A szöveg időállapota: 2019.II.15. - 2019.V.30.
Időállapot váltás: 2019.II.15. - 2019.V.30.
2019.V.31. - 2019.IX.26.
2019.IX.27. - 2019.XII.20.
2019.XII.21. -


2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 109.175 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 109.175 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 93.071 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 584 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 4.629 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 10.891 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.700 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 27.233 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 5.326 ezer forint,

c) dologi kiadás 55.297 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.744 ezer forint,

e) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 11.311 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 10.891 ezer forint,

b) beruházási kiadása 420 ezer forint,

(3) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Hunya Község Önkormányzatának 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat hozzájárulását a Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programját a 13. melléklet tartalmazza.

14. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi mérleg

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. eredeti 2019. terv
1 Intézményi működési bevétel 17 050 19 970
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 38 382
3 Működési célú átvett pénzeszköz 315 0
4 Közhatalmi bevételek 28 100 31 050
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 4 385 3 669
6 Működési bevétel összesen 113 308 93 071
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 584
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 584
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 8 362 4 629
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 10 891
13 Finanszírozási bevétel összesen 84 032 15 520
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 109 175
15 Személyi juttatás 40 852 27 233
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 5 326
17 Dologi kiadás 64 362 55 297
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 7 404
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 340
20 Elvonások és befizetések 0 0
21 Működési célú tartalék 0 0
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 100
23 Működési kiadás összesen 121 670 97 700
24 Felújítás 65 670 10 891
25 Beruházás 10 000 420
26 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 11 311
27 Finanszírozási kiadások 0 164
28 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 109 175

2. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. eredeti 2019. terv
1 Saját bevétel 17 050 19 970
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 38 382
3 Működési célú átvett pénzeszköz 315 0
4 Közhatalmi bevételek 28 100 31 050
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 4 385 3 669
6 Működési bevétel összesen 113 308 93 071
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 584
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 584
11 Költségvetési bevételek 113 308 93 655
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 8 362 4 629
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 10 891
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 109 175

3. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. eredeti 2019. terv
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 150
2 Szolgáltatások ellenértéke 1200 1000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1800 1500
4 Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék 3500 2500
5 Étkeztetés 7500 7500
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2700 2500
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés 100 4820
8 Saját bevétel összesen: 17 050 19 970
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 100 500
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 1823
14 Beszámítás összege -9 577 -10 464
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 79 78
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 800 1 800
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 41 1
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 4 385 3 669
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 63 458 38 382
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67 843 42 051
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 315 0
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 315 0
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 20000 23000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4500 4500
36 Pótlékok, bírságok bevétele 100 50
37 Gépjármű adó 3500 3500
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 28 100 31 050
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 584
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 584
50 Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 584
58 Költségvetési bevételek összesen 113 308 93 655

4. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. eredeti 2019. terv
1 Személyi juttatás 40 852 27 233
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 5 326
3 Dologi kiadás 64 362 55 297
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 7 404
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 340
6 Elvonások és befizetések 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 100
9 Működési kiadás összesen 121 670 97 700
10 Felújítás VP pályázat 65 670 10 891
11 Beruházás 10 000 420
12 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 11 311
13 Finanszírozási kiadások 0 164
14 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 109 175

5. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2018. eredeti 2019. terv
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 1500 1200
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 1 500 1 200
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 200 100
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 20 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 220 100
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3 000 0
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 3 000 0
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1170 1283
31 Munkaadókat terhelő járulék 249 261
32 Dologi kiadás 157 100
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 576 1 644
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39 Személyi juttatás 7 034 6 425
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 161 1 115
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 8 195 7 540
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 425 100
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 425 100
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 14 615 9 768
58 Munkaadókat terhelő járulék 1 973 2 000
59 Dologi kiadás 2 300 2 000
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 18 888 13 768
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 2 300 2 300
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 2 300 2 300
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 5330 120
76 Munkaadókat terhelő járulék 1251 25
77 Dologi kiadás 27562 7500
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5475 6913
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
80 Működési célú tartalék 0 0
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 39 618 14 558
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 4 880 5 651
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 031 1 095
86 Dologi kiadás 7 200 10 696
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 13 111 17 442
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 500 300
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 300
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 100
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 100
110 092120 Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 3 600 3 905
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 3 600 3 905
119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 0
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 1 800
127 Működési kiadás összesen 2 000 1 800
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 100
136 Működési kiadás összesen 400 100
137 047410 Ár- és belvízvédelem
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 250 50
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 250 50
146 072111 Háziorvosi alapellátás
147 Személyi juttatás 2 926 3 252
148 Munkaadókat terhelő járulék 554 680
149 Dologi kiadás 6 737 7 282
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 10 217 11 214
155 072311 Fogorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
158 Dologi kiadás 1 500 1 868
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 1 500 1 868
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 400 300
168 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 800 300
173 102031 Idősek nappali ellátása
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 800 400
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 800 400
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 0 0
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 340
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 290 340
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192 Személyi juttatás 4 897 734
193 Munkaadókat terhelő járulék 636 150
194 Dologi kiadás 356 100
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 5 889 984
200 082044 Könyvtári szolgáltatások
201 Személyi juttatás 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
203 Dologi kiadás 200 100
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 200 100
209 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 5 000 3 500
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 5 000 3 500
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 200 200
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 200
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 500 400
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 500 400
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 0 0
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 47 47
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 47 47
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 274 274
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 274 274
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 70 70
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200
262 Működési kiadás összesen 270 270
263 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 0
271 Működési kiadás összesen 200 0
272 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 0 30
276 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
280 Működési kiadás összesen 0 30
281 107080 Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok
282 Személyi juttatás 0 0
283 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
284 Dologi kiadás 0 12 866
285 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 0
286 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
287 Működési célú tartalék 0 0
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
289 Működési kiadás összesen 0 12 866
290 Személyi juttatás 40 852 27 233
291 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 5 326
292 Dologi kiadás 64 362 55 297
293 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 711 7 404
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 340
295 Elvonások és befizetések 0 0
296 Működési célú tartalék 0 0
297 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 100
298 Működési kiadás összesen 121 670 97 700

6. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. eredeti 2019. terv
1 Általános beruházási kiadások 10 000 0
2 TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás 14 750 0
3 TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás 20 206 0
4 TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás 14 892 0
5 TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása 15 822 0
6 VP pályázat útfelújítás 0 10 891
7 Környezetvédelmi program 0 420
8 Fejlesztési kiadás összesen 75 670 11 311

7. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó ( Maradvány felhasználás) 15 520 11 421 21 789 34 504 32 419 30 044 26 059 22 074 18 089 21 354 17 368 13 383 15 520
3 Bevételek: - - - - - - - - - - - - -
4 Intézményi működési bevétel 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 664 1 666 19 970
5 Működési célú támogatás 2 058 14 111 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 058 2 075 36 766
6 Közhatalmi bevételek 200 200 16 800 2 000 2000 100 100 100 7 350 100 100 2 000 31 050
7 Önkormmányzatok támogatása 306 306 306 306 306 306 306 306 306 305 305 305 3 669
8 Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támogatások 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200
10 Bevételek 4 228 18 481 20 828 6 028 6 028 4 128 4 128 4 128 11 378 4 127 4 127 6 046 93 655
11 Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bevétel mindösszesen 19 748 29 902 42 617 40 532 38 447 34 172 30 187 26 202 29 467 25 481 21 495 19 429 109 175
13 Kiadások: - - - - - - - - - - - - -
14 Személyi juttatás 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 269 2 274 27 233
15 Munkaadót terhelő járulékok 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 443 443 5 326
16 Dologi kiadás 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 608 4 609 55 297
17 Működési célú támogatás 667 617 617 617 907 617 617 617 617 617 617 617 7 744
18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 2 100
19 Működési kiadás összesen 8 163 8 113 8 113 8 113 8 403 8 113 8 113 8 113 8 113 8 113 8 112 8 118 97 700
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Működési kiadás összesen 8 163 8 113 8 113 8 113 8 403 8 113 8 113 8 113 8 113 8 113 8 112 8 118 97 700
22 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Beruházás 0 420 0 0 10891 0 0 0 0 0 0 0 11 311
24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 311
26 Finanszírozási kiadások 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
27 Kiadás mindösszesen 8 327 8 113 8 113 8 113 8 403 8 113 8 113 8 113 8 113 8 113 8 112 8 118 109 175
28 Bevétel, kiadás egyenlege 11 421 21 789 34 504 32 419 30 044 26 059 22 074 18 089 21 354 17 368 13 383 11 311 0

8. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
Megnevezés 2019. terv 2020. terv 2021. terv 2022. terv
1 Intézményi működési bevétel 19 970 20 529 21 145 21 779
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 39 457 40 640 41 860
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 31 919 32 877 33 863
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 3 669 3 772 3 885 4 001
6 Működési bevétel összesen 93 071 95 677 98 547 101 504
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 0 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 584 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 13 398 13 790 14 204
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 119 075 122 337 125 708
15 Személyi juttatás 27 233 27 996 28 835 29 700
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 475 5 639 5 809
17 Dologi kiadás 55 297 56 845 58 551 60 307
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 7 611 7 840 8 075
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 350 360 371
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 159 2 224 2 290
22 Működési kiadás összesen 97 700 100 436 103 449 106 552
23 Felújítás 10 891 0 0 0
24 Beruházás 420 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 164 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 110 436 113 449 116 552

9. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évben várható létszám
A B
Feladat megnevezése 2019. engedélyezett létszám (fő)
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1
2 Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 1
3 Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2
4 Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5
5 Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 13
6 Létszám összesen 18

10. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2019. év

adatok ezer forintban
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege
1 Helyi adóból származó bevétel 31 050
2 Önkormányzati vagyonból származó bevétel 2 500
3 Összes saját bevétel 33 550
4 Összes saját bevétel 50 %-a 16 775

11. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi közvetett támogatások kimutatása
A B
Adó Ft.
1 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után 284 000
2 3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él 234 000
3 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található 156 000
4 Kommunális adó összesen 674 000
5 Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg 70 000
6 Iparűzési adó összesen 70 000
7 Összes közvetett támogatás 2019. tervezett 744 000

12. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2019. évi terv
1 Személyi juttatás összesen 8 462
2 Munkaadót terhelő járulékok 1 717
3 Dologi kiadás 2 800
4 Működési kiadás összesen 12 979
5 Állami támogatás bevétele 7 282
6 Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól 5 697
7 Működési bevétel összesen 12 979

13. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Unios forrásból megvalósult programok

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Bevétel Kiadás Önerő
1 EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése 12073 12073 0
2 Összesen 12073 12073 0

14. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Feladatfinanszírozás alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
Megnevezés Állami támogatás Maradvány Saját bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen 2019.működési kiadás Működési hiány"-", többlet"+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 500 0 0 0 0 0 0
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
2 Zöldterület-gazdálkodás 2 239 0 0 2 239 1 644 595
3 Közvilágítás 4 192 0 0 4 192 2 300 1 892
4 Köztemető 500 0 150 650 200 450
5 Közutak 1 823 0 0 1 823 0 1 823
6 Településüzemeltetés összesen 8 754 0 150 0 8 904 4 144 4 760
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
7 Egyéb önkormányzati feladatok 0 0 0 0 0 14050 -14 050
8 Polgármester bér+járulék 0 0 0 0 7 540 -7 540
9 Települési hulladékkezelés 0 0 0 0 0 1 200 -1 200
10 Községgazdálkodás 0 0 2 220 12 073 14 293 14 558 -265
11 Önkormányzati vagyon működtetése 0 0 2 500 2 500 300 2 200
12 Óvoda 0 0 0 0 100 -100
13 Iskola 0 0 0 0 3 905 -3 905
14 Közmunkapályázat 2019. 0 0 150 11 611 11 761 13 768 -2 007
15 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0
16 Víztermelés-, kezelés 0 0 0 0 100 -100
17 Ár-, és belvízvédelem 0 0 0 0 50 -50
18 Lakott területtel kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 0
19 Fogorvosi alapellátás 0 0 0 1868 1 868 1868 0
20 Háziorvosi alapellátás 0 0 0 11214 11 214 11214 0
21 Idősek nappali ellátása 0 0 0 0 400 -400
22 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0 0 0 400 -400
23 Család-, és nővédelem 0 0 300 -300
24 Család és Gyermekjóléti Központ 0 0 0 47 -47
25 Család és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 274 -274
26 Étkeztetés 0 14 950 1 616 16 566 17 442 -876
27 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen: 78 0 19 820 38 382 58 280 87 516 -29 314
28 Beszámítás -10 464 -10 464 -10 464
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
29 Önkormányzati hatáskörű segélyezés 0 0 0 0 0 1800 -1800
30 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 0 0 0 0 270 -270
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
31 Könyvtári és közművelődési feladatok 200 0 0 0 200 100 100
32 Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása 1600 0 0 0 1600 3500 -1900
Gyermekétkeztetés támogatása
33 Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése 1 0 0 0 1 30 -29
34 Kötelező feladatok összesen 3 669 0 19 970 38 382 58 521 97 360 -38 917
Önként vállalt feladatok
35 Civil szervezetek támogatása 0 0 340 -340
36 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 340 -340
37 Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány 0 0 0
38 Közhatalmi bevételek 0 0 31 050 0 31 050 31 050
39 Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 4 629 31 050 0 35 679 35 679
40 Működési bevétel és kiadás összesen 3 669 4 629 51 020 38 382 97 700 97 700 0