A szöveg időállapota: 2013.IV.1. - 2013.IV.1.
Időállapot váltás: 2013.IV.1. - 2013.IV.1.
2013.IV.2. -


7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 10/2003. (XII. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ivr.) kiegészül a következő A szennyvízelvezetés díja címmel é s a 6/A. §-al.

„A szennyvízelvezetés díja

6/A. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

(3) A közszolgáltatás térítési díját 2. melléklet tartalmazza

(4) A közszolgáltatási díj megállapításánál a 2000. évi XLIII. törvény 25-26. §-a, valamint a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(5) A szolgáltató az alkalmazott díjtételt megrendeléskor - amennyiben az nem levélben történik - köteles a megrendelő tudomására hozni. Ha a megrendelés és teljesítés közt eltelt időszak alatt árváltozás történik a szolgáltatásban az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

(6) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltatónál illetve megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

(7) A szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulajdonos ingatlanán a szolgáltatás végzése során kárt okozott.

(8) Szolgáltató köteles a szolgáltatás során okozott (keletkezett) szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.„

2. § Az Ivr. 2. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ivr. 8. §-a.

1. melléklet a 7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Szennyvízszállítási díjtételek
Lakosság részére
1-3 m3 3049 Ft/m3 + Áfa
4-8 m3 2849 ft6m3 + Áfa
Közületek részére
1-8 m3 3049 Ft/m3 + Áfa
WC gödrök ürítése 1m3 mennyiségig 8757 Ft/m3 + Áfa