A szöveg időállapota: 2019.I.1. - 2019.I.1.
Időállapot váltás: 2019.I.1. - 2019.I.1.
2019.I.2. -


17/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot, egyedül élők esetén a 90.000,-Ft-ot.”

2. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával, postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be 2019. január 7. napjától 2019. január 18. napjáig.

(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait és jövedelmi viszonyait.

(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia jövedelmi viszonyairól.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.