10/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott feladatköre alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 2. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

" 2. melléklet az ingatlanok bérleti és használati díjáról.

A háziorvosi szolgálati lakás (Hunya, Rákóczi út 22.) bérleti díja 6000 Ft/hó.

Az Ifjúsági Klub helyiségének (Hunya, Liget u. 2.) bérleti díja 15 000 Ft/nap."

2. § A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.