A szöveg időállapota: 2015.II.20. - 2015.II.20.
Időállapot váltás: 2015.II.20. - 2015.II.20.
2015.II.21. -


5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hör.) 1. § (2a) bekezdése kiegészül a következő d) pont rendelkezéseivel:

„d) az elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.”

2. § A Hör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A közszolgáltató a települési vegyes hulladék gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig hetente egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.”

3. § A Hör. 3. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig havonta egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.”

4. § A Hör. 4. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„h) a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.”

5. § A Hör. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A közszolgáltató által, az ürítések gyakoriságának megfelelő mennyiségben az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott, elkülönített gyűjtésre alkalmas zsákok eltérő jelölésűek a kommunális célra használható zsákoktól.

(1b) Az elkülönített gyűjtésre alkalmas zsákokat az elkülönített települési hulladék fajtájának megfelelő színnel, valamint „Tiszta városért” felirattal kell megkülönböztetni.”

6. § A Hör. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A lakosság az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy a rendelet 5. mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el. A ingatlanhasználó köteles törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére és az elkülöníthető települési hulladékok gyűjtésére.”

7. § A Hör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül kell elhelyezi, azokat a közterületre csak az ürítés napján szabad kihelyezni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok házhoz menő gyűjtése és közszolgáltatónak történő átadásának rendje:

a) papírhulladékokat kötegelve, szállításra alkalmas állapotban a közszolgáltató által meghatározott időpontban kell kihelyezni.

b) műanyaghulladékot valamint a fém, illetve papír-műanyag-fém kompozit italos dobozokat az erre rendszeresített gyűjtőedényben kell gyűjteni, és a közszolgáltató által meghatározott időpontban kell kihelyezni.”

8. § A Hör. 3. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

9. § Ez a rendelet 2015. február 20-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről

Felajánlás

Hunya Község Önkormányzatának …./2013. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT, mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.

2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya) ……………………………, lakcíme: ……………………………………………………………; szolgáltatás helye:

……………………………… …………………………………..

3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.

4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály … db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.

5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT. heti …… alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.

6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ……napon történik.

7. Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a tulajdonos készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.

8. A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot.

Dátum

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Megrendelő