3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 197.340 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 197.340 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 113.308 ezer forintot,

b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 8.362 ezer forintot,

c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 75.670 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 121.670 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 40.852 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 6.855 ezer forint,

c) dologi kiadás 64.362 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.711 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.600 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 75.670 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) felújítási kiadás 65.670 ezer forint,

b) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § Az önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Hunya Község Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltsége működési költségeihez nyújtott önkormányzat hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi mérleg

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Intézményi működési bevétel 19 400 17 050
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 63 458
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 315
4 Közhatalmi bevételek 25 500 28 100
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 4 385
6 Működési bevétel összesen 84 004 113 308
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 8 362
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 75 670
13 Finanszírozási bevétel összesen 40 024 84 032
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 197 340
15 Személyi juttatás 38 993 40 852
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 855
17 Dologi kiadás 43 427 64 362
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 711
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
20 Működési célú tartalék 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 600
22 Működési kiadás összesen 97 028 121 670
23 Felújítás 0 65 670
24 Beruházás 10 000 10 000
25 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 75 670
26 Finanszírozási kiadások 0 0
27 Tárgyévi kiadás összesen 107 028 197 340

2. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételi források 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Saját bevétel 19 400 17 050
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 63 458
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 315
4 Közhatalmi bevételek 25 500 28 100
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 963 4 385
6 Működési bevétel összesen 84 004 113 308
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Költségvetési bevételek 84 004 113 308
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 8 362
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 75 670
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 197 340

3. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250
2 Szolgáltatások ellenértéke 500 1 200
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500 1 800
4 Tulajdonosi bevételek 5 500 3 500
5 Étkeztetés 8 000 7 500
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 500 2 700
7 Kamatbevételek 150 100
8 Saját bevétel összesen: 19 400 17 050
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 100
13 Közutak fenntartásának támogatása 2 011 2 011
14 Beszámítás összege -11 914 -9 577
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 79
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 800
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 151 41
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 4 385
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 141 63 458
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 104 67 843
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 315
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 315
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 18 000 20 000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 500
36 Pótlékok, bírságok bevétele 0 100
37 Gépjármű adó 3 500 3 500
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 25 500 28 100
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 0
50 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Költségvetési bevételek összesen 84 004 113 308

4. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 Személyi juttatás 38 993 40 852
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 855
3 Dologi kiadás 43 427 64 362
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 711
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
6 Működési célú tartalék 0 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 600
8 Működési kiadás összesen 97 028 121 670
9 Felújítás 0 65 670
10 Beruházás 10 000 10 000
11 Felhalmozási kiadás összesen 10 000 75 670
12 Finanszírozási kiadások 0 0
13 Tárgyévi kiadás összesen 107 028 197 340

5. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funk. Megnevezés 2017. eredeti 2018. terv
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2 000 1 500
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 1 500
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 170 200
14 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 50 20
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 220 220
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 3 057 3 000
23 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 3 057 3 000
28 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
29 Személyi juttatás 1 036 1 170
30 Munkaadókat terhelő járulék 240 249
31 Dologi kiadás 300 157
32 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 1 576 1 576
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
38 Személyi juttatás 6 134 7 034
39 Munkaadókat terhelő járulék 1 276 1 161
40 Dologi kiadás 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 7 410 8 195
46 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 0 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 450 425
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 450 425
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
56 Személyi juttatás 18 237 14 615
57 Munkaadókat terhelő járulék 2 006 1 973
58 Dologi kiadás 2 300 2 300
59 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 22 543 18 888
64 064010 Közvilágítás
65 Személyi juttatás 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
67 Dologi kiadás 3 000 2 300
68 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 3 000 2 300
73 066020 Községgazdálkodás
74 Személyi juttatás 150 5 330
75 Munkaadókat terhelő járulék 270 1 251
76 Dologi kiadás 7 800 27 562
77 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 903 5 475
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 13 123 39 618
82 107051 Szociális étkeztetés
83 Személyi juttatás 4 325 4 880
84 Munkaadókat terhelő járulék 1 000 1 031
85 Dologi kiadás 7 200 7 200
86 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 12 525 13 111
91 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 500 500
95 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 500 500
100 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 100 100
104 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 100 100
109 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 2 500 3 600
113 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 2 500 3 600
118 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 000
126 Működési kiadás összesen 1 500 2 000
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 400
135 Működési kiadás összesen 400 400
136 047410 Ár- és belvízvédelem
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 450 250
140 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 450 250
145 072111 Háziorvosi alapellátás
146 Személyi juttatás 2 611 2 926
147 Munkaadókat terhelő járulék 603 554
148 Dologi kiadás 6 500 6 737
149 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 9 714 10 217
154 072311 Fogorvosi alapellátás
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 1 500 1 500
158 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 1 500 1 500
163 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
164 Személyi juttatás 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
166 Dologi kiadás 500 400
167 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 900 800
172 102031 Idősek nappali ellátása
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 800 800
176 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 800 800
181 084031 Civil szervezetek működési támogatása
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 0 0
185 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 290 290
190 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
191 Személyi juttatás 6 500 4 897
192 Munkaadókat terhelő járulék 715 636
193 Dologi kiadás 250 356
194 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 7 465 5 889
199 082044 Könyvtári szolgáltatások
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 200 200
203 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 200 200
208 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 3 500 5 000
212 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 3 500 5 000
217 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 200 200
221 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 200 200
226 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 600 500
230 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 600 500
235 104043 Család és gyermekjóléti központ
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 47
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 109 47
244 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 274
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Működési kiadás összesen 111 274
253 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 0 0
257 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 75 70
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 210 200
261 Működési kiadás összesen 285 270
262 Személyi juttatás 38 993 40 852
263 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 855
264 Dologi kiadás 43 427 64 362
265 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 098 6 711
266 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
267 Működési célú tartalék 0 0
268 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 600
269 Működési kiadás összesen 97 028 121 670
270 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0

6. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2018. évi terv
1 Általános beruházási kiadások 10 000
2 TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások ) 14 750
3 TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások) 20 206
4 TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás (2018. évben várható kiadások) 14 892
5 TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása 2018.évben várható kiadások) 15 822
6 Fejlesztési kiadás összesen 75 670

7. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018 évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.) 84 032 77 719 95 743 103 254 100 405 97 363 92 131 87 188 77 246 12 934 7 990 3 045 84 032
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 420 1 420 17 050
2. Műk.célú tám., átvett peszk. 1 815 26 152 6 039 3 479 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 63 773
3. Közhatalmi bevételek 200 200 14 800 2 000 2000 100 100 100 6 400 100 100 2 000 28 100
4. Önkorm.műk.ktgvetési tám. 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 366 4 385
5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételek (1.+…+6.) 3 801 28 138 22 625 7 265 7 072 5 172 5 172 5 173 11 473 5 173 5 172 7 072 113 308
8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) 87 833 105 857 118 368 110 519 107 477 102 535 97 303 92 361 88 719 18 107 13 162 10 117 197 340
Kiadások: 0
10. Személyi juttatás 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 405 3 405 3 405 3 405 40 852
11. Munkaadót terhelő járulékok 571 571 571 571 571 571 571 571 571 572 572 572 6 855
12. Dologi kiadás 5 363 5 363 5 363 5 363 5 363 5 363 5 364 5 364 5 364 5 364 5 364 5 364 64 362
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 559 559 559 559 559 849 559 559 559 560 560 560 7 001
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 217 217 217 217 217 217 217 217 216 216 216 216 2 600
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 10 114 10 114 10 114 10 114 10 114 10 404 10 115 10 115 10 115 10 117 10 117 10 117 121 670
16. Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 10 114 10 114 10 114 10 114 10 114 10 404 10 115 10 115 10 115 10 117 10 117 10 117 121 670
18. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 65 670 0 0 0 65 670
19. Beruházás 0 0 5000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 65 670 0 0 0 75 670
20.Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 10 114 10 114 15 114 10 114 10 114 10 404 10 115 15 115 75 785 10 117 10 117 10 117 197 340
22.Bevétel,kiadás egyenlege 77 719 95 743 103 254 100 405 97 363 92 131 87 188 77 246 12 934 7 990 3 045 0 0

8. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
Megnevezés 2018.terv 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 17 050 17 527 18 053 18 595
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 65 235 67 192 69 208
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 315 324 334 344
4 Közhatalmi bevételek 28 100 28 887 29 753 30 646
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 4 385 4 508 4 643 4 782
6 Működési bevétel összesen 113 308 116 481 119 975 123 574
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 8 362 13 398 13 790 14 204
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 139 879 143 765 147 778
15 Személyi juttatás 40 852 41 996 43 256 44 553
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 047 7 258 7 476
17 Dologi kiadás 64 362 66 164 68 149 70 194
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 6 899 7 106 7 319
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 298 307 316
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 673 2 753 2 836
22 Működési kiadás összesen 121 670 125 077 128 829 132 694
23 Felújítás 65 670 0 0 0
24 Beruházás 10 000 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 135 077 138 829 142 694

9. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évben várható létszám
A B
Feladat megnevezése 2018. engedélyezett létszám (fő)
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1
2 Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 1
3 Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2
4 Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5
5 Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 20
6 Létszám összesen 24,5

10. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2018. év

adatok ezer forintban
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege
1 Helyi adóból származó bevétel 28 100
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 3 600
3 Összes saját bevétel 31 700
4 Összes saját bevétel 50 %-a 15 850

11. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása
A B
Adó Ft.
1 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után 284 141
2 3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él 177 000
3 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található 152 000
4 Kommunális adó összesen 613 141
5 Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg 97 827
6 Iparűzési adó összesen 97 827
7 Összes közvetett támogatás 2018. tervezett 710 968

12. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2018. évi terv
1 Alapilletmények 7 403
2 Céljuttatás 0
3 Béren kívüli juttatás 459
4 Egyéb költségtérítés 308
5 Személyi juttatás összesen: 8 170
6 Munkaadót terhelő járulékok 1 658
7 Dologi kiadás 2 800
8 Működési kiadás összesen 12 628
9 Állami támogatás bevétele (1,63 fő*4580 eFt.) 7 465
10 Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól 5 163
11 Működési bevétel összesen 12 628

13. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósult programok
A B C D
Megnevezés Bevétel Kiadás Önerő
1 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ 21266 21266 0
2 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja 15667 15667 0
3 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete 16647 16647 0
4 TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai fejújítása 14850 14850 0
5 EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése 26153 26153 0
6 Összesen 94583 94583 0