A szöveg időállapota: 2019.XI.29. - 2019.XI.29.
Időállapot váltás: 2019.XI.29. - 2019.XI.29.
2019.XI.30. -


10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése céljából, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (6) A Képviselő-testületet a 2019. október 13. napján tartott önkormányzati választásokat követően 4 fő egyéni listán képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 5.”

2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A polgármester az önkormányzat képviselete során, illetve saját hatáskörében eljárva a hivatalos levelezésére állami címerrel, protokolláris levelezésre a község címerével ellátott bélyegzőket használ. A bélyegzők „Hunya Község” valamint az „Önkormányzata” és „Polgármestere” feliratokat tartalmazzák. A protokolláris iratokon, okleveleken használható az önkormányzat pecsétjét szimbolizáló szárazbélyegző lenyomat is.

3. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) A képviselő-testület vagy helyi népszavazás dönt az önként vállalt feladatok köréről, a feladat ellátásának időtartamáról és a feladat megoldásának formájáról.”

4. § Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) Nem kötelező és más szerv hatáskörébe nem tartozó feladat felvállalásáról legkésőbb a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor dönthet a Képviselő-testület. Évközben a folyó költségvetésre is hatással bíró feladat ellátása önkéntesen csak indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.”

5. § Az Ör. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (7) A nem képviselő bizottsági tag a megválasztásától számított 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az önkormányzati képviselőre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot köteles tenni.”

6. § Az Ör. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait külső szolgáltató útján látja el.

7. § Az Ör. 42. § helyébe a következő rendelkezés lép:

42. § A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket szabályozó jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.”

8. § Az Ör. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. § (1) A 42. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.”

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

11. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

12. § (1) Az Ör. 12. § (8) bekezdésében a „bizottság tervezett időpontját” szövegrész helyébe a „bizottsági ülés tervezett időpontját” szöveg lép.

(2) Az Ör. 40. § (1) bekezdésben az „Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat:” szövegrész helyébe az „Az éves beszámoló keretei között az önkormányzat:” szöveg lép.

(3) Az Ör. 41. § (3) bekezdésében az „októberi” szövegrész helyébe a „novemberi” szöveg lép.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) az Ör. 11. § (8) bekezdésében a „A bizottság elnöke a bizottság rendes ülést megelőző 10. és 8. nap közötti időpontra hívja össze.” szövegrésze,

b) az Ör. 13. § (3) bekezdés b) pontja,

c) az Ör. 22. § (1) bekezdése,

d) az Ör. 29. § (4a) bekezdése,

e) az Ör. 31. § (3) bekezdése,

f) az Ör. 35. §-a,

g) az Ör. 40. § (1) bekezdés d) pontja,

h) az Ör. 40. § (2)-(4) bekezdése,

i) az Ör. 40. § (5) bekezdésének a „A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.” szövegrésze,

j) az Ör. 4. melléklete.

1. melléklet az 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

[5. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez]

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről

Jegyző,
Aljegyző,
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló

2. melléklet az 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

[6. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez]

Hunya Község Önkormányzat közfeladatai kormányzati funkció szerinti besorolása

a) alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

b) Hunya Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
A B
1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
6 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
7 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
8 041236 Országos közfoglalkoztatási program
9 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
10 045120 Út, autópálya építése
11 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
12 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
13 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
14 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
15 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
16 064010 Közvilágítás
17 066010 Zöldterület-kezelés
18 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
19 072111 Háziorvosi alapellátás
20 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
21 072311 Fogorvosi alapellátás
22 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
23 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
24 082044 Könyvtári szolgáltatások
25 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
26 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
27 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
28 102031 Idősek nappali ellátása
29 102032 Demens betegek nappali ellátása
30 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
31 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32 104043 Család és gyermekjóléti központ
33 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

3. melléklet az 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

[7. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez]

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

1. lakossági folyószámlával nem rendelkező munkavállalók és ellátottak szociális juttatásának kifizetése,

2. igazgatás-szolgáltatási díjak,

3. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

4. egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.