építési használat szerint az igazgatási terület:

a. beépítésre szánt terület, és

b. beépítésre nem szánt területet foglal magába.

(2) A beépítésre szánt területek lehetnek:

- falusias lakóterületek,

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület,

- ipari, gazdasági terület,

- különleges terület.

(3) A beépítésre nem szánt területek lehetnek:

- közlekedési és közműterület,

- zöldterület,

- erdőterület,

- védőerdő terület,

- általános mezőgazdasági terület,

- kertes mezőgazdasági terület,

- vízgazdálkodási terület,

-3 Különleges terület.

Falusias lakóterület

4. § (1) A lakóterületen elhelyezhetők az OTÉK 14. §-a szerinti létesítmények, kivéve:

- sportlétesítmény

- üzemanyagtöltő.

(2) Jelen rendelet 4. § (1) bekezdése alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha egyetlen környezetterhelési kibocsájtási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeknek.

(3) A területen az épületeket magastetővel kell ellátni.

(4) Állattartó épületet csak a jelenleg szóló rendeletben, illetve annak hatályon kívül helyezése után a mindenkor érvényes helyi állattartási rendeletben meghatározott védőtávolságok figyelembevételével lehet elhelyezni.

Lf-1 jelű építési övezet

5. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000m

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, minimum 3,5 méter

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.

(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem létesíthetők.

Lf-2 jelű építési övezet

6. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000m

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- oldalkert mérete 3,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5)4 A főrendeltetésű épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, a minimum 3.5 méter.

(6) Főrendeltetésszerű épület utcafelőli homlokzatának az utcától mért távolsága valamelyik szomszédos épület távolságával kell hogy megegyezzen.

(7) A területet részleges közművetítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.

(10) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem létesíthetők.

Lf-3 jelű építési övezet

7. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 900m

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) A főrendeltetésű épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, minimum 3,5 méter.

(6)5

(7) A területet részleges közművesítéssel kell ellátni.

(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter.

(10) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető.

Lf-4 jelű építési övezet

8. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 1200m

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 3,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5)6 A főrendeltetésű épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, minimum 3,5 méter, az utcafronti homlokzat utcafronttól mért távolsága a két szomszédos épület valamelyikével kell hogy megegyezzen.

(6) A terület részleges közművesítéssel kell ellátni.

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 18,0 méter.

(9) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető.

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület

Gksz-1 jelű építési övezet

9. § (1) A területen az OTÉK 19. §-a szerint elhelyezhető épületek közül az alábbiak nem helyezhetők el:

- parkolóház, üzemanyagtöltő,

- egyházi, egészségügyi épület.

(2) Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melynek környezetterhelési, kibocsájtási paraméterük nem haladja meg a környező lakóterületek határán a lakóterületekre előírt határértékeket.

(3) Kialakítható legkisebb telekméret 2000m

(4) A telek beépítési módja szabadon álló.

(5) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(6) A telek beépíthetősége 40%.

(7)7 Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.

(8) A területet részleges közművetítettséggel kell ellátni, megengedhető saját vízmű is.

(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 20%.

(10) Terepszint alatti építmény létesíthető.

Ipari gazdasági terület

Gip-1 jelű építési övezet

10. § (1) A terület elsősorban a nagyszámú állattartás létesítményeinek, a mezőgazdasági műveléshez szükséges géptelepek, valamint műtrágya és vegyszertárolók elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezeten belül elhelyezhető még olyan nem vegyipari tevékenység épülete is, mely nincs zavaró hatással az állattartásra, és a tevékenységnél nincs védőtávolság igénye az állattartással szemben.

Továbbá elhelyezhető:

- a területen dolgozók ellátását biztosító szociális épületek ,

- a gazdasági tevékenységhez szükséges irodák,

- a tevékenységhez feltétlenül szükséges lakóépületek,

- a terület ellátását szolgáló infrastruktúra létesítményei.

(3)8 A telekre és az épületekre vonatkozó előírások:

- a kialakítható legkisebb telekméret 4000m

- az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni,

- a beépítettség legnagyobb építménymagasság 4,5 méter, az alól kivétel, ha a technológia ennél feltétlen nagyobb magasságot igényel,

(4) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(5) Minden telken belül a mezőgazdasági terület felőli határán építési engedély kiadásakor hármas fasor telepítését kell előírni.

(6) A telkeken belül az építési hely lehatárolása a következő:

- az előkert mérete 5,00 méter,

- az oldalkert mérete 6,00 méter,

- a hátsókert mérete 10 méter.

Különleges terület

K-1 jelű építési övezet

11. § (1) A terület sportpálya elhelyezésére szolgál.

(2) A terület beépíthetősége maximum 10%.

(3) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,0 méter.

(4) A telek beépítési módja szabadon álló.

(5) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert méret 5,0 méter.

(6)9

(7) A zöldfelület legkisebb mérete 70%.

(8) Terepszint alatti építmény létesíthető.

(9) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(10) A kialakítható legkisebb telekméret 5000m

K-2 jelű építési övezet

12. § (1) A területen a vízmű létesítményei helyezhetők el.

(2) A terület beépíthetősége maximum 30%.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 3,0 méter,

- oldalkert mérete 3,0 méter,

- hátsókert mérete 3,0 méter.

(5) Megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 méter.

(6) Terepszint alatti építmény létesíthető.

(7) A területet részleges közművetítettséggel kell ellátni.

(8) A kialakítható legkisebb telekméret 1000m

K-3 jelű építési övezet

13. § (1) A terület piac elhelyezésére szolgál.

(2) A terület beépíthetősége maximum 20%.

(3) A megengedett legnagyobb építménymagasság 3,5 méter.

(4) A telek beépítési módja szabadon álló.

(5)Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 3,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(6) A területet részleges közművesítéssel kell ellátni.

(7) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető.

(8) A kialakítható legkisebb telekméret 2000m

K-4 jelű építési övezet

14. § (1) A terület temető elhelyezésére szolgál.

(2) A terület beépíthetősége maximum 10%.

(3) A temető területén csak ravatalozó és kripta épülete helyezhető el, melynek építménymagassága maximum 3,5 méter.

(4) A temető külső 3 méteres sávjában csak növényzet helyezhető el.

(5) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(6) A kialakítható legkisebb telekméret 2000m

K-5 jelű építési övezet

15. § (1) A terület szennyvízkezelő és hulladékudvar elhelyezésére szolgál.

(2) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni.

(3) Az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 méter, kivéve ha a technológia ennél magasabbat igényel.

(4) A telek beépíthetősége 30%.

(5) A kialakítható legkisebb telekméret 2000m

(6) A területet teljes közművesítéssel kell ellátni.

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

K-6 jelű építési övezet10

16. §

K-7 jelű építési övezet

17. § (1) A terület döghűtőkamra elhelyezésére szolgál.

(2) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni.

(3) A megengedett legnagyobb építménymagasság 3,5 méter.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 15,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége 30%.

(6) A kialakítható legkisebb telekméret 1500m

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 50%.

(8) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(9) Terepszint alatti építmény létesíthető.

Közlekedési és közműterület

Köu-1 jelű övezet

18. § (1) A területen az országos közutak, kerékpárutak gépjárművek várakozóhelyek, autóbusz pályaudvar, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények, valamint fasorok helyezhetők el.

(2) A területen elhelyezhetők:

- közlekedési építmények,

- maximum 1m felületű reklámhordozók a belterületen, a közút kezelőjének hozzájárulásával, külterületen nem helyezhető el,

- tömegközlekedési váró helyiségek,

- a közúti közlekedést nem zavaróhelyen emlékmű, szobor, telefonfülke, díszkút, rögzített pad.

(3) Az utcákon meglévő fasorok megtartandók, ez alól kivétel csak a közlekedési csomópontok területigénye.

(4) A közút tengelyétől külterületen 100m távolságon belül reklám nem helyezhető el.

Köu-2 jelű övezet

19. § (1) A területen a helyi gyűjtőutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények és fasorok helyezhetők el.

(2) A területen elhelyezhető:

- maximum 1m felületű reklámhordozók a közút kezelőjének hozzájárulásával,

- a közúti közlekedést nem zavaró helyen emlékmű, szobor, telefonfülke, díszkút, rögzített pad.

(3) Az utcákon a meglévő fasorok nem számolhatók fel.

(4) A területen elhelyezhető:

- maximum 1m felületű reklámhordozók a közút kezelőjének hozzájárulásával.

Köu-3 jelű övezet

20. § (5) A területen a lakóutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények és fasorok helyezhetők el.

(6) Az utcákon a meglévő fasorok nem számolhatók fel.

(7) A területen elhelyezhető:

- maximum 1m felületű reklámhordozók a közút kezelőjének hozzájárulásával.

Köu-4 jelű övezet

21. § (1) A területen mezőgazdasági gyűjtőutak helyezhetők el.

(2) Az ingatlan szélességét kiépítéskor 12 méterre kell növelni.

(3) Az utakat kétoldali fasorral és csapadékvízgyűjtő árokkal alakíthatók ki.

Köu-5 jelű övezet

22. § (1)A területen mezőgazdasági utak helyezhetők el.

(2) A területen egyoldali fasor is elhelyezhető.

Zöldterület

Z-1 jelű övezet

23. § (1) A területen növényzeten kívül elhelyezhető járda, sétaút, szobor, díszkút, rögzített pad, telefonfülke, 1m -nél nem nagyobb reklámhordozó.

(2) A terület intenzív kezelésű zöldterület.

(3) A területen épület nem helyezhető el, meglévő épület felújítható.

Erdőterület

Eg jelű övezet

24. § (1) Az övezetben csak gazdasági célú erdő telepíthető.

(2) A területen semmilyen épület nem helyezhető el, az építmények közül csak vadetető létesíthető.

Ev jelű övezet

25. § (1) A területen védőerdősáv helyezhető el csupán. A védőerdősáv telepítéséig mezőgazdasági művelés folytatható.

(2) Védőerdősáv megszakítást lehet kialakítani a közművezetékek számára, valamint mezőgazdasági- és tanyaépületek megközelítése céljára.

Általános mezőgazdasági terület

Má-1 jelű övezet

26. § (1) Az övezet mezőgazdasági művelésű terület.

(2) A 720-1500m nagyságú telken elhelyezhető épület építménymagassága 3,5 m lehet.

(3)11 Az 1500m-t meghaladó nagyságú telken elhelyezhető épület építménymagassága 4 m lehet. A tetőtér beépíthető.

(4) 6000m-nél nagyobb telekterület esetén építhető lakóépület építménymagassága 6,5 m lehet.

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdés szerint építhető épületek köré legalább két sorú fasor telepítendő az építéssel egy időben.

(6) A (3) bekezdésben szereplő lakóépület építésének feltétele, hogy:

- a telek legalább magánútról megközelíthető,

- a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia és ivóvíz biztosított,

- a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése biztosított,

- a használat során keletkező hulladék elszállításának illetőleg házilagos komposztálásának lehetősége biztosított legyen.

(7) Az épületeket a telken szabadon állóan kell elhelyezni, minimum 3 méter elő-, oldal. és hátsókertet szabadon kell hagyni.

(8) A közutak tengelyétől az épületek építésénél minimum az alábbi távolságot kell betartani:

- földút mellett 10 méter,

- burkolt út mellett 25 méter.

(9) Energia termelési célú szélerőművek építésénél (nem saját célra):

- lakóépületektől, lakóingatlanoktól, üdülőtelepektől 1000 m-es távolságot,

- beépítésre szánt lakóterületek határától 1000 m-es távolságot,

- állami közutak külterületi szakaszától és egyéb beépítésre szánt területtől rotorlapátokkal növelt magasságának 110%-ának megfelelő távolságot kell betartani.

Má-2-es övezet

27. § (1) Szabályozása megegyezik az Má-1-es övezettel, kivéve, hogy lakást magában foglaló épület a területen nem helyezhető el.

(2) A szeméttelep rekultivációja után a csak szeméttelep védőövezetébe eső területen az Má-1-es övezet előírásait kell alkalmazni.

Má-3-as övezet

28. § (1) A területen semmilyen épület nem építhető.

(2) A területen csak olyan építmény helyezhető el, mely az öntözőrendszer mozgását nem korlátozza.

Kertes mezőgazdasági terület

Mk övezet

29. § (1) Az övezetben az Má-1-es övezet (1), (2), (3) és (7) bekezdésének előírásait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a telken csak egy épület helyezhető el a 3%-os beépíthetőség megtartásával.

Birtokközpontra vonatkozó előírások

30. § Birtokközpont kialakítását az OTÉK 29. § (5), (6), (7) és (8) bekezdése szerint kell elvégezni.

(1) A birtokközpont határán a belső oldalon minimum hármas fasort kell kialakítani a használatbavételi engedély kiadását megelőzően.

(2)12 Az épületek szabadon állóan helyezhetők el. A beépítettség legnagyobb mértéke a 45%. A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,00 méter ez alól kivételt képez ahol a technológia ennél nagyobb magasságot igényel. A területet részleges közművesítéssel kell ellátni azzal a lehetőséggel, hogy közüzemi ivóvíz szolgáltatás helyett saját vízmű is létesíthető.

(3) Az épületeket csak a 25. § (6) bekezdésben előírt feltételekkel lehet megvalósítani.

Vízgazdálkodási terület

V-1 jelű övezet

31. § (1) Ide tartozik a belvízcsatornák medre és partja.

(2) A területen csak vízépítési műtárgy helyezhető el.

K-6 jelű építési övezet13

31/A. § (1) A terület homokbánya elhelyezésére szolgál.

(2) Épület, építmény szabadon állóan helyezhető el, úgy, hogy a szomszédos ingatlanok határától legalább 3 méter szabadon kell hogy maradjon.

(3) A homokbánya területén csak annak üzemeltetésével, funkciójával kapcsolatos építmény helyezhető el.

(4) A területet hiányos közművesítettséggel kell ellátni.

(5) Terepszint alatti építmény létesíthető.

(6) A kialakítható legkisebb telekméret 5000m

(7) A telek beépíthetősége 2%.

III. fejezet

MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

32. § (1) 14 A régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanokat a 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi védettség alatt álló természeti értékek jegyzékét az 2. sz. melléklet tartalmazza.

33. § (1) Levegőtisztasági szempontból a település teljes területe kén-dioxid, nitrogén-oxid, szénmonoxidok és benzol anyagok tekintetében „F” zónába, míg szilárd (PM 10) szennyezőanyag tekintetében „E” zónába tartozik.

(2) A zajkibocsájtásnál jelen rendeletben az építési övezetekre előírt határértékeit kell betartani:

- lakóterületen és lakóterületbe ékelődő kereskedelmi központ vegyes területen:

nappal (06-22): 50 dBA

éjjel (22-06): 40 dBA

temető területén:

nappal (06-22): 45 dBA

éjjel (22-06): 25 dBA

- kereskedelmi szolgáltató területen:

nappal (6-22): 60 dBA

éjjel (22-6): 50 dBA

(3) A felszíni vizek védelménél a 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezés előírásait kell betartani.

(4) Az ipari létesítmények engedélyezésénél meg kell oldani mind a kommunális jellegű, mind az ipari jellegű de nem veszélyes ipari hulladékok ártalmatlanítását és gyűjtését. A veszélyes hulladékokra vonatkozóan betartandók a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai.

(5) A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig szennyvíz csak zárt szennyvíztárolóban helyezhető el.

34. § Az általános biztonsági előírásokat az 1. sz. függelék tartalmazza.

IV. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. § (1) Jelen rendeletben nem szabályozott esetekben az országos érvényű előírásokat kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és egyidejűleg a 17/2006. (IX. 29.) KT. sz. rendelet hatályát veszti.

1. sz. függelék a 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános biztonsági előírások

Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei:

(1) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961. (Eü.K7.) EüM-OVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni.

(2) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezéshez kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásainak betartásával lehet.

(3) Meglévő és létesítendő közművezetékekre az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3-83 előírásait kell betartani.

(4) Gázvezetékekre az alábbi szabványok tartandók be:

- 1969. évi VII. tv. a gázenergiáról,

- Gáz és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete (10/1970. OBF utasítás),

- Gázelosztó Vezetékek Műszaki Biztonsági Szabályzata (17/1977. NIM.E.25. utasítás),

- MSZ 7048-1-3 szabványsorozat.

(5) Villamos berendezések biztonsági övezete:

- föld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120 kV feszültségen 13 méter, nyomvonaltengelytől 15 méter, 1-20 kV középfeszültségen 5,0 méter, nyomvonaltengelytől 7 méter,

- a biztonsági övezetekre vonatkozóan a 11/1984. (VIII.22.) Ip. M. rendelet 4. §-ának, 9-10 . §-ainak és a 12-15. §-ainak előírásait be kell tartani,

- hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999. (X. 6.) sz. KHVM rendelet előírásait be kell tartani.

(6) A vízelvezető csatornák működőképességét - függetlenül azok tulajdonosaitól ill. kezelőjétől - fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995. évi LVII. törvény előírásait kell betartani, valamint a 46/1999. (III.18.) Korm. rendelet 2. § (3) c. pont előírásait be kell tartani.

1. melléklet a 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

HUNYA TERÜLETÉN LÉVŐ RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
Lelőhely száma Érintett helyrajzi számú területek, illetve koordináták
1. 048/110
2. 045/72-78
3. 082/26-30, 082/39-40
4. 082/2, 18,22, 080/52-62
5. 633+580, 427+330
6. 633+780, 427+170
7. 634+010, 427+000
8. 634+180, 427+080
9. 633+010, 427+010
10. 633+310, 426+980
11. 633+610, 426+690
12. 634+280, 426+140
13. 633+780, 426+250
14. 634+260, 426+530
15. 634+490, 425+650
16. 634+800, 426+700
17. 635+450, 426+820
18. 635+470, 426+970
19. 636+150, 426+940
20. 635+690, 427+170
21. 635+370, 426+580
22. 636+760, 426+560
23. 636+930, 427+920
24. 635+350, 427+060
25. 635+200, 427+180
26. 635+090, 427+520
27. 635+380, 427+900
28. 635+480, 427+380
29. 635+600, 427+350
30. 639+630, 425+600
31. 635+890, 427+890
32. 634+620, 428+320
33. 634+560, 428+460
34. 636+660, 428+020
35. 639+210, 427+760
36. 638+920, 426+600
37. 638+850, 426+390
38. 639+770, 426+350
39. 640+200, 426+080
40. 639+950, 427+450
41. 638+530, 426+310
42. 639+220, 426+630
43. 639+310, 426+480
44. 639+460, 426+640
45. 639+460, 426+640
46. 639+730, 425+510
47. 640+220, 425+830
48. 635+890, 426+300

2. melléklet a 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

HUNYA TERÜLETÉN LÉVŐ HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Helyi jelentőségű védett természeti érték helye Helyi jelentőségű védett természeti érték tárgya
Piac területe Piramistölgy 5 db
(Quercus robur ’Fastigiata’)
Piac területe Magas kőris
(Fraxinus excelsior)
Liget területe Húsos som 2 db
(Cornus mas)
Liget területe
Vadgesztenye 8-10 db
(Aesculus sp.)
Kossuth L. u. 2-10. sz előtti lakóházak előtt Hársfa 20 db
(Tilia sp.)
Kossuth u.
Templomkert
Kocsányos tölgy
(Quercus robur)
Kossuth utca 3.
Óvoda
Virágos kőris
(Fraxinus ornus)
Kossuth utca 3.
Óvoda
Fehér eper
(Morus alba)
Kossuth utca 34.
Lakóház udvara
Magas kőris
(Fraxinus excelsior)

3. melléklet a 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez15

A belterület szabályozási terve


1
Módosította: 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. november 28-ától.
2
Beiktatta: 4/2010. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2010. november 1-től.
3
Beiktatta: 4/2010. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2010. november 1-től.
4
Módosította: 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019. március 1-étől.
5
Hatályon kívül helyezte: 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2019. március 1-étől.
6
Módosította: 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019. március 1-étől.
7
Módosította: 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019. március 1-étől.
8
Módosította: 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019. március 1-étől.
9
Hatáylon kívül helyezte: 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2019. március 1-étől.
10
Az alcímet és a 16. §-t hatályon kívül helyezte a 4/2010. (IX. 2.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2010. november 1-től.
11
Módosította: 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019. március 1-étől.
12
Módosította: 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2019. március 1-étől.
13
Az alcímet és a 31/A. §-t beiktatta a 4/2010. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2010. november 1-től.
14
Módosította: 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. május 26-ától.
15
Módosította: 16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. november 28-ától.