A szöveg időállapota: 2017.VI.30. - 2017.VI.30.
Időállapot váltás: 2017.VI.30. - 2017.VI.30.
2017.VII.1. -


7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 136.885 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 136.885. ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 84.077 ezer forint,

b) működési célú finanszírozási bevételek 25.808 ezer forint

c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 99.859 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 40.943 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.539 ezer forint,

c) dologi kiadás 43.359 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.618 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.110 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 36.957 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 27.000 ezer forint,

b) felújítási kiadás 9.957 ezer forint.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi mérlege

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. terv 2017.I.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 19 400 19 400
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 37 141
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
4 Közhatalmi bevételek 25 500 25 500
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 2 036
6 Működési bevétel összesen 84 004 84 077
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 25 808
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 27 000
13 Finanszírozási bevétel összesen 40 024 52 808
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 136 885
15 Személyi juttatás 38 993 40 943
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 539
17 Dologi kiadás 43 427 43 359
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 618
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
20 Elvonások és befizetések 0 0
21 Működési célú tartalék 0 0
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 110
23 Működési kiadás összesen 97 028 99 859
24 Felújítás 0 9 957
25 Beruházás 27 000 27 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 36 957
27 Finanszírozási kiadások 0 69
28 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 136 885

2. melléklet a 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. terv 2017.I.mód.ei.
1 Saját bevétel 19 400 19 400
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 141 37 141
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
4 Közhatalmi bevételek 25 500 25 500
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 1 963 2 036
6 Működési bevétel összesen 84 004 84 077
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Költségvetési bevételek 84 004 84 077
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 13 024 25 808
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 27 000 27 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 124 028 136 885

3. melléklet a 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. terv 2017.I.mód.ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250
2 Szolgáltatások ellenértéke 500 500
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2500 2500
4 Tulajdonosi bevételek 5500 5500
5 Étkeztetés 8000 8000
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2500
7 Kamatbevételek 150 150
8 Saját bevétel összesen: 19 400 19 400
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 500
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011
14 Beszámítás összege -11 914 -11 914
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 84
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 73
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 151 151
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 963 2 036
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 141 37 141
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 104 39 177
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 0
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 18000 18000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4000 4000
36 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
37 Gépjármű adó 3500 3500
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 25 500 25 500
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 0
50 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Költségvetési bevételek összesen 84 004 84 077

4. melléklet a 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. terv 2017.I.mód.ei.
1 Személyi juttatás 38 993 40 943
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 539
3 Dologi kiadás 43 427 43 359
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 098 6 618
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
6 Elvonások és befizetések 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 110
9 Működési kiadás összesen 97 028 99 859
10 Felújítás 0 9 957
11 Beruházás 27 000 27 000
12 Felhalmozási kiadás összesen 27 000 36 957
13 Finanszírozási kiadások 0 69
14 Tárgyévi kiadás összesen 124 028 136 885

5. melléklet a 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funk. Megnevezés 2017. terv 2017.I.mód.ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2000 2000
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 000 2 000
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 170 170
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 50 50
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 220 220
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3 057 3 057
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 3 057 3 057
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1036 1036
31 Munkaadókat terhelő járulék 240 240
32 Dologi kiadás 300 300
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 576 1 576
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39 Személyi juttatás 6 134 6 134
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 276 1 276
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 7 410 7 410
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 450 450
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 450 450
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 18 237 20 127
58 Munkaadókat terhelő járulék 2 006 2 422
59 Dologi kiadás 2 300 2 300
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 22 543 24 849
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 3 000 3 000
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 000 3 000
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 150 150
76 Munkaadókat terhelő járulék 270 270
77 Dologi kiadás 7800 7725
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4903 5162
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
80 Működési célú tartalék 0 0
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 13 123 13 307
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 4 325 4 385
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 000 1 013
86 Dologi kiadás 7 200 7 200
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 12 525 12 598
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 500 500
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 500
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 100
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 100
110 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 2 500 2 500
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 2 500 2 500
119 107060 Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 0
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500
127 Működési kiadás összesen 1 500 1 500
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 400
136 Működési kiadás összesen 400 400
137 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 0 0
146 047410 Ár- és belvízvédelem
147 Személyi juttatás 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
149 Dologi kiadás 450 450
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 450 450
155 072111 Háziorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 2 611 2 611
157 Munkaadókat terhelő járulék 603 603
158 Dologi kiadás 6 500 6 500
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 9 714 9 714
164 072311 Fogorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 1 500 1 500
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 1 500 1 500
173 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 500 500
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 900 900
182 102031 Idősek nappali ellátása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 800 800
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 800 800
191 084031 Civil szervezetek működési támogatása
192 Személyi juttatás 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
194 Dologi kiadás 0 0
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 290 290
200 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
201 Személyi juttatás 6 500 6 500
202 Munkaadókat terhelő járulék 715 715
203 Dologi kiadás 250 250
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 7 465 7 465
209 082044 Könyvtári szolgáltatások
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 200 207
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 200 207
218 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 3 500 3 500
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 3 500 3 500
227 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 200 200
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 200 200
236 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 600 600
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 41
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 600 641
245 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 0 0
254 104043 Család és gyermekjóléti központ
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 109 218
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
262 Működési kiadás összesen 109 218
263 104042 Család és gyermekjóléti szolgálat
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 111 222
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
271 Működési kiadás összesen 111 222
272 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 0 0
276 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 75 75
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Ellátottak pénzbeli juttatása 210 210
280 Működési kiadás összesen 285 285
281 Személyi juttatás 38 993 40 943
282 Munkaadókat terhelő járulék 6 110 6 539
283 Dologi kiadás 43 427 43 359
284 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 098 6 618
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
286 Elvonások és befizetések 0 0
287 Működési célú tartalék 0 0
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 110 2 110
289 Működési kiadás összesen 97 028 99 859
290 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0

6. melléklet a 7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi fejlesztési kiadásai

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2017. évi terv 2017.I.mód.ei.
1 Beruházási kiadás 10 000 10000
2 V.P. pályázat (előző évi maradványból) 17 000 17000
3 Beruházási kiadás összesen 27 000 27 000
4 Ingatlan felújítás 0 9957
5 Felújítási kiadás összesen 0 9957
6 Fejlesztési kiadások összesen 27 000 36 957