A szöveg időállapota: 2012.VI.1. -
Időállapot váltás: 2006.V.1. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2012.V.31.
2012.VI.1. -


5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet

a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről

A vásárok és piacok rendjének biztosítása, a piac- és vásártér használati díjának rendezése, valamint az árusítható cikkek körének meghatározása érdekében Hunya Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1.§-ának (3) bekezdésében, valamint a 16.§.(1) bekezdésében, illetve a 35/1995.(IV.05.) Korm. rendelet 2.§.(1) bekezdésében biztosított jogköre alapján az alábbiakat rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1)A rendelet hatálya Hunya Község Önkormányzata által a Hunya község területén fenntartott

napi élelmiszer-, zöldség-, naposbaromfi-, használtcikk piacra, kirakodóvásárra, stb.

(továbbiakban piac)

b.) illetve búcsúvásárra terjed ki.

(2) Személyi hatály: a rendelet szabályait mindenki köteles megtartani, aki a piacon, vásáron elad, vásárol, vagy ott egyéb engedélyhez kötött tevékenységet végez.

(3) Nem tejed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra, vagy ezzel egy tekintet alá eső árusításra még akkor sem, ha az eladó ezt vásár elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi (jogosítvány) alapján közterületen folytatott árusításra.

Vásár és piac fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) Hunya Község Önkormányzata működési területén a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelete, valamint a Polgármesteri Hivatal (I. fokú hatóság) az illetékes állategészségügyi hatóság engedélyével és felügyeletével tart vásárokat.

(2) Alkalmi ünnepi vásárt az (1) bekezdésben meghatározott I. fokú hatóság eseti engedélye alapján a 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak tarthatnak. A kérelmet a rendezvény esedékessége előtt 2 hónappal kell benyújtani.

(3) A vásár egy vagy több árucikkre (állatfajra) korlátozva is tartható.

(4) A heti piac minden héten kedden, csütörtökön és pénteken kerül megrendezésre.

A piac, búcsúvásár helye és ideje

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott piac a Rákóczi út 268 hrsz-u területen, minden héten kedden, csütörtökön, pénteken kerül megtartásra.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b.) pontjában említett búcsúvásár a Rákóczi út 268 hrsz-ú területen továbbá a Petőfi út 1. sz előtt, és a szembeni 122/2 hrsz-ú területen, parkolóban, továbbá a Rákóczi út -Petőfi út kereszteződéstől délre, a Rákóczi út mindkét oldalán a Templom-sorig eső, évente egyszer - június 19. - július 3. közötti időpontban - kerül megtartásra.

4. § (1) A vásárok és piacok rendjéről, fenntartásáról a helyhasználati díjak beszedéséről a vásár- illetve piactér tisztántartásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) A Polgármesteri Hivatal által adott külön engedély alapján lehet a vásárokon, piacokon, közterületen állandó telephelyet létesíteni, vagy közterületet igénybe venni.

(3) A Polgármesteri Hivatal feladata a vásár meghirdetése, a vásárok időpontjának megváltoztatásával, valamint a rendészeti feladatok ellátásával kapcsolatos intézkedések megtétele.

Árusítási idő

5. § (1) A heti piac reggel 06 órától délután 14 óráig tart. A Polgármesteri Hivatal ettől eltérő időpontot is megállapíthat.

(2) A búcsúvásár reggel 06 órától délután 14 óráig tart.

Piacokon, vásárokon forgalomba hozható áruk

6. § (1) Heti piacon (napi élelmiszer piacon) ló, szamár, öszvér, bivaly, szarvasmarha, sertét, juh, és kecske kivételével bármely áru forgalomba hozható, amit jogszabály nem tilt.

(2) Búcsúvásáron kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos könyv, kiadvány, fénykép, levelezőlap, játék, emléktárgy, bazáráru, élő- és művirág, mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kialakult szokások szerint búcsúvásáron árusítható egyéb termék hozható forgalomba.

(3) Használtcikk piacon használtcikk (anyag) hozható forgalomba.

Piacokra és vásárokra vonatkozó közös rendelkezések

7. § (1) Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával ár- és termékértékesítés, vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató- és javítóipari tevékenység folytatható.

(2) A vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható forgalomba:

nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő,

gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény,

kábítószerek és pszichotrop anyagnak minősülő termék,

mérgező és veszélyes anyag,

látást javító szemüveg, kontaktlencse,

fegyver, lőszert, robbanó- és robbanószer, külön jogszabály alapján II., III., iV., vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray,

„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,

kulturális javak,

védett, vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,

olyan termék, vagy hulladék, melynek forgalomba hozatala előzetes, vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelynek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.

(3) Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható forgalomba:

a fűszerpaprika őrlemény,

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék,

növényvédő szer,

barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány,

gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek),

külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék.

Árusításra jogosultak köre

8. § (1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint - az (5) bekezdésben foglaltak szerint - magánszemély árusíthat.

(2) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag

a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,

a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt, savanyított terméket,

mézet, (lépesmézet), saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet, tejterméket, tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból előállított füstölt húst, szalonnát, olvasztott étkezési zsírt árusíthat, az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.

(3) Gomba csak ott árusítható, ahol a piaci gombaárusítás ellenőrzésére és árusítási engedély kiadására a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr működik.

(4) A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.

(5) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősül- az Európai Gazasági Térség valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező - egyéb magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a kirakodóvásáron és használtcikk-piacon alkalomszerűen értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.

(6) E rendelet nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek az egyes termékek értékesítéséhez külön feltételeket állapítanak meg.

Egészségügyi intézkedések

9. § (1) Az élelmiszerek forgalomba hozatalával hivatásszerűen foglalkozó személy vásáron és piacon csak akkor árusíthat, ha egészségügyi könyvvel rendelkezik.

(2) A piaci árusítással nem hivatásszerűen foglalkozó magántermelőkkel szemben az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni nem kell. Nem foglalkozhatnak azonban élelmiszerárusítással azok az alkalmi árusok, akik undort keltő betegségben szenvednek, vagy az általuk árusított élelmiszer szennyezett vagy fertőzött.

(3) Vásáron és piacon közvetlen fogyasztásra szolgáló élelmiszert csak tiszta asztalról, vagy állványról szabad árusítani. Az árusítás megfelelő tartályból, vagy edényből történhet. Gyümölcs és nyersen fogyasztható zöldségfélék csak tiszta ládából, kosárból árusíthatók.

(4) Készételt, cukorkát, süteményt szennyeződéstől mentes, portól, légytől és csapadéktól védetten lehet kiadni. Azok letakarására csak tiszta szövetet lehet használni.

(5) Ételek és italok árusítása és kiszolgálása csak frissen mosott, tiszta edényből történhet. Az ivó- és evőedények mosására csak ivóvíz minőségű folyóvizet lehet használni. Papírból s műanyagból készült ivópohár ismételt használata tilos.

(6) Tejet és tejterméket forgalomba hozni csak kifogástalan edényben, tiszta asztalról lehet. Az ilyen edénybe kézzel belenyúlni, vagy abba megízlelés után árut visszatölteni tilos.

(7) Romlott árut a vásár, illetve a piac területére bevinni vagy ott tartani tilos.

Helypénz

10. § (1) Az, aki a vásáron, piacon árusít, helyet foglal, vagy szolgáltatást vesz igénybe e rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott mértékű helypénzt és mázsálási díjat köteles fizetni. A díjtételek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

(2) A helypénz és mázsálási díj beszedése a Polgármesteri Hivatal által kijelölt személyek feladata.

(3) A helypénz ellenében a helyhasználó jegyet kap, amely a váltás napján vásár, piac idejére érvényes és másra nem ruházható át. A helypénzjegyet a használó ellenőrzés esetén köteles felmutatni.

Helyhasználat engedélyezése

11. § (1) A vásáron és piacon az árusok, illetőleg a szolgáltatók helyét az egyes szakmákra is tekintettel a Polgármesteri Hivatal jelöli ki megbízottja útján.

(2) A vásáron és piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése a helyhasználó feladata. Az úru értékének csökkentéséért vagy elvesztéséért a fenntartót nem terheli felelősség.

A vásárok és piacok rendje

12. § (1) Az árusító sátrakat, asztalokat és árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.

(2) A vásár és piac területére csak árufeltöltést végző járművel lehet behajtani. A járműveknek az áru fel- és lerakása után a vásár és piac területét el kell hagyniuk.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az értékesítés a járműről történik.

(4) Az élelmiszerpiac területén gépjármű helyhasználati díj megfizetése mellett sem tartózkodhat.

(5) A vásár területén maradó járműveket az árusító helyek között, kijelölt közlekedési utakon elhelyezni nem szabad.

(6) A vásárrendező köteles az általa tartandó vásárról, a vásár jellegéről, az ott árusításra kerülő termékek köréről, időpont megjelölésével, legalább 60 nappal a megrendelést megelőzően írásban tájékoztatni a vásár helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, vámhivatalt és a területileg illetékes kamarát. Ennek alapján a kamarák vásárnaptárt tehetnek közzé.

(7) A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályban, önkormányzati rendeletben foglaltak megtartását a jegyző megbízottja által biztosítja.

13. § (1) A sátrakat és asztalokat a vásár és piac befejezésével el kell távolítani. Az állandó helyhasználattal rendelkezők ez alól kivételben részesíthetők. Nem vonatkozik ez a rendelkezés természetszerűen a szilárd felépítményű elárusító helyekre.

(2) A vásáron, piacon csak engedéllyel rendelkező mutatványosok működhetnek és csak az engedélyükben meghatározott tevékenységet folytathatják. Minden mutatványos a meghatározott helyre szóló külön engedélyt köteles váltani.

(3) Az elárusító helyeken kimérésre kerülő áru mérésére kizárólag hitelesített mérőeszközt lehet használni.

(4) Tilos a vásár és piac területén:

az építményeket és berendezéseket rongálni,

eladásra nem szánt állatot bevinni,

közlekedési utakon a forgalmat akadályozni,

hitelesítetlen mérőeszközt és súlyt használni,

az elárusító asztalok közé gépjárművel behajtani,

perlekedni, lármázni, durva szavakat használni, botrányt okozni,

szerencsejátékot űzni.

(5) A vásár és piac területén tüzet rakni, vagy nyílt lángot használni tilos. Megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyek a meleg ételt készítő és forgalomba hozható árukhoz használhatók.

(6) A helyhasználó a tűzvédelmi berendezések hibáit, a tűzvédelmi előírásokba ütköző minden cselekményt, körülményt és tűzesetet haladéktalanul köteles jelenteni a piacfelügyelőnek.

Piacrendészeti szervek

14. § (1) Az elsőfokú vásár, illetve a piacrendészeti hatósági jogkört a Polgármesteri Hivatal gyakorolja.

(2) A vásárok és piacok rendészeti, egészségvédelmi fenntartási és helyhasználati díjak beszedésével kapcsolatos ügyeivel a Polgármesteri Hivatal megbízottjai foglalkoznak, akiket működésükben hatósági közegnek kell tekinteni.

(3) A vásár és piaci ügyekkel megbízott személy/ek intézkedései ellen a Polgármesterhez vagy a Jegyzőhöz lehet fordulni.

(4) Azokat a személyeket, akik az Önkormányzat rendeletét előírásait, illetve a piac, vásár rendjét súlyosan megsértik, a piac és vásárterületéről a piacfelügyelet eltávolíthatja. A kitiltás szólhat egy alkalomra, vagy hosszabb időre. A hosszabb időre szóló kitiltást írásbeli határozattal kell elrendelni. A kitiltás ideje maximum 1 évre szólhat.

(5) E rendelet nem szabályozott kérdésekben az áruk forgalmazására, a közegészségügy fenntartására, valamint a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos jogszabályok, továbbá a belkereskedelemre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Szabálysértési rendelkezések

15. § 1

16. § 2

Vegyes rendelkezések

17. § (1 ) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 59/1999. (XI. 26.) EüM. rendelet, a 35/1995. (IV. 5) Korm. rendelet, valamint a PTK. szabályai az irányadók.

18. § (1 ) Ez a rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

a 13/1993. (VI. 29.) Kt.sz. rendelet, a 2/1995. (II. 22.) Kt.sz. rendelet, a 10/1995. (V. 25.) Kt.sz. rendelet, az 1/1999. (I. 28.) Kt.sz. rendelet, a 2/2000. (III. 10.) Kt.sz. rendelet, a 19/2000. (XII. 15.) Kt.sz. rendelet, a 6/2001. (XII. 7.) Kt.sz. rendelet, a 11/2003. (XII. 4.) Kt.sz. rendelet, a 9/2004. (X. 15.) Kt.sz. rendelet, a 17/2005. (XII. 21.) KT.sz. rendelet

1. melléklet az 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelethez3

Piacra, búcsúvásárra alkalmazandó helypénzek mértékéről

A mázsálási díjak :

sertés 152 Ft + ÁFA/db

szarvasmarha 312 Ft + ÁFA/db.

A piac területén történő árusítás esetén az árusító által elfoglalt terület után :

168 Ft + ÁFA/m2/nap

Búcsúvásár területén az árusok által elfoglalt árusítóhely után :

168 Ft + ÁFA/m2/nap


1
Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2012. június 1-től.
2
Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2012. június 1-től.
3
Módosította a 16/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. január 1-től.