A szöveg időállapota: 2015.VII.1. - 2015.VII.1.
Időállapot váltás: 2015.VII.1. - 2015.VII.1.
2015.VII.2. -


12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 107.857 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 107.857 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 76.937 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.020 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek 29.900 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 92.276 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 32.039 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.372 ezer forint,

c) dologi kiadás 44.362 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.088 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 ezer forint,

f) működési célú céltartalék 0 forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.880 ezer forint,

h) elvonások és befizetések 0 forint

a 4. melléklet szerint.”

(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 15.581 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 forint,

b) beruházási kiadás 15.581 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.”

(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
A B C D
Megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 13 398 15 440 15 440
2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 17 646 11 725 37 577
3 ebből:
4 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 146 1 225 2 082
5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 200 10 500 35 495
6 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
7 Közhatalmi bevételek 24 020 23 920 23 920
8 Működési bevétel összesen 54 764 51 085 76 937
9 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1 020
10 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
11 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
12 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
13 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
14 Finanszírozási bevétel-működési célú 36 159 29 598 29 900
15 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
16 Tárgyévi bevételek összesen 90 923 80 683 107 857
17 Személyi juttatás 23 052 13 319 32 039
18 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835 6 372
19 Dologi kiadás 42 266 40 483 44 362
20 Egyéb működési célú kiadások 5 980 5 907 6 623
21 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 5 450 5 372 6 088
22 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 535 535
23 Elvonások és befizetések 0 0 0
24 Működési célú tartalék 8 630 0 0
25 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880 2 880
26 Működési kiadás összesen 86 323 66 424 92 276
27 Felújítás 0 0 0
28 Beruházás 900 4 182 5 504
29 Egyéb felhalmozási kiadás 3 700 10 077 10 077
30 Felhalmozási kiadás összesen 4 600 14 259 15 581
31 Finanszírozási kiadások 0 0 0
32 Tárgyévi kiadás összesen 90 923 80683 107 857

2. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 13 398 15 440 15 440
2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 17 646 11 725 37 577
3 ebből:
4 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 146 1 225 2 082
5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 200 10 500 35 495
6 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0
7 Közhatalmi bevételek 24 420 23 920 23 920
8 Működési bevétel összesen 58 689 51 085 76 937
9 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
10 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
11 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 1 020
12 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
13 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 1 020
14 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 29 598 29 900
15 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
16 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 80 683 107 857

3. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított előirányzat
1 Tulajdonosi bevételek 1 092 3 105 3 105
2 Intézményi ellátási díjak 6 741 7 329 7 329
3 Alkalmazottak térítése 319 0 0
4 ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás 2 295 1 785 1 785
5 ÁFA befizetések 2 371 2 519 2 519
6 Mázsálási díj 200 200 200
7 Helypénz 240 240 240
8 Sírhely értékesítése 40 40 40
9 Jogosítvány újítás 100 150 150
10 Lakbér 0 72 72
11 Saját bevétel összesen: 13 398 15 440 15 440
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
13 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
14 Mezőőri jár. átvett pénz 0 0 0
15 Közcélú munkavégzők támogatása 0 0 0
16 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 0
17 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
18 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 200 10 500 35 495
19 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
20 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
21 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
22 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 10 200 10 500 35 495
23 Közhatalmi bevételek
24 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20 20
25 Iparűzési adó 16 000 16 000 16 000
26 Építményadó 0 0 0
27 Magánszemélyek kommunális adója 4 500 4 000 4 000
28 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0 0
29 Gépjármű adó 3 900 3 900 3 900
30 Különféle bírságok 0 0 0
31 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
32 Mezőőri járulék bevétele 0 0 0
33 Közhatalmi bevételek összesen 24 420 23 920 23 920
34 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
35 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
36 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása 8 060 8 542 8 542
37 -Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239 2 239
38 -Közvilágítás támogatása 3 710 4 192 4 192
39 -Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
40 -Közutak fenntartásának támogatása 2 011 2 011 2 011
41 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 82 74 74
42 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000
43 Beszámítás összege -6 642 -11 616 - 11 616
44 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 25 25
45 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 716
46 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 1 856 0 0
47 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 0
48 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 765 1 200 1 200
49 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
50 Egyéb központi támogatás 0 0 0
51 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 141
52 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 7 146 1 225 2 082
53 Működési bevétel összesen 54 764 51 085 76 937
54 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
55 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
56 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
57 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
58 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
59 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0
60 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
61 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
62 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0 0
63 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 1 020
64 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
65 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 1 020
66 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
67 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
68 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
69 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 0
70 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 1 020

4. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 23 052 13 319 32 039
2 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835 6 372
3 Dologi kiadás 42 266 40 483 44 362
Egyéb működési célú kiadások 5 980 5 907 6 623
4 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 5 540 5 372 6 088
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 535 535
Elvonások és befizetések 0
6 Működési célú tartalék 8 530 0 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880 2 880
8 Működési kiadás összesen 82 357 66 424 92 276
9 Felújítás 1 500 0 0
10 Beruházás 0 4 182 5 504
11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 10 077 10 077
12 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 14 259 15 581
13 Finanszírozási kiadások 0 0 0
14 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 80 683 107 857

5. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben

Adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított előirányzat
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 3 230 3 713 3 713
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 110 110 110
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 3 340 3 823 3 823
10 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 2 764 2 764 2 764
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 136 136 136
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 2 900 2 900 2 900
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 4 888 3 030 3 030
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 4 888 3 030 3 030
28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
29 Személyi juttatás 736 760 760
30 Munkaadókat terhelő járulék 202 208 208
31 Dologi kiadás 482 462 462
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 1420 1 430 1 430
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38 Személyi juttatás 4000 3 718 3 718
39 Munkaadókat terhelő járulék 908 1 055 1 055
40 Dologi kiadás 0 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 4 908 4 773 4 773
46 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47 Személyi juttatás 8 662 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 1 169 0 0
49 Dologi kiadás 0 0 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 9 831 0 0
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
56 Személyi juttatás 0 0 18 174
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 2 453
58 Dologi kiadás 0 0 3 879
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 0 0 24 506
64 064010 Közvilágítás
65 Személyi juttatás 0 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
67 Dologi kiadás 3810 3 810 3 810
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 3 810 3 810 3 810
73 066020 Községgazdálkodás
74 Személyi juttatás 961 100 100
75 Munkaadókat terhelő járulék 260 203 203
76 Dologi kiadás 5 707 5 265 5 265
77 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 284 4 156 4 156
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 270 245 245
79 Működési célú tartalék 8 630 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 20 112 9 969 9 969
82 011130 Finanszírozási műveletek
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 0 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 0
91 107051 Szociális étkeztetés
92 Személyi juttatás 3 255 3 303 3 360
93 Munkaadókat terhelő járulék 885 898 911
94 Dologi kiadás 5 970 5 660 5 660
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 10 110 9 861 9 931
100 013350 Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 533 510 510
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 533 510 510
109 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 102 64 64
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 102 64 64
118 092120 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 2 540 1 910 1 910
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
126 Működési kiadás összesen 2 540 1 910 1 910
127 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 100 1 200 1 200
135 Működési kiadás összesen 1 100 1 200 1 200
136 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 300 600 600
144 Működési kiadás összesen 300 600 600
145 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 240 240
153 Működési kiadás összesen 100 240 240
154 047410 Ár- és belvízvédelem
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 305 540 540
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 305 540 540
163 072111 Háziorvosi alapellátás
164 Személyi juttatás 5 438 5 438 5 496
165 Munkaadókat terhelő járulék 1 471 1 471 1 484
166 Dologi kiadás 2 451 2 305 2 305
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 9 380 9 214 9 285
172 072311 Fogorvosi alapellátás
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 1 795 2 495 2 495
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 795 2 495 2 495
181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 1 053 653 653
185 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400 400
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 453 1 053 1 053
190 102030 Idősek nappali ellátása
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 738 800 800
194 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 520 570 570
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 1 258 1 370 1 370
199 084031 Civil szervezetek működési támogatása
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 0 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 260 290 290
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 260 290 290
208 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
209 Személyi juttatás 0 0 431
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 58
211 Dologi kiadás 0 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 0 489
217 082044 Könyvtári szolgáltatások
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 2 080 1 940 1 940
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 2 080 1 940 1 940
226 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 1 900 3 633 3 633
230 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 1 900 3 633 3 633
235 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 1 067 78 78
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 1 067 78 78
244 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 851 851 851
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Működési kiadás összesen 851 851 851
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 0 0 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 716
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 840 840
252 Működési kiadás összesen 851 840 1 556
253 Összesen:
254 Személyi juttatás 23 052 13 319 32 039
255 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835 6 372
256 Dologi kiadás 42 266 40 483 44 362
257 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 450 5 372 6 088
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 535 535
259 Működési célú tartalék 8 630 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880 2 880
261 Működési kiadás összesen 86 323 66 424 92 276

6. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D
megnevezés 2014. évi terv 2015. évi terv 2015. évi módosított előirányzat
1 Felújítások
2 Útfelújítás 0 0 0
3 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0 0
4
5 Beruházások
6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 3 700 10 077 10 077
7 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 500
8 3 db gáztűzhely beszerzése 300
9 1 db Hűtőgép beszerzése 100
10 Ligetbe világítás kialakítása 3 191 3 191
11 Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 64 64
12 Köztemető urnafal építése 447 447
13 Önkormányzat 3 db asztali számítógép beszerzés 480 480
14 Betonkeverő 1db 296
15 Láncfűrész 1 db 127
16 Villa nyéllel 5 db 10
17 Ágvágó 2 db 8
18 Husqvarna fűkasza 228
19 Saraboló kapa 10 db 15
20 kézi palántázó 5 db 12
21 Gazdasági kosár 5 db 12
22 Nagy rekesz 10 db 15
23 Kis rekesz 10 db 9
24 Locsoló 10 db 9
25 Műanyag láda 10 db 15
26 Műanyag vödör 10 db 4
27 Raschel zsák 500 db 30
28 Szövetzsák 150 db 15
29 Benzines kerti aprító 1 db 215
30 Varta akkumlátor 1 db 6
31 Pedálos felmosó 6 db 54
32 Laptop 2 db 222
33 Farkas fecskendő üveg 1db 16
34 Pendrive 1 db 4
35 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 4 600 14 259 15 581
36 Egyéb felhalmozási kiadások
37 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
38 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
39 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 0
40 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
41 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0
42 Felhalmozási célú céltartalék 0
43 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 4 600 14 259 15 581
44 Finanszírozási kiadások
45 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

7. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2015. évi műk. Kiad. műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 25 25 0 25
Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 0 0 1 430 -1 430
Közvilágítás 0 0 3 810 -3 810
Köztemető 0 40 40 78 -38
Közutak. Fenntartása 0 0 3 030 -3 030
0
Településüzemeltetés összesen 0 40 40 8 348 - 8 308
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 0 0 0
polgármester tiszteletdíja 0 4 773 -4 773
mezőőri feladatok 0 0 0 0 0
települési hulladék kezelés 3 823 - 3 823
Város és község gazdálkodás 0 2 321 2 321 9 969 - 7 648
Önkormányzati vagyon működtetése 3 105 3 105 510 2 595
Óvoda 0 0 64 -64
Iskola 0 1 910 - 1 910
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 0 0 0
Start mintaprogram 0 0 24 506 24 506 24 506 0
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 489 489 489 0
Víztermelés-,kezelés, ellátás 0 0 2 900 - 2 900
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 0 540 - 540
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 0 5 426 24 995 30 421 49 484 --19 063
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0
Önkormányzati Hatáskörű segélyezés 0 2 880 -2 880
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 716 0 0 716 716 0
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz összesen 0 3 596 -2 880
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 716 0 716 3 596 -2 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 200 0 1 200 1 940 - 740
Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása 0 0 3 633 - 3 633
Kötelező feladat közművelődés összesen 1 200 0 1 200 5 573 - 4 373
Fogorvosi alapellátás 0 2 000 2 000 2 495 -495
Háziorvosi alapellátás 71 222 8 500 8 793 9 285 - 492
Idősek nappali ellátása 0 444 444 1 370 -926
képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0
Civil szervezetek támogatása 0 0 290 -290
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 851 -851
Család- és nővédelem 0 0 0 0 1 053 - 1 053
Egyéb feladatok összesen: 71 666 10 500 11 237 15 344 -4 107
Kötelező feladatok összesen 2 012 6 132 35 495 43 639 82 345 - 38 706
Önként vállalt feladatok
Étkeztetés 70 9 308 9 378 9 931 -553
Önként vállalt feladatok összesen 70 9 308 9 378 9 931 -553
Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0 0
Közhatalmi bevételek 0 23 920 23 920 23 920
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 23 920 23 920
Összesen 2 082 39 360 35 495 76 937 92 276 -15 339
Működési célú tartalék 0 0
Finanszírozási bevétel 29 900 29 900
Működési bevétel és kiadás összesen 2 082 69 260 35 495 106 837 92 276 -15 339

8. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban
Ssz. Megnevezés Módosított előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1 Önkormányzatok működési támogatása 2 082 669 164 366 192 189 72 72 72 72 72 72 70 2 082
2 Működési célú támogatások államháztartáson 36 515 2 623 2 723 10 833 3 248 3 243 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 977 36 515
3 Közhatalmi bevételek 23 920 13 314 11 978 1 792 2 213 10 10 40 7 115 15 10 410 23 920
4 Működési bevételek 15 440 511 1 042 1 259 1 122 1 121 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 481 15 440
5 Költségvetési bevételek 77 957 3 816 4 243 24 436 6 354 6 766 3 544 3 544 3 574 10 649 3 549 3 544 3 938 77 957
6 Belföldi finanszírozási bevételek 29 900 29 598 302 29 900
7 Összes bevétel (1-8) 107 857 3 816 4 243 24 436 35 952 6 766 3 544 3 544 3 574 10 649 3 851 3 544 3 938 107 857
15 Kiadások
16 Személyi juttatás 32 039 2 769 3 328 3 146 3 655 3 608 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 32 039
17 Munkaadókat terhelő járulékok 6 372 74 352 689 688 681 555 555 555 555 555 555 558 6 372
18 Dologi kiadások 44 362 2 052 2 628 5 769 4 565 4 125 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 605 44 362
19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 40 15 294 86 36 344 344 344 344 344 344 345 2 880
20 Egyéb működési célú kiadások 6 623 334 347 131 101 677 719 719 719 719 719 719 719 6 623
23 Működési kiadás 92 276 5 269 6 670 10 029 9 095 9 127 7 440 7 440 7 440 7 440 7 440 7 440 7 446 92 276
24 Felújítás 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
25 Beruházás 5 504 60 0 802 966 473 3 115 0 64 0 0 0 0 5 504
26 Egyéb felhalmozási kiadások 10 077 0 0 0 0 0 0 0 10 077 0 0 0 0 10 077
27 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 15 581 60 0 802 966 497 3 115 0 10 141 0 0 0 0 15 581
28 Finianszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Összes kiadás (22+23) 107 857 5329 6 670 10 831 10 061 9 624 10 555 7 440 17 581 7 440 7 440 7 440 7 446 107 857